ROSJ HASJANA 2012: Het begin van het Tijdperk van Herstel

Profetisch Woord van Johnny Enlow met betrekking tot Dit Volgende Seizoen


28 augustus 2012

ROSJ HASJANA 2012: Het begin van het Tijdperk van Herstel
Ik geloof dat dit de belangrijkste profetische boodschap is die ik ooit heb gegeven. Het is een boodschap waarvan ik het meest in brand sta en die ik het helderst kan zien. Hij die oren heeft om te horen, hore wat de Geest zegt.

Ik geloof dat midden september 2012 het begint markeert, naar wat ik geloof, de meest belangrijke periode in de Kerkgeschiedenis is sinds de uitstorting van de Heilige Geest in Handelingen hoofdstuk 2. Daarnaast geloof ik dat mij getoond is dat de Heilige Geest zal beginnen een ongeëvenaarde wijn uit te gieten die de uitstorting in Handelingen 2 zal overtreffen. Deze wijn is niet alleen voor verfrissing, niet alleen voor opwekking, niet alleen voor de reformatie van de samenleving – maar strekt zich in feite uit naar het herstel van alle dingen. Alles van het hierboven genoemde zal er zijn (verfrissing, opwekking, herstel…) en wij moeten een ‘wijnzak’ hebben die klaar is om dat niveau van wijn te ontvangen.

In dit woord wil ik nader ingaan op de kenmerken van deze nieuwe dag. Het is noodzakelijk dat er hier helderheid over is. Als wij niet op de hoogte zijn van de verhaallijn van Here op dit moment zullen wij het gevaar lopen een verkeerde rol te willen vervullen. Iemands rol moet altijd in overeenstemming zijn met het script dat op dat moment speelt. Ik geloof dat dit het hart van de Heer is op dit moment.

Drie stadia: WORD WAKKER 2008, STA OP 2012, SCHIJN 2015
Mij is getoond een profetische volgorde die begon op Rosj Hasjana 2008 en die tot volledige manifestatie zal komen in 2015. Ik heb hier meerdere keren over gesproken en in mijn boek ‘The Seven Mountain Mantle’ (De Zeven Bergen Mantel) behandeld. Het is een patroon dat ik jarenlang heb geobserveerd en waar ik nog steeds de accuratesse van de manier waarop het mij getoond is zie.

2008 Rosj Hasjana – WORD WAKKER ten aanzien van het 7 Bergen Mandaat
Dit ontwaken van de laatste vier jaren is niet een ontwaken zoals wij dat in het verleden hebben gekend. Het was geen ontwaken van een opwekking of zelfs van verfrissing. Het was een ontwaken tot een groter wordend perspectief op het Koninkrijk van God en hoe ‘zoals in de hemel, zo ook op de aarde’ er nu eigenlijk uitziet.

Het is een ontwaken ten aanzien van de realiteit dat onze missie allereerst is het aanschouwen van een God van ‘al wat leeft’ en dan deze God te tonen in elk aspect van het leven. Het is het begrip dat wij het volle spectrum van God moeten laten zien in elk gebied van onze samenleving – zodat Hij regeert in de regering, media, onderwijs, kunsten, economie, familie en religie.

Er is een verbazingwekkend ontwaken aan de hand naar deze bredere visie op wie God is. Hij is niet alleen God de Verlosser (berg van de religie), maar Hij is God die Regeert (berg van de politiek), God de Schepper (berg van de kunsten/entertainment), God de Vader (berg van de familie), God de Voorziener (berg van de business/economie), God de Gezegende Communicator (berg van de media) en God de Wijze Leraar (berg van het onderwijs). Wij kunnen alleen de aspecten van Hem laten zien die wij zelf zien en het is daarom belangrijk dat wij deze God zien als de God van alle leven. Hij is dezelfde God die het ‘verlangen van de natiën” is, zoals staat in Haggaï 2.

Deze periode van ontwaken zal doorgaan, zelfs als wij in het volgende profetische stadium stappen, maar het volgende stadium zal op ons komen in de aanstaande Rosj Hasjana.

