Ren niet weg voor Izebel! - David Wilkerson
God wil dat iedere gelovige de volledige controle over zijn of haar leven heeft

God wil dat iedere gelovige de volledige controle over zijn of haar leven heeft door de kracht en macht van de Heilige Geest! De bijbel maakt het heel duidelijk dat onze wandel en onze stappen geordend moeten worden door de Heer. David getuigde “Zij die op de Heer vertrouwen zullen niet worden beschaamd” (zie Psalm 22:6).

Uw leven is echter niet onder controle als u het slachtoffer bent van een geest van angst, lust, moedeloosheid of depressie. Als u continu gebombardeerd wordt met gevoelens van waardeloosheid en met gedachtes van opgeven – dan is uw leven niet onder controle!

Als een van deze dingen op u slaat dan bid ik dat de Heilige Geest dit bericht zal gebruiken om grip op uw ziel te krijgen – om wat vechtlust in u te leggen. God wil dat u in opstand komt tegen de duivel – om ieder gebied terug te vorderen die u aan hem verloren bent! 

Het verhaal van Elia
Ik wil u laten zien hoe een van de meest krachtige, godvruchtige mannen uit de hele bijbel een seizoen lang de controle over zijn leven verloor – en hoe zijn leven weer onder controle kwam. Het is het verhaal van Elia!

God vertelde deze machtige profeet om de 450 priesters van Baäl bij elkaar te roepen en de 400 profeten van Asherah op de top van de Karmel, God zou een wedstrijd houden met de duivel! Het draaide allemaal om wie het waard was aanbeden te worden – de goden van de heidenen of de God van Israël.

U herinnert zich nog wel dat het vuur van de Heilige Geest uit de hemel werd neergestort en het offer op het altaar van Elia volledig consumeerde en twaalf vaten water opslokte. Toen alle gelovigen die op de middenweg liepen dit zagen vielen ze op hun aangezicht en aanbaden de Heer!

Vervolgens vervielen deze mensen in een heilige razernij – omdat ze voor de gek gehouden zijn! Hun blootstelling aan deze waardeloze afgoderij heeft hen als slaven gevangen gehouden. Dus grepen ze die 850 heidense priesters en maakte een einde aan al hun levens!

Ondertussen vertelde Elia aan Achab “Maak u klaar voor de regen!”. En de profeet beklom de berg en bad net zolang totdat er een machtige onweerstorm opstak die een einde maakte aan de droogte. Toen kwam de Geest van God over hem heen en liep Elia harder dan de wagens van Achab, terug naar het paleis in Jizreël!

De Schrift zegt “Maar de hand des HEREN was over Elia” (1 Koningen 18:46). En het is waar, niemand kan zoiets doen zonder dat de Geest van God over hem is.

Elia’s persoonlijke strijd begon bij de poort van Jezreël!
Toen Elia bij Jezreël aan kwam stopte hij buiten de stadspoort en wou niet naar binnen. Hij stond symbool voor waar velen van ons zich momenteel bevinden – buiten de poorten van het kwaad, afgescheiden van zonde, buiten bereik van alle vijanden.

Tot aan dit punt had Elia de controle over zijn leven. Hij was opgeheven, onbevreesd, ijverig voor God en hij haatte afgoderij. Zijn gebeden hadden de overhand en geen enkele van zijn woorden vielen op de grond. God had hem op de grootste manier van heel zijn bediening gebruikt. Elia schudde eigenhandig alle machten van de hel!

We weten niet wat Elia aan het denken was terwijl hij daar buiten de stadspoort zat. Maar we weten dat hij slechts een mens was zoals wij (Jakobus 5:17). Hij was volledig mens ongeacht wat hij allemaal had bereikt.

Ik geloof dat Elia verwachtte dat God het werk zou afronden dat Hij begonnen was – om alle afgoderij neer te slaan in het land! Hij dacht waarschijnlijk “Misschien zullen die rechtvaardigen die het vuur zagen vallen opstaan en Izebel uit haar paleis zetten. Ze zal vast vol vrees zijn en haar tas al aan het inpakken zijn terwijl ze alvast een wagen besteld”.

“Er zouden rellen kunnen ontstaan in de straten. En het volk zal een profetische stem nodig hebben wanneer alles losbarst, ik moet hier wel zijn”.

