Introductie en overzicht van de Openbaring 

 Foto: Mike Bickle

 printen, opslaan, zenden

Bookmark and Share

Dit artikel heeft als uitgangspunt het onderwijs over de eindtijd van Mike Bickle, direkteur van het "International House Of Prayer" in Kansas City (U.S.A.)

Openbaring van Jezus Christus, die Hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft Zijn engel deze openbaring laten meedelen aan Zijn dienaar Johannes. Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heeft getuigd; dit heeft hij allemaal gezien. Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij. 
Op.1:1-3 

Inhoudopgave:

A. Introductie

B. De zegeningen van het boek Openbaring

C. Drie profetische tijdperken in de eindtijd
1. Het begin van de weeën
2. De uiteindelijke geboorteweeën van zeven jaar die uit twee perioden bestaan
3. De dag van de Heer: twee extreme realiteiten aan het einde van de geschiedenis

D. De Grote Verdrukking
1. Een tijd van enorme verschrikkingen
2. Het doel van de grote Verdrukking


E. Overzicht van het boek Openbaring
1. De onthulling van de majesteit van Jezus (Op.1)
2. De onthulling van de Bruid in haar voorbereiding (Op.2+3)
3. De onthulling van de hemelse troonzaal (Op.4)
4. De onthulling van de God-Mens jezus Christus (Op.5)
5. De Grote Verdrukking (Op.6-19)
6. De tweede komst van Jezus naar Jeruzalem (Op.19:11-21)
7. Het duizendjarig vrederijk (Op.20)
8. Het Nieuwe Jeruzalem (Op.21-22)
 

F. De structuur van het boek Openbaring in twee hoofdstromingen
1. De vijf chronologische delen
2. De vijf intervallen
3. De betekenis van de intervallen


G. Zeven belangrijke symbolen in de intervallen
1. De vrouw, bekleed met de zon, en het mannelijke kind
2. De draak
3. Het eerste beest
4. Het tweede beest
5. De zeven koppen van de draak
6. De tien horens
7. De hoer


H. Overzicht van de chronologie en de intervallen
1. De hemelse troonzaal en de boekrol met zeven zegels (Op.4+5)
2. De drie series van Gods oordelen (Op.6-18)
3. 1e chronologische deel- zes zegels (Op.6:1-17)
4. 1e interval- wie kan dit doorstaan? (Op.7:1-17)
5. 2e chronologische deel- zes bazuinen (Op.8:2+9:21)
6. 2e interval- profetische boodschappers van God (Op.10:1+11:13)
7. 3e chronologische deel- het begin van Jezus' terugkeer (Op.11:14-19)
8. 3e interval- geestelijke oorlogsvoering (Op.12:1+14:20)
9. 4e chron. deel- de zeven schalen van Gods toorn (Op.15:1+16:21)
10.4e interval- de val van Babylon en de bruiloft van het Lam (Op.17:1+19:10)
11.5e chron. deel- het vrederijk en de nieuwe aarde (Op.19:11+21:8)
12.5e interval- het Nieuwe Jeruzalem en het vrederijk (Op.21:9+22:5)
13.Afsluiting van de openbaring (Op.22:6-21) 

A. Introductie
 
Het boek Openbaring gaat niet over mensen die naar de hemel gaan, maar over het hemelse koninkrijk van God dat naar de aarde komt. Het Joodse denken van het Oude Testament heeft een volledig aardse verwachting van de Messias, terwijl het Griekse denken in de tijd van het Nieuwe Testament volledig gericht was op de hemel; maar het Bijbelse denken is gericht op de eenwording van hemel en aarde.

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar Man en Hem opwacht. Op.21:1-2 

Hij heeft ons in al Zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld: Zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en Zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. Efez.1:8b-10

Het boek Openbaring gaat ook over de volle ontplooiing van de Bruid van Christus in de eindtijd, want Hooglied 8 en Openbaring 22 eindigen op dezelfde manier. In de eindtijd zal de gemeente van Jezus Christus zich geestelijk ontwikkelen tot een hoogte die zij nog nooit in de menselijke geschiedenis heeft bereikt; de gemeente zal in de eindtijd de volheid van Christus volledig omarmen in intimiteit en volledig uitvoeren in autoriteit. 

Haast u, mijn geliefde, en doe als de gazel of als het hertejong op de bergen vol balsemkruid. Hgl.8:14 (NBG’51):

Hij die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig! Amen. Kom Heer Jezus! Op.22:20 

In de grootste crisis van de menselijke geschiedenis zal het geheimenis van God volledig tot vervulling komen, en de gemeente van Jezus Christus zal de maximale volheid van de doelstellingen van God ontvangen en tot vervulling brengen; zo zal de gemeente de weg banen voor de tweede komst van Jezus naar de aarde. 

Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven, u die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt! 2Petr.3:11-12a

Op het moment dat de zevende engel zijn bazuin zal laten klinken, zal Gods geheim werkelijkheid worden, zoals Hij Zijn dienaren, de profeten, heeft beloofd. Op.10:7

B. De zegeningen van het boek Openbaring 

Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Op.1:3
 
Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf op: Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven. En de Geest beaamt: Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen. Op.14:13

Ik kom onverwacht als een dief! Gelukkig is wie wakker blijft en zijn kleren aanhoudt: hij hoeft niet naakt rond te lopen en zich voor iedereen te schamen. Op.16:15

Toen zei hij tegen mij: Schrijf op: Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het Lam zijn uitgenodigd. En hij vervolgde: Wat God hier zegt, is betrouwbaar. Op.19:9

Gelukkig en heilig zijn zij die deelhebben aan de eerste opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van de Messias zijn en duizend jaar lang samen met Hem heersen. Op.20:6

Ik kom spoedig! Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek. Op.22:7

Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan. Op.22:14

Geheel in de stijl van het boek Openbaring wordt er een zevenvoudige zegen uitgesproken over hen die de woorden van dit boek ontvangen, ze bewaren en in praktijk brengen. 

1) De belangrijkste zegen in het lezen van het boek Openbaring is het ontvangen van inzicht in de majesteit van de Goddelijke Drie-Eenheid in Op.4+5

2) De tweede zegen is het ontvangen van inzicht in de vreselijke vervolging van Gods volk door de antichrist, waardoor wij ons kunnen voorbereiden op wat komen gaat. 

3) De derde zegen is het ontvangen van de absolute zekerheid dat het koninkrijk van God de eindoverwinning behaalt. 

4) De vierde zegen van dit boek is het ontdekken van het perspectief van de Bruidegom en de Bruid in de eindtijd, in het duizendjarige vrederijk en in de eeuwigheid.

C. Drie profetische tijdperken in de eindtijd

C1. Het begin van de weeën.
Dit is de tijd waarin tekenen gegeven worden om de gemeente van Jezus wakker te schudden. Zowel Matt.24 als Marc.13 en Luc.21 geven ons dezelfde tekenen als het begin van de geboorteweeën, waardoor het koninkrijk van God op de aarde zal komen. 

Jezus antwoordde hun: Pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die Mijn naam gebruiken en zeggen: Ik ben de messias, en ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven; dat alles is het begin van de weeën. Matt.24:4-8 

valse profeten – Matt.24:4+11, Marc.13:6, Luc.21:8
militaire conflicten – Matt.24:6-7a, Marc.13:7-8a, Luc.21:9-10 (koninkrijken). 
etnische conflikten – Matt.24:7a, Marc.13:8a, Luc.21:10a (volken). 
oorlogsdreiging – Matt.24:6b, Marc.13:7b
opstanden – Luc.21:9b 
hongersnoden – Matt.24:7b, Marc.13:8b, Luc.21:11
epidemieën – Luc.21:11
aardbevingen – Matt.24:7b, Marc.13:8b, Luc.21:11
kosmische tekenen – Luc.21:11
vervolging – Matt.24:9, Marc.13:9, Luc.21:12-17
geloofsafval – Matt.24:10, 2Tess.2:3
wetteloosheid – Matt.24:12, 2Tim.3:1-5.

