Het ontsluieren van de Bruid - Terry Somerville 
Inhoudsopgave 

1.  Een mens probeert zich altijd te bedekken voor God
2.  De mens bedekt zijn hart met religieuze verplichtingen
3.  Het bloed van Jezus reinigt ons bewustzijn van dode werken
4.  De sluier van religieuze verplichting
5.  Genade zal wetticisme vervangen
6.  Liefde zal het oordeel vervangen
7.  Christus zal de maatstaf van succes zijn
8.  Rust zal inspanningen vervangen

Wat zegt de Bijbel over deze sluier of bedekking?
Een mens schuilt altijd voor God. Het is in onze natuur. Het is zelfs waar voor de meeste christenen. Ondanks dat we Zijn Bruid zijn, zijn we een bruid die zich schuilhoudt onder een sluier die een ieder van ons gecreëerd heeft. Velen vragen zich af waarom God zo veraf is? Hij is niet op een afstand, het is zo dat ons bewustzijn een door mensenhanden bedekking blijft creëren van religieuze verplichtingen. Dode werken. Dit wordt op haar beurt een sluier over ons hart waar de Bijbel over spreekt. Alles wat tussen ons en God staat is een bedekking of sluier. 

Wanneer christenen de liefde van God ervaren, gebeurt er iets verbazingwekkend. Ze laten deze sluier dan weghalen. Ze huilen en weeklagen vaak wanneer hun harten worden ontsluierd voor de ogen van God. Hun nutteloze christelijke werken zijn blootgelegd! Ze hebben het gevoel dat iedere zekerheid is weggenomen, maar in werkelijkheid zijn ze volmaakt bedekt door het bloed van Jezus. Nu kunnen ze binnengaan en deelnemen aan Zijn Koninkrijk zoals nooit tevoren.

1. Een mens probeert zich altijd te bedekken voor God
Sinds het begin, heeft de mens geprobeerd om te schuilen voor de tegenwoordigheid van God. Hij maakt een bedekking of sluier omdat zijn geweten hem vertelt dat hij blootgesteld is. Eva vlocht een bedekking van bladeren om te schuilen van Gods tegenwoordigheid. Adam en Eva hechtten een bedekking van bladeren aaneen om te schuilen van Gods tegenwoordigheid.


Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich schorten. Toen zij het geluid van de Here God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Here God tussen het geboomte in de hof. (Genesis 3: 7-8)

Alles wat we plaatsen tussen onszelf en God is een bedekking. God wilde niet dat de mens een sluier tussen Hem en zichzelf creëerde. Hij confronteerde Adam en Eva, en ze verwijderden hun bedekking voor een andere – de huid van een onschuldig dier.

En de Here God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmede. (Genesis 3: 21)

De loop van de Hebreeuwse geschiedenis gaat over het blootleggen van de wegen van mensen door God, en in plaats daarvan te voorzien in een heilige bedekking. Hij gaf hen Zijn Wegen van genade.

2. De mens bedekt zijn hart met religieuze verplichtingen 
Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart. 2 (Korintiërs 3: 15)

Gods wet kwam door Mozes, en openbaarde zonde en gerechtigheid opdat de mens zou zien hoe hij was en zich zou keren tot de Heer. Helaas zei het geweten van de mens “Ik moet iets DOEN voor God om mij te aanvaarden.” Hij bedekt zichzelf met dode werken in plaats van zijn hart helemaal voor het oog van God te ontbloten! Dit wordt geïllustreerd in de tempel, het priesterschap en het voorhangsel voor het Heilige der Heiligen. De wet houden heeft nog nooit een mens rechtvaardig gemaakt. Alles wat een mens tussen zichzelf en God plaatst, inclusief zijn eigengerechtigheid, is een poging om zichzelf te bedekken met een sluier die hij zelf heeft gemaakt. Maar God verwijderde het voorhangsel (bedekking)!

En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën, en de aarde beefde, en de rotsen scheurden, (Mattheus 27: 51)

3. Het bloed van Jezus reinigt ons bewustzijn van dode werken
... hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? (Hebreeën 9: 14)

Iedere christen weet dat het bloed van Jezus reinigt van zonde, maar velen leven onder een bewustzijn dat dode werken dient. Ons bewustzijn zegt: “Ik moet iets doen” om te leven als een christen: - om God te benaderen, om iets van God te ontvangen, om van God te horen, om gaven van God te ervaren, om vrij te leven, enz. Ons bewustzijn plaatst werken tussen onszelf en God.

Maar merk op dat dit gedeelte iets ongewoons zegt. Het bloed van Jezus reinigt ons bewustzijn van dode werken. Het is niet alleen de zonde die is gereinigd. Deze behoefte dat WE iets DOEN (dode werken) tussen ons en God (de bedekking) is gereinigd. Alleen dan zijn we echt vrij om de Heer te zien en de levende God te dienen!


Maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen………..En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is. (2 Korintiërs 3: 16, 18)


Terry Somerville talks about the new wineskin of the church in the 21st century. An excerpt from the Total Change TV program. www.totalchange.org

De Bruid van Christus zal de sluier van religieuze verplichting dienen te verwijderen voordat zij de Bruidegom kan zien.