2012 Rosj Hasjana: STA OP – met het 7 Bergen Mandaat
Het ongeëvenaarde seizoen begint nu. Mijn geest heeft er naar verlangd en is opgewekt voor deze dag. Ik weet en heb ook gedeeld dat het seizoen van ontwaken niet eenvoudig zou zijn, maar in feite zou zijn zoals voor Josef in zijn jaren voordat hij voor Farao werd gebracht. Het getuigenis van velen is dat het geen gemakkelijke tijd is geweest en het is omdat God meer geïnteresseerd was in het neerhalen van de status quo dan dat hij ons comfortabel wilde hebben. Wijnzakken die oud zijn kunnen geen nieuwe wijn ontvangen. Oude gedachtepatronen staan geen nieuwe perspectieven toe. Een focus op het Evangelie van Redding heeft geen ruimte voor een Koninkrijksvisie. Een opwekkingsvisie heeft geen ruimte voor een Reformatievisie.

Het Lichaam van Christus gaat door een geestelijke chirurgische ingreep in de hersenen, zodat het opnieuw bedraden van de hersenen voorziet in het ontvangen van nieuwe kracht en tegenwoordigheid (van God) die komende is. Wij zouden de nieuwe kracht aan mindere doeleinden ‘verspillen’ als Hij onze bedrading niet zou vernieuwen. Wij zouden onze opmars beperken tot evangelisatie- en genezingscampagnes, terwijl Hij de natiën wil.

Uiteindelijk zal de komende vrijzetting van ongeëvenaarde Hulp zijn voor hen die Zijn passie voor de natiën begrijpen. Ik geloof dat dit de vervulling van Maleachi 4 is waar wij in beginnen te stappen. Er is nooit een tijd zoals deze geweest en er zal nooit meer een tijd zoals deze zijn.

Het Tijdperk van Herstel: Maleachi 4 Het Begint Nu!
Maleachi 4:1 ‘Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE van de legermachten, Die van hen wortel noch tak zal overlaten.

4:2 Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. “

4:3 U zult de goddelozen vertrappen. Voorzeker, stof zullen zij worden onder uw voetzolen op die dag die Ik bereiden zal, zegt de HEERE van de legermachten.

4:4 Denk aan de wet van Mozes, Mijn dienaar, die Ik hem geboden heb op Horeb voor heel Israël, aan de verordeningen en de bepalingen.

4:5 Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag.

4:6 Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan.’


De Volgende 100 Jaar
Voordat ik de diepte in ga van deze passage, wil ik eerst een specifiek woord en werk onder uw aandacht brengen en dat zal manifesteren voor minstens de komende 100 jaar. Ik geloof dat wij minstens drie generaties te gaan hebben voordat er enige onderbreking of opvolging is van dit patroon. Dit is zeer belangrijk om te begrijpen. Elke generatie heeft gedacht zelf de generatie te zijn van de wederkomst en dat heeft uiteindelijk geleid tot veel kortzichtigheid in visie en projectie. Het resultaat is dat er erg weinig gezaaid is in de volgende generatie en het heeft geleid tot een angstaanjagende atmosfeer van vooruitzichten. Dit is in zijn algemeenheid hoe het Lichaam van Christus heeft gefunctioneerd. In essentie kijkt elke generatie naar het beest, een wereldregering en de wederkomst, in plaats van deze dag waarover gesproken wordt in Maleachi 4. Ik geloofde tot kort geleden niet dat wij nog zoveel tijd zouden hebben. Deze openbaring was mijn persoonlijke ‘her bedrading van de hersenen’. Het stelde mij in staat om generaties te zien die nog voor ons liggen die gaan terugnemen wat verloren is gegaan.

De Dag is Gekomen
Maleachi 4:1 ‘Want zie, die dag komt.’ Dit is mijn profetische aankondiging voor Rosj Hosjanna 2012. Die dag is nu op ons gekomen. Het is het laatste hoofdstuk van het Oude Testament en het kondigt een Tijdperk van Herstel aan. Deze ‘dag’ gaat meerdere generaties duren. De gebeurtenissen die volgen tonen duidelijk aan dat dit niet in een natuurlijke dag kan plaatsvinden. Wij kennen deze ‘dag’ als een periode van tijd waaraan ook gerefereerd wordt als ‘een tijdperk’. Het is dag, omdat het geen nacht is. Wij werken, omdat het een ‘dag’ is.