C2. De uiteindelijke geboorteweeën van zeven jaar die uit twee perioden bestaan.
Het totaal van zeven jaar is te vinden in Dan.9:27, waar de antichrist een sterk verbond sluit met velen voor de periode van één week, maar in de context van Dan.9:24-27 blijkt dat dit een week van zeven jaar is, een zgn. jaarweek

1) De eerste 3,5 jaar, waarin een wereldwijde schijnvrede en schijnveiligheid op de aarde aanwezig is temidden van grote welvaart.
Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is…… 1Tess.5:3a

2) De tweede 3,5 jaar, de grote verdrukking waarin Israël, de gemeente van Christus en vele anderen hevig onderdrukt worden. Deze periode is het totaal van de geboorteweeën, waarin het geheimenis van God voltooid wordt en aan het eind waarvan het koninkrijk van God op aarde gestalte krijgt in het duizendjarige vrederijk. 
…… worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk. 1Tess.5:3b

Deze tweede periode van 3,5 jaar wordt omschreven als één tijd, een dubbele tijd en een halve tijd = 3,5 tijd (Dan.7:25b +12:7, Op.12:14), en ook als een halve week (Dan.9:27), 42 maanden (Op.11:2 + 13:5), 1260 dagen (Op.11:3, 12:6). Er wordt ons dus acht keer verteld dat deze periode van de grote verdrukking 3,5 jaar duurt, en het wordt ons op vier verschillende manieren verteld, namelijk 3,5 tijd, een halve week, 42 maanden, en 1260 dagen.

C3. De dag van de Heer: twee extreme realiteiten aan het einde van de geschiedenis.
Ja, groot en ontzagwekkend is de dag van de HEER, wie kan die dag doorstaan? Joël 2:11b

Voordat de dag van de HEER aanbreekt, die groot en ontzagwekkend is…… Mal.3:23

Want nu is de grote dag van Hun toorn aangebroken en wie kan die doorstaan? Op.6:17

Het boek Openbaring geeft ons van alle Bijbelboeken de meeste informatie over de eindtijd; het boek Openbaring benadrukt de Dag van de Heer als een moment dat verwijst naar onvoorstelbaar positieve en negatieve gebeurtenissen in verband met de tweede komst van Jezus.

In het boek Openbaring is veel informatie recht op de man af, maar toch wordt er vaak verteld dat dit boek te moeilijk is om te begrijpen vanwege de 7 sleutelsymbolen die overigens in de Bijbel duidelijk worden uitgelegd. 

1) De eerste extreme gebeurtenis is de grote en heerlijke Dag van de Heer voor hen die antwoord geven aan het woord van de Heer; de grootste opwekking in de geschiedenis moet nog komen. M.a.w. het meest belangrijke moment van de gemeente van Jezus staat op het punt in vervulling te gaan. In die tijd zullen we een combinatie en optelsom van de wonderen en tekenen uit het boek Exodus en uit het boek Handelingen zien, en die combinatie zal wereldwijd op grote schaal worden vermenigvuldigd. 

2) De tweede extreme gebeurtenis is de grote maar ontzagwekkende Dag van de Heer voor hen die in rebellie tegen God leven, want zij zullen grote problemen ondergaan vanuit vier verschillende bronnen. Dit negatieve aspect van de Dag van de Heer wordt meestal de Grote Verdrukking genoemd (Matt.24:21).
a - in de eerste plaats zullen zij de meest hevige oordelen van God in de geschiedenis ervaren, want God brengt grote onderdrukking voor de mensen in het rijk van de antichrist in de vorm van drie series van oordelen, namelijk de zeven zegels, de zeven bazuinen en de zeven schalen in Op.6 + 8-9 + 16.
b - in de tweede plaats zullen zij de verschrikkelijke woede van satan ervaren tijdens de afschuwelijke dictatuur van de antichrist, die daarnaast ook grote onderdrukking brengt voor de gelovigen tijdens zijn wereldwijde heerschappij (Op.13). Maar satan haat ook zijn eigen aanbidders en zoekt ook hen te vernietigen.
c - in de derde plaats zal de misdadige hartsgesteldheid van slechte mensen zeer grote problemen veroorzaken voor zowel gelovigen als ongelovigen; er zal een explosie van moord, occultisme, diefstal en ontucht plaatsvinden (Op.9:21).
d - in de vierde plaats zullen natuurrampen zoals aardbevingen en hevige stormen grote problemen brengen aan de volken.

D. De Grote Verdrukking

Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen. En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered; maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort. Matt.24:21-22  (zie ook Jer.30:7, Dan.12:1).

D1. Een tijd van enorme verschrikkingen.
Jezus profeteerde in Matt.24 over de Grote Verdrukking, een periode die de vele negatieve aspecten van de laatste 3,5 jaar voor de tweede komst van Jezus omvat; en Jezus zei dat wanneer deze periode niet ingekort zou worden, de mensheid het niet zou overleven (vs. 22).

Deze periode zal de meest verschrikkelijke gebeurtenissen uit de natuurlijke geschiedenis van de mensheid bevatten, en daarom wordt van Godswege deze periode ingekort tot 3,5 jaar. In 70 na Chr. vond de invasie van de stad Jeruzalem door Romeinse legers plaats, en bij deze invasie vonden ongeveer een miljoen mensen de dood. Dit geeft ons een profetisch beeld van de eindtijd, maar de gebeurtenissen in het jaar 70 na Chr. vervullen niet de profetieën over de eindtijd.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog stierven ongeveer 50 miljoen mensen, maar ook deze periode is geen vervulling van profetieën over de eindtijd. Geen van deze beide perioden vormden de vreselijkste periode uit de geschiedenis, en ook geen van beide had iets te maken met de verwoestende gruwel in de tempel van Jeruzalem (Matt.24:15) of het zegel van het beest (Op.13:16-17).

D2. Het doel van de Grote Verdrukking.
a) In de eerste plaats het volk van God zuiveren en louteren (Dan.11:35+12:10, Op.22:14).
b) In de tweede plaats de grote oogst van de eindtijd binnen brengen (Op.7:9-17).
c) In de derde plaats Israël redding brengen (Joël 3:5, Rom.11:26)
d) In de vierde plaats de rechtvaardigen in het gelijk stellen (Op.6:9-11, 19:1-3).
e) In de vijfde plaats huichelaars in de gemeente van Jezus ontmaskeren (2Tess.2:3).
f) In de zesde plaats de macht van Gods bescherming demonstreren (Rom.9:17).
g) In de zevende plaats de straf van God over alle zonde brengen (2Tess.1:6-10, Jes.26:21).
h) In de achtste plaats de aarde zuiveren van alle vervuiling door zonde (Jes.24:4-6). 

Het onderliggende principe van Gods oordeel is dat Hij de minst zware middelen gebruikt om met zo weinig mogelijk schade het grootst mogelijke aantal mensen te kunnen bereiken op het diepste niveau van liefde zonder daarbij de vrije wil van de mensen aan te tasten en zo hen voor te bereiden op Zijn toekomstige heerschappij over de aarde.

De Grote Verdrukking is een periode van verschrikkingen, maar toch worden de minst zware middelen gebruikt om Gods doel tot vervulling te brengen; daarbij zal het beschermende principe van Gosen volop in werking zijn (Ex.9:23-26).

Er zal wereldwijd sprake zijn van bepaalde gebieden met een bovennatuurlijke bescherming zoals Israël ervoer in het gebied van Gosen (Ex.9:4-6, 9:26, 10:23, 11:7); zo zullen in de eindtijd ook individuele gelovigen beschermd worden tegen Gods oordelen (Op.7:2-3+9:4, Ezech.9:4-6; Ps. 91:5-7).
Het zijn de gebeden van gelovigen die een beslissend verschil gaan maken in bepaalde geografische gebieden; let op het woord “misschien” in de teksten van Joël 2:13-14, 4:16, Jona 3:9, Amos 5:15, Sef.2:3.

