Wees een ambassadeur van de hemel - Todd Bentley

Bookmark and Share


Een Koninkrijksdenken - Wees een ambassadeur van de hemel
 

08-08-2006
Het Koninkrijk van God kan lijken op een uitgebreid geestelijk gebied dat niet op de kaart staat! Daarom hebben we een Koninkrijksdenken (lees ook als Koninkrijksgezindheid – noot v.d. vert.) nodig met de bedoeling om goed te onderscheiden en in te tappen in alles wat God ons wil openbaren, in het bijzonder in dagen als deze - dagen van de oogst.
Je kunt je misschien afvragen, “ Hoe kunnen we Gods Koninkrijk voortbrengen met een juiste Koninkrijksdenken, één die Gods liefde en Zijn heerlijkheid weerspiegelt?” In dit onderwijs wil ik een paar vragen stellen en bespreken over hoe we kunnen wandelen met een Koninkrijksdenken.

Gods Geestelijke Vertegenwoordiger zijn

Laten we eerst beginnen met het bespreken van het feit dat het Koninkrijk der Hemelen en het Koninkrijk van God hetzelfde zijn; Het Koninkrijk van God is de Hemel op aarde, en we moeten leren hoe deze twee samengaan; en Gods Koninkrijk is een altijd toenemend Koninkrijk zonder einde. Ook dragen wij de schat van God binnenin ons, en deze schat rust ons toe om samen te werken met God, zodat zielen worden gered en Zijn heerlijkheid gemanifesteerd wordt op aarde.
Welnu, laten we verder kijken op welke manier we een juist Koninkrijksdenken kunnen verkrijgen. Eerste vraag: Wist je dat je met al de juiste kwaliteiten en bekwaamheden een van de “hoogstgeplaatste diplomatieke vertegenwoordigers van een land naar een ander land kunt zijn?” (citaat uit het Websters New World woordenboek). Denk daar eens even over na.

Voordat we de officiële naam voor deze bijzondere “diplomatieke vertegenwoordiger” bespreken, laten we een specifiek woord onderzoeken dat verbonden is aan diplomatiek - “diplomatie,” wat betekent “ het dirigeren van relaties tussen naties. Het feit is dat, in de context van onze politieke structuren (in de natuurlijke/fysieke wereld), overheden diplomatieke vertegenwoordigers nodig hebben die een relatie onderhouden (een tussenpersoon), om goede relaties tussen natiën te bevorderen. Een belangrijk aspect van diplomatie heeft betrekking op het helpen van natiën om met elkaar te praten, over struikelblokken heen te komen, en zelfs in het met elkaar verzoenen als dat noodzakelijk is.

Desalniettemin, laten we niet vergeten dat we niet alleen te maken hebben met het natuurlijke/fysieke ontwerp van de dingen. Hoe zit het met dat andere gebied dat minstens net zo belangrijk is? Het gebied van de geest! Ik geloof dat we de geestelijke wereld niet kunnen negeren. In feite, in de hemelse gewesten, heeft God ons een geopende deur, een mogelijkheid gegeven om Hem te dienen in een bijzondere “bedieningsopdracht,” om één van Zijn hoogst geplaatste geestelijke diplomatieke vertegenwoordigers te zijn!
Het belang van deze openbaring maakte indruk op mij, door een essentiële boodschap die de apostel Paulus tot de Korintiërs sprak. Laten we het eerste deel van deze boodschap onderzoeken; dan zullen we de mogelijkheid tot die “bedieningsopdracht” ontdekken:
 
Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd”. (2 Korintiers 5:17-19)

Het is de bediening van verzoening - dat is de opdracht! Laten we een minuutje pauzeren voordat we naar het tweede deel van Paulus` boodschap kijken, omdat ik nog een andere vraag heb. Heb je wel eens geraden wat de officiële naam voor “de hoogstgeplaatste vertegenwoordiger” is, geciteerd in Websters? Als je dat niet gedaan hebt, waarom doe je dat niet nu meteen? Houd je antwoord in gedachten wanneer je leest wat Paulus daarna zei:

“Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen. Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.”(2 Korintiers 5:20-21)

Het antwoord is “gezant” (ambassadeur; in Websters). Maar in de hemelse gewesten, is de naam van een “geestelijk diplomatiek vertegenwoordiger:’’ gezant van Christus. Luister, als trouwe, vurige, oprechte gelovigen in Jezus Christus, hebben we de noodzakelijke karaktereigenschappen die ons bekwamen om betrouwbare gezanten van Christus te zijn. Niet voor een aards koninkrijk of overheid, maar voor Gods eeuwige bedoelingen aangaande Zijn koninkrijk. Waarom? Zodat mensen verzoend worden met God, gered van hun zonden, opdat ze “de gerechtigheid Gods mogen worden in Hem.”