Brandend als een Oven
‘Brandend als een oven.’ Dan wordt ons verteld dat deze dag een heftige hete brandende dag is. Het brandt niet als een wild vuur maar als een oven. Het is een gecontroleerd vuur met een specifiek doel. Het is geen dag van zomaar hitte en vuur, maar een vuur met een doel. Wie krijgen er problemen op deze dag van hitte? De hoogmoedigen en de goddelozen die slechte dingen doen. Het begint met de hoogmoedigen en hen die slecht doen en tegelijk dienen in Gods huis. Oordeel begint in het huis des Heren. God houdt er niet van om iemand te vernietigen, want allen zijn Zijn kinderen. Evenmin voor hen die hebben gebeden en Hem uitnodigden in hun levens. Echter, Christelijke leiders die zelfingenomen trots laten zien en slecht handelen zullen het eerst worden aangepakt. Dit gaat niet over vage trots en slechtheid, maar over de onverbloemde slechtheid die ongecontroleerd zijn gang heeft kunnen gaan. Het zullen kwade dagen zijn om Gods mensen te leiden terwijl men in overspel leeft, oneerlijk is met geld, de kudde afzet, of iets anders dat weloverwogen slecht is tegen Zijn kudde. Dit nieuwe ding heeft Gods passie en zijn zonen en dochters. Zijn dienaars zullen vooraan in de vuurlinie staan als zij in de weg staan. Dienaars, dit is een tijd om God te vrezen. Je zult niet wegkomen met wat je gewend bent te doen.

Die van hen wortel noch tak zal overlaten
Het einde van Maleachi 4:1 geeft ons inzicht in de grondigheid van de komende ‘brand’. Hij gaat achter de wortels en vertakkingen van het kwaad aan. De wortels en vertakkingen van het kwaad staan aan de top van de 7 Bergen van de maatschappij, dit is een strategische brand. Vertakkingen staan voor de zichtbare systemen die niet Zijn correcte beeltenis in de maatschappij representeren. Wortels zijn de ondersteunende demonische entiteiten en leugens die het vervormde beeld van God in stand houden. Dit gaat niet direct gebeuren, maar het zal een toenemende aanslag en achteruitduwen zijn tegen de duisternis. Gedurende de volgende 100 jaren zul je het Koninkrijk van God zelfs niet één dag zien verminderen. Van nu af aan zal het alleen toenemen.

Maar voor u die Mijn Naam vreest– Het is alleen Goed!
Maleachi 4:2 ‘Maar voor u die Mijn Naam vreest.’ Er is een snel en duidelijk eindoordeel dat hier op ons afkomt. Zij die Zijn Naam ALLEEN vrezen hebben veel om naar uit te zien. Het woord ‘vrezen’ is het Hebreeuwse woord YARE wat betekent: toewijding, eer en ontzag. Het is niet een ‘wegrennen uit vrees’, maar een ‘toenaderende vrees. Als jíj jezelf een Christen noemt, is je veiligheid en blijdschap in de oprechtheid van je hart. Onoprechtheid en scepticisme zouden moeten worden beschouwd als een geestelijke hartziekte. Onoprechtheid is het bewijs van de afwezigheid van een echte relatie. Scepticisme is de gewiekste formulering van het verdedigen van twijfel en ongeloof. Beide zijn de wortel en vrucht van onoprechtheid.

De Zon der gerechtigheid zal OPGAAN en onder Zijn vleugels zal Genezing zijn
Wat een ontzagwekkende zinsnede! Deze realiteit is wat beschikbaar komt voor hen die Zijn Naam vrezen. Maleachi 4:1 vertelde ons van deze ongeëvenaarde hitte. Maleachi 4:2 laat ons weten uit welke bron dit komt. Hij is de Zon der gerechtigheid. Verder is dit belangrijk te overwegen: de hete, brandende dag wordt niet veroorzaakt doordat er zomaar rampen en chaos zal zijn overal in de wereld. De hitte komt van de Heer die opstaat in ons belang. Hij staat op zodat wij mogen opstaan. Jesaja 60:1 zegt ‘Sta op, word verlicht’…met Zijn glorie en licht. De glorie en licht die zo helder schijnt is wat slechtheid verbrandt. Jarenlang heb ik gesproken over Rosj Hasjana 2012 en het seizoen van OPSTAAN. Het is nu over ons gekomen. Het is de Kairos tijd uit de hemel zodat deze dag op ons is.

