In 2011 word je meer jezelf 


Profetische impressies van een wachter op de muur

"In 2011 word je meer jezelf"

Eind 2010 ontving ik bovenstaande dichtzin terwijl ik de Heer zocht en me voorbereidde om de laatste dag in te vullen van een 4-daagse conferentie van bidden & vasten. Hoewel het veeleer tegen mijn persoonlijke wezen indruist om dergelijke “oneliners” en profetische woorden met elkaar te verbinden, dan wel publiek te gebruiken, heb ik de sterke indruk dat - vanaf de plaats op de “muur” waar ik van Godswege meen te zijn geplaatst - dit is wat de Heer spreekt m.b.t. dit kalenderjaar 2011.

Mezelf realiserend dat mede vanwege excessen en misbruik van het “profetische woord” er een groeiende groep (on)gelovigen is die “negatief” reageert op dergelijke woorden, meen ik dat ik moet trachten te verwoorden wat ik geloof Abba (God de Vader) spreekt aangaande 2011.

Balancerend tussen de ogenschijnlijke paradox dat de Heer geen ding doet zonder zijn raad aan zijn knechten, de profeten te openbaren (
Am. 3:7) en dat ons kennen en profeteren onvolkomen is (1Cor.13:9), wil ik onderstaande profetische impressies ter toetsing delen (1Thes.5:21).

Jefferie Lammers 
Januari 2011

Bookmark and Share 


In 2011 word je meer jezelf
Een nadruk dit kalenderjaar 2011 zal liggen op het dieper ontdekken en het daadwerkelijk gaan (uit)leven van de ware identiteit van de (individuele) gelovige alsook de gemeente – de Bruid van de Messias (Christus). Hoewel we “positioneel” een nieuwe schepping in de Messias Yeshua (Jezus Christus) zijn en het oude voorbij is gegaan (2Cor.5:17), is de realiteit hiervan op aarde “experimenteel” vaak niet of nauwelijks aanwezig en ver verwijderd van de hemelse.

Abba verlangt om Zijn kinderen in de werkelijkheid van Zijn (Vader)huis te brengen, waar zonen en dochters leven in en vanuit ware intimiteit en niet als “oudste en/of jongste zonen” (Luk.15), maar handelen en wandelen zoals de Mensenzoon dat voorleefde hier op aarde.

Deze transitie – overgang – zal in een aantal gebieden op een dieper niveau gaan plaatsvinden. Voor diegenen die zich hiernaar uit zullen strekken met hun hele hart, zal er bovennatuurlijke acceleratie (versnelling) zijn en zullen langverwachte doorbraken plaatsvinden.

Van weten naar kennen
Er is een enorme intellectuele kennis in het Lichaam van Christus over wie God is, de Bijbel, de kerk, het koninkrijk, geestelijke principes e.d. Het is echter niet wat we weten maar daadwerkelijk kennen – geloven (Heb.11:1) – wat bepalend is. Zoals Adam Eva “be-kende” en zij zwanger werd en geboorte gaf (Gen.4:1 -SV), verlangt Abba dat we Hem kennen, gemeenschap met Hem hebben en geboorte geven aan de persoon die Adonai in Zijn boek heeft beschreven en we gaan leven overeenkomstig Zijn agenda (Ps.139:16). Abba synchroniseert Zijn bestemming en agenda voor 2011 met en voor Zijn kinderen, daar waar Hij (meer) ruimte krijgt.

Van zelfgericht naar Godgericht
Er zal een verlegging van focus plaatsvinden van “zelf” naar “God”, waardoor satan enorm terreinverlies zal leiden. Een subtiele leugen en misleiding waardoor menigeen op een verkeerd been is gezet, is de overtuiging dat je je ware identiteit alleen kunt vinden wanneer je op jezelf gericht bent. We worden aangemoedigd om onszelf te zijn en te worden, en datgene te doen wat ons vervuld vanuit zelfgerichtheid.

Onbedoeld en onbewust voeden en versterken we hierdoor onze oude natuur, ons ego. We worden egocentrisch in plaats van christuscentrisch. Dit is een “vals evangelie”! Yeshua is niet naar de aarde gekomen om ons primair gelukkig te maken en onze behoeften te vervullen, maar om de verbroken relatie met Abba Vader te herstellen.
Door de wil van Vader God te doen worden we meer onszelf en wordt ons hart werkelijk bevredigd en vervuld. In Zijn licht zien wij het licht van ons ware zelf (Ps.36:9), door naar Hem te kijken, ons oog alleen op Hem gericht te houden worden we veranderd naar Zijn beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid en komen we in een diepere identiteit (2Cor.3:18 KJV).

