Mysterie van voorbede - Hefzibah


 Klik op de afbeelding voor meer nieuwtestamentische studies


Bookmark and Share

Het Goddelijke mysterie van de voorbede


Dit artikel heeft onder meer als doel om intimiteit met Jezus Christus, de Zoon van God, te stimuleren door meditaties in het woord van God over het hartstochtelijk gepassioneerde hart van Jezus de Bruidegom. Het is Zijn grote verlangen om het emotionele hart van elk mens voor Zichzelf te winnen door de openbaring van Zijn eigen gepassioneerde hart.

A: De primaire manier waarop God heerschappij uitoefent.
B: Het mysterie van voorbede.
C: Een koninkrijk van voorbede.
D: Het regeringscentrum van het heelal.
E: De waardigheid van voorbede.
F: Vreugde in het huis van gebed.
G: De eenheid tussen de Heilige Geest en de Bruid.
H: De profetische zalving tot doorbraak.
J: Voorbede en aanbidding.A: De primaire manier waarop God heerschappij uitoefent. 

Hebr.7:25 Zo kan Hij ieder die door Hem tot God komt volkomen redden omdat Hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten.
 

Het is opmerkelijk in deze tekst dat de voorbede van Jezus voor ons gekoppeld wordt aan het feit dat Hij voor eeuwig leeft; dit geeft aan dat voorbede voor eeuwig een rol zal spelen in het koninkrijk van God. En daarmee komen we direct bij de kern van het onderwerp, want God heeft de voorbede gekozen als de belangrijkste manier waarop Hij Zijn heerschappij en macht wil vrijzetten door Zijn Zoon Jezus Christus en ook door ons, het volk van God, en dat niet alleen in dit leven maar ook in de eeuwigheid. Maar wij hebben geestelijke openbaring nodig om de glorie en het mysterie van voorbede te kunnen begrijpen (Efez.1:17-19).

1) Het mysterie van voorbede
: het primaire principe van voorbede is dat wij eenvoudig tegen God zeggen wat Hij tegen ons gezegd heeft in Zijn woord dat wij tegen Hem moeten zeggen als de belangrijkste manier waarop Hij Zijn kracht gaat vrijzetten. Dit is ongelooflijk eenvoudig, en het is de briljante strategie van God om op deze manier alle gelovigen te betrekken bij Zijn geestelijke autoriteit. Het mysterie van voorbede wordt vooral gevonden in het principe van zwakheid, eenvoud, nederigheid en toegankelijkheid voor elke gelovige.

2) De glorie van voorbede: de glorie van voorbede is dat het de hoogste manier is waarop God Zijn kracht vrijzet. Jezus als de tweede Persoon van de Drie-Eenheid werkte vanuit het principe van voorbede toen Hij in Gen.1 de hemelen en de aarde schiep, want Hij sprak de gedachte in het hart van de Vader uit in de vorm van het gesproken woord (en God zei). Maar Jezus blijft volharden in het gebruiken van voorbede als middel om over de schepping van God te heersen in partnerschap met Zijn volk. Het regeringscentrum van het heelal is de gebedsbediening die alle gebeden omvat, d.w.z. alle gebeden in de hemel en op de aarde die door de Heilige Geest zijn geïnspireerd en die samenkomen voor de troon van God.

3) De opdracht tot voorbede: God vraagt van ons dat wij met Hem samenwerken in de genade van God als een expressie van Zijn verlangen naar intiem partnerschap met ons. God zal ons aandeel in de voorbede niet doen, en wij kunnen Zijn aandeel daarin niet doen; wanneer wij ons aandeel niet uitvoeren, zal God een bepaalde mate van Zijn zegen en genade terughouden die Hij ons zo graag wil geven wanneer wij Hem daarom vragen.

B: Het mysterie van voorbede.

B1: Het mysterie en de majesteit van voorbede.
Voorbede is het belangrijkste instrument waarmee God het heelal bestuurt; God Zelf heeft voorbede soeverein gekozen als het middel waardoor Hij Zijn macht vrijzet door Zijn Zoon Jezus en door Zijn volk, zowel hier en nu als in de eeuwigheid. Deze soevereine keuze toont de majesteit en tegelijkertijd het mysterie m.b.t. voorbede; de majesteit van voorbede wordt het meest gedemonstreerd in de manier waarop Jezus voorbede doet als Hogepriester.

Rom.8:34 Christus Jezus, die gestorven is, en meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons.

Hebr.7:25 Zo kan Hij ieder die door Hem tot God komt volkomen redden, omdat Hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten.