Het woord ‘rechtvaardigheid’ is hetzelfde woord voor ‘gerechtigheid’ - in feite staat er in de Spaanse Bijbel ‘El Sol de justicia’ wat betekent ‘de Zon der gerechtigheid’. Gerechtigheid gaat over foute dingen die rechtgezet worden. Het gaat over kromme paden die rechtgemaakt worden. Gerechtigheid gaat geheel over Herstel, en dit is het tijdperk waarin wij zijn binnengegaan. God zal Zijn lijn van het verhaal herstellen, Zijn vertelling, en dan zal hij de prachtige clou van zijn draaiboek herstellen. Hij zal dit ook doen voor iedereen die Zijn Naam vreest. Hij kijkt naar de verhaal lijn van iedereen die Zijn Naam vreest. Als jij Hem in oprechtheid dient en niet opgeeft – zal jouw levensverhaal de clou bevatten van de hemel tegen de duisternis. Hij zal jouw persoonlijke verhaal prachtig maken als jij zorgt voor Zijn verhaal. Het gaat Hem over het verhaal. Hij is niet slechts een efficiënte God die iets voor elkaar krijgt. Hij houdt van het verhaal. Hij houdt ervan een verhaal te vertellen, een verhaal te zijn en een verhaal te herstellen.

Onder Zijn vleugels zal genezing zijn: Hij stuurt Rafaël
Ik geloof dat de Heer mij heeft getoond dat deze Rosj Hasjana de aartsengel van de Berg van de familie, Rafaël, wordt vrijgezet met tientallen miljoenen engelen. Dit is enorm opwindend nieuws. Zijn naam betekent ‘God Geneest’ of ‘Genezing is in God’. Hij zal het verschil gaan maken in het landschap van de planeet aarde. Ik geloof dat hij de ‘geest van Elia’ draagt en dat is wat er zo veelzeggend is aan hem. Maleachi 4:5 vertelt ons dat deze Elia-zalving de harten van de vaders tot hun kinderen en de kinderen tot hun vaders doet terugkeren. In essentie is dit een zalving die familierelaties herstelt. De Bijbel zegt hier duidelijk dat wij het nodig zouden hebben dat de Here ons hulp voor onze families stuurt. Maleachi 4 is een typisch Berg van de familie hoofdstuk met de focus op de huidige invasie uit de hemel. Alles aangaande genezing behoort tot het gebied van de Familieberg.

De omvang van wat Rafaël en de Engelen zullen doen
Het is belangrijk te weten waar de engelen ons mee komen helpen. Zij dragen een grote hemelse hulp waar wij ons bewust voor moeten positioneren. Rafaël’s naam, en degenen die bij hem horen, beschrijft dat zij met genezing te maken hebben. Er zal een nieuwe zalving zijn voor fysieke genezingen, maar de Heer zal sommige van de sterkste zalvingen apart zetten voor hen die de verbinding begrijpen met sociale genezing, gezinsgenezing en persoonlijke genezing. Een gebroken samenleving produceert gebroken gezinnen. Gebroken gezinnen zijn primair verantwoordelijk voor ziekte in de samenleving. Het is belangrijk dat wij hier een verbinding leggen met en genezing zoeken op alle drie niveaus van samenleving, familie en individu.

Aanvullend hebben wij drie niveaus van genezing nodig. Een zieke geest of een zieke ziel zal ziekte in een individu vrijzetten. Wij kunnen deze factoren niet negeren. Door Zijn hemelse leger zal de Heilige Geest nieuwe counseling wijsheid vrijzetten en nieuwe wijsheid om zielse en geestelijke zaken te genezen. Bedieningen en individuen die een belangrijke hemelse wijsheid dragen zullen heel praktische hulp ontvangen van deze engelenmachten op gebieden zoals financiering en distributie. Er zijn enkele zeer reële verbeteringen door openbaring die op het punt staan plaats te vinden , die in veel genezing zullen voorzien van de geesten en zielen van de massa’s.

Een Genezing voor AIDS
Deze nieuwe engelenmachten zijn ook hier om een grote doorbraak te brengen in genezing van ziekten. Er is een genezing voor AIDS die beschikbaar komt voor een zoon of dochter van God. God wil dat één van zijn bevestigde kinderen deze bovennatuurlijke openbaring ontvangt. Deze wijsheid achter deze genezing strekt zich uit voorbij de genezing voor AIDS patiënten. Het is in Zijn hart dat één van Zijn eigen kinderen de vertegenwoordiger van deze zegen op aarde wordt. Er zit een verhaal lijn aan vast voor wie deze persoon is en hoe zij God hebben gevraagd om deze geneeswijze. Het is bedoeld om de harten van de homoseksuele gemeenschap te openen voor het huis van God, the plaats waar zij de meeste afwijzing van hebben gevoeld. Vele andere medische inzichten en geneeswijzen zullen komen met deze engelen. Er zal zelfs geen andere ziekte of plaag opkomen waar God niet al van tevoren een geneeswijze geplaatst heeft in één van zijn eigen kinderen. Elk angstaanjagend ding dat opkomt is slechts een mogelijkheid voor de hemel om op aarde te verschijnen.