E. Overzicht van het boek Openbaring 

Openbaring van Jezus Christus, die Hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft Zijn engel deze openbaring laten meedelen aan Zijn dienaar Johannes. Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heeft getuigd; dit heeft hij allemaal gezien. Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij. Op.1:1-3

E1. De onthulling van de majesteit van Jezus (Openb.1)
Je moet God aanbidden, want het getuigenis over Jezus is de geest van de profetie. Op.19:10b ……(lett.)

In het eerste hoofdstuk vervult Johannes de opdracht om de majesteit en de schoonheid van Jezus Christus te openbaren, want het boek Openbaring wordt de openbaring van Jezus genoemd en laat Zijn voortreffelijke leiderschap in de eindtijd zien; daarom is dit Bijbelboek geen vrijwillige optie voor de gemeente.

De vier evangeliën met 89 hoofdstukken geven ons een verslag van de wonderbaarlijke kracht van Jezus bij Zijn eerste komst om persoonlijke verlossing aan de mensen te brengen. Maar de boodschap van de eindtijd met meer dan 150 hoofdstukken door de hele Bijbel heen vertelt ons over de wonderbaarlijke kracht van Jezus waarmee Hij de heerschappij over de aarde op Zich neemt.

Wij leren veel meer van de schoonheid en de majesteit van Jezus begrijpen wanneer wij Zijn wijsheid en macht gedemonstreerd zien in Zijn leiderschap in de dramatische gebeurtenissen van de eindtijd, wanneer Hij zowel de vrije wil van mensen als de woede van satan en zijn demonen en de soevereiniteit van God combineert om de Grote Oogst van mensen binnen te halen en de overwinnende gemeente te laten triomferen zonder dat Hij daarbij Goddelijke gerechtigheid of de vrije wil van mensen aantast.

Wij mogen de boodschap van de eindtijd nooit reduceren tot schematische kaartjes en overzichtelijke tijdschema's, terwijl we aan de schitterende openbaring over de Hoofdpersoon voorbijgaan.

Openb.1 beschrijft de glorie en de majesteit van Jezus zoals deze ook beschreven wordt in Hgl.5:10-16; dit is het hoofdthema van het boek Openbaring dat op vele manieren onder woorden wordt gebracht. In het allereerste visioen van het boek Openbaring krijgt Johannes direct al een twaalfvoudige onthulling over de majesteit en de schoonheid van Jezus te zien (Op.1:12-18).
Vanuit zijn eigen ervaring met Jezus voegt hij daar later zijn zevenvoudige ervaringskennis over de identiteit van Jezus aan toe (Op.1:5-6).

E2. De onthulling van de Bruid in haar voorbereiding (Openb.2+3)
In Openb.2+3 laat het boek Openbaring de context zien waarin de Bruid van Christus in de eindtijd tot volmaakte schoonheid zal komen; dit zal de enige generatie van de mensheid zijn waarin de Bruid volmaakt is, terwijl zij nog op aarde is voordat Jezus terugkeert.

Het is heerlijk om te weten dat het boek Openbaring eindigt met de volmaakte Bruid van Christus aan de zijde van haar hemelse Bruidegom bij het bruiloftsmaal van het Lam (Op.19:7-9). Daaruit blijkt dat de investering van Jezus in de voorbereiding van Zijn Bruid alleszins de moeite waard geweest is.

E3. De onthulling van de hemelse troonzaal (Openb.4)
In Openb.4 wordt de hemelse troonzaal onthuld; dit is het controlecentrum waar de eeuwige schoonheid en majesteit van God openbaar wordt gemaakt. Vanuit deze hemelse troonzaal worden alle ontwikkelingen in het boek Openbaring gecontroleerd; telkens weer worden vanuit de troonzaal engelen in beweging gezet op aanwijzing van de Heilige Geest en in aansporing door de wereldwijde gebedsbeweging van de gemeente van Jezus.

En dit hoofdstuk laat zien dat God de Vader volledig soeverein is in alles wat er gebeurt, en dat niets aan Zijn aandacht ontsnapt. Zijn heiligheid, Zijn soevereiniteit en Zijn schitterende schoonheid staan volledig garant voor een goede afloop van de eindtijd. Er staat een tróón in de hemel (Op.4:2).

E4. De onthulling van de God-Mens Jezus Christus (Openb.5)
Openb.5 onthult de autoriteit van de God-Mens Jezus Christus die waardig is om de boekrol van de eindtijd open te maken; het absolute bewijs voor Zijn waardigheid wordt gevonden in Zijn overwinning op het kruis van Golgotha. Doordat Jezus bereid is gebleken Zijn leven af te leggen voor de mensheid, is het absolute bewijs geleverd dat Hij meer dan voldoende liefde voor de mensheid heeft om de grootste crisis van de menselijke geschiedenis volledig tot een goed einde te brengen.

De zuivere motivatie van Jezus is gebleken uit Zijn leven als mens op aarde en uit Zijn dood aan het kruis van Golgotha; daarom heeft de Vader Hem alle macht gegeven in de hemel en op aarde (Matt.28:18, Joh.3:35, Fil.2:5-11). Openb.4+5 zijn vol van aanbidding voor God de Vader en Jezus het Lam, en daarmee wordt aangetoond dat alle schepselen in de hemel volledig vertrouwen hebben in de goede afloop.

E5. De Grote Verdrukking (Openb.6-19)
Dit is een periode van 3,5 jaar die het grootste deel van het boek Openbaring in beslag neemt; in dit deel worden de drie series van Gods oordelen openbaar, en het heeft betrekking op de negatieve gebeurtenissen in de eindtijd.

God heeft Zijn oordelen genummerd als een grote zegen voor ons, want de Gemeente zal deze oordelen vrijzetten door haar gebed zoals Mozes de plagen in Egypte vrijzette door zijn gezaghebbend optreden met zijn staf.

E6. De tweede komst van Jezus naar Jeruzalem (Openb.19:11-21)
Bij Zijn tweede komst naar Jeruzalem zal Jezus als de Koning der koningen (Op.17:14 + 19:16) plaatsnemen op Zijn aardse troon (Matt.25:31). Een van de belangrijkste en meest prominente onderwerpen in de Bijbel is de tweede komst van Jezus om het koninkrijk van God op aarde te vestigen na Zijn succesvolle veldslag ná Harmagedon (Op.16:16), waar Hij de wereldwijde macht van de antichrist en de valse profeet vernietigt tezamen met hun demonische en menselijke legers.

Daarna breekt er een periode van 1000 jaar aan waarin de vrede van God het menselijke leven op de hele aarde volledig domineert.

E7. Het duizendjarige vrederijk (Openb.20)
Tijdens dit duizendjarige rijk regeert Jezus samen met Zijn Bruid vanuit Jeruzalem over de hele aarde; Jezus vestigt het koninkrijk van God op aarde zoals dat in de hemel is. Hij heerst over elke vorm van gezag en heerschappij nadat Hij satan gebonden heeft en hem voor een periode van 1000 jaar in de onderaardse put heeft geworpen (Op.20:1-6).

Het koninkrijk van God zal dan elk gebied van het leven volledig beïnvloeden, zowel politiek als economisch, geestelijk als opvoedkundig, industrieel en agrarisch, het gebied van milieu, technologie, gezinsleven, media, kunst, sport, en alle sociale en culturele organisaties.

E8. Het Nieuwe Jeruzalem (Openb.21-22)
Deze twee hoofdstukken spreken van de openbaring van de hemel op de aarde; Jezus brengt de hemelse en aardse realiteit bij elkaar (Efez.1:9-10). De hemel spreekt van de Goddelijke en bovennatuurlijke realiteit, waar de macht en tegenwoordigheid van God manifest aanwezig zijn; de aarde spreekt van de materiële natuurlijke realiteit als de plaats waar menselijke processen hun hoogste expressie vinden, wanneer intellect, emoties en fysieke sensaties tot optimale vervulling komen.

