Eenheid


De sleutel voor eenheid is gebed!


Wij geloven dat, als we in eenheid ons gaan verootmoedigen en bidden, Abba gaat omzien naar ons land en Zijn gemeente. 
Eenheid is niet het gevolg van opwekking. Wanneer er eenheid komt, heeft opwekking een plaats om in te wonen.


Johannes 17: 20 -23
En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.
                                                                                                                                      
2 Kronieken 7:14
Als mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, zich verootmoedigt en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.


 

 

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]