Het mysterie van voorbede spreekt van het simpele profeteren van het woord van God (Amos 3:7-8), waarin wij tegen God zeggen wat Hij in Zijn woord tegen ons gezegd heeft; en op grond daarvan gaat Hij Zijn kracht vrijzetten. Dit is opmerkelijk eenvoudig en beschikbaar voor alle mensen, want het mysterie ligt in de zwakheid, de eenvoud en de nederigheid van hen die in geloof deze mysterieuze strategie van God aanvaarden. Maar toch heeft het een enorm grote invloed op ons, want het brengt ons in een intieme relatie met Gods hart en ook in een diepe eenheid met Gods volk. Want het verandert ons van binnen en traint ons in het functioneren op basis van Gods heerschappij, zodat wij in partnerschap met Jezus autoriteit kunnen uitoefenen op elk gebied van het leven.

De majesteit van voorbede spreekt van voorbede als het meest glorieuze middel waardoor God Zijn kracht vrijzet. Jezus als de tweede Persoon van de Drie-Eenheid opereerde in dit principe van voorbede, toen Hij in Genesis 1 de hemel en de aarde schiep. En Jezus werkt nog steeds vanuit het principe van voorbede om het heelal te besturen in partnerschap met Zijn volk. Het regeringscentrum van het heelal is het huis van gebed, d.i. de plaats waar alle gebeden in de hemel en op de aarde voor de troon van God gebracht worden; maar de voorwaarde voor deze gebeden is wel dat zij steeds door de Heilige Geest geïnspireerd zijn (Rom.8:26-27).

Het mysterie van voorbede leert ons om voorbede te doen op basis van het geschreven woord van God, waardoor wij tot God terug spreken wat Hij in Zijn woord tegen ons gezegd heeft; wij bidden daarmee het woord van God tot Hem terug. De majesteit van voorbede zegt dat de Heilige Geest de grote Inspirator van elk gebed moet zijn, d.w.z. dat Hij bepaalt op welk moment welke tekst gebruikt moet worden om tot God te bidden.

B2: Jezus gebruikte voorbede in de schepping.
God de Vader koestert vurige plannen en gedachten die diep in Zijn hart branden; en de Vader bepaalde dat Jezus de diepe gedachten van de Vader d.m.v. voorbede zou uitspreken als de exclusieve manier waarop de kracht van de Heilige Geest vrijgezet zou worden in de schepping zoals beschreven in Genesis 1.

Gen.1:1-3 In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods Geest zweefde over het water. God zei: Er moet licht komen, en er was licht.

Zo lezen we in Gen.1:6-7, 9, 11, 14-15, 24-25 dat God sprak en zo gebeurde het; in totaal zes keer sprak Jezus de gedachten van de Vader uit en daarna bracht de Heilige Geest het gesproken woord van Jezus tot stand door Zijn kracht. Het is Jezus, de Zoon van God, die in het Nieuwe Testament geïdentificeerd wordt als God de Schepper die gesproken heeft in de schepping (Joh.1:1-3, Kol.1:16, Hebr.1:2). Zo zien wij al in de schepping dat de Goddelijke Drie-Eenheid functioneert op basis van het principe van voorbede, want de Vader koestert gedachten en communiceert die gedachten met Zijn Zoon; en vervolgens spreekt de Zoon deze gedachten hardop uit tegen de Heilige Geest, en daarna brengt de Heilige Geest de woorden van Jezus ten uitvoer. De heilige communicatie binnen de Drie-Eenheid vormt de basis voor alle voorbede in de schepping, in de geschiedenis en in het eeuwige koninkrijk van God.

B3: Jezus oefent autoriteit uit door het gesproken woord van God.
Jezus, de Zoon van God, onderhoudt en ondersteunt en draagt de schepping, doordat Hij het woord van de Vader in de tegenwoordige tijd uitspreekt als een vorm van voorbede; en de Heilige Geest brengt dit gesproken woord van Jezus in praktijk.

Hebr.1:3 In Jezus schittert Gods luister, Hij is Zijn evenbeeld en Hij schraagt de schepping met Zijn machtig woord……

Kol.1:17 Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem.


Elke goede gave en elk volmaakt geschenk komt van bovenaf, van de Vader bij Wie nooit enige verandering plaatsvindt, en door de verkondiging van de waarheid heeft Hij ons tot leven geroepen; m.a.w. al het goede dat de Vader ons geeft, komt doordat Jezus het woord
van de Vader in ons leven uitspreekt (Jac.1:17-19). Toen Jezus Zelf door de duivel in de woestijn verzocht werd, gebruikte Hij het woord van God als scherp zwaard dat het domein van satans redeneringen binnendrong; dit toont ons ook de methode waarmee wij Gods kracht tegen de duisternis kunnen vrijzetten (Matt.4:3-7). Het uitspreken van het woord van God is een vorm van voorbede waarmee de kracht van de Heilige Geest als een zwaard tegen de bolwerken van de vijand wordt gebruikt (Efez.6:17).

