2009 - Een "goed" jaar van vrucht en "nieuw leven" Woorden ontvangen tijdens workshop profetische aanbidding
Huis van Gebed Twente - 1 februari 2009


Wanneer er geen toevalligheden in het Koninkrijk van God zijn, is het ook goed om acht te slaan op de natuurlijke tekenen van de tijden. Volgens de Gregoriaanse kalender zijn we het nieuwe jaar 2009 binnengegaan, terwijl volgens de Hebreeuwse kalender het “nieuwe jaar” 5796 al een aantal maanden is gestart. Opvallend is dat de 9 in beide tijdberekeningen gelijk is en dus niet “toevallig”. Cijfers en letters hebben Bijbelse betekenis en kunnen ons daarom helpen om het hart en de bedoelingen van Adonai beter te verstaan.

De negende letter van het Hebreeuwse alef bet (alfabet) is de letter” tet”, en heeft verschillende (profetische) betekenissen en spreekt in dit verlengde over verschillende dingen m.b.t. dit nieuwe jaar 2009. Interessant is om naar de letter “tet” vanuit drie invalshoeken te kijken: ontwerp/vorm, gematria (getalswaarde) en betekenis.

Ontwerp/vorm
De tet lijkt op een baarmoeder, een schoot waar leven in groeit. De tet is tevens een gekroonde letter. Vanuit dat perspectief lijkt de tet op een neergebogen man die buigt in aanbidding voor de Gekroonde, de koning der koningen, Yeshua de Messias (Jezus Christus). Tegelijkertijd oogt de tet op een kronkelende slang met een opgeheven kop. Hierin wordt het beeld van de mens zichtbaar die vanuit rebellie en trots weigert te buigen voor zijn Schepper en daardoor het karakter van de slang, satan, begint te manifesteren. Het principe van de staf van Mozes is hierin een treffend voorbeeld (Ex. 4:2-4). De staf van Mozes, die de menselijke autoriteit symboliseert, veranderde in goddelijke autoriteit toen hij in gehoorzaamheid deze staf op de “grond wierp”. Deze staf was in het bevrijdingsproces van Israel heel instrumentaal. Echter toen Mozes deze verkeerd gebruikte door op een vleselijke manier op de rots te slaan vanuit zijn eigen menselijke autoriteit, keerde het tegen zichzelf. Hoe we dit jaar 2009 de “tet” zullen vertegenwoordigen hangt af van de keuzen die we zullen maken. Buigen we in aanbidding voor de Gekroonde of verheffen we onszelf vanuit onze vleselijke natuur?

“Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen” (Deut. 30:19 NBV)

Gematria
De gematria (getalswaarde ) van tet is 9 en staat parallel met 9 maanden zwangerschap, de tijd van de bevruchting tot het moment van geboorte geven aan nieuw leven. Gedurende 9 maanden groeit in het verborgene en veiligheid van de baarmoeder leven, wat nadat het voldragen is door het geboortekanaal naar buiten komt en a.h.w. zichtbaar en openbaar wordt. Veel van Gods kinderen zijn “bezwangerd” door Heilige Geest en dragen in hun geestelijke schoot de dromen, verlangens en bestemmingen die God ze heeft gegeven. Dit jaar zal voor velen een jaar van geboorte geven zijn aan die dingen die in het verborgene verwekt zijn. Een woord van waarschuwing en kennis; laat datgene wat in je binnenste groeit en wellicht voor je gevoel en idee al veel te lang duurt, niet aborteren! De dief die komt om te stelen, te slachten en te verderven is een moordenaar van den beginne. Yeshua is gekomen om leven en overvloed te brengen.

Het zaad van het evangelie van Yeshua de Messias (Jezus Christus) is ook in veel harten gezaaid en over de loop van de tijd bevloeid en bemest door bemoedigende woorden en de aanhoudende gebeden van de heiligen. Een deel van dat zaad is in het verborgene ontkiemd en gaan groeien en staat op het punt om mede dit jaar openbaar (zichtbaar) te worden. 2009 zal een jaar van nieuwe geboorten – wedergeboorten in het Koninkrijk van God – voortbrengen en een toename van ware volgelingen van Yeshua bewerken. De ene nieuwe mens (Ef. 2:14-16), bestaande uit gelovigen in Yeshua vanuit de Joden en de heidenen (niet-Joodse volkeren) zal meer zichtbaar worden en functioneren in zijn opdracht en doel.

Er zijn 9 vruchten van de Geest. Velen hebben de afgelopen jaren hard gewerkt en sommigen vragen zichzelf af; “Is het niet allemaal tevergeefs geweest en waarom zie ik nog steeds niets?” Er is land ingenomen, ontgonnen, geploegd en bewerkt.Daar waar al wat vrucht was heeft de Landman gesnoeid en daardoor zijn sommigen ontmoedigd geraakt en hebben momenten zelf het bijltje erbij willen neerleggen. Wie echter met tranen zaaien zullen met gejuich maaien. Maak je klaar voor de oogst dit jaar, geniet en eet van de kostelijke 9 vruchten van de Geest en deel ze vervolgens om niet uit opdat velen zullen zien en smaken dat de Heer goed is.

Betekenis
De tet is de beginletter van “tov”, wat goed betekent. En God zag dat het goed was….(Gen.1). “Tov” heeft een scala aan betekenissen en diepten; goed, beste, schoon, gunst, plezier, aangenaam, genadig, zoet, welvaart, aardig, beter, klaar, zoet, rijk, liefhebbend. Dit jaar wordt en is een “goed jaar” en de Almachtige verlangt ons binnen die realiteit en beleving van “goed” steeds verder binnen te leiden.

“Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt.”
(Ps. 34:9)

“Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen.”
(Ps. 133:1)

“Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.”
(Fil. 1:6)

Bovenstaande profetische impressies zijn ter toetsing gegeven voor het Lichaam van Yeshua de Messias, ze zijn bedoeld om te bemoedigen, op te bouwen en openbaring te geven in deze laatste dagen. Toets echter alles en behoudt alleen het goede.


Jefferie Lammers
Januari 2009

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]