Twente 

 
Huis van Gebed Twente




Ontstaan met het oog op Twente.
Twente bestaat uit een aantal steden in een prachtig natuurlandschap. De stad is de kleinste vorm van bestuur en is ook bijbels gezien het werkterrein van iedere gemeente. Onze relaties willen we primair in dit gebied tot ontwikkeling brengen. 

Vanuit het Huis van Gebed Twente willen we toerusting en bemoediging aanbieden voor de steden en kerkelijke gemeenten. Gebed en eenheid zijn daarin onze focus. We willen vanuit Twente graag het gebed in de steden en kerkelijke gemeenten stimuleren in, maar zeker ook buiten Twente.

Momenteel is er een groei waarneembaar in relaties buiten Twente, zowel in Nederland, Europa en daarbuiten.

De plaats, functie en hartshouding van het Huis van Gebed Twente.
Wanneer men het hart van het Huis van Gebed Twente (HvGT) niet kent, kan daar de verkeerde overtuiging zijn dat we ‘tegen’ de kerk zouden zijn omdat we ons o.a. niet kunnen en willen vereenzelvigen met het hiërarchische kerksysteem, wat in het grootste deel van de kerk wordt gehanteerd.

De wijze waarop op veel plaatsen het leiderschap niet of nauwelijks verschilt met dat van de wereld en de afstand (kloof) tussen het podium/kansel en de ‘gewone gelovigen’ niet in lijn is met hoe de Nieuwtestamentische gemeente ons inziens zou moeten functioneren. 

We zijn allemaal zonen en dochters van Vader God, een ‘familie’, allen bedienaren (1Pet.2:9). Alle gelovigen hebben een plaats, roeping, zalving(en) en functie(s) in het huis van de Heer (Jes. 61; 1 Pet.2:5). We geloven dat de gemeente van Jezus Christus allereerst een gebedshuis voor alle natiën zou moeten zijn en dat we leven in de wederoprichting van de tabernakel van David (Jes. 56:7; Am.9:11-15; Hand. 15:16,17). 

We houden van de kerk.
We houden met een passionele liefde van de kerk, de gemeente die Jezus bouwt (Mat.16:18,19), maar zijn huiverig voor datgene wat door mensenhanden is gebouwd (Ps.127:1). We geloven dat het onze roeping en opdracht is als HvGT in deze laatste dagen, om vanuit een progressieve openbaring dat huis van gebed, waarvan Jezus zei dat het was verworden tot een rovershol (Mat.21:13; Mar.11:17; Luk.19:46), mee te helpen om in haar oorspronkelijkheid te brengen. 

De vervallen hut waar er een 24/7 geluid is van gebed en aanbidding mee te helpen oprichten. Een familiehuis bestaande uit levende stenen die door God zelf op die plaatsen zijn ingevoegd zodat Zijn Koninkrijksdoelen hier op aarde kunnen worden vervuld.

Met betrekking tot het familiehuis dat we willen zijn hebben we ‘FAMILIE’ als een acroniem, een letterwoord gebruikt om woorden te kunnen geven aan de functie, roeping, zalving en mandaat van het Huis van Gebed Twente.

Fellowship
Authenticiteit
Ministry
Iedereen heeft iets
Liefde
Identiteit
Eenheid

Fellowship
Relaties zijn het hart van het gebedhuis, het Huis van Gebed Twente is allereerst een familiehuis. Een plaats waar we als broers en zussen leren (samen)leven, handelen en wandelen vanuit fellowship (gemeenschap) in het huis van Abba Vader. Het gevolg van ware gemeenschap is een enorme vrijzetting van Gods kracht, zalving en creëert een plaats waar de Heer Zijn zegen gebiedt (Ps. 133).

Authenticiteit
We verlangen naar echtheid en oorspronkelijkheid….authenticiteit, en geloven dat voordat Yeshua (Jezus) terugkomt voor de tweede keer om Zijn Bruid tot Zich te nemen, Hij alle dingen eerst zal herstellen (Mat.17:11; Hand. 3:21). We geloven dat Hij Zijn Gemeente zal herstellen zoals Hij dat van het begin heeft bedoeld (Hand. 2:42-47).

Dat Zijn huis primair een Huis van Gebed voor alle naties is en we ons te midden van deze transitie bevinden. We geloven ook in het herstel van authentiek Bijbels leiderschap, het herstel van het Koninklijke priesterschap van iedere gelovige en herstel van onze Hebreeuwse wortels (Rom.11).

Ministry
Onze hoogste en belangrijkste bediening (ministry) is onze relatie met God, Hij verlangt er naar om aanbeden en gebeden te worden en Vader God zoekt aanbidders die Hem aanbidden in geest en waarheid. Vanuit die ministry (be)dienen we anderen vanuit liefde en nederigheid, de ander uitnemender achtende dan onszelf (Fil.2:3).

Iedereen heeft iets
We geloven dat een ieder iets heeft en dat we allemaal een plaats, roeping, functie, zalving en mandaat hebben, zowel binnen alsook buiten het Huis van Gebed Twente (1Cor.14:26). We verlangen daarom een plaats te creëren waar er ruimte is om dat te kunnen uiten, alsook om dit verder te ontwikkelen.

We geloven ook in het belang en noodzaak van toerusting en training om de gelovigen op te bouwen in dienstbetoon tot opbouw van het Lichaam van de Messias (Christus).

Liefde
De liefde is de meeste en door de liefde zal uiteindelijk de wereld weten dat God Jezus gezonden heeft (1Cor.13; Joh.17:23). Ons verlangen is om een huis – een gemeenschap – te zijn waar die liefde ‘handen en voeten’ heeft en daardoor het luidst zal ‘spreken’, zowel binnen als buiten de kerkmuren.

Identiteit
Je identiteit kennen is een basisbehoefte van ieder mens en als HvGT willen we elkaar helpen en dienen om te worden en te ontdekken al datgene God ons heeft bestemd te zijn. We geloven ook dat het HvGT een specifieke identiteit heeft en van daaruit de haar van God gegeven opdracht mag vervullen.

We geloven dat we een apostolisch en profetisch huis in wording zijn, geroepen om ‘uit te gaan’ om Gods hart te verklanken (d.m.v. profetische muziek, woorden en liefdevolle acties) en mensen in een reële ontmoeting met God (Love Encounter) mogen brengen.

Eenheid
Eenheid is een Bijbelse opdracht alsook een gevolg van authentieke Koninkrijksrelaties. In het geestelijk verdeelde Nederland alsook daarbuiten, willen we een instrument zijn alsook een plaats waar ware eenheid een feit is en wordt. Een plaats waar zonder dat we het in alles eens met elkaar hoeven te zijn….. we één leren zijn doordat we werkelijk verbonden zijn door Jezus en Zijn volmaakte offer.

Eén lichaam, één gemeente, niet door uniformiteit maar diversiteit. Een gemeenschap waar mensen door hartsrelaties aan en met elkaar verbonden zijn door de liefde van Christus!
 

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]