B4: Jezus is het levende Woord van God.
Joh.1:1-4 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is er door ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.

Wanneer Jezus de gedachten van de Vader uitspreekt, functioneert Hij als het levende Woord (1Joh.1:1-2); dit is de reden waarom Jezus het Woord genoemd wordt, omdat Hij de verborgen gedachten van God tot realiteit brengt in de natuurlijke wereld. De naam van Jezus is daarom ook het Woord van God (Openb.19:13), omdat Hij regeert en autoriteit uitoefent door het uitspreken van het woord van God. Jezus is dus het levende Woord van God die het gesproken woord van God uitspreekt, en dat woord heeft gestalte gekregen in het geschreven woord van God dat wij kennen als de Bijbel. Wanneer het levende Woord van God aan ons het geschreven woord van God uitlegt, raakt ons hart in vuur en vlam vanwege de geestelijke openbaring (Luc.24:32).

B5: Gods gerechtigheid als antwoord op voorbede.
Luc.18:7-8a Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan Zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem roepen? Of laat Hij hen wachten? Ik zeg jullie dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen.

Jezus onderwijst ons hier dat God gerechtigheid verschaft d.m.v. dag en nacht voorbede, waarin ook het woord van Gods gerechtigheid uitgesproken wordt; want gerechtigheid krijgt gestalte wanneer God kromme dingen recht maakt. Jezus is de unieke sociale Hervormer en de enige Koning der gerechtigheid; maar Hij is ook de eerste mens die gerechtigheid en sociale hervorming verbindt aan voorbede waarin het volk van God om gerechtigheid roept voor de troon van God (Openb.6:9-11, 11:16-18, 15:2-4, 19:1-3). De twee aspecten van Gods gerechtigheid zijn oordeel en redding, want deze beide aspecten van de gerechtigheid van God zetten alles recht wat scheef is gegroeid.

Het oordeel van God brengt straf en wraak over rebellerende mensen die zich hardnekkig blijven verzetten tegen het recht en de gerechtigheid van God.

De redding van God brengt bevrijding en goedkeuring aan verloste mensen doordat God al het onrecht teniet doet en alle dingen in hun leven rechtzet.

1) Genezing: de gerechtigheid van God over ziekte wordt gezien in de manifestatie van Zijn genezende kracht.

2) Opwekking: de gerechtigheid van God over compromissen wordt gezien in het opwekken van de gemeente uit haar lauwheid door de Heilige Geest.

3) Redding: de gerechtigheid van God over het rijk van de duisternis wordt gezien wanneer er vele mensen worden gered vanuit hun zonde en gebondenheid.

4) Oordeel: de gerechtigheid van God wordt ook gezien in Zijn oordeel over goddeloze regeringen en hun slechte daden.

5) Rechtvaardigheid: de gerechtigheid van God wordt ook gezien in Zijn oordeel over onrechtvaardige wetten zoals de wetgeving op het gebied van abortus etc.

6) Eenheid: de gerechtigheid van God wordt ook gezien in Zijn oordeel over verdeeldheid in het familieleven, de maatschappij en de gemeente van Jezus, waardoor verzoening en vergeving ruimte krijgen om hun werk te doen.

7) Heiligheid: de gerechtigheid van God wordt ook gezien in Zijn oordeel over zonde, drugs, boosheid, pornografie, rebellie, kortom alles wat onheilig is.

Jezus stelt dag en nacht voorbede in het huis van gebed als voorwaarde voor het vrijzetten van gerechtigheid; gebed is een zeer praktische expressie van de opdracht om mensen lief te hebben, want daardoor komt er bevrijding voor hen die in nood verkeren. De geestelijke openbaring van voorbede beïnvloedde de manier waarop David zijn koninklijke heerschappij uitoefende over volk en land; hij vestigde voorbede en aanbidding 24 uur per etmaal en 7 dagen per week als het fundament van zijn regering over Israël (1Kron.23-25). David had groot geestelijk inzicht in de kracht van profetische voorbede en aanbidding (Ps.149:6-9).

C: Een koninkrijk van voorbede.

C1: Voorbede in het duizendjarige vrederijk.
Ps.2:7-9
Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij: Jij bent Mijn zoon,
Ik heb je vandaag verwekt. Vraag het Mij en Ik geef je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom. Jij kunt ze breken met een ijzeren staf, ze stukslaan als een aarden pot.