Verder zijn deze nieuwe engelen grote engelen die degenen die proberen families en huwelijken te genezen, terzijde zullen staan. Er zullen nieuwe inzichten komen, nieuwe voorziening en nieuwe gunst voor hen die deze nieuwe antwoorden uit de hemel dragen. Geen van deze komende hulp is bedoeld om op politiek gebied gunst te winnen. De komende assistentie is om de harten van mensen te conditioneren, niet om een politieke agenda te implementeren. Op een bepaald moment zullen wetten weerspiegelen wat er in de harten woont. Verder zal deze uitstorting van ‘Genezing onder Zijn vleugels’ de manier zijn waarop Hij harten her conditioneert om Zijn wegen beter te reflecteren. Dat is de betekenis van Maleachi 4:4 waar staat ‘Denk aan de wet van Mozes, Mijn dienaar, die Ik hem geboden heb op Horeb voor heel Israël, aan de verordeningen en de bepalingen’ als wij dit aan Hebreeën 8:10 verbinden: ‘Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.’

Puriteinse versus Quaker invloeden
De Puriteinen versus de Quakers is een belangrijk begrip voor dit komende seizoen als wij twee invloeden hebben die elkaar bevechten. Er zijn twee overblijfselen van de Christelijke invloed die zelfs honderden jaren later nog in Amerika invloed uitoefenen. De Puriteinse invloed wil dat gerechtigheid naar voren treedt door wettelijke tenuitvoerlegging. De Quaker invloed ziet de noodzaak van veranderde harten als een prioriteit. Bijna alle grote blijvende sociale veranderingen in Amerika zijn gekomen door Quaker inspiratie, omdat het eerst het hart van de samenleving zocht. Men presenteerde argumenten met betrekking tot gerechtigheid die de massa’s aanspraken. Quaker John Woolman, die beschouwd wordt als de apostel van de antislavernij beweging in Amerika heeft voornamelijk 30 jaar lang gereisd, gesproken en geschreven om het geweten van Amerika te prikkelen. Hij proclameerde dat slavernij een kwestie was van duisternis van de ziel en niet een politieke kwestie. Uiteindelijk heeft zijn invloed in harten en verstand geleid tot de Burgeroorlog. Er kan nog veel meer hierover gezegd worden, maar het is belangrijk te weten dat een deel van de verse zalving voor de Familieberg komt uit enkele nieuwe stemmen en nieuwe pennen die het geweten van een natie zullen prikkelen met nieuwe discussie op een oud slagveld.

Niet alles wat het woord ‘Familie’ in zijn titel heeft presenteert het beste van wat God heeft. In sommige gevallen is het een hoofdobstakel voor werkelijke genezing. Wij hebben soms de verkeerde segmenten van de samenleving tot zondebok gemaakt en vergaten dat er slechts één vijand is en het is geen persoon of een personengroep. Als wij alle homoseksuelen naar een verlaten eiland zouden verbannen, zouden onze families dan echt beter zijn en echt sterker zijn? Hoe gaat 2-4% van de bevolking – die ook getrouwd willen zijn – het huwelijk vernietigen? Echte hulp komt door deze nieuwe engelenmachten, maar het is niet om de meesten van onze huidige slaglinies te versterken, maar meer om ons te helpen nieuwe slagvelden te vinden, waar de vijand eigenlijk de duivel is.

MARPE
Marpe is het Hebreeuwse woord dat hier in Maleachi 4:2 gebruikt wordt voor genezing. Als je het woord opzoekt zijn er vier manifestaties van deze genezing.

1. Genezing van ziekte

2. Verfrissing van verstand en lichaam

3. Bevrijding

4. Remedie

Dit zijn de gebieden waar zeer grote hulp op het punt staat te worden toegewezen aan ons en allen die functioneren in een van deze gebieden zouden zichzelf moeten positioneren en grote hulp moeten verwachten. Het Opstaande leger moet eerst genezen worden voordat het enig territorium kan behouden als het ingaat in andere gebieden van de samenleving. Grote genezingsliederen zullen ook in en door het huis van God klinken, die de harten zullen laten smelten als nooit tevoren. Er zal tenminste een grote engel zijn die nieuwe songteksten en muziek zal brengen om te helpen met de missie van de ‘geest van Elia’, die alles zal beginnen te herstellen, maar het herstel begint in de familie.

U zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal
Maleachi 4:2 vertelt ons dat met deze nieuwe hulp van Papa zullen wij “dartelen als kalveren uit de stal”. Hier zit ook zo veel in. Ten eerste, wij hebben als het ware in een ‘stal’ gezeten. Als iets op stal is gezet beweegt het niet voorwaarts. Velen hebben gevoeld alsof zij in een stal zijn geweest, maar het is nu de tijd om OP TE STAAN en te schijnen. Kalveren dansen en springen wanneer zij vrijgelaten worden de groene weiden in. Zij springen vrolijk op als zij hun oogstvelden in stappen. Velen zijn in hun ‘Jozef stal’ geweest, maar dat seizoen eindigt omdat het vrolijke seizoen van opstanding op ons is. Of dit alles nu gebeurt voor ons binnen 24 uur of niet, wij moeten onze harten positioneren voor deze realiteit die op ons rust. De Zon der gerechtigheid staat op met genezing onder Zijn vleugels en als Hij opstaat staan wij op.

U zult de goddelozen vertrappen
De rest van Maleachi 4:3 vertelt ons het niveau van overwinning dat wij kunnen verwachten. Romeinen 16:20 zegt ‘De God des vredes zal snel satan onder uw voeten verpulveren.’ Het woord ‘snel’ betekent vlug, en het zal een relatief snel werk zijn vergeleken met de tijd en moeite die de vijand erin gestoken heeft. In deze hele discussie moeten wij niet vergeten dat wij één vijand hebben en dat wij niet vechten tegen vlees en bloed. Wij zullen satans wortelen en takken verpulveren. Hij zal zo teruggeduwd worden in de samenleving dat het er op lijkt dat hij praktisch uitgestorven zal zijn voordat hij zijn laatste wanhoopsdaad uitvoert. Hij zal compleet uit de tweede hemel gestoten worden waar hij direkt strijd voert tegen de heiligen. Dit is nog generaties voor ons en zelfs dan zal het niet goed met hem gaan.

Stof zullen zij worden onder uw voetzolen
Deze uitdrukking is ook zeer inzichtvol en relevant. Het betekent dat de vijand uiteindelijk verslagen zal worden overal waar wij opdagen. Het Beloofde Land ging altijd over waar de zolen van hun voeten zouden raken. Dit blijft het praktische principe dat wij kunnen verbinden aan het 7 Bergen Mandaat. Waar wij verwachten de vijand tot as te zien worden, moeten wij eerst op een praktische en realistische manier gewoon komen opdagen. Als wij de vijand willen zien neergehaald worden in de regering, moeten wij betrokken zijn bij de regering. Als wij de vijand willen zien neergehaald worden in de media, moeten wij ons laten zien in de media. Als wij de vijand willen neerhalen in de kunst dan moeten wij ons laten zien in de kunst. De muren van Jericho vallen slechts neer wanneer wij bij de muren komen opdagen met een onteigeningsverklaring. De uitdrukking van ‘stof onder uw voetzolen’ vertelt ons dat als wij met vastberadenheid wandelen, het een vuurt creëert dat de vijand vertrapt.

Voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag
Maleachi 4:5 lijkt ons de timing van dit onovertroffen tijdperk van herstel te geven. Hij zegt: ‘Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag.’ Ik denk dat er een enorm belangrijke betekenis ligt in het woord VOORDAT. In het Hebreeuws is dit het woord PANIYM, dat direct verbonden is met het Aangezicht van God. In Exodus, hoofdstuk 33 waar de Schrift spreekt van de Heer die van Aangezicht tot Aangezicht met Mozes spreekt, staat er PANIYM tot PANIYM. In Exodus 33:20, waar Hij zegt Mozes, je kunt ‘Mijn gezicht’ niet zien, is het hetzelfde woord, PANIYM. Dit woord kan ook ‘tegenwoordigheid’ betekenen en ‘aan de voorzijde van’. Dus wat betekent dit allemaal? Dat in plaats van zeggen dat al deze dingen zullen gebeuren in chronologische volgorde VOORDAT de dag des Heren komt, dat de ‘geest van Elia’ in feite het lichtende aangezicht van God zal zijn bij de aanvang van deze grote en ontzagwekkende dag. Met andere woorden, dit is hoe je kunt weten dat die dag is begonnen. Dus waarom is het groot EN ontzagwekkend?