En terwijl hij buiten de stad bleef in afwachting op Gods handelen voelde Elia zichzelf belangrijk, nodig – en machtig in God. Maar geliefden, u kunt een soortgelijk iets ervaren als Elia op de Karmel – waarin u bolwerken neerhaalt, overwint in gebed en zielen redt uit de klauwen van de duivel, maar toch tegelijkertijd een enorme val maken.

Het meest kwetsbare punt in uw leven als Christen is het moment wanneer u net een machtige overwinning heeft ervaren. Veel voorgangers en evangelisten die op een krachtige manier geleid zijn geweest door God zijn gevallen omdat ze nonchalant en zelfgenoegzaam werden tijdens hun uur van kracht. Ze dachten dat ze op een plaats in God gekomen waren waar ze boven iedere aanval stonden – dat ze alles zonder enig probleem aan konden.

Maar een boze duivel kwam opdagen bij de eerste tekenen van hun zelfvoldaanheid. Hij injecteerde hun geesten met een geestelijke trots – en ze vielen omdat ze niet waren voorbereid!

Diezelfde trots woonde in Elia! De ware inhoud van zijn hart kwam er later uit toen hij zich verborg in een grot op de berg Horeb:

“Daarop zeide hij: Ik heb zeer geijverd voor de HERE, de God der heerscharen, want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven, en zij trachten mij het leven te benemen” (1 Koningen 19:10).

Elia zei hier “Ik ben er een van weinigen Heer. Ik ben de enige die nog over is in Israël die strijd voor U!”.

Er zijn twee strijdperken in dit verhaal!
De strijd op de Karmel was nooit een strijd tussen Elia en Izebel – het was tussen God en de duivel! Elia was vol van Gods Geest en Izebel was bezeten door de duivel. Het was een strijd tussen de machten van de hel en Gods lichaam op aarde!

Dit is het type oorlogsvoering waar de meeste van ons zich momenteel in bevinden. Het is een strijd over moraal, tussen de gemeente van Jezus Christus en de werkers der ongerechtigheid – abortusplegers, drugsdealers, ontuchtplegers, pornografen, goddeloze politici enzovoorts.

Maar we zien in Elia’s verhaal ook een persoonlijke strijd ontvouwen. Dit is een strijd tussen de duivel en Elia alleen! Satan zegt “Ik heb misschien de strijd tegen de gemeente verloren, maar ik ga nu achter deze Godsman aan!”.

Izebel staat voor de duivel in dit verhaal. Alles wat ze deed werd ingegeven door de duivel, zij was zijn instrument om verwarring, wanorde en onrust over Israël te brengen. Luister naar hoe Gods Woord haar omschrijft:

“Maar Ik heb tegen u, dat gij de vrouw Izebel laat begaan, die zegt, dat zij een profetes is, en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten. En Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van haar hoererij. Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, die met haar overspel bedrijven, breng Ik in grote verdrukking, indien zij zich niet van haar werken bekeren” (Openbaring 2:20-22). 

Geest van Izebel
Izebel is een type verworpene die voorbij berouw is. Ze vertegenwoordigt een verleidende geest die op dit moment in de wereld aan het werk is, verlangend om een vermengd evangelie het huis van God binnen te brengen. Het doel van deze geest is om de gemeente te beroven van alle heilige aanbidding die aan de Vader wordt opgedragen. Het zoekt naar gelovigen die op een zijspoor wandelen om hen weg te trekken bij een aanbidding vanuit een rein hart!

“Toen Achab aan Izebel verhaalde alles wat Elia gedaan had, en hoe hij al de profeten met het zwaard gedood had” (1 Koningen 19:1). Izebel luisterde terwijl Achab vertelde over het wonderbaarlijke vuur uit de hemel die op Elia’s altaar viel … en hoe het volk op de grond viel in ontzag en vrees voor God … en hoe zij haar 450 Baäl priesters en de 400 profeten van Asherah hebben vermoord!

Plotseling kleurde het gezicht van Izebel rood van woede (het was de duivel die in haar op kwam!). Ze zei “Ik heb mogelijk al mijn priesters verloren. En ik heb mogelijk de genegenheid en aanbidding verloren die ik verwachtte van het volk van God. Dit is een verlammende klap voor al mijn plannen. Maar nu ga ik achter Elia aan! Ik richt al mijn aandacht op deze dienaar van God die deze verwoesting heeft aangericht in mijn koninkrijk. Het kan me niets schelen wat er verder gebeurt – ik ga achter deze man aan!”.

