Bouw mee aan het Huis van God in Nederland! Door: Dorien Knoors-van 't Hoog

Begin 2012 gaf God mij een boodschap.
Het is een uitoep van God om Zijn Huis in deze natie te gaan bouwen en alles, alles, álles daarvoor in te zetten.
Het is een keuze die Hij ons, burgers in dit land, voorhoudt:
wat wil je in je land, ga je verder om op jezelf en op geld te vertrouwen,
of ga je kiezen om je vertrouwensbron te veranderen naar Mij, de Bron van Leven?
De keuze is heftig en heeft véél gevolgen! En is allesomvattend, het behelst álle gebieden van ons leven.

De boodschap komt uit Haggai. 
God roept het in Haggai 1:4 uit: 'Is het voor u de tijd om in uw weldoortimmerde huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt?
Gij hebt op veel gerekend, maar zie, het liep op weinig uit, en toen gij het binnengehaald hadt, blies Ik erin..... wie zich voor loon verhuurde, ontving zijn loon in een doorboorde buidel.'
Dat zien we nu inderdaad gebeuren..... devaluatie, crisis ... we raken zomaar kwijt wat we opgebouwd dachten te hebben.
'Waarom dat? luidt het woord des Heren der heerscharen. Om mijn huis, dat verwoest ligt, terwijl gij draaft, ieder voor zijn eigen huis. '

Draven voor je eigen huis....
In de afgelopen decennia hebben wij als land gebouwd aan onze eigen huizen, onze eigen welvaart, onze eigen paleisjes. Onze levensstandaard en daarmee onze eisen zijn steeds hoger geworden. We zijn gaan vertrouwen op ons geld, immers voor geld bleek alles te koop.

Geld zegt hoe belangrijk je bent, wat je kunt doen in je leven en hoeveel invloed je kunt hebben, hoeveel status en eer je waard bent.
Tegelijk is geld ons taboe, ons geheim. We praten er nauwelijks over, niemand weet hoeveel we verdienen, niemand weet hoe we het uitgeven, hoeveel zorgen we erover hebben, hoeveel nachten we er niet door slapen.....

Geld is ons houvast geworden.
Maar de Bijbel zegt dat we niet twee heren kunnen dienen, niet tegelijkertijd God en de Mammon kunnen dienen. Mammon is een oud Aramees woord en betekent 'mijn vertrouwen'. Dat betekent dat we niet loyaal kunnen naar zowel onze welvaart en tegelijk naar onze God. Elk uur van de dag kunnen we maar één keer leven. Dat besteden we dus óf aan werken voor ons genot óf aan het aanbidden en werken voor onze God.
Geld is een gebied waar blijkt waar ons werkelijke vertrouwen blijkt.......waar onze werkelijke prioriteiten liggen, waar onze werkelijke schat is.
En waar je schat is, daar is je hart...... 

Door Mammon te vertrouwen zijn we gaan leven in het systeem van de wereld. Geld is onze levens en keuzes gaan bepalen. We worden meegezogen, de misleiding in, Babylon in. Maar God zegt in Opb. 18: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij geen deel hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.

God blies erin....
Jezus zegt: “Mijn Huis zal een Bedehuis zijn!”
Hij zwiept de Tempel schoon van handel en bijgeloven en roept het vol passie uit: “Mijn Huis zal een Bedehuis zijn!”
Overal waar Hij aanbeden en gebeden wordt, dáár is Zijn Huis!
De Plek waar Hij gezocht wordt, waar Hij Zich kan openbaren, waar Hij kan wonen, waar Hij de EERSTE is – dat is in de eerste plaats ons eigen hart. Hij wil dat wijzelf Zijn Tempel zijn! 

Is ons hart een plek waar alles om God draait?
Waar Hij in alle rust kan wonen? Waar Hij op Zijn gemak is omdat alles en alles Hem toegewijd is?
In de eindtijdbrief aan de Efeze Gemeente zegt God: (Opb. 2)
Eén ding heb ik tegen je: je hebt je EERSTE LIEFDE verlaten!! Gedenkt dan van welke hoogte je gevallen bent, en bekeer je'...... Dit is zó ernstig dat als dat niet verandert de hele kandelaar weggehaald wordt!

Waar zit ons hart? Wat is de werkelijkheid over ons? Hoe ziet God ons?
Waar hebben we aan gebouwd in ons leven? Met ons geld, met onze tijd, met onze aandacht, met onze vrije tijd? Waar is onze schat naar toe gegaan?
Hebben we een Huis van de Heer gebouwd in ons hart, in ons huis, in onze plaats samen met andere bouwers, in ons land?
Of hebben we onze eigen huis wel doortimmerd en ligt het Huis van de Heer in ons eigen leven er verwoest bij?