In deze tekst laat de Heilige Geest ons zien dat de Vader aan Zijn Zoon de hele aarde in bezit wil geven in het duizendjarige vrederijk op voorwaarde dat Jezus Zijn Vader erom vraagt. Jezus moet dus voorbede doen voor datgene wat de Vader Hem allang beloofd heeft in Zijn woord, en dat is wat Jezus nu al 2000 jaar aan het doen is aan de rechterhand van de Vader in de hemel. Maar ook wanneer het duizendjarige vrederijk gestalte heeft gekregen op aarde, zal Jezus nog steeds voorbede gebruiken om de aarde te besturen; Jezus zal in het koninkrijk van God op aarde regeren d.m.v. voorbede en aanbidding tot de Vader, en d.m.v. profetische proclamaties op basis van het woord van God.

Jezus zal heerschappij uitoefenen d.m.v. voorbede die vergeleken wordt met een ijzeren staf of een ijzeren zwaard dat uit Zijn mond komt (Openb.1:16, 2:26-28, 12:5, 19:15, Ps.110:2; Jes.11:4, Hebr.4:12). Zo oefende ook Mozes de autoriteit van God uit d.m.v. zijn staf. Het huis van gebed zal in het koninkrijk van God de centrale plaats zijn waar Jezus Zijn autoriteit laat gelden op basis van voorbede en profetische aanbidding en proclamatie op basis van het woord van God; zo zal Jezus vanuit het huis van gebed in het Nieuwe Jeruzalem (Ps.22:23-27) het duizendjarige vrederijk besturen en zal Hij alle volken op aarde aan Zich onderwerpen (Ps.22:28-32, Jes.2:2-5).

C2: Voorbede, het dwaze instrument van God voor zwakke mensen.
1Kor.1:27-29 Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen.

Luc.10:21 -22 Op dat moment begon Hij vervuld van de Heilige Geest te juichen en zei: Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt U het gewild. Alles is Mij toevertrouwd door Mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is weet alleen de Zoon en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.

Ps.68:10-11 U liet een milde regen neerdalen, God, en schonk Uw uitgeput land nieuwe kracht. Uw kleine kudde ging er wonen, in Uw goedheid, God, gaf U het aan de zwakken.

Luc.12:32
Zoek liever Zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken.


God de Vader heeft er soeverein voor gekozen om die mensen en dingen te gebruiken die door andere mensen als dwaas, zwak en onbeduidend worden beschouwd; alleen op deze manier zal God triomferen over alles wat door mensen als wijs en machtig wordt beschouwd. God zal de zgn. zwakheid van de gehoorzame, vastende, biddende en gevende gemeente gebruiken, waardoor de gemeente deel zal hebben aan de overwinning van Jezus over alle machtige legers van de hele aarde wanneer Hij terugkomt.

Omdat voorbede niets anders is dan tegen een onzichtbare God zeggen wat Hij ons zegt dat wij tegen Hem zeggen moeten, wordt voorbede door de meerderheid van de mensen beschouwd als iets wat zeer zwak en aanstootgevend is, vooral omdat het iets is wat iedereen kan doen zonder opleiding, positie of talenten.

De wijsheid van God wordt gevonden wanneer zwakke mensen deel krijgen aan Zijn heerschappij op een manier die geen enkele ruimte laat voor menselijke eer of roem. Voorbede heeft alles te maken met het kiezen van een levensstijl die volledig gebaseerd is op vrijwillige zwakheid zoals vasten, bidden en geld geven of onvrijwillige zwakheid zoals vervolging en marteling (2Kor.12:9-10). Wij bieden God onze zwakke gebeden aan, maar aan onze gebeden wordt de wierook van Jezus’ voorbede toegevoegd zodat onze gebeden met de geur van Christus voor de troon van God verschijnen.

Openb.8:3b Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor de troon te offeren, samen met de gebeden van alle heiligen.

De eenvoud van onze zogenaamde dwaasheid in onze prediking of profetische aanbidding opereert ook op basis van hetzelfde principe waarin wij Gods gedachten uitspreken op grond van Gods geschreven woord als de manier bij uitstek om Zijn kracht vrij te zetten; daarmee erkennen wij de kracht van het woord van God (Jer.23:28-29).

1Kor.1:18-21 De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. …… Want zoals God in Zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld Hem niet door haar wijsheid gekend, en Hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging.

God Zelf is van nature nederig, en daarom heeft Hij er voor gekozen om Zijn heerschappij uit te oefenen door nederigheid; Hij heeft er voor gekozen dat Zijn volk gezag en autoriteit zou ontvangen door het uitspreken van Zijn eenvoudige woorden. Hij is de God die de duisternis overwonnen heeft door de nederigheid van Jezus zoals die gezien wordt in Zijn leven van gehoorzaamheid (Matt.11:29, 21:5) alsook in Zijn dood aan het kruis (Fil.2:8).