Op dit punt zit Elia buiten de stad, en hield zich onberispelijk bezig met Gods zaak, overwinnend en zonder enige onheilige gedachte in zijn hoofd. Maar dan plotseling komt er schijnbaar uit het niets een boodschapper van de duivel met een boodschap uit de hel! “Toen liet Izebel door een boodschapper aan Elia het volgende berichten: ‘De goden mogen mij zwaar straffen, als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als deze profeten” (1 Koningen 19:2 GNB).

Satan dreigde “Elia, je bent zo goed als dood! Je bent te ver gegaan – en nu is de strijd tussen jou en mij!”.

Geliefden, God stond deze persoonlijke uitdaging met een rede toe! En het is dezelfde rede als waarom iedere godvruchtige, toegewijde gelovige dezelfde strijd moet ondergaan!

Ziet u, het is één ding om je te verzetten tegen werkers der ongerechtigheid. Wanneer u alle kwaadaardige machten aan het werk ziet in uw land – rechters die Gods Naam uitroeien en uit de schoolboeken wil verbannen, doktoren die ongeboren baby’s vermoorden, lesbische vrouwen die vanaf de kansel een gemeente toespreken – dan weet u de duivel aan het werk is tegen het gehele lichaam van Christus; en het is een gemeenschappelijke strijd.

Maar het is iets anders wanneer u oog in oog staat met een woedende duivel – en wanneer hij er op uit is om u persoonlijk aan te pakken! Hij op u af komt als individu, omdat u een impact heeft gemaakt in het Koninkrijk van God – u heeft de hel op haar grondvesten laten schudden!

Het was een leugen dat Izebel Elia zou vermoorden!
De duivel gebruikt leugens en angst om zo te proberen de controle te krijgen over het leven van een gelovige! Dit deed hij ook met Elia!

Ten eerst zwoor Izebel bij goden die al eerder ontmaskert waren als machteloos. Elia had niets te vrezen van zulke goden. Verder had God een muur van vuur rondom Elia geplaatst; Hij had Zijn dienaar omringd met wagens van vuur en een groot aantal engelen. De profeet was absoluut niet in gevaar!

Maar Elia dacht niet aan die wagens en hij dacht ook niet aan God die met Hem was op de Karmel – de Ene die hem ook door zijn persoonlijke strijd heen zou leiden.

Nee – Elia raakte in paniek! De Schrift zegt “… hij maakte zich gereed en ging weg om zijn leven te redden”(vers 3). In slechts een paar uur veranderde hij van iemand met een heilige vrijmoedigheid, zekerheid en autoriteit naar iemand vol angst, wanhoop en verwarring!

U moet begrijpen dat de duivel Elia niet kon doden. Alleen God heeft de sleutels tot leven en dood. Daarnaast wou de duivel Elia helemaal niet doden – omdat hij wist dat de dood hem alleen in Gods aanwezigheid zou brengen en buiten zijn bereik!

Maar goed, slechts 24 uur na Elia’s grote overwinning zat de profeet in de woestijn onder een bremstruik te klagen “Ik heb er genoeg van! Ik kan er niet meer tegen, ik wil dood!”. “Zelf echter trok hij een dagreis ver de woestijn in, ging zitten onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven” (vers 4).

Ik wil u het volgende vragen – zit u onder een bremstruik? Bent u uitgeblust, verward en heeft u uw leven niet meer onder controle? Is alle kracht verdwenen, vervagen alle overwinningen snel terwijl angst en wanhoop binnentreden? Heeft u ooit gezegd “Het is genoeg Heer, laat mij maar sterven!”

Jeremia ervoer dezelfde grote strijd!
De profeet Jeremia was een andere heilige man van God. Hij was rechtvaardig, onberispelijk en zonder vlek op zijn leven. Deze man klonk alsof hij alles onder controle had:

“Maar de HERE is met mij als een geweldig held; daarom zullen mijn vervolgers struikelen en niets vermogen; zij staan ten diepste beschaamd, omdat zij hun doel niet bereiken, een eeuwige, onvergetelijke smaad. Ja, de HERE der heerscharen is een rechtvaardige toetser, die nieren en hart doorziet; ik zal uw wraak op hen zien, want op U heb ik mijn rechtszaak gewenteld. Zingt de HERE, looft de HERE, want Hij bevrijdt het leven van de arme uit de macht der boosdoeners” (Jeremia 20:11-13).