Dit is geen geringe zaak! Begrijpen we dit? Ik bedoel, realiseren we ons werkelijk wat een eer het is om de Heer Jezus Christus te dienen als Zijn gezant - de hoogst geplaatste geestelijk vertegenwoordiger!

Ambassades in de Geest

Met dit alles in gedachten, heb ik over ‘’ambassades in de geest’’ nagedacht. Denk daar ook eens over na, want dat is waar het Koninkrijk van God op lijkt. Kijk hiernaar - we zijn ambassadeurs van het Koninkrijk en overal waar wij gaan, daar gaat de Heilige Geest ook heen. Net zoals ambassadeurs verbonden zijn aan hun desbetreffende ambassades, zo zijn wij verbonden aan de Heilige Geest! Het is alsof we een geestelijke ambassade in ons dragen. Ik ben ‘’in de Hemel op aarde,” met al de bijstand waar de Hemel me in voorziet, in welk land ik mij ook bevind. Bijvoorbeeld, toen we in Malawi, Afrika, waren, gingen de ambassadeurs uit ons team die de Hemel vertegenwoordigen het plaatselijke ziekenhuis in. Zij baden voor alle 65 patiënten en twee dagen later schreef elke patiënt zich uit het ziekenhuis, volledig genezen! Een geheel ziekenhuis was volkomen geleegd!

Ook heb ik nagedacht over ambassadeurs en ambassades, en hoe zij functioneren en samengaan in de natuurlijke en in de geestelijke wereld. Bijvoorbeeld, verscheidene natiën hebben Canadese ambassades, dat is waar de Canadese ambassadeur (en staf) verblijft en/of zijn kantoor heeft. Wanneer Canadese burgers in een stad en land zijn waar onze ambassade is gevestigd, zijn er zekere voordelen tot onze beschikking (op onze ambassade), als dat nodig mocht zijn. Als ik in India ben, kan ik naar de Canadese ambassade gaan en wanneer ik op dat stukje grond stap, is het alsof ik in Canada ben, hoewel ik in India ben. Ik heb al de rechten, al de voordelen, al de bescherming, en alle zegeningen die ik in Canada heb—het is alsof ik zojuist Canada ben binnengestapt.

In het natuurlijke/fysieke gebied, zijn ambassades gevestigd in een gebouw of een reeks van gebouwen, gelegen op een zeker stuk land binnen bepaalde grenzen, met een adres. ( In zekere zin, is het een klein koninkrijk op zichzelf.) Als een Canadese burger in gevaar is of hulp nodig heeft, kunnen zij naar de Canadese ambassade komen voor hulp, door haar uitvoerende autoriteit en haar rechtsbevoegdheid.

Nu je dit weet, besef je dat net als de Canadese ambassade, door zijn eigen natuur, een uitvoerende autoriteit bezit die jij, als een wedergeboren Christen binnen het lichaam van Christus, ook hebt? Ik zeg dit omdat bijna iedereen van ons een huis c.q. onderkomen heeft en sommigen hebben zelfs hun huis op een stuk land. We hebben allemaal zeggenschap over ons huis/land. Bijvoorbeeld, mijn eigendom is gemarkeerd door een eigendomsgrens en wat de gemeente mijn huis noemt [mijn halve hectare], is mijn ‘’koninkrijk.’’ Hetzelfde geldt voor jou. Dus begrijp dit—de duivel heeft geen autoriteit binnen mijn koninkrijk. Geen plaag, geen ziekte, of kwaal kan binnenkomen omdat ik mijn autoriteit neem. Ik neem mijn plaats in, ik beheer mijn eigendom, en ik verklaar dat mijn eigendom ‘’mijn koninkrijk’’ is—het bezit dat de Heer mij gegeven heeft. Jij hebt dezelfde uitvoerende autoriteit.

Laten we een stap verder nemen in dit principe aangaande uitvoerende autoriteit - in de context van het land waarvan de Heer wil dat wij het innemen binnen de natiën. Toen we naar Afrika gingen op een campagne om de massa’s te winnen, claimden en verklaarden wij dat de grond van onze campagnes het eigendom van God was, Zijn koninkrijk. Als een voortvloeisel daaruit, maakten we enkele geweldige wonderen mee. De plannen van de vijand konden maar niet zegevieren over de grond. Bijvoorbeeld, een Moslim jongen die niet eens geïnteresseerd was in onze campagne, wandelde slechts langs en toen zijn voet het gras raakte, sprong zijn dove oor open. Waarom? Geen doofheid in de Hemel; Gods Koninkrijk!

