Waarden

Enkele basale waarden en normen in ontmoeting en handelen zijn: 

de eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;

de soevereiniteit van God de Vader in de schepping, voorzienigheid, openbaring en voleinding;

onze Here Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd, Zijn zondeloos leven, Zijn Goddelijke wonderen, Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, Zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart, Zijn werk als Middelaar en Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid; 


de Goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid en hoogst gezag in alle zaken van geloof en leven; er is geen dwaling in al wat zij verklaart; 

de verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon en zijn rechtvaardiging uit genade, niet door werken, maar door geloof in Hem; 

het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de wedergeboorte werkt en in de gelovige woont, waardoor deze in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en te getuigen en te werken voor de Here Jezus Christus; 

het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de universele gemeente vormen; het lichaam van Christus waarvan Hij het Hoofd is en die krachtens Zijn bevel gehouden is het Evangelie in de gehele wereld te verkondigen. 

het met respect bejegenen van elkaar, ongeacht geloofsovertuiging.

het onderwijs en de toerusting welke gegeven wordt is altijd een indruk of persoonlijke overtuiging van de trainer en zal nooit als enige waarheid kunnen worden geïnterpreteerd.

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]