C3: De wijsheid en de zegen van voorbede.
De zwakheid en de wijsheid van voorbede geven expressie aan het diepe verlangen van Gods hart naar een intense relatie met ons in partnerschap; God verlangt naar relatie met ons en daarom staat Hij toe dat wij met Hem worstelen en overwinnen zoals Jacob overwon in Gen.32:24-30, Hos.12:4-7, Ps.24:5-6. Voorbede bewerkt dat wij het woord van God tot een interne realiteit maken door dit woord tot God terug te spreken in alle aspecten van ons leven; elke keer wanneer wij zeggen wat God zegt, worden onze geest, hart en verstand verzegeld met Zijn woord, waardoor wij gaan veranderen. In voorbede proclameren wij met geloof en volharding voortdurend de gedachten van God, en dit proces gaat in toenemende mate ons verstand beheersen en verzadigen.

Door de jaren heen wordt onze innerlijke mens door dit proces blijvend veranderd, zoals een nieuw computerprogramma alle aanwezige documenten kan veranderen door een nieuwe code (Rom.12:1-2, Efez.4:22-24, Kol.3:8-10). De woorden van God zijn geest en leven (Joh.6:63), m.a.w. zij dragen het leven van God aan onze geest en aan ons verstand over; elke keer wanneer wij zeggen wat God zegt, ontvangen wij een kleine portie van Zijn leven. Wanneer wij hierin volharden, zal ons verstand verlicht worden en ons hart zacht gemaakt worden.

Wanneer het woord van God in ons blijft, hebben wij inwendige brandstof voor onze voorbede en persoonlijke verandering; het woord van God vernieuwt onze innerlijke mens, wanneer het wortel schiet in ons hart (Joh.8:31-32,15:7+10). Een specifieke en unieke manier om vervuld te worden met de Heilige Geest is het woord van God tot Hem terug te zingen(Efez.5:18-19, Kol.3:16); wanneer dit nog niet aansluit bij ons hart, kunnen we ervoor kiezen om in ieder geval het woord van God duidelijk en hardop te lezen als een vorm van gebedsdialoog met God.

Het proces van voorbede maakt ons nederig waardoor wij beschermd worden tegen trots, wanneer God ons antwoord geeft met Zijn kracht en autoriteit; door het woord van God tot Hem terug te spreken in voorbede wordt onze hoop en verwachting voortdurend vernieuwd in het proces van het wachten op de vervulling van Gods beloften. Voorbede bewerkt ook dat ons hart diep verbonden raakt met mensen en situaties en lokaties, want wij gaan houden van datgene waarvoor wie wij bidden. Daarom bewerkt voorbede verbinding met mensen en autoriteit over de doelstellingen van God in andere plaatsen.

Een van de redenen waarom de meeste gebeden in het Nieuwe Testament op de gemeente gericht zijn en niet op verloren mensen is dat wij daardoor groeien in liefde voor de gemeente in plaats van de gemeente te verwaarlozen in onze aandacht. Als antwoord op onze gebeden voor de gemeente zal een gemeente zalving ontvangen om grote massa's mensen het koninkrijk van God binnen te brengen (Hand.19:10-20). 

Voorbede voor anderen zorgt ervoor dat vele zegeningen terugkeren tot het leven van de voorbidder; elk gebed of zegen voor een ander mens is een gebed dat God doet terugkeren naar ons eigen leven en onze omstandigheden. De principes van het koninkrijk van God werken zodanig dat wij altijd meer ontvangen dan wij in het geloof weggeven (Luc.6:38). Voorbede geeft ons een erfenis bij de mensen en de plaatsen waarvoor wij bidden, en deze erfenis begint in deze tijd maar wordt vervolgd in de toekomende eeuw; voorbede heeft een langdurige invloed die ver over de grenzen van onze beperkte tijd op aarde heenreikt.

Onze gebeden voor mensen en steden zullen hun invloed blijven uitoefenen in de toekomende eeuw, want onze gebeden worden verzameld in een schaal bij Gods troon (Openb.5:8, 8:3). Voorbede brengt ons ook in een positie waarin wij vrijuit van God ontvangen zonder dat wij de kracht van God verdienen; alle geestelijke disciplines zoals gebed, vasten, en meditatie in het woord van God zijn door God bedacht als een noodzakelijke manier waarop wij ons hart voor Zijn troon plaatsen om meer genade van Hem te kunnen ontvangen.

Wij plaatsen ons koude hart voor het vreugdevuur van Gods tegenwoordigheid door Hem te zoeken in woord en gebed; God geeft dan meer van Zichzelf aan ons hart, maar Zijn liefde voor ons groeit daardoor niet, omdat Hij ons al vóór de grondlegging der wereld oneindig liefhad (Efez.1: 4). Voorbede brengt ons in een positie bij God zodat wij Zijn stem kunnen verstaan en Hem kunnen gehoorzamen, waardoor wij meer van Zijn tegenwoordigheid kunnen ervaren en leven in onze roeping en bestemming. In het proces van voorbede horen wij de stem van God, waardoor wij de bestemming van een persoon of een stad of een land kunnen leren kennen, zodat wij in de voorbede daarnaar op zoek kunnen gaan.

