Kom onder Mijn choepa

Augustus 2011 


Profetische impressies van een wachter op de muur.

Inleiding:

Onderstaande profetische impressies zijn enerzijds een voortvloeisel van een gebeurtenis waar ik onlangs een getuige van en een deel was, en anderzijds een reeks van geïnspireerde gedachten, beelden & indrukken.

Deze zijn primair bedoeld om het Lichaam van Yeshua de Messias (Jezus Christus) op te bouwen voor het werk in zijn dienst, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, de Ene nieuwe mens. Jood & Griek, Juda & Efraïm, die de naam van Yeshua belijden (Ef. 4:11-16; Ef. 2; Rom. 1:16, 10:12,13).

Balancerend tussen de ogenschijnlijke paradox dat de Heer geen ding doet zonder zijn raad aan zijn knechten, de profeten te openbaren (Am. 3:7) en het Bijbelse gegeven dat ons kennen en profeteren onvolkomen is (1Cor.13:9), wil ik onderstaande profetische impressies ter toetsing delen (1Thes.5:21).

Natuurlijk en geestelijk
Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke (1Cor.15:46).

In een oude (Romaanse) kerk die in de 12de eeuw in Overijssel (Nederland) werd gebouwd, was ik onlangs betrokken bij het sluiten van een huwelijksverbond van twee vrienden. Zij hadden het verlangen om hun trouwbeloften daar af te leggen en hun huwelijk in te laten zegenen samen met familie en vrienden.Kerk in de steigers
Opmerkelijk was dat deze kerk in de steigers stond en zij ervoor hadden gekozen om hun huwelijk op een niet traditionele wijze te sluiten door dit onder een choepa te doen in het midden van de kerk.

Door deze natuurlijke beelden heen begon de Heer profetisch te spreken over het geestelijke proces waar de Gemeente van Yeshua de Messias (Jezus Christus) zich in bevind.

De kerk staat in de steigers omdat zij wordt verbouwd daar waar zij niet gebouwd is door de Heer en de bouwlieden tevergeefs hebben gezwoegd (Ps. 127:1). Het hemelse paslood wordt aangebracht en alles wordt in lijn gebracht - hersteld en opnieuw opgericht - met Gods oorspronkelijke plan, doel en bestemming zoals “In den beginne” (Am.7:7,8; Mat.17:11; Am.9:11-15; Hand.3:21: Gen.1) voordat de Bruidegom Yeshua (Jezus) zal (terug)komen om Zijn Bruid te halen in deze laatste dagen.

De Vader roept Zijn volk op om uit Babylon (verwarring, vermenging) te komen, zodat het kan worden verlost van het gemengde zaad; de mix van heilig en onheilig, rein en onrein, religie en relatie, religieuze (christelijke) (heidense) tradities/wetten en Gods geboden (Tora (wet/instructie/onderwijzing), heidense en Hebreeuwse wortels, kaf en koren (Jes.52:11; Op.18:4; Ez.44:23; Mat.5:17-19; 7:21-23; 15:1-20; Rom.11:17,18; Ez.37:19; Luk.3:17).

Kom onder Mijn choepa
De Bruidegom, Yeshua roept Zijn Bruid op om Babylon te verlaten en om onder en in Zijn choepa te komen (Op.18:4). Een choepa is een bedekking (baldakijn) – een tent - die werd en wordt gebruikt bij het sluiten van een huwelijksverbond van een man en vrouw tijdens een Joodse bruiloft.

De choepa staat symbool voor een aantal dingen en werd van origine van de tallit, de gebedsmantel van de bruidegom gemaakt (Num.15:38). Deze tallit, wat letterlijk kleine tent betekent, werd omgevormd tot een bedekking waaronder het huwelijk werd voltrokken.

De choepa “spreekt” van een huis, de manifeste tegenwoordigheid van God, Zijn uitgespreide vleugels (Ps.61:5; 17:8). De tabernakel, de tent van Gods beschermende, zegende en voorzienende aanwezigheid, zoals de bedekking van de wolk over Zijn volk Israel was in de woestijn nadat Hij hen uit Egypte -het slavenhuis - had uitgeleid (Ex.14:20; 24:16; 40:34; Ps.105:39).

Zij staat symbool voor de nieuwe woning waar bruid en bruidegom zullen gaan wonen, een open huis wat spreekt over gastvrijheid, transparantie, zorg, toegankelijkheid (Joh.14:2; Gen.18:1-8; Deut.14:29; Jac.1:17) Zij staat symbool voor de bruidskamer, een plaats van relatie, gemeenschap, liefde en intimiteit en aanbidding (Joel 2:16; Hoogl.; Ps.133; Hand.2:42; 1Cor.1:9). 

Het 24/7 bedehuis van Zijn aanwezigheid
De vervallen tent van David – het 24/7 bedehuis van Zijn aanwezigheid - wordt in deze laatste dagen opnieuw opgericht, wat kapot is wordt hersteld en zal in haar volheid gaan functioneren (Jes.56:7; Mat.21:13; Am.9:11-15; Hand. 15:16,17). Dit zal een enorme eindtijdoogst bewerken, opdat al degenen waarover de naam van Adonai is uitgeroepen Hem zullen zoeken en de Bruidegom Yeshua Zijn Bruid spoedig tot zich zal nemen.

Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa - alef * - en de omega - tav * -, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet. Ik, - Yeshua * - Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet (Op. 22:12-17).

(* toegevoegd bij NBG vert. door schrijver) 

Jefferie Lammers

bron: www.davidstabernakel.nl © Het overnemen van artikelen en woorden voor publicatie en/of distributie is toegestaan, mits deze in het geheel worden overgenomen en de juiste bronvermelding wordt vernoemd.

 

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]