Er kwam een andere jongen met een tumor en toen hij uit de auto stapte, raakte zijn been het gras en zijn tumor viel er af. Ook was er een man die in een dichtbijzijnde bar zat die bedekt was met honderden tumoren, en bier dronk. De barkeeper die eigenaar was van de bar, had autoriteit en beheer over de bar, en hij besloot de radio op mijn campagne af te stemmen. Het opende een poort (ingang) voor de kracht van God om de bar binnen te komen, en de man met de tumoren genas— elke tumor viel van zijn lichaam af, daar, in de bar! Hij haastte zich naar een taxi, kwam naar de campagne, en gaf zijn leven aan Jezus. Waarom vielen de tumoren van de jongen en de man af? Geen tumoren in de Hemel; Gods koninkrijk!

Het Koninkrijk van God is nabij en binnenin ons

Zulke getuigenissen zijn de Hemel geopenbaard op de aarde, omdat het Koninkrijk van God de wil van God is die op aarde wordt gedaan. De Bijbel zegt dat Jezus elke ziekte en alle kwaal genas (Matteus 8:16, 12:15; Lucas 4:40, 6:19). Dit houdt in dat het genezen van elke ziekte en alle kwaal de wil van God is - het is het Koninkrijk der Hemelen op aarde geopenbaard. Jezus zei, “Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde". Ten tweede, is het alsof Jezus zegt, ‘’Het is Mijn wil dat het op de aarde zal zijn, zoals het nu in de Hemel is. Dus wanneer je bidt, wil Ik dat je bidt dat het op aarde zo voor je zal zijn als in de Hemel.’’

Het Koninkrijk van God is de wil van God die gedaan wordt op aarde, en de Hemel is ons voorbeeld. Tekenen en wonderen zijn een voortvloeisel uit het leven in de realiteit van het bovennatuurlijke. Jezus zei, ‘’Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo’’(Joh. 5:19). We moeten wachten, luisteren en zien wat de Vader doet, omdat de Hemel naar beneden komt als de wil van God op aarde gedaan wordt. Maar om de wil van God te kunnen doen, moeten we kunnen zien - zien wat onze Vader gedaan heeft, zodat we met Vaders zaak bezig kunnen zijn, en doen wat Hij doet. Dit is hoe je Hemel en aarde samen laat lopen, synchroniseert.

Wanneer we zien wat de Vader doet en we doen wat de Vader doet, hebben wij een openbaring dat het Koninkrijk van God nabij is gekomen (Matteus 10:7), en dit is hoe dichtbij het is - het is als een vlies. Weet je wat Jezus zei tot een zekere schriftgeleerde die het Woord van God kende? Hij zei, ‘’Gij zijt niet verre van het Koninkrijk Gods’’(Marcus 12:34). Jezus sprak ook een machtig woord tot de Farizeeën, toen zij hem vroegen wanneer het Koninkrijk van God komen zou. Hij zei,’’Het Koninkrijk Gods komt niet zó, dat het te berekenen is; ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! Want zie, het Koninkrijk Gods is bij u’’(Lucas 17:20-21).

Hier zijn meer vragen: Waar zit Jezus op dit moment? Antwoord: In de hemelse gewesten aan de rechterhand van God de Vader (Efeze 1:20). Waar woont Jezus? Antwoord: Christus in mij; Christus in jou, de hoop op heerlijkheid (Kolossenzen 1:27). Ik ben de tempel van de Heilige Geest (1 Korintiërs 6:19). Waar is het Koninkrijk van God? Antwoord: Binnenin jou. Waar zit Jezus? In de hemelse gewesten. Waar zit Jezus? Christus in jou. Zou het kunnen zijn dat de hemelse gewesten in jou en mij zijn?

Hoe vaak denken we tijdens het aanbidden dat de Hemel naar beneden komt? “Kom op, Hemel! Halleluja! God, neem me op in de Hemel. ‘’Luister, weet je hoe makkelijk het is om het Koninkrijk der Hemelen binnen te gaan? De Bijbel zegt dat het Koninkrijk der Hemelen nabij is; dat je niet ver van het Koninkrijk bent; en dat het Koninkrijk binnenin je is. De Hemelse gewesten zijn hier! Ik ben de tempel van de Heilige Geest. Het is alsof ons hart de deur is om in de geest te komen. Sommigen van jullie wachten tot de zalving van genezing op je valt, je wacht tot de man van God zijn handen op je legt, maar de Bijbel zegt dat de wonderen van binnenuit komen.