F. De structuur van het boek Openbaring in twee hoofdstromingen

F1: Er zijn vijf chronologische delen die de grote lijn bepalen.
F2: Er zijn vijf intervallen, dat zijn delen die tussen de chronologische delen geschoven zijn.

F1. De vijf chronologische delen.
De vijf chronologische delen vinden we in Openb.6:1-17 + 8:1-9:21 + 11:15-19 + 16:1-21 + 19:11-20-21:8; deze vijf delen worden samengebundeld in drie series van Goddelijke oordelen welke bestaan uit de zeven zegels (Op.6), de zeven bazuinen (Op.8-9) en de zeven schalen van Gods toorn (Op.15-16).

Daarna vindt de tweede komst van Jezus naar Jeruzalem plaats, waarna het duizendjarige vrederijk aanbreekt gevolgd door de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. In de vijf chronologische gedeelten volgen de gebeurtenissen elkaar in chronologische volgorde op; deze delen ontvouwen gebeurtenissen zonder dat er sprake is van veel symboliek.

De basiswaarheden zijn niet moeilijk te begrijpen, want wat er geschreven staat wordt precies zo bedoeld als het geschreven staat. 
♦ Het eerste chronologische deel beschrijft de zeven zegels (Op.6). 
♦ Het tweede chronologische deel beschrijft de eerste zes bazuinen (Op.8-9). 
♦ Het derde chronologische deel beschrijft de zevende bazuin (Op.11:15-19). 
♦ Het vierde chronologische deel beschrijft de zeven schalen (Op.15-16). 
♦ Het vijfde chronologische deel beschrijft de tweede komst van Jezus en de slag in het dal van Josafat bij Jeruzalem (Op.19:11-21), het duizendjarige vrederijk (Op.20:1-6), het laatste oordeel (Op.20:7-15), en het nieuwe Jeruzalem (Op.21-22).

F2. De vijf intervallen.
Deze vijf tussengevoegde delen zijn intervallen die volgen op een van de chronologische delen. Elk interval volgt op een chronologisch gedeelte, en hun betekenis is van groot belang voor het begrijpen van de hevige intensiteit van de drie series van oordelen.

De drie series van zegels, bazuinen en schalen concentreren zich vooral op wat er in de wereld gebeurt, terwijl de intervallen zich vooral concentreren op wat er met de gemeente van Jezus Christus gebeurt.

En dit laatste is voor de gelovigen van groot belang, omdat het boek Openbaring vooral bedoeld is om gelovigen voor te bereiden op de dingen die gaan komen; maar het zijn deze intervallen die de meeste mysteries bevatten en daardoor de meeste symbolen gebruiken.

Het eerste interval van Openb.7:1-17 = BESCHERMING.
1) Openb.7:1-8 over de verzegeling van 144.000 Joden uit de 12 stammen van Israël.
2) Openb.7:9-17 over de onthulling van de menigte uit de volken die niet te tellen is.

Het tweede interval van Openb.10:1-11:14 = PROFETISCHE RICHTING.
3) Openb.10:1-11 over de geopende boekrol voor Johannes de profeet.
4) Openb.11:1-11 over de twee profetische getuigen in de stad Jeruzalem.

Het derde interval van Openb.12:1-14:20 = CONFRONTATIE.
5) Openb.12:1-18 over de onthulling van de draak.
6) Openb.13:1-18 over de onthulling van het eerste en het tweede beest.
7) Openb.14:1-20 over de onthulling van het grote oogstproces van de eindtijd. 

Het vierde interval van Openb.17:1-19:10 = VERLEIDING.
8) Openb.17-18 over de onthulling van de hoer van Babylon.
9) Openb.19:1-10 over de onthulling van de bruiloft van het Lam.

Het vijfde interval van Openb.21:9-22:5 = RESTAURATIE.
10) Openb.21:9-22:5 beschrijft het Nieuwe Jeruzalem in het duizendjarige vrederijk.

F3. De betekenis van de intervallen.
a) De intervallen geven antwoord op de diepe vragen die opkomen vanwege de hevigheid van Gods toorn die wij aan het werk zien in de chronologische delen. Er worden twee belangrijke vragen gesteld, vragen die telkens opkomen in de geschiedenis van de mensheid.

b) De eerste vraag is waarom deze oordelen van God zo hevig zijn, of waarom een God van liefde het noodzakelijk vindt om zoveel agressie op de mensheid los te laten.

c) De tweede vraag is wat er met de Gemeente gaat gebeuren; zullen wij nog steeds de genade en de zalving van God ervaren, en zullen wij veilig zijn in het hele proces? Of wat zal er gebeuren met de gelovigen in deze tijd, en hoe kan ik zelf de vele valkuilen van misleiding vermijden?

d) Deze intervallen hebben ook een pastorale betekenis omdat de engel de tijd neemt om tot Johannes te spreken ter bemoediging; tijdens één interval krijgt Johannes de gelegenheid om op adem te komen (Op.8:1) en enige vorm van inzicht te krijgen in de gebeurtenissen. Johannes ontvangt het onderwijs op zodanige manier dat hij de Gemeente kan troosten met de boodschap van het boek Openbaring. De vijf intervallen beantwoorden deze twee vragen op verschillende manieren, en na elk interval gaat de engel verder met het onthullen van de chronologische hoofdlijn.

e) Wanneer wij de relatie tussen de chronologische delen en de intervallen begrijpen, wordt het boek Openbaring voor ons veel gemakkelijker te begrijpen. De intervallen vormen moeilijker te begrijpen delen en geven meer uitdaging vanwege de gebruikte symboliek; de symboliek van het boek Openbaring wordt hoofdzakelijk in deze vijf intervallen gevonden. 

 
G. Zeven belangrijke symbolen in de intervallen

Alle gebeurtenissen en cijfers in het boek Openbaring hebben altijd een letterlijke betekenis, tenzij zij specifiek aangeduid worden als symbolisch zoals in Openb.1:20, 5:6, 11:8, 12:1,3,9, 17:7,9. De profeet Daniël gebruikte dezelfde symbolen, en een gecombineerde verklaring van het boek Openbaring en het boek Daniël werpt veel licht op de interpretatie van de meeste symbolen. De meeste commentatoren die het boek Openbaring letterlijk verklaren zijn het eens over de symbolen, maar wanneer kunnen wij weten dat een gedeelte symbolisch is? Het is heel simpel, want dat is wanneer het boek Openbaring zelf zegt dat het symbolisch is. Zoals bijvoorbeeld wanneer de engel aan Johannes vertelt dat de zeven kandelaars een symbool zijn van de zeven gemeenten (Op.1:20).

G1. De vrouw, bekleed met de zon, en het mannelijke kind.
Deze vrouw wordt in Openb.12:1-5 genoemd, en zij is bekleed met de zon, heeft de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd; dit visioen stemt overeen met de droom die Jozef had over vader Jacob en zijn 12 zonen (Gen.37:9).

Deze vrouw is het gelovige overblijfsel van het volk Israël door de hele geschiedenis heen, en het mannelijke kind is Jezus als Mens tijdens Zijn eerste komst en Zijn hemelvaart (vers 5). De rest van haar nageslacht (vers 17) zijn de gelovigen uit de heidenen tijdens de Grote Verdrukking, die door satan en de antichrist vervolgd worden.

G2. De draak.
Deze draak wordt in Openb.12 genoemd en is de satan en duivel (Op.12:9); dit hoofdstuk geeft ons een diep inzicht in de werkelijke betekenis van de eindtijd, want hierin wordt de definitieve nederlaag van de vijand op gang gebracht (Op.12:12). Daarna moet hij nog een zeer korte tijd op de aarde doorbrengen. De draak is altijd het symbool van satan, zie 12:3-17, 13:2-4, 16:13, 20:2.

