Huis van GebedWat is een Huis van Gebed? 

Mijn tempel zal heten 'Huis van gebed voor alle volken'
Jes. 56:7; Mat. 21:13; Mar. 11:17; Luk. 19:46

Dan zal ik het vervallen huis van David herbouwen, ik zal de muren herstellen en opbouwen wat is neergehaald, ik zal het in zijn vroegere luister herstellen.
Amos 9:11

“Dan keer ik terug op mijn schreden. Ik zal het vervallen huis van David herbouwen, uit het puin zal ik het weer opbouwen. Ik zal dit huis doen herrijzen, zodat de mensen die overgebleven zijn de Heer zullen zoeken, evenals alle heidenen over wie mijn naam is uitgeroepen. Zo spreekt de Heer, die dit van oudsher heeft aangekondigd.” 
Handelingen 15:16-18

Het Huis van Gebed wordt niet gebouwd met dode materialen, maar met levende stenen die samen een tempel zijn waarin God met Zijn Geest wil wonen. Het Huis van Gebed is niet het doel maar een middel om dit geestelijke bouwwerk (tempel van levende stenen) zichtbaar te maken.


Door gezamenlijke toewijding aan gebed en aanbidding ‘zijn’ wij een tempel en zal God dit huis vullen met Zijn volheid. Hij zal zich manifesteren in liefde en kracht en in het tonen van Zijn wil. 

Het Huis van Gebed is gebaseerd op Gods Woord, de bijbel, het evangelie van onze Here Jezus Christus. Luisteren naar en het uitspreken van Gods Woord staat hierbij centraal.

Nu zijn jullie daarom niet langer vreemdelingen en buitenstaanders, maar evenals alle heiligen, medeburgers en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van apostelen en profeten en Jezus Christus zelf als hoeksteen, in wie het gehele gebouw wordt samengevoegd en groeit tot een heilige tempel in de Heer, in wie jullie ook samen worden gebouwd tot een woonplaats van God in de Geest.
Efeze 2:19-22

Bestudeer in dit kader ook eens dit artikel over de functie van het Huis van Gebed in de eindtijd.

De visie is ontstaan vanuit:
1. een verlangen naar echte en zichtbare eenheid
2. de missie van 24-7 Gebed
3. de locatie De Kroeze Danne
4. de ontwikkelingen van gebedshuizen wereldwijd en in Nederland

Vanuit het verlangen naar zichtbare eenheid door gebed is een vaste locatie een groot voordeel. Een vaste locatie biedt concrete mogelijkheden om bidders te mobiliseren.
In ons zoeken naar en bidden om Gods wil in de afgelopen jaren is ook de Kroeze Danne beschikbaar gekomen.
In de loop van de afgelopen jaren is het ons duidelijk geworden dat de Kroeze Danne een ontmoetingsplaats is tussen personen uit alle denominaties, culturen en volken. Op vele momenten en vanuit vele kanten is dit ook telkens weer bevestigd.
Dit is voor ons de reden om juist hier een Huis van Gebed te zijn.

Vanuit Twente willen we een Huis van Gebed zijn voor de volken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]