Dit klinkt als een man die vol geloof en overwinning is. Maar plotseling horen we het kreunen en zuchten van een verwarde, ontzette, teneergeslagen profeet! Jeremia klinkt alsof hij ook onder een bremstruik zit:

“Vervloekt zij de dag waarop ik geboren ben; de dag waarop mijn moeder mij baarde, zij niet gezegend. Vervloekt zij de man die mijn vader de blijde boodschap bracht: U is een jongen geboren, waarmede hij hem zozeer verblijdde; die man zij als de steden die de HERE onderstboven heeft gekeerd, zonder dat het Hem berouwde; hij hore des morgens geschreeuw en des middags krijgsrumoer, omdat Hij mij niet deed sterven in de moederschoot, zodat mijn moeder mijn graf ware geworden en haar schoot voor immer zwanger gebleven”(Jeremia 20:14-17)

Deze heilige man van God zei “Waarom hebben ze mij niet gedood toen ik net geboren was? Was ik maar in de moederschoot gestorven!”. Wat was er gebeurt dat zijn houding zo snel veranderde?

De duivel was direct op hem afgekomen – door Paschur, de hoofd opziener, die hem had geslagen en in de gevangenis had geworpen!

Jeremia viel in verwarring: “Gij hebt mij overreed, HERE, en ik heb mij laten overreden; Gij zijt mij te sterk geweest en hebt overmocht. Ik ben tot een bespotting geworden de ganse dag, allen honen zij mij” (Jeremia 20:7). Hij zei hier “Ik moet Uw wil doen Heer, omdat U sterker bent dan ik. Maar wanneer U mij zegt te profeteren gebeurt er niets! En iedereen spot met mij!”

Geliefde heilige, ik wil u het volgende vragen – wandelt u heilig en rechtvaardig voor het aangezicht van God? Is uw hart er op gericht om Hem te gehoorzamen en lief te hebben? Bent u hongerig naar God – wandelt u volgens Zijn kracht met al het licht dat u gegeven is?

Laat me u dan waarschuwen – het is mogelijk dat u een seizoen gaat kennen waar alles uit de hand loopt! De vijand zal op u afkomen ten tijde van uw grootste zegening – vanwege wat u gedaan heeft in Zijn koninkrijk!

We weten allemaal dat verslaafden, alcoholisten en goddeloze mensen een leven leiden waarbij niets onder controle is. Maar veel godvruchtige mensen gaan ook door seizoenen heen waarin ze wegrennen van de duivel, hun levens zijn niet meer onder controle. Sommige van ons kunnen zelfs tezamen met Nehemia zeggen: “Zou een man als ik vluchten? … Ik ga niet!” (Nehemia 6:11) maar de meeste van ons zijn al weg gerend, net zoals Elia!

Misschien ligt u momenteel onder vuur – en zit u onder een bremstruik, versufd en in de war. U zegt in uw hart “Heer ik heb er genoeg van, trek me naar huis!”. 

Controle over uw leven terugpakken
Geliefde heilige van God, ik wil u aantonen hoe u de controle over uw leven weer van de duivel kunt terugpakken – hoe u de grond kunt terugvorderen die u ontnomen is. Hier zijn drie dingen die de Heilige Geest over deze zaak tot mijn hart gesproken heeft:

1. U moet in gedachte houden dat God met u is – ook terwijl u vlucht
God is met u terwijl de vijand u aanvalt, Hij zal u nooit verlaten! Elia was in totale wanhoop – compleet verward, angstig en klaar om op te geven. Maar God keek naar hem in zijn moedeloosheid en stuurde hem een engel – om zijn butler te zijn en om voor hem te koken!

De Schrift zegt “Daarop legde hij zich neer en sliep in onder een bremstruik. Doch zie, daar raakte een engel hem aan en zeide tot hem: Sta op, eet. Toen hij rondzag, was daar, aan zijn hoofdeinde, een koek op gloeiende stenen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en legde zich weer neer. Doch wederom, ten tweeden male, raakte de engel des HEREN hem aan, en zeide: Sta op, eet, want de reis zou voor u te ver zijn. Toen stond hij op, at en dronk en ging door de kracht van die spijs veertig dagen en veertig nachten tot aan het gebergte Gods, Horeb” (1 Koningen 19:5-8)

Dit is wat ik denk dat de Heer tegen de engel gezegd heeft voordat Hij hem naar Elia stuurde: “Wees geduldig met hem! Hij heeft pijn, is in de war en zit vol vragen. Hij denkt dat hij dood wil, maar in werkelijkheid wil hij leven. Hij voelt zich nutteloos en aan het einde van zijn latijn, maar Ik hou nog steeds van hem! Ik heb meer werk voor hem om te doen in mijn Koninkrijk. Spoedig zal Ik zijn geest doen ontwaken. Maar geef hem in de tussentijd te eten – verfris hem! Zeg hem dat de reis te groot is voor hem, en dat hij het niet red zonder het voedsel tot zich te nemen waar ik in voorzie!”