Voorbede verandert de geestelijke atmosfeer van steden en landen en baant de weg voor de tegenwoordigheid van God, zodat kracht en autoriteit in Zijn werk door de zalving van de Heilige Geest kunnen worden vrijgezet in dat bepaalde gebied. Voorbede is de briljante strategie van God om de gelovigen deel te laten hebben aan Zijn koninkrijk en heerschappij met grote kracht en autoriteit. Voorbede brengt ons tot een intieme relatie met God en beschermt ons in nederigheid, verandert ons hart en denken en brengt ons in eenheid met het hele volk van God, terwijl wij getraind worden in de wijsheid van God om te kunnen werken in Zijn koninkrijk.

C4: Volharding in een tijd van kleine veranderingen.
Zach.4:6-10 Toen zei hij: Luister, dit zegt de HEER over Zerubbabel: Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen, zegt de HEER van de hemelse machten, maar met de hulp van Mijn Geest. Voor Zerubbabel verandert zelfs de hoogste berg in een vlakte; onder luid gejuich zal hij de gevelsteen aandragen. Daarna richtte de HEER zich tot mij met de verzekering: Zerubbabel zal deze tempel eigenhandig voltooien, zoals hij hem eigenhandig heeft gegrondvest. Dan zullen jullie inzien dat de HEER van de hemelse machten mij naar jullie gezonden heeft. Ook al hadden jullie in het begin geen vertrouwen in het werk, de ogen van de HEER zullen met welgevallen rusten op de gegraveerde steen in de handen van Zerubbabel. Die zeven lampen zijn de ogen van de HEER, die over de hele aarde rondgaan.

Deze profetie werd gegeven aan Zerubbabel, toen hij gouverneur was over Jeruzalem tijdens de jaren van herbouw; hij was net als de rest van het volk teleurgesteld over het moeizame resultaat in het herbouwen van de tempel in Jeruzalem die gebruikt moest worden voor de aanbidding van God. Maar God zag de gegraveerde steen of loodlijn in de handen van Zerubbabel, en Hij was er blij mee; deze loodlijn was een profetisch teken voor het herstel van de tempel. Een loodlijn wordt gebruikt in het vroege stadium van het proces van bouwen, m.a.w. lang voordat het gebouw voltooid is; maar de loodlijn is de garantie voor het bouwen volgens een specifieke bouwtekening.

Zo heeft ook God in onze dagen een eigen strategie die volledig verschillend is van de menselijke denkpatronen, want het bouwplan van God spreekt profetisch van datgene wat God wereldwijd aan het bouwen is.

Wij moeten zoeken naar het vrijzetten van de volheid van Gods kracht in Zijn wereldwijde plan, maar velen nemen aanstoot aan het uitblijven van de vervulling van Gods beloften. Toch is het tijdschema van God essentieel voor het opbouwen van het huis van gebed dat een cruciale rol speelt in de wereldwijde voorbede. Deze loodlijn verwijst profetisch naar het zien van kleine dingen die onderdeel uitmaken van Gods wereldwijde bouwprogramma m.b.t. de gemeente als het huis van gebed voor alle volken (Jes.56:7).

Wij moeten niet verward raken door de kleine omvang van de dingen die wij doen, want God verheugt Zich ook over de loodlijn in onze handen. God ziet alle details van onze noden en ons werk, onze tranen en offers; alle huizen van gebed zijn op dit moment nog onvolmaakt en onvolledig. Maar Hij wil dat wij Zijn vreugde voelen wanneer wij kleine dingen doen terwijl wij op zoek gaan naar Gods volheid.

Wij mogen dankbaar zijn terwijl wij ons wanhopig uitstrekken naar meer; God wil contact met ons tijdens het hele bouwproces, zodat wij ons oog op Hem richten en ons hart laten verzadigen door Zijn tegenwoordigheid in plaats van verblind en teleurgesteld te raken door de kleine resultaten, de traagheid van het groeiproces, en de mening van mensen over ons werk voor God.

Luc.16:10-12 Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste is ook oneerlijk als het om veel gaat. Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt? 

1Kor.4:1-2 Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd. Van iemand die deze taak vervult, wordt verlangd dat hij betrouwbaar is.

C5: Het huis van gebed functioneert dag en nacht.
Luc.18:7-8a Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan Zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem roepen? Of laat Hij hen wachten? Ik zeg jullie dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen.

De Heer wil dat het huis van gebed dag en nacht operatief zal zijn als voorwaarde voor het vrijzetten van gerechtigheid; gebed is een zeer praktische expressie van de opdracht om lief te hebben, omdat gebed bevrijding vrijzet voor onderdrukte mensen.