Keuzemoment
We staan op een keuze-momentum in ons land.
Gaan we verder in ons vertrouwen en onze toewijding aan geld en eigen goed en bezit? En zien hoe dat op niets uitloopt en we onze loon in doorboorde buidels ontvangen? Buidels die leeggeroofd worden door machten die het dienen-van-geld over ons gekregen hebben? 

Of gaan we onze koers verleggen, ons vertrouwen veranderen, onze prioriteit verleggen van geld naar God.
We kúnnen niet twee heren dienen?
Wiens Huis gaan we bouwen?
Gods Huis in dit land?
Of ons eigen huis?

'Haalt hout en herbouwt dit huis'
Haggai 1:8 zegt: 'Beklimt het gebergte, haalt hout en herbouwt dit huis; dán zal Ik er welgevallen aan hebben en verheerlijkt worden', zegt de Here.
Niet in de eerste plaats een Huis met handen gemaakt, van aarden stenen, maar bestaande uit levende stenen, onze hárten die Hem volledig toebehoren met alles wat we hebben, wat we kunnen, wat we willen. Een bouwwerk, bestaande uit toegewijde harten, die, goed ineensluitend, heilig in de Here, gebouwd worden tot een woonstede Gods in de Geest! (Ef. 2:22) 

Een Huis bestaande uit allemaal kleine 'gebedshartjes/huisjes' die in elkaar gevoegd zijn tot één groot BEDEHUIS VOOR GOD! Een Tempel voor Hem in deze natie!

Bouw je mee?
Bouw je mee door je geld, je tijd, je aandacht helemaal aan Hem te geven en te besteden. Je vertrouwen helemaal op Hem te stellen?
Hem te vertrouwen voor je voorziening en niet bezorgd te zijn over wat je zult eten en hoe je je zult kleden? Hem te gehoorzamen in de eerste plaats? Werkelijk met Jezus te sterven aan jezelf en te leven voor Hem?
Hij bedoelt Zijn woorden serieus!

Dan heb Ik er een welgevallen in....
In Haggai vatte het volk het karwei aan en kreeg er vreugde in om zich te wijden aan de bouw van Gods Huis! Ze waren bereid hun eigen leven 'in te zomen' en zoveel mogelijk te investeren in het bouwen van Gods huis. God bemoedigde hen en zei: weet je wel dat de heerlijkheid van déze Tempel nog veel groter zal zijn als die van de eerste?

Ook in ons land wordt het werk aangevat. Op veel plaatsen groeit het gebed.
Een van de strategieën die God heeft gegeven is om 'gebedshuizen' in dorpen en steden op te richten. Plekken waar christenen uit alle kerken elkaar ontmoeten om samen God te zoeken, Hem te aanbidden en Hem dieper te leren kennen. 

Sommigen ervaren de roeping om zich fulltime te geven in deze beweging van groeiend gebed. Ze zijn 'gebedszendelingen', een nieuwe roeping, speciaal voor deze eindtijd. Zij vormen een stabiele basis voor een gebedshuis.

Anderen komen en bidden mee. Weer anderen weten zich geroepen om financieel te investeren ter ondersteuning van gebedszendelingen en gebedshuizen. 
We geven ons aan God, onverdeeld, dáár begint de bouw van het Huis van God. Vervolgens laat Hij ons zien hoe wij mogen investeren.

God is met iets prachtigs en vreugdevols bezig!
De heerlijkheid van de Tempel die Hij nu aan het bouwen is, in ons allemaal, zal de heerlijkheid van alle andere Tempels overtreffen!!
Het is de Bruid Zelf!
Door God zelf met grote zorg toebereid voor de meest fantastische Bruidegom aller tijden en aller plaatsen!

Gebed is het begin van alles, de motor, de plek waar je God ontmoet, waar je verandert, een héérlijke plek. Laten we investeren zovéél we kunnen in gebed, in ons eigen leven en in ons land! Met onze tijd, onze aandacht, ons geld. Dat zal ons werkelijke vreugde geven, omdat dit ons bij ons werkelijke doel brengt!
God zegt in Jes. 56: 7: 'Ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis'.
 

Via volgende
link 2 teachings van Mike Bickle. Als je slechts tijd voor één hebt, beluister dan de tweede, over Haggai. Het legt de kern van een gebedshuis uit.

Via volgende
link is informatie te vinden over het werk waar Dorien en haar man Jef bij betrokken zijn.

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]