2012 – Herstel van Goddelijke heerschappij 
Profetische impressies van een wachter op de muur


2012 – Herstel van Goddelijke heerschappij

Over de afgelopen periode heb ik een aantal profetische woorden ontvangen en heb deze trachten te verwoorden onder de naam van “Profetische impressies van een wachter op de muur”. Ik vind het altijd fijn om feedback te ontvangen, dus voel je vooral vrij.
 

Balancerend tussen de ogenschijnlijke paradox dat de Heer geen ding doet zonder zijn raad aan zijn knechten, de profeten te openbaren (
Am. 3:7) en dat ons kennen en profeteren onvolkomen is (1Cor.13:9), wil ik onderstaande profetische impressies ter toetsing delen (1Thes.5:21).

Jefferie Lammers 
Februari 20122012 – Herstel van Goddelijke heerschappij

Het jaar 2012 zal profetisch worden gekenmerkt als een jaar waar Goddelijke heerschappij zal worden hersteld in een grotere volheid. Een jaar waarin valse heerschappijen meer en meer zullen moeten plaatsmaken voor Gods regering en koningschap.

Het getal 12 

Hoewel het jaar 2012 is gebaseerd op de Gregoriaanse kalender en de getallensymboliek – gematria – een Hebreeuwse oorsprong heeft, spreekt de "12" profetisch over dit komende jaar aangaande een aantal zaken. Twaalf is een volmaakt nummer en staat voor de perfectie van heerschappij of regerende volmaaktheid.

Jacob had 12 zonen, zij formeerden de 12 stammen van Israel (
Gen.49:28). De hogepriester droeg een schild, een efod, op zijn borst met daarop 12 stenen, een voor elke stam (Ex.28:21).

Yeshua de Messias (Jezus Christus) had 12 apostelen. Openbaringen spreekt over 12 fundamenten in het hemelse Jeruzalem met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam. Twaalf poorten met de namen van de twaalf stammen van Israëls zonen daarop geschreven, De twaalf stadspoorten waren twaalf parels en de twaalf engelen.

Yeshua was twaalf jaar oud toen Hij voor het eerst verscheen in het openbaar in de tempel – de plaats van Goddelijke heerschappij - waar zijn ouders hem vonden op de derde dag (
Luk.2:42,46). Wanneer één dag is als duizend jaar, leven we nu in de derde dag gemeten na de geboorte van de Messias af (2Pet.3:8). 

“Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht”. Hosea 6:2

Herstel van het altaar

Voordat Elia het valse priesterschap en de valse profeten die Izebel had ingesteld onder de regering van Achab, en de machten van de duisternis ontmaskerde, herstelde hij eerst het altaar.

Het volk van God was verward en ging aan beide zijden mank, wist niet meer wie de ware God was. Nadat de 850 profeten van Baal en Astarte gefaald hadden om vuur vanuit de hemel te roepen, was het de beurt aan Elia. Hij nam “twaalf stenen” naar het getal van de stammen van de zonen van Jakob, tot wie het woord des Heren gekomen was: Israel zal uw naam zijn, besprenkelde drie keer het offer en het altaar met een kruik water en riep de naam van Adonai aan.

Vuur kwam uit de hemel en verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en de aarde, en lekte het water in de groeve op. Nadat het volk dit zag viel zij op haar aangezicht en zei: Adonai is God, Adonai is God! (
1Kon.18)

Dit jaar 2012 zal het altaar van de Heer verder worden hersteld. De plaats van offerande, gebed & aanbidding, het 24/7 bedehuis voor alle natiën in de geest en orde van Davids tabernakel (
Jes.56:7; Am.9:11-15; Hand. 15:16,17) wordt in haar oorspronkelijkheid hersteld.

De vervallen hut zal opnieuw worden opgericht opdat het overige deel der mensen de Here zoeke, en alle heidenen, over welke Gods naam is uitgeroepen. De “verstrooide en verdeelde stammen” zullen tot “één nieuwe mens” worden geformeerd – één altaar – waarop en waardoor Gods vuur zal branden. Juda en Efraim zullen één worden in Gods hand (
Ez.37:19).

Het herstel van het altaar spreekt profetisch ook over het herstel van families, Gods gezin en gemeente, het Lichaam van Yeshua.

Izebel en de machten van Babylon

Izebel en de machten van Babylon zullen worden geconfronteerd en ontmaskerd wanneer Gods volk zich zal bekleden met de geest en de kracht van Elia. Zij zal beginnen uit Babylon weg te trekken en zich ontdoen van haar valse sluiers (valse leringen, innerlijke overtuigingen), zich reinigen, heiligen en prepareren voor de bruiloft van het Lam (
Op.18:4; 19:7).

De letter lamed

De 12de letter van het Hebreeuwse alfabet is de lamed. De lamed staat bekend als de majestueuze letter, staat symbool voor de Koning der Koningen, hij torent hoger dan alle letters van het alfabet. 

Lamed verwijst naar het woord “lamad” en refereert zowel naar onderwijs alsook leren in de bijbelse zin van het woord.

Lamed is een acroniem, een letterwoord voor “lev mevien da’at”, wat betekent het hart dat wijsheid verstaat.

Dit jaar zal er een toename van bovennatuurlijke wijsheid plaatsvinden, een begrijpen en verstaan van Gods onderwijzing, Zijn Thora (Gods wet d.i. instructie/onderwijzing) door de Heilige Geest. Het evenwicht van Woord en Geest zal worden hersteld waardoor Zijn heerschappij zich meer en meer zal manifesteren.

Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen (Mat 5:17-19)

Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet en uw hart beware mijn geboden, want lengte van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen.Dat liefde en trouw u niet verlaten!
Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen.
Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.
(
Spreuken 3:1-6)


Vorenstaande profetische impressies vloeien voort uit tijden van (aan)bidden & vasten. De maand januari 2012 hebben we geheiligd – apart gezet – om te luisteren naar Gods agenda voor dit jaar. Vanuit de ogenschijnlijke tegenstelling dat ons profeteren onvolkomen is en tegelijkertijd de Heer geen ding doet zonder Zijn raad bekend te maken aan Zijn knechten is getracht de ontvangen impressies te verwoorden (1Cor.13:9; Am.3:7). Deze woorden zijn daarom ter toetsing gegeven en zijn bedoeld om het Lichaam van Yeshua te bemoedigen, op te bouwen en te versterken. 

bron: www.davidstabernakel.nl © Het overnemen van artikelen en woorden voor publicatie en/of distributie is toegestaan, mits deze in het geheel worden overgenomen en de juiste bronvermelding wordt vernoemd.

 

 

 

 


Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]