En prijs de Heer, de engel heeft dit ook aan Elia gezegd! Het is waar – de reis is te lang voor ons allemaal! We kunnen het niet aan, vandaar dat God ons Zijn Woord gegeven heeft – en dat Woord is beter dan welke engel dan ook! Hij zegt “Ga naar Mijn Woord – eet en drink. Hierin zult u alle kracht vinden die u nodig heeft om door deze beproeving heen te komen!”

2. De controle terugnemen betekent leren omgaan met de zachte, stille stem van de Heer!
De stem van de Geest zal u hetzelfde vragen als dat Hij aan Elia vroeg “Wat doet gij hier, Elia?” (1 Koningen 19:9). God zei hier tegen Zijn dienaar “Hoe lang zult u nog toestaan dat de duivel tegen u liegt? Wanneer zult u wakker worden en zeggen ‘Ik heb genoeg van deze dwaasheid! Het is tijd om mijn plaats in te nemen en terug te vechten – om de controle over te nemen!’”.

Misschien zegt de Heer dat momenteel ook wel tegen u: “Waarom verbergt u zich hier, en leeft u in deze angst en depressie? Hoe lang zult u dit nog toestaan? Het is niet nodig om in angst te leven – Ik heb u nooit verlaten. Sta op! Uw werk voor Mij is nog niet klaar, vertrek uit deze grot van verdriet en schuld!”.

God moest deze vraag twee keer stellen aan Elia. Eerst antwoordde Elia dat zijn heiligheid en ijver hem in de problemen had geholpen: “Heer, ze hebben al uw profeten vermoord. Ik ben nog de enige die over is – en nu proberen ze mij te doden!”. Maar de Heer stelde de vraag nogmaals – omdat Elia niet de volledige waarheid had vertelt! Ziet u, God wou datgene hebben wat diep in het hart van Elia verborgen zat – de echte reden dat zijn geest en ziel zo teneergeslagen waren.

En het was het volgende: “Heer, u heeft het toegestaan dat de duivel mij grijpt! U heeft het toegestaan dat hij mij lastig valt, mijn vreugde wegneemt en angst in mij gelegd heeft. Zo’n behandeling heb ik niet verdiend! Ik ben heilig en gehoorzaam geweest en heb alles gedaan wat U mij opgedragen heeft. Maar na al mijn bidden, prediken en gehoorzaamheid ben ik in de grootste strijd van mijn leven beland!”.

Is dit ook een beschrijving van uw geest? U heeft uw best gedaan om Gods wil en werk te doen, en hebt Jezus uw hele hart en al uw energie gegeven – maar toch ligt u nu onder een aanval van de duivel! De Heer komt nu tot u en vraagt “Waarom bent u zo teneergeslagen – waarom bent u zo in paniek? Laten we naar het hart van dit alles gaan, wat is nu het echte achterliggende probleem?”. Hij wil dat u toegeeft wat er werkelijk in uw hart leeft: “God, ik heb deze aanval niet verdiend, want ik was zo druk bezig om u te behagen!”.

Misschien heeft u al uw hart op deze manier bij God uitgestort. Maar heeft u Hem wel alles vertelt wat er diep van binnen bij u leeft: “Ik ben al die lessen van u beu Heer! Ik wil niets meer leren. Ik wil simpelweg Uw wil doen – overwinningen behalen voor u en zielen redden. Laat me gewoon die dingen doen om daarna naar mijn huis in glorie te gaan!”.

Geliefden, dit is het hele probleem: We zijn het zat om Gods manier te leren! We denken “Is er nooit een moment dat ik lekker achterover kan zitten en kan weten dat de duivel verslagen is? Zal de strijd nou nooit eens ophouden? “. Nee – God heeft een ander plan en dat plan is als volgt: “Wanneer we leren om ons tegen de duivel te verzetten, dan zal hij van ons vlieden!” (Zie Jakobus 4:7).