De openbaring van voorbede beïnvloedde het koningschap van David; want hij vestigde een huis van gebed in Jeruzalem waar 24 uur per etmaal gebed en aanbidding beoefend werden als fundament voor zijn koninklijke heerschappij in Israël (1Kron.23-25).

Zijn geestelijk inzicht in aanbidding, zoals die tot expressie komt in de psalmen, was van fundamenteel belang voor zijn politieke leiderschap dat ondersteund werd door de priesters in de tent van David (1Kron.16:1-6).

Zijn koningschap was gebaseerd op profetische aanbidding en voorbede, omdat hij geestelijk inzicht had in de kracht van aanbidding.

Ps.22:4 U bent de Heilige, die op Israël als lofzangen troont.

D: Het regeringscentrum van het heelal.
Het huis van gebed is het regeringscentrum van het heelal, en dit omvat alle gebeden in de hemel en op de aarde die door de Heilige Geest geïnspireerd zijn en onder Zijn zalving voor de troon van God komen. Gods heerschappij vloeit voort uit een profetische aanbidding die gebaseerd is op de schoonheid van heiligheid, en God is bezig om de geestelijke wapens van aanbidding te herstellen met voorbede d.m.v. profetische aanbidding (Ps.149).

Onze geestelijke kracht en autoriteit in de eindtijd is verbonden met zangers en musici, en de gemeente van de eindtijd zal functioneren als de tent van David, d.w.z. het huis van gebed. Gemeenschappelijke voorbede en aanbidding is het belangrijkste instrument dat God heeft gekozen om Zijn bovennatuurlijke kracht vrij te zetten; het is de hoogste expressie van Zijn heerschappij in tijd en eeuwigheid, en het is het meest krachtige wapen dat er bestaat. Het is de frontlinie van onze aanval en verdediging tegen het rijk van de duisternis, want door onze aanbidding en voorbede worden engelen vooruitgeschoven en demonen achteruit gedreven; zo worden de bakens in de hemelse gebieden verzet in het voordeel van Gods koninkrijk.

In Dan.10 bijvoorbeeld beïnvloedde Daniël menselijk leiderschap d.m.v. vasten en gebed, waardoor allerlei demonische activiteiten werden gedwarsboomd in het beïnvloeden van onrechtvaardig menselijk leiderschap.

Het feit dat God de eenvoud van voorbede heeft gekozen als doorslaggevend instrument voor de doorbraak van Zijn koninkrijk geeft expressie aan het verlangen van Zijn hart om partnerschap met mensen te beleven. Voorbede is in zichzelf eenvoudig zodat het voor alle mensen beschikbaar is, en God staat toe dat wij met Hem worstelen en overwinnend uit de strijd van voorbede tevoorschijn komen (Gen.32:24-32). Voorbede bewerkt dat wij het woord van God tot een interne realiteit maken in onze inwendige mens door Zijn woord tot Hem terug te spreken door ons leven heen.

Elke keer wanneer wij met onze mond belijden wat God in Zijn woord zegt, worden onze bovennatuurlijke geest en onze natuurlijke verstand met Zijn woord gemerkt en beginnen wij te veranderen. Dit proces verandert onze innerlijke mens stap voor stap, zoals een computerprogrammeur elk programma in zijn computer kan veranderen door het invoeren van een nieuwe code; de nieuwe code herschrijft elke vorm van software, waardoor er een vernieuwd computerprogramma ontstaat.

De woorden van God zijn niet intellectueel met een hoge vorm van menselijke logica, maar zij zijn geest en bovennatuurlijk leven (Joh.6:63). Dat betekent dat Gods woorden Zijn eigen leven aan ons overdragen; elke keer wanneer wij de woorden van God in geloof naspreken, ontvangen wij een kleine portie van Zijn bovennatuurlijke leven dat ons verstand verlicht en ons hart zacht en ontvankelijk maakt. Wanneer Zijn woord in ons blijft, is Zijn woord brandstof voor onze voorbede en persoonlijke verandering (Joh.8:31-32).

Voorbede vernieuwt ons geloof en onze verwachting wanneer wij voortdurend Gods woord tot Hem terugspreken, terwijl wij wachten op het moment waarop Hij Zijn beloften vrijzet; voorbede verbindt ons hart met de mensen en de plaatsen waarvoor wij bidden. Wij gaan houden van de mensen voor wie wij bidden, we voelen liefde voor de plaatsen en situaties waarvoor wij bidden. Voorbede helpt ons om relatie met mensen en aandeel in de doelen van God in steden en naties te ontwikkelen. Het proces van voorbede maakt ons ook nederig voor God wanneer Hij ons antwoord geeft, zodat wij beschermd worden tegen trots.