Magnus et Horribilis
Ik houd van de Latijnse Vulgate vertaling van deze Hebreeuwse woorden. Groot is MAGNUS en ontzagwekkend is HORRIBILIS. Dus wat het eigenlijk zegt is dat het de beste tijden, maar ook de slechtste tijden zullen zijn. Maar wat is het verhaal hier? Het is de beste tijd voor hen die Zijn Naam vrezen, en het zal de slechtste tijd zijn voor hen die Zijn Naam niet vrezen. Deze realiteit is de enige realiteit die logisch is. Wanneer het koninkrijk van God een MAGNUS-tijd doormaakt, dan zal het koninkrijk der duisternis een HORRIBILIS-tijd doormaken.

Conclusie:
Begin 2012 gaf ik een woord voor dat jaar waarvan ik nog steeds geloof dat het relevant is. Ik geloof nog steeds dat het woord relevant is om verbonden te zijn aan dit woord voor Rosj Hasjana 2012. Ik sprak dat 2012 het jaar is waar de Belofte Maker Zichzelf verheugt om zich te tonen als de Belofte Vervuller. Dit spreekt eigenlijk over het Seizoen van Opstaan waarin wij nu juist binnen gaan als wij de ‘stal’ verlaten.

Ik sprak ook over de impact van de ‘leeuwinnen’, en hoe zij alles zullen beïnvloeden en direct de komende verkiezingen (in Amerika) zullen beïnvloeden. Dit is ook totaal verbonden met de vrijzetting van engelen voor dit seizoen. Het vrouwelijke bewustzijn van deze natie is ‘op stal gezet’ en dat wat vrijgezet is zal het bewustzijn, hart, ziel en de stem van vrouwen zijn. De Heilige Geest zal iets uitstorten dat nog nooit is uitgestort en zijn eerste hoofddoel is het hart en de ziel van vrouwen. In deze bewustwording zal een grotere weerspiegeling van het hart van God worden gezien. Vrouwen met oplossingen zullen opstaan en zij zullen zijn als brullende leeuwinnen die orde op zaken stellen. Dit zal niet gedaan worden door zeuren of manipulatie, maar door pure zalving. Zij zullen Zijn beschermende hart dragen tegen de ‘trots’ wat een ander woord is voor het gezelschap van leeuwen. De sociale textuur van de maatschappij is momenteel verbroken en in wanorde, omdat de vijand een intensieve campagne heeft geleid om vrouwen te verwoesten. De laatste paar jaren zijn vooral voor vrouwen moeilijk geweest, maar de Zon der gerechtigheid staat op en een groot gebrul staat op het punt om gevoeld te worden door de hele natie en vervolgens de natiën ingaand.

Israël
Het is logischerwijs onmogelijk om profetisch te spreken over de toekomst zonder daar Israël in te betrekken. Voor meer hierover refereer ik aan mijn woord voor het jaar dat daar dieper op in gaat. Er wordt momenteel gesproken over een oorlog met Iran terwijl het normaal is dat er een voortgaande onzekerheid is over de natie. Er is een groot verband tussen wat momenteel wordt vrijgezet, en de voortgang van het koninkrijk van God met betrekking tot Israël. Want de ‘geest van Elia’ gaat voort in onze harten het handelen van God te branden en de schoonheid van wie God is. Het zal ten zeerste hen raken die als eersten de verbonden ontvingen. Ons vaak Puriteins gedachtegoed, met zijn beperkte visie van wie God en Jezus zijn, is niet aantrekkelijk geweest voor de meerderheid van de Joden. Een van de manieren waarop wij weten dat wij een waar evangelie manifesteren is wanneer wij de harten zien van hen die naar hun Messias zoeken en zich wenden tot hun Messias in ons. De ‘geest van Elia’ laat de harten van de vaderen zich richten tot de zonen en dat van de zonen tot hun vaders. Een van de manifestaties hiervan zal de liefde en verzoening tussen Joden en Christenen zijn. Het vaderhart (Joden) zal zich uitstrekken naar de zoon (Christenen) en anders om. Dit is al aan het gebeuren, maar het zal naar een heel nieuw niveau gaan. De wortel en takken waar Paulus over sprak in Romeinen 11 zullen worden verzoend in een nieuwe mens. Dit zal een voortschrijdend werk zijn dat nooit zal stoppen. De ware kerk zal zich nooit tegen Israël richten en zal zich altijd bewust zijn van diens centrale rol in Gods Grote Draaiboek.