Van wees (slaaf/knecht) naar zoonschap
Teveel van Gods kinderen leven alsof ze geestelijke wezen zijn. We kunnen in het huis van Abba leven en toch nog leven als een slaaf/knecht – vanuit de geest van een wees - buitengesloten van de intimiteit van de Vader. Gedreven door religieuze activiteiten die ons beloven dat wanneer we maar hard genoeg “werken” we waardig genoeg zijn om de liefde en aanvaarding van God te verkrijgen. Of we verlaten het Vaderhuis op zoek naar liefde, vervulling en identiteit en eindigen we met het stillen van onze honger door het eten van “varkensvoer” (Luk.15).

Vaders prioriteit voor Zijn agenda van dit jaar is om Zijn kinderen te brengen in een diepere realiteit van zoonschap in de diepere lagen van ons hart, waardoor we roepen: “Abba Vader” (Rom. 8:15). Het zijn de zonen Gods waarop de schepping met reikhalzend verlangen op wacht. Alleen zij zijn bij machte om diegenen die zich buiten deze realiteit bevinden – zowel binnen als buiten de kerkmuren – te brengen in het Vaderhart van God (Rom. 8:19). Knechten en slaven brengen je alleen maar bij hun meester.

Van sprinkhaan naar overwinnaar
Een wezenlijke mentaliteitsverandering is het gevolg van een innerlijke transformatie, wat de reactie is op een hemelse openbaring. Een metamorfose van een aards denken naar een hemels denken, van het dragen van religieuze jukken naar het opnemen van het juk van Yeshua, waardoor je rust vindt voor je ziel, bevrijd wordt van lasten en afmatting (Mat. 11:28-13).

De sprinkhaan-mentaliteit die er destijds voor zorgde dat Israel niet kon ingaan in het beloofde land en zij zichzelf veroordeelden tot 40 jaar woestijn, is ook nu nog actueel voor Zijn kinderen: “en wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in hun ogen” (Num. 13). Het is echter niet de wil van de Vader dat er een van Zijn geliefden omkomt in de woestijn.

De geest van Jozua (Y’hoshua) – de Geest van Yeshua – zal het oude denken transformeren naar de gezindheid van Christus. Wanneer we alle schansen en redeneringen die tegen de kennis van God zijn opgeworpen slechten en onze bedenksels omver halen, zullen we gaan van sprinkhaan naar overwinnaar (2Cor.10:3-5). Dit is de kairos-tijd om van de woestijn naar je beloofde land over te gaan.

Van horen naar doen
Er ligt een sluier van passiviteit over de gemeente en veel gelovigen, wanneer het aankomt op het doen van wat we hebben gehoord. Het gevolg is misleiding en het niet kunnen betreden van het Koninkrijk, omdat niet een ieder die zegt: Here, Here, het Koninkrijk der hemelen zal binnengaan, maar wie doet de wil van de Vader (Jak.1:22-25; Mat.7:21).

Het is alleen het leven binnen en in het Koninkrijk waar we al datgene kunnen worden zoals Abba ons bedoeld heeft en we vanuit onze ware identiteit onze roeping en bestemming kunnen ontdekken en vervullen.

De kerk die Yeshua verlangt te bouwen deze laatste dagen is niet een organisatie waar haar leden week in week uit leren “horen” naar de preken van haar voorgangers, maar is een levend organisme waar discipelen (volgelingen) van de God van Israel leren om “daders van het Woord” te zijn. Geestvervulde zonen en dochters die het hart van de Vader hier op aarde handen en voeten geven, opdat de wereld erkennen zal dat Hij Yeshua gezonden heeft, en hen liefheeft zoals Hij de Mensenzoon liefheeft.

Voor diegenen die ervoor kiezen om niet langer hoorders te blijven maar daders te worden zullen de sluiers vernietigd worden en zullen we meer onszelf worden in 2011. 

bron: www.davidstabernakel.nl © Het overnemen van artikelen en woorden voor publicatie en/of distributie is toegestaan, mits deze in het geheel worden overgenomen en de juiste bronvermelding wordt vernoemd.

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]