Een Koninkrijksdenken maakt je gevaarlijk!

De bediening van genezing is iets waar ik God voor dank en waardeer. Weet je wanneer mijn leven veranderde? Toen ik tijd begon te nemen met het mediteren van de waarheid van Romeinen 8:11 En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.’’ Ik hoefde mijn ogen maar te sluiten en dit telkens opnieuw te zeggen, ‘’Dezelfde Geest…dezelfde Geest…dezelfde Geest die Jezus uit de doden opgewekt heeft.
Dezelfde Geest - schepping…dezelfde Geest die Jezus van Nazareth zalfde. Dezelfde Geest die Jezus uit de dood opwekte leeft in mij.’’

De waarheid van Gods Woord werd een deel van mij. Ik begon het Koninkrijk in mijn hart te dragen, een Koninkrijksgezindheid hebbende. Dus op dit moment draag ik het Koninkrijk in mij. Ik ben gevaarlijk, en als jij het Koninkrijk in je draagt, ben je gevaarlijk! De Geest binnenin jou zal je opwekken en je sterfelijk vlees levend maken. De zalving van genezing is in jou net zoals het in mij is!

De Heilige Geest wil dat we een koninkrijksdenken ontvangen, nu, op dit moment; het gaat niet alleen om een Koninkrijk in de toekomst. Dat maakt er ook deel van uit, zeker, maar het Koninkrijk der Hemelen is nabij en het Koninkrijk van God is binnenin je, nu, hier. Het Koninkrijk van God is op aarde zoals het is in de Hemel. En toen ik een openbaring ontving over hoe het is in de Hemel, op dit moment, had ik het geloof om te geloven dat het Gods wil voor mij is om elke dag profetische ervaringen te hebben.

Sterker nog, ik ben op een plaats gekomen waar ik me zo bewust van het Koninkrijk ben, dat ik nu elke dag in mijn erfdeel leef. Ik wacht er niet op tot in de verre toekomst. Hoeveel kan ik van God ontvangen en manifesteren in mijn vlees? Wat weerhoudt mij van meer? Het natuurlijke (aardse, noot v.d. vert.) denken. Het vleselijke denken. De beperkingen van mijn vlees. De afleidingen. De wereld. Dat zijn de dingen die proberen me af te houden van het openbaar maken van de volheid van God.

Het hebben van een Koninkrijksdenken heeft alles te maken met Gods liefde die geopenbaard wordt en Zijn heerlijkheid die vrijgezet wordt op de aarde.’’Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker?’’(Romeinen 10:14.) Dus hoe zullen zij horen tenzij we gaan, gezalfd en bekrachtigd met een goddelijk geïnspireerde Koninkrijksgezindheid?

Dus jaag er naar de Heer te kennen! Vrienden, als je Hem najaagt met heel je hart, dan zul je een waarachtig Koninkrijksdenken hebben. Je zult een van Gods hoogst geplaatste geestelijk vertegenwoordigers zijn, gezalfd en bekrachtigd, om te gaan en het te doen in Jezus’ naam. Laten we samen bidden.

Gebed

Dus Vader, vandaag, bid ik dat U een grotere realiteit en een groter begrip van het Koninkrijk dat in ons is, in ons vrijzet. Help ons alstublieft met het beginnen te zien dat overal waar wij naar toe gaan, we de Hemel met ons meedragen.

Vader, in de Bijbel zien we voorbeelden van de voor(aarts)vaders die in zo’n Koninkrijksdenken wandelden, dat zelfs hun verdrukkers gezegend werden met voorspoed. Met een openbaring van wie we zijn, dragers van de Hemel binnenin ons, willen we een zegen zijn overal waar U ons heen leidt. We willen alles om ons heen veranderd zien worden; mensen die geraakt worden door uw Geest opdat ze verlost en gered mogen worden.

Wanneer we de Hemel bevatten en hoe het daar is – waar geen ziekte of plaag is - willen we bezit nemen - onze uitvoerende autoriteit op de aarde voor uw glorie Heer.

Dank U dat uw Koninkrijk gekomen is! In Jezus naam. Amen.
 

 foto:Todd Bentley


vertaling door Thorby van Gilst

bron: www.davidstabernakel.nl © Het overnemen van artikelen en woorden voor publicatie en/of distributie is toegestaan, mits deze in het geheel worden overgenomen en de juiste bronvermelding wordt vernoemd.

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]