Hoe zit het met Plagen, Aardbevingen, Stormen, Oorlog en Economische Instortingen?
Het zal je opgevallen zijn dat dergelijke beschrijvingen ontbreken hoewel ik vele pagina’s van profetische inzichten voor deze tijd heb geschreven. Tot het einde zullen er altijd plagen, aardbevingen, stormen, oorlogen en economische uitdagingen zijn. Zij zijn nooit bedoeld als een centraal verhaal voor hen die voort stuwers van het koninkrijk zijn. Elke crisis, ramp of chaotische situatie zal altijd de grootste kans zijn voor voortgang van het koninkrijk. Elke crisis die ooit zal komen op de planeet aarde zal een vooraf ingebedde oplossing hebben die God daar al geplaatst heeft in Zijn zonen en dochters. Wij zullen dit zo goed begrijpen dat wij een gewoonte kweken om op rampen en crises af te rennen en God grote dingen te zien doen. Ik vind het geweldig wat Kat Kerr zei toen zij in de toekomst keek en zei dat er een tijd zal zijn waar iemand die gecremeerd was uit de dood zou opstaan. Een tijd waarin een kind van God door een door aardbeving verwoeste stad binnengaat en de stad herstelt in zijn eerdere staat. Dit kind van God zal letterlijke het barst in de grond genezen en allen zal opwekken die gedood of verwond zijn. Wat een tijd ligt er voor ons! Wij zullen niet altijd in een plaats van verwoesting komen en hen vertellen dat het komt omdat zij God ongehoorzaam waren en dat het Zijn Oordeel is. Eindelijk zullen wij begrijpen dat de vriendelijkheid van God tot bekering leidt.

Over Profeten
Er is een heel nieuw ras van profeten dat God aan het doen opstaan is voor deze tijd. Dit nieuwe ras profeten zijn profeten van hoop en een toekomst. Een profetische vriend van mij zag in een visioen het Lichaam van Christus als een Auschwitz concentratiekamp. De kerk werd zo slecht gevoed in de kennis van God dat zij verhongerden en in een overlevingsmodus waren gekomen. Er was geen andere missie dan overleven. De ‘wachters’ deelden overlevingspakketen uit. Het was onrein, met beperkt voedsel. Er was slechts hoop in sterven of gered worden door middel van de Opname. Dit is natuurlijk een aanklacht tegen de kerk zoals wij die kennen. Onze voorgangers en profeten delen in de schuld van deze realiteit. Zij voeden slechts met waar zij mee gevoed worden, maar dat moet veranderen.

Zelfs vandaag doen velen onder ons die bekend staan als ‘profeten’ veel meer om de Bruid van Christus bang te maken, dan om haar te versterken en hoop te geven. Vanwege deze realiteit, zijn een van de meest geïntimideerde segmenten van kerk degenen die het meest vooruitstrevend zouden moeten zijn – zij die de hedendaagse profeten en de kracht van de Heilige Geest hebben omarmd. Dit verandert en zal dramatisch gaan veranderen. Gods volk zal uit de ‘stal’ losbreken en zij zullen dan alleen stemmen van hoop volgen. Hoop niet gebaseerd op ‘wishful thinking’ (onrealistische hoop), maar hoop gebaseerd op beoordeling van het seizoen van hoop waar wij in zitten. Hoop gebaseerd op het begrip van de tijden waar wij in zijn en wat wij zouden moeten doen. Hoop gebaseerd op een openbaring van onze kant, ons verhaal en onze directe toekomst. Hoop gebaseerd op een genezend en verstrekkend perspectief van wie God is. Wat wij denken over God is het meest belangrijke ding van ons. Het is tijd dat de ketenen van wanhoop van ons af vallen. Het is tijd om te stoppen met de gedachte: ‘wanneer zal de tweede schoen ons treffen’. Het is tijd om onze missie uit te breiden voorbij het hek met prikkeldraad van kerkgebouwen en echt kerk te zijn in de samenleving. Het goede nieuws is dat Hij weet dat wij hulp nodig hebben en dat Hij op het punt staat het Nieuwe uit te storten. Je hebt moeizaam gelopen met het voetvolk, maar je staat op het punt te rennen met de paarden.

 Johnny & Elizabeth Enlow

Johnny Enlow – A Voice of Hope

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]