God Zelf is nederig en Hij is de enige die Zijn heerschappij gebaseerd heeft op nederigheid; Hij heeft ervoor gekozen om Zijn volk autoriteit te geven in nederigheid door het uitspreken van Zijn eenvoudige woorden. De manier waarop gebed functioneert geeft expressie aan eenvoudige nederigheid, want wij spreken simpel de woorden van God tot Hem terug; vaak worden onze gebeden aan God geofferd zonder dat wij Gods kracht ervaren, maar toch stijgen onze gebeden op tot God in Zijn kracht en worden door Hem beantwoord met kracht (Jac.5:16).

Voorbede verandert de geestelijke atmosfeer in steden en naties, en daarom baant voorbede de weg voor de tegenwoordigheid van God, zodat gezalfde bedieningen vrijgezet worden om zegen en bevrijding te brengen aan vele mensen.

Voorbede heeft een langdurige invloed die doorgaat tot in de toekomstige eeuw; gebeden voor mensen en steden zullen hun invloed blijven uitoefenen in het duizendjarige vrederijk. Door de Heilige Geest geïnspireerde gebeden uit de hele menselijke geschiedenis worden verzameld in een schaal voor de troon van God (Openb.5:8, 8:1-6), en voorbede geeft ons een geestelijke erfenis in het leven van mensen en plaatsen waarvoor wij bidden.

Voorbede brengt ons in een positie om gratis van God te ontvangen uit Zijn genade, maar wij verdienen de kracht van God niet; alle geestelijke disciplines zoals bidden, vasten en medidatie in het woord van God zijn door God gegeven als een noodzakelijke manier om ons hart voor Zijn troon te brengen.

Wij plaatsen ons koude hart voor het vreugdevuur van Gods troon wanneer wij Hem zoeken in woord en gebed. Voorbede brengt ons ook in een positie waarin wij de stem van God horen, zodat wij Hem kunnen gehoorzamen in onze roeping en bestemming. In voorbede ontvangen wij openbaring over de bestemming van mensen, steden en naties, zodat wij onze positie kunnen innemen in het zoeken naar Gods volheid die Hij bedoeld heeft voor de betreffende mensen, steden en naties.

Voorbede voor anderen bewerkt ook vele zegeningen die terugkeren in het leven van de voorbidder; elk gebed of zegen voor een ander is een gebed dat God naar onszelf laat terugkeren, want de principes van Gods koninkrijk zorgen ervoor dat wij altijd meer ontvangen dan wat wij in het geloof weggeven.

Luc.6:38 Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.

Samengevat kan er worden gezegd dat voorbede de unieke en briljante strategie van God is waardoor de gelovigen samen met Hem autoriteit uitoefenen. Maar meer nog dan dat heeft voorbede zulk een grote invloed dat het ons in intimiteit met God brengt, terwijl het ons beschermt met nederigheid, verandert door heiligheid, zalft met kracht, verenigt in eenheid, openbaring vrijzet, groei geeft aan onze geestelijke erfenis, terwijl wij geoefend worden in koninklijke heerschappij in de wijsheid van God.

E: De waardigheid van voorbede. 

Hebr.5:4 Niemand kan zich die waardigheid toe-eigenen, men wordt daartoe door God geroepen.

God opent deuren van zegeningen en sluit deuren van tegenstand in antwoord op onze
gebeden; er zijn zegeningen die God ons wil geven maar alleen wanneer Gods volk opstaat in een intiem partnerschap van gebed en God om Zijn zegeningen vraagt. Wanneer wij niet bidden en vragen, zullen wij niet ontvangen.

Jac.4:2b U krijgt niets omdat u niet bidt.

Matt.17:21 Dit soort (= demonen) kan alleen door gebed en vasten worden uitgedreven.

Jes.30:18-19 En toch wacht de HEER op het ogenblik dat Hij jullie genadig kan zijn; toch zal Hij Zich oprichten om Zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht.
Gelukkig de mens die op Hem wacht. Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten. Want Hij zal Zich over je ontfermen als je weeklaagt, Hij zal antwoorden zodra Hij je hoort.

Ezech.22:30 Ik heb gezocht naar iemand die een muur om de stad kon bouwen, die voor het land in de bres wilde springen opdat het niet zou worden vernietigd, maar zo iemand heb Ik niet gevonden.

Ex.32:11+14 Mozes probeerde de HEER, zijn God, milder te stemmen: Wilt U dan uw toorn laten woeden tegen Uw eigen volk, HEER, dat U met sterke hand en grote macht uit Egypte hebt bevrijd?...... Toen zag de HEER ervan af Zijn volk te treffen met het onheil waarmee Hij gedreigd had.

God heeft het menselijke