G3. Het eerste beest.
Dit is de antichrist (1Joh.2:18), de zoon der wetteloosheid en ook de mens van het verderf (2Tess.2:3); de duivel geeft al zijn kracht en heerschappij en macht aan hem (Op.13:2). De antichrist wordt 36 keer in het boek Openbaring als het beest aangeduid.

G4. Het tweede beest.
Dit is de valse profeet, de assistent van de antichrist, die de hele aarde d.m.v. economische manipulatie zal dwingen om de antichrist te aanbidden (Op.13:11-17). De valse profeet wordt maar één keer omschreven als een tweede beest (Op.13:11), maar alle andere keren wordt hij de valse profeet genoemd (Op.13:11-17, 16:13, 19:20, 20:10).

G5. De 7 koppen van de draak.
Deze 7 koppen zijn 7 wereldrijken uit de geschiedenis van de mensheid, die het volk Israël met de ondergang hebben bedreigd; dit zijn Egypte, Assyrië, Babylonië, Perzië, Griekenland, het Romeinse rijk en Hitler-Duitsland. Het beest is zelf de achtste (Op.17:11), het rijk van de antichrist is de optelsom van deze politieke machten. Lees Openb.12:3, 13:1, 17:3+9-10.

G6. De 10 horens.
Deze 10 horens zijn 10 allianties van landen die als een grote confederatie zullen instemmen met de antichrist; de bijbehorende landen liggen in Europa, Rusland, het Midden-Oosten en Noord-Afrika, en liggen dus als een cirkel om het land Israël heen.

Deze 10 confederaties zullen op één en hetzelfde moment over de bijbehorende landen regeren, en zij zullen in een volledig partnerschap met de antichrist samenwerken. Hij zal dan kunnen beschikken over alle middelen van deze 10 confederaties. Zie Openb.12:3, 13:1, 17:3+12+16.

G7. De hoer.
Dit is de stad Babylon, die genoemd wordt in Openb.17-18, Jes.13-14 en Jer.50-51; het zal een religieus centrum met enorme wereldwijde economische macht worden, waarschijnlijk i.v.m. aardolie; deze stad dankt zijn welvaart aan de inbreng van de antichrist in de eerste periode van 3,5 jaar (Op.17:3), maar zal in de tweede periode van 3,5 jaar door de confederatie van 10 allianties vernietigd worden (Op.17:16-17).

De kans bestaat dat het oude Babylon inderdaad herbouwd zal worden op zijn vroegere plaats, namelijk 70 km. ten zuiden van Bagdad. Deze stad zal overlopen van het kwaad doordat ze veel mensen verleidt tot grote goddeloosheid, en bovendien zullen de gelovigen hevig vervolgd worden door haar aandeel in het rijk van de antichrist.

Zoals Jeruzalem na 1948 plotseling weer uit het stof omhoog gekomen is om haar belangrijke rol te vervullen, zo zal ook dit oude Babylon weer uit het stof omhoog komen om haar goddeloze rol te vervullen. Deze stad zal op vier manieren een belangrijke rol vervullen, namelijk geografisch, nationalistisch, geestelijk en profetisch; maar Gods oordeel zal deze stad voor eeuwig vernietigen.

H. Overzicht van de chronologie en de intervallen

Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu: Kom hierboven, dan laat Ik je zien wat er hierna gebeuren moet. Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat Iemand. Openb.4:1-2 
 
1: De hemelse troonzaal en de boekrol met zeven zegels (4+5)
2: Het eerste chronologische deel - zes zegels (6:1-17)
3: Het eerste interval - wie kan dit doorstaan? (7:1-17)
4: Het tweede chronologische deel - zes bazuinen (8:2-9:21)
5: Het tweede interval - profetische boodschappers van God (10:1-11:13)
6: Het derde chronologische deel - het begin van Jezus’ terugkeer (11:14-19)
7: Het derde interval - geestelijke oorlogsvoering (12:1-14:20)
8: Het vierde chronologische deel - de zeven schalen van Gods toorn (15:1-16:21)
9: Het vierde interval - de val van Babylon en de bruiloft van het Lam (17:1-19:10)
10:Het vijfde chronologische deel - het vrederijk en de nieuwe hemel en aarde(19:11-21:8)
11:Het vijfde interval - het Nieuwe Jeruzalem in het vrederijk (21:9-22:5)
12:Afsluiting van de openbaring (22:6-21).

H1. De hemelse troonzaal en de boekrol met zeven zegels (Openb.4 + 5)
De hemelse troonzaal in Openb.4+5 en Dan.7:9-14 is de plaats waar de boekrol met de zeven zegels geopend wordt; deze boekrol spreekt over het leiderschap dat in de handen van de soevereine God is (Op.4:1-11). De God-Mens Jezus Christus neemt deze boekrol uit de handen van God de Vader en accepteert daarmee het leiderschap om te oordelen, te reinigen en over de hele aarde te heersen (Op.5:1-14).

Deze boekrol vertegenwoordigt zowel het eigendomscertificaat van de aarde en het actieplan dat nodig is om de aarde te oordelen, te reinigen en te besturen, terwijl de Gemeente in eenheid met het verloste deel van het volk Israël tot volheid wordt gebracht in aantal, in eensgezindheid, in zuiverheid en in macht. Dan kan het plan en het doel van de Vader voor de aarde volledig in vervulling gaan.

Voor het openen van de boekrol is iemand nodig die volledig waardig is om de zegels te verbreken, en deze norm wordt alleen gevonden bij Jezus. Alleen Hij is waardig, d.w.z. Hij verdient het en Hij is in staat om de zeven zegels van Gods oordeel in de boekrol te verbreken, waardoor het proces van de eindtijd in werking treedt (Op.5:5-7).

H2. De drie series van Gods oordelen (Openb.6-18)
De Grote Verdrukking begint in Openb.6:1 en eindigt in Openb.18:24; in deze periode is er sprake van drie series in de oordelen van God. 

♦ de zeven zegels in Openb.6:1-17+8:1-5, die eindigen met een aardbeving (8:5). 
♦ de zeven bazuinen in Openb.8:1-9-21+11:15-19, die eindigen met een aardbeving (11:19). 
♦ de zeven schalen in Openb.15:1-16:21, die eindigen met een grote aardbeving (16:18). 

Er is sprake van een serie van 21 gebeurtenissen, waarvan er 19 op de aarde plaatsvinden, terwijl er 2 gebeurtenissen zijn die in de hemel plaatsvinden, namelijk het zevende zegel waaruit de zeven bazuinen tevoorschijn komen (Openb.8:1) en de zevende bazuin waaruit de zeven schalen tevoorschijn komen (Openb.11:15-19). 

De drie series van oordelen vormen de totale som van Gods oordelen tegen de rebellerende ongelovigen wanneer Hij de aarde zuivert. Deze oordelen zijn letterlijk, d.w.z. zeer actuele gebeurtenissen die niet symbolisch of historisch verklaard mogen worden.

Deze oordelen zijn toekomstig, want hun grootste vervulling vindt in de eindtijd plaats. Deze oordelen zijn in hun ontwikkeling zeer progressief, wat betekent dat zij toenemen in intensiteit. En deze oordelen zijn opeenvolgend, d.w.z. dat zij losgelaten worden in de volgorde waarin zij beschreven staan, zodat wij als gelovigen altijd weten wat we kunnen verwachten. 

De zeven zegels aan de buitenkant van de boekrol moeten verbroken worden om de boekrol te kunnen openen, d.w.z. dat deze zegels ons waarschuwen voor ernstige gebeurtenissen die komen gaan, hoewel er nog steeds een element van mysterie in de zegels aanwezig is.

De zeven bazuinen waarschuwen ons voor een tweede serie van oordelen die heviger zijn, zodat er nog radicalere voorbereiding en voorbede van de Gemeente wordt gevraagd.

De zeven schalen spreken van de laatste en meest verschrikkelijke serie oordelen die in de menselijke geschiedenis zal plaatsvinden, en dat zonder enig uitstel of herinnering.

Daarnaast valt op dat de rampen bij de zegels hoofdzakelijk door mensen worden veroorzaakt, terwijl de rampen bij de eerste vier bazuinen hun oorzaak vinden in natuurrampen, maar er is een demonische oorzaak bij de vijfde en zesde bazuin.

De oordelen van de zeven schalen worden alle door engelen uit de hemel over de aarde uitgegoten zonder enige inmenging van mensen of demonen, maar nog steeds met de betrokkenheid van de biddende gemeente. 

Elk van deze drie serie oordelen bevatten 7 gebeurtenissen, waarbij elke serie op dezelfde manier gestructureerd is; elke serie is opgedeeld in 3 delen, waarbij de eerste 4 bij elkaar horen, de volgende 2 vormen ook een groep, en de laatste staat op zichzelf.

H3. Het eerste chronologische deel - zes zegels (Openb.6:1-17)
Het tijdstip waarop Jezus de zeven zegels van de boekrol opent is een belangrijke sleutel tot interpretatie van het boek Openbaring, want onmiddellijk is er de vraag of dat verleden tijd is of toekomst.

Openb.5:8 geeft ons echter inzicht in het tijdstip, want hier wordt gesproken over een volwassen wereldwijde gebedsbeweging; m.a.w. alleen wanneer de gouden schalen van gebed vol zijn, opent Jezus het eerste zegel. Let goed op dat het Jezus Christus de Zoon van God is die deze zeven zegels opent en niemand anders (Op.6:1 v.v). 

1) het eerste zegel (wit paard) spreekt van politiek-militaire agressie van de antichrist (6:1-2).
2) het tweede zegel (rood paard) spreekt van wereldwijd bloedvergieten (6:3-4).
3) het derde zegel (zwart paard) spreekt van hongersnood en economische crisis (6:5-6).
4) het vierde zegel (vaalgeel paard) spreekt van wereldwijde epidemieën (6:7-8).
5) het vijfde zegel (martelaren) spreekt van Gods eerste oordelen tegen de antichrist (6:9-11).
6) het zesde zegel (kosmische chaos) spreekt van kosmische oordelen van God (6:12-17).

H4. Het eerste interval - wie kan dit doorstaan? (Op.7:1-17) 
Want nu is de grote dag van Hun toorn aangebroken en wie kan die doorstaan? Openb.6:17

Het eerste interval geeft antwoord op de vraag wie de oordelen van God kan doorstaan, en dit antwoord bevestigt dat het volk van God veilig is tijdens de oordelen van God. 

a) 144.000 Joodse gelovigen (7:1-8)
In dit eerste deel van het eerste interval openbaart God dat 144.000 Joodse gelovigen in staat zullen zijn om in overwinning te blijven staan tijdens Zijn oordelen. Deze gelovigen uit het Joodse volk hebben een beschermend zegel van God ontvangen voordat Hij de aarde, de zee en de bomen treft met Zijn oordelen (7:1-4).

Deze drie gebieden van aarde, zee en bomen worden namelijk getroffen door de eerste vier bazuinen (8:7-11). Het volk Israël ontving in Egypte ook een beschermend zegel op de deur door het bloed van het paaslam (Ex.12:7+13), en zo zullen vele gelovigen beschermd worden tegen Gods oordelen door bovennatuurlijke bescherming (Jes.11:15-16, Sef.2:3, Micha 7:14-20) in de vorm van een zegel (Ezech.9:4, Op.14:1). 

b) een grote menigte van gelovigen uit de heidenen (7:9-17)
In Openb.6:11 werd aan de martelaren onder het altaar geopenbaard dat zij nog even geduld moesten hebben, omdat er nog vele gelovigen als martelaren zouden sterven. In het tweede deel van dit eerste interval wordt gesproken over een grote menigte van gelovigen uit de heidenen die als martelaren gestorven zijn tijdens de Grote Verdrukking.
Zij zijn echter trouw gebleven in hun geloof en hun leven is gereinigd door het bloed van het Lam; en God zal alle tranen uit hun ogen wissen.

H5. Het tweede chronologische deel - zes bazuinen (Op.8:2-9:21)
Deze tweede serie oordelen heeft een drievoudig doel, namelijk Gods straf over Zijn vijanden, waarschuwing voor hen die verloren gaan, en overwinning voor Gods volk in de strijd.

Deze oordelen ontmaskeren de valse goden van de antichrist en laten zien dat deze afgoden totaal inferieur zijn ten opzichte van de macht van Jezus. God zal de plannen van de antichrist in de war sturen d.m.v. de oordelen van de bazuinen door zijn economische en militaire controle te doorkruisen. De tien plagen van Egypte (Ex.7-12) zijn profetische voorafbeeldingen van de plagen van de bazuinen en schalen in de eindtijd die over de hele wereld zullen plaatsvinden.

De zesde bazuin spreekt over de dood van 1/3 deel van de mensheid, waardoor 2/3 deel nog de gelegenheid krijgt tot bekering. Het begrip 1/3 deel wordt 14 keer genoemd in Op.8:29:21, namelijk in 8:7(2x), 8:9(3x), 8:10, 8:11, 8:12(5x), 9:15+18. 

Het zevende zegel (8:1) zet zeven engelen vrij om de oordelen van de bazuinen over de mensheid los te laten. Tegelijkertijd wordt in het zevende zegel ook wierook op het altaar voor Gods troon geofferd om de volheid van Gods zalving aan de gebedsbeweging van de eindtijd te geven (8:3-4); hierdoor wordt het vuur van God op de aarde geworpen (8:5). 

De zeven bazuinen vormen de tweede serie van Gods oordelen; de eerste vier bazuinen zijn bovennatuurlijke daden van God door de natuur (8:7-12), het vijfde en zesde bazuin worden veroorzaakt door demonische machten (9:1-19).
Deze oordelen zijn geen gewone natuurlijke of historische gebeurtenissen die in symbolische taal afgebeeld worden; zij worden gezonden in antwoord op het gebed van de gelovigen, en zij worden uitgegoten over de ongelovigen die in rebellie leven tegen God (9:20-21).
De gelovigen worden echter beschermd tegen deze oordelen (7:1-4, 9:4). 

♦ de eerste bazuin: 1/3 deel van de vegetatie op aarde verbrandt (8:7). 
♦ de tweede bazuin: 1/3 deel van het zeewater op aarde wordt dodelijk vervuild (8:8-9). 
♦ de derde bazuin: 1/3 deel van het drinkwater op aarde wordt vergiftigd (8:10-11). 
♦ de vierde bazuin: 1/3 deel van het natuurlijke licht op aarde wordt verduisterd (8:12). 
♦ de vijfde bazuin: demonen kwellen de mensen als sprinkhanen (9:1-11). 
♦ de zesde bazuin:1/3 deel van de mensheid wordt gedood door demonen (9:13-19). 

Wat opvalt is dat er na de vierde bazuin nog drie bazuinen komen die omschreven worden als drie weeën (8:13); de vijfde bazuin is de eerste wee (9:12), de zesde bazuin is de tweede wee (11:14). Dat zou mogelijk of waarschijnlijk inhouden dat de zevende bazuin als de derde wee wordt aangekondigd (11:14), maar dit wordt niet vermeld.

H6. Het tweede interval - profetische boodschappers van God (Op.10:1-11:13)
Openb.10:1-11:13 is het tweede interval dat zich afspeelt vlak voordat de schalen van Gods toorn worden uitgestort; het hoofdonderwerp van dit interval is de zekerheid die God aan ons geeft dat Hij wil voorzien in profetische informatie en profetische autoriteit voor hen die tot Hem roepen.

God wil een ongekende uitstorting van profetische openbaring in de eindtijd geven (Hand.2:17-21) op regionaal, nationaal en internationaal niveau. God belooft dat Hij profetische boodschappers zal doen opstaan voordat de schalen van Zijn toorn uitgestort worden, zodat Zijn volk de beschikking heeft over profeten die de gelovigen voorbereiden op wat komen gaat. 

Openb.10:1-11 is een sleutelgedeelte voor profetische voorlopers van de eindtijd, want God heeft doelbewust belangrijke informatie over de eindtijd verborgen gehouden maar Hij wil die onthullen in de generatie waarin de Heer Jezus terugkeert.

God wil de profeten van de zeven donderslagen (Op.10:3-4) gebruiken om hun bijdrage te leveren aan Gods doelstellingen voor de eindtijd. De profeet Daniël begreep dat zijn profetie verborgen en verzegeld zou blijven tot de eindtijd (Dan.12:9), zodat Gods volk in de eindtijd in staat zou zijn hun leven te laten louteren en zuiveren (Dan.11:33-35 + 12:10). 

Openb.11:1-13 spreekt over twee getuigen die met ongekend grote macht oordelen van God vrijzetten gedurende de 3,5 jaar van de Grote Verdrukking; zij zullen wonderen doen als Mozes en Elia (Mal.3:23), en daarmee zullen zij de antichrist confronteren met de oordelen van God over zijn goddeloosheid.

H7. Het derde chronologische deel - het begin van Jezus’ terugkeer (Op.11:14-19)
De zevende en laatste bazuin start het proces van de tweede komst van Jezus en daarmee de opname van de Gemeente (Zach.9:14, Matt.24:31, 1Kor:52, 1Tess.4:16); de opname van de Gemeente is een glorieuze waarheid die door verkeerde interpretatie van de Bijbel in de tijd vóór de Grote Verdrukking geplaatst is, maar dat is een misleidende theorie.

Bij het geluid van de zevende bazuin zullen de koninkrijken van de aarde onder de heerschappij van Jezus komen, doordat de gelovigen beloond worden en God de tegenstanders vernietigt. Ik geloof dat dit het moment is waarop de Gemeente Jezus tegemoet gaat in de lucht, en het moment waarop het proces van de Tweede Komst begint; dit proces zal eindigen in Jeruzalem.

De gebeurtenissen van de Tweede Komst kennen drie stadia die elk op zich weer verschillende gebeurtenissen omvatten; de tweede komst van Jezus is niet één enkel moment

a) in het eerste stadium verschijnt Jezus zichtbaar voor alle volken in de lucht (Op.1:7). 

b) in het tweede stadium verschijnt Jezus via Edom over land (Jes.63:1-6, Dan.11:41), want Jezus komt uit het oosten (Hab.3:3, Zach.14:4, Matt.24:27). 

c) in het derde stadium komt Jezus Jeruzalem binnen (Ps.24:7-10, Matt.23:39), waarbij Hij de zeven schalen van Gods toorn gebruikt om de legers van de antichrist voorgoed te vernietigen en zo de grote slag ná Harmagedon te winnen (Op.16:6) en deze definitief te beslissen in de slag om Jeruzalem (Op.19:11-21). Jezus gebruikt daarbij de oordelen van de schalen zoals Mozes de tien plagen van Egypte.

H8. Het derde interval - geestelijke oorlogsvoering (Op.12:1-14:20)
Het doel van het derde interval is om ons inzicht te geven in de zekerheid dat de Gemeente van Jezus triomfantelijk zal overwinnen, en ten tweede ontvangen wij inzicht in de vraag waarom de oordelen van God zo hevig zijn; dit interval vindt vlak voor de aankondiging van de zeven schalen van Gods toorn plaats. 

a) Oorlog in de hemel (Op.12:1-18)
In Openb.12 breekt er een oorlog uit tussen satan en de aartsengel Michaël en hun legers, met als resultaat dat satan op de aarde wordt gegooid in de generatie waarin de Heer terugkeert. In Openb.13 wordt deze oorlog op aarde voortgezet, waarbij satan gebruik maakt van zijn twee belangrijkste oorlogswapens, namelijk de antichrist en de valse profeet. 

b) Het beest uit de zee, de antichrist (Op.13:1-10)
In Openb.13:1-10 wordt de antichrist geïntroduceerd als het beest uit de zee; hij is de laatste wereldleider die oorlog tegen God voert en Zijn volk hevig vervolgt. Hij wordt bijgestaan door een politieke en militaire alliantie van tien confederaties van landen, en hij wordt bijgestaan door een economische en religieuze organisatie, de hoer van Babylon.

Hij zal dan kunnen beschikken over het grootste leger van alle tijden, vrijwel alle beschikbare financiën, en alle mogelijke politieke, militaire, economische en religieuze macht, meer dan elke andere dictator uit de geschiedenis van de mensheid. Hij zal demonische wonderen en tekenen gebruiken om alle mensen te misleiden (13:12-14) en hij zal gebruik maken van zijn politieke macht om al zijn tegenstanders te doden (13:9-10, 15). 

c) Het beest uit de aarde, de valse profeet (Op.13:11-18)
In Openb.13:11-18 wordt de valse profeet geïntroduceerd als het beest uit de aarde; zijn doel is om alle volken op de aarde te verenigen in aanbidding van de antichrist (13:4+8+12). Hij maakt gebruik van drie zeer effectieve strategieën. 

♦ Zijn eerste strategie is demonisch geïnspireerde toespraken die bevestigd worden door misleidende wonderen en tekenen (13:12-14). 

♦ Zijn tweede strategie is de zgn. gruwel der verwoesting (Matt.24:15), dat is een demonisch geïnspireerd afgodsbeeld (13:14-16). 

♦ Zijn derde strategie is het merkteken van het beest dat hem de mogelijkheid geeft om alle financiën en economische handel volledig te controleren als een teken van loyaliteit aan de antichrist (13:16-18). 

d) De beloning en het oordeel van God (Op.14:1-20)
In Openb.14 belooft God Zijn volk te belonen voor volharding en geloof en Hij brengt Zijn oordeel over de volgelingen van de antichrist; dit gebeurt in drie verschillende gedeelten. 

1) In Openb.14:1-5 worden 144.000 Joodse gelovigen openbaar die model staan voor grote overwinning te midden van de hevigste vervolging; de berg Sion in dit gedeelte is de aardse stad Jeruzalem. Deze 144.000 Joodse gelovigen zijn profetische zangers die het evangelie met grote kracht prediken gedurende de 3,5 jaar van de Grote Verdrukking; zij zijn door God verzegeld en worden door Hem beschermd te midden van al Gods oordelen.

De gelovigen uit de heidenen worden ook door God verzegeld ter bescherming (Op.9:4, Ezech.9:4+6), waarbij het beschermende principe van Gosen in werking treedt. 

2) In Openb.14:6-13 openbaart de Heilige Geest vier specifieke proclamaties van de eindtijd waaraan Hij Zijn zalving zal geven.
In Openb.14:5-6 wordt het evangelie verkondigd aan alle naties (Matt.24:14).
In Openb.14:8 wordt het oordeel van God uitgesproken over de grote stad Babylon; en dit oordeel zal in twee etappes plaatsvinden (gevallen, gevallen is...... ).
In Openb.14:9-11 wordt het eeuwige oordeel uitgesproken over aanbidders van de antichrist die het teken van het beest hebben ontvangen.
In Openb.14:12-13 wordt gesproken over de beloning voor hen die volharden in hun geloof. 

3) In Openb.14:14-20 wordt er gesproken over een tweevoudige oogst die door het gebed van de Gemeente wordt binnengehaald.
In Openb.14:14-16 wordt de grote oogst van gelovigen voor Gods koninkrijk binnengehaald.
In Openb.14:17-20 wordt de oogst van de zonde verpletterd door het oordeel van God.

H9. Het vierde chronologische deel - de 7 schalen van Gods toorn (Op.15:1-16:21)
In het vierde chronologische deel worden de zeven schalen van Gods toorn geopenbaard; deze oordelen doen denken aan de tien plagen die door Mozes werden vrijgezet tegen de farao van Egypte (Ex.7-12). In Openb.15 wordt de rechtvaardigheid van God in Zijn grote oordelen geprezen door de gelovigen die voor de troon van God staan op een glazen zee die met vuur vermengd is (15:2-4).

Daarna komen zeven engelen uit de hemelse tent tevoorschijn met elk een schaal in de hand (15:1+ 5-8, 16:1). In deze serie van zeven oordelen wordt er op drie momenten vanuit de hemel gesproken; eerst over de rechtvaardigheid van God (16:5-7), daarna over de tweede komst van Jezus (16:15) en tenslotte over de voltooiing van het proces van de eindtijd (16:17). 

1) de eerste schaal - alle aanbidders van de antichrist krijgen zeer pijnlijke zweren (16:2). 
2) de tweede schaal - het water van de zee verandert in bloed en doodt alle leven (16:3). 
3) de derde schaal - al het zoete drinkwater op aarde verandert ook in bloed (16:4-7). 
4) de vierde schaal - de zonnewarmte verandert in schroeiende hitte die verbrandt (16:8-9).
5) de vijfde schaal - het totale rijk van de antichrist wordt in duisternis gehuld (16:10-11).
6) de zesde schaal - drie onreine geesten verzamelen alle naties bij Harmagedon (16:12-16).
7) de zevende schaal - de ergste wereldwijde aardbeving uit de hele geschiedenis (16:17-21).

H10. Het vierde interval - de val van Babylon en de bruiloft van het Lam (Op.17:1-19:10)
In dit vierde interval verzekert God Zijn kinderen van Zijn volledige oordeel over de hoer van Babylon (19:1-5); deze hoer van Babylon vertegenwoordigt een wereldwijd economisch en religieus netwerk dat vele mensen zal verleiden tot een goddeloze levensstijl, en bovendien zal dit systeem grote vervolging van gelovigen veroorzaken (17:6).

Het oordeel over deze hoer (Op.17) en de val van de stad Babylon (Op.18) zullen vrijwel de hele financiële infrastructuur van zonde en goddeloosheid vernietigen.

In Openb.19:6-10 gaat het grote mysterie van het koninkrijk van God in vervulling, want Jezus de Bruidegom wordt voor eeuwig verenigd met Zijn Bruid, de Gemeente.

Het oordeel van God over de grote hoer van Babylon komt in twee etappes, in Openb.14:8+18:2 proclameert een engel twee keer de val van Babylon. Openb.17-18 beschrijft deze twee oordelen over Babylon. 

a) Openb.17 beschrijft de eerste fase m.b.t. de val van het wereldwijde religieuze systeem van tolerantie en syncretisme; de instorting van dit aspect van het systeem vindt in het midden van de periode van zeven jaar plaats door toedoen van de tien koningen (17:16-17). De koningen zullen dit religieuze aspect vervangen door de religie van de valse profeet en deze installeren in de stad Babylon, die daardoor een van de hoofdkwartieren van de antichrist wordt. 

b) Openb.18 beschrijft de tweede fase, namelijk de val van de stad Babylon en daarmee de instorting van het economische systeem van de antichrist aan het eind van de periode van zeven jaar door toedoen van het oordeel van God (18:8).

H11. Het vijfde chronologische deel - het vrederijk en de nieuwe aarde (Op.19:11-21:8)
Het vijfde chronologische deel beschrijft de tweede komst van Jezus naar de aarde en vooral naar Jeruzalem als de Opperbevelhebber-Koning (19:11-16). Als Opperbevelhebber beëindigt Jezus de slag bij Jeruzalem door de antichrist en zijn legers te verslaan (19:17-21) om daarna als Koning Zijn duizendjarige koninkrijk op de aarde te vestigen (20:4-6).

Als de Koning der koningen neemt Jezus de volledige heerschappij op de aarde over door satan te binden en in een onderaardse put te werpen (20:1-3). 

De Heer zal alle legers van alle naties bij Jeruzalem verzamelen (Zach.12:3 +14:2, Joël 4:2,
Sef.3:8), want God wil dat geen enkel volk of land neutraal blijft in deze eindstrijd. Daarom zal Hij alle volken verzamelen om op die manier openbaar te maken wat er in een volk leeft t.a.v. de Heer Jezus Christus.

De profeet Joël noemt dit het dal der beslissing (Joël 4:14), want de volken van de aarde zullen Israël aanvallen en Jeruzalem belegeren (Zach.12:1-9, 14:1-3). Deze plaats van de laatste beslissende slag wordt door de profeet Joël ook wel het dal van Josafat genoemd (Joël 4:2+12); dit is het dal Emek-Beracha waar koning Josafat tegen alle verwachtingen in een grote overwinning behaalde (2Kron.20:16+26). 

In het duizendjarige vrederijk zullen alle overgebleven koningen van de aarde gered worden en Koning Jezus aanbidden (Ps.72:11, 102:16, 138:4), en zij zullen hun heerschappij over hun eigen land baseren op het woord van God (Jes.2:2-5).

Na het duizendjarige vrederijk vindt vanaf de Grote Witte Troon het eindoordeel plaats over alle ongelovigen (20:11-15), waarmee ongeveer 7000 jaar menselijke geschiedenis sinds de schepping definitief wordt afgesloten.

H12. Het vijfde interval - het Nieuwe Jeruzalem en het vrederijk (Openb.21:9-22:5)
Het vijfde interval beschrijft het Nieuwe Jeruzalem in relatie tot het duizendjarige vrederijk, maar nog niet in relatie tot de nieuwe hemel en de nieuwe aarde uit Openb.21:1-8.

In het duizendjarige vrederijk daalt het Nieuwe Jeruzalem nog op de aarde neer (21:10), waarna satan nog eenmaal de kans krijgt de mensheid tot rebellie te verleiden (20:7-10) voordat het laatste oordeel plaatsvindt (20:11-15). 

Na deze gebeurtenissen worden de tegenwoordige hemel en aarde door het vuur van Gods oordeel verbrand (2Petr.3:10-12), waarna God een nieuwe hemel en de nieuwe aarde schept (Jes.65:17, 2Petr.3:13, Openb.21:1), waarin het nieuwe Jeruzalem voor eeuwig haar vaste plaats zal krijgen (21:2-8).

Het Nieuwe Jeruzalem (vijfde interval) uit het duizendjarige vrederijk (21:9-22:5) is hetzelfde Jeruzalem als het Nieuwe Jeruzalem (vijfde chronologische deel) van de nieuwe hemel en aarde (21:1-8), alleen in twee verschillende perioden.

H13. Afsluiting van de openbaring (Op.22:6-21)
Na dit vijfde interval wordt het boek Openbaring afgesloten met een laatste aansporing aan Johannes (22:6-21), waarin Jezus driemaal Zijn spoedige komst aankondigt (22:7+12+20). In dit gedeelte wordt gesproken over de grootste geestelijke interactie tussen Jezus de Koning-Bruidegom in de hemel en de Bruid van Christus op aarde die in volledige harmonie met de Heilige Geest samenwerkt. 

De genade van onze Heer Jezus zij met u allen. Openb.22:21 

V.v.d.B. (Vriend van de Bruidegom)

Deze studie heeft als uitgangspunt het onderwijs over de eindtijd van Mike Bickle, direkteur van het "International House Of Prayer" in Kansas City (U.S.A.) www.ihopkc.org
 
Zie voor meer studies over dit onderwerp in de Nederlandse taal op de website van Vriend van de Bruidegom
Hefzibah 

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]