U zult misschien zeggen “Dat weet ik allang!”. Maar veel Christenen denken dat de duivel weerstaan betekent dat je tegen hem tekeer moet gaan, tegen hem moet schreeuwen om zo te proberen hem weg te jagen. Maar dat is volkomen nutteloos! God spreekt hier over iets compleet anders. Hij zegt: “Hoe kunt u leren om weerstand te bieden tegen de duivel als ik het niet toesta dat hij op u afkomt, na u gromt en u bedreigd? Hij is niet een of ander hersenspinsel – hij is een echte duivel! En u moet leren om weerstand tegen hem te bieden!”.

Professionele slangen bezweerders – die mensen die gif uit de slang nemen om hier medicijnen mee te maken – ontvangen hun training rechtstreeks in de slangenkuil. Het is de enige manier waarop ze kunnen afrekenen met hun angst en het is de enige manier om te leren over de middelen van de slang en hoe hij beweegt en doet.

Geliefden, God wil u meenemen die kuil in – om oog in oog te staan met de duivel! Hij wil dat u de listige leugens en het gegrom hoort, zodat u kunt leren hier weerstand tegen te bieden. Hij wil dat u leert om standvastig te staan – om stilletjes weerstand te bieden tegen al het geratel van de duivel! De Schrift zegt het volgende over de aartsengel Michael: “Maar Michaël, de aartsengel, durfde, toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes, geen smadelijk oordeel uitbrengen, doch hij zeide: De Here straffe u!” (Judas 1:9). Michael zei hier, zonder angst: “Ik heb geen tijd om spelletjes met jou te spelen duivel, ik heb nog werk te doen. De Heer zal met jou afrekenen!”.

3. U verkrijgt weer de controle wanneer u begint te begrijpen waarom God deze diepe, persoonlijke strijd bij u heeft toegestaan
Ten eerste staat God onze beproevingen toe omdat Hij wil dat u “duivel-bestendig” wordt! Dat betekent niet dat u niet meer aangevallen zult worden, maar dat u getraind zult worden om te kunnen blijven staan! Het maakt allemaal deel uit van Zijn plan om u voor te bereiden voor een grotere dienst aan Hem, een grotere zalving en een uitgebreide bruikbaarheid in Zijn koninkrijk.

Verder probeert de Heer u sterker te maken tegen de listen van de duivel. Hij richt een lichaam van gelovigen op die geconfronteerd zijn geweest met de duivel, die zijn bekrachtigd tegen hem en die zijn methodes kennen en niet bang voor hem zijn! God zegt “Wanneer u eenmaal begrijpt waarom u hier doorheen gaat, zult u alle grond terug vorderen die u verloren bent. U zult weer in controle zijn – door de kracht van de Heilige Geest!”

Toen de beproeving van Elia voorbij was (zie 1 Koningen 19) zou hij nooit meer ergens voor wegrennen. Hij had nu een gevoel voor richting en was gerustgesteld in zijn geest. Ziet u, God stond op het punt om hem naar de naties te sturen, om koningen, leiders en profeten aan te stellen!

God zei tegen Elia: “Keer op uw schreden terug … zalf Hazaël als koning over Aram … zalf Jehu als koning over Israël … en zal Elisa als profeet in uw plaats” (1 Koningen 19:15-16). Elia had een verse zalvende kracht ontvangen, hij had weer controle!

Dus Elia vertrok (vers 19) en ging zijn grot uit om Gods wil te doen! Het was niet nodig om een rivier van tranen te laten. Nee, hij had simpelweg het Woord van de Heer gehoord!

Geliefden, de enige grip die de duivel op u kan hebben is angst. En u moet dit van u afschudden in geloof! U dient te zeggen “Ik zal niet neergaan. God zal mij een verse zalving uit de hemel geven – Hij zal mij gebruiken!”

Gelooft u dat God nog niet klaar is met u – dat Hij u leert en traint voor betere dingen? Hij wilt tot u spreken in uw grot van moedeloosheid. Hij wil u vertellen wat u moet doen en waar u moet gaan – en Hij wil u uit uw grot halen!

Dus sta op uit uw wanhoop en schud alle ketens van angst en depressie van u af! Vertrek uit uw grot. U zult ontdekken dat vanaf het moment dat u opstaat om te wandelen dat de zalving zal stromen!

 - David Wilkerson (1993) 


Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]