4. De sluier van religieuze verplichting
Een sluier van religieuze verplichting ligt over het hart en bewustzijn van de meeste gelovigen vandaag. Het hoort daar niet. Dit leven van inspanning (zelf een weg maken om toegang tot genade te krijgen) moet worden ingewisseld door een leven van rust. We hebben een opwekking nodig dat de ware aard van onze harten openbaart en onze eerste liefde herstelt.

De ongesluierde Eindtijdkerk zal karaktereigenschappen bezitten die anders zijn zoals we die vandaag zien.

5. Genade zal wetticisme vervangen
Vandaag de dag is het normaal voor christenen om wetten uit het oude testament te nemen en ze te vergeestelijken, en geloven ze dat deze werken nodig zijn om toegang te krijgen tot de genade van God. Bijvoorbeeld, toen ik een nieuwe gelovige was begonnen velen de wetten met betrekking tot varkensvlees te volgen als een middel van genade! (“Raak niet, smaak niet”) Redding werd niet in twijfel getrokken, maar alleen dat een varkensvleesvrij dieet genade liet stromen. Dit onderwijs ging voorbij, maar veel soortgelijke ideeën bleven bestaan.

- het nauwgezet betalen van tienden is de sleutel tot financiële zegen
- onderwerping aan een mens (bedekking) beschermt een gelovige
- het identificeren van zonden uit het verleden is noodzakelijk voor complete vrijheid
- het navolgen van Hebreeuwse gewoonten zet Gods zegen volledig vrij
- tegen vloeken moeten actief weerstand worden geboden anders zullen ze ons overmannen
- ik moet erachter komen “wat er verkeerd is in mijn leven” opdat genade kan stromen
- wanneer ik de ontbrekende sleutel vind, en er naar handel, kan genade stromen
- God beloont diegenen die alle juiste christelijke dingen doet!

In de eindtijdkerk, zal genade deze vorm van wetticisme totaal vervangen. Het leven van een gelovige is een leven van totale gunst en genade. We kunnen niets toevoegen aan wat Christus heeft gedaan. De sluier van de Bruid moet worden opgetild zodat er niets meer is tussen haar en God.


Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, geboden opleggen: raak niet, smaak niet, roer niet aan; dat alles zijn dingen, die door het gebruik teloorgaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen. Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid met zijn eigendunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam, zonder enige waarde en dient slechts tot bevrediging van het vlees. (Collosenzen 2: 20-23)

6. Liefde zal het oordeel vervangen
Omdat we ons verlaten op ons eigen vermogen om voor God te leven, heerst het oordeel. We meten onszelf en anderen om te zien hoe het met ons gaat. Op dit moment is de kerk een ”zelfbewuste bruid”, die altijd naar zichzelf kijkt.
Maar de aanstaande kerk zal kijken naar de “volmaakte wet van vrijheid”- Jezus, en in vrijheid wandelen. Paulus wandelde in deze vrijheid en beoordeelde zichzelf niet. Hij vertrouwde volledig op genade en wandelde gewoon met God. De eindtijdkerk zal dat ook doen.


Nu raakt het mij zeer weinig, of ik al door u of door enig menselijk gericht beoordeeld word. Ja, ook mijzelf beoordeel ik niet. Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd; Hij, die mij beoordeelt is de Here. (1 Korintiërs 4: 3-4)

7. Christus zal de maatstaf van succes zijn
Vandaag de dag lijkt menselijk succes de maatstaf te zijn waaraan iedere christen wordt afgemeten. Rijkdom, roem, invloed, de grootte van de gemeente en vele andere dingen zijn maatstaven geworden van het christelijke leven. Zonder het te realiseren, heeft de bruid van Christus een sluier gemaakt om de ogen van mensen te behagen, en we hebben er allemaal aan meegewerkt om dat te bewerken. Maar de ongesluierde bruid zal alleen oog voor Hem hebben!

Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. (Collosenzen 3: 1)

8. Rust zal inspanningen vervangen
Vandaag de dag zijn de heiligen uitgeput door alle inspanningen. Het is een teken dat we ons bevinden in de laatste dagen (zie Daniël 7: 25). We zijn uitgeput van de kerk en religieuze activiteiten en het najagen om genade aan het werk te zien in onze levens. Maar de Eindtijdkerk zal uiteindelijk de rust die door God is beloofd binnengaan. We zullen uiteindelijk zien dat al onze werken zijn als een bevuild kleed (Jesaja 64: 6). De Bruid zal haar man verheugen! Laat een eind komen aan het najagen en een nieuwe ontdekking worden gedaan van datgene God heeft gedaan!

Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God. Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne. Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te gaan…… (Hebreeën 4: 9-11) 


 Door Terry Somerville 


bron: www.davidstabernakel.nl © Het overnemen van artikelen en woorden voor publicatie en/of distributie is toegestaan, mits deze in het geheel worden overgenomen en de juiste bronvermelding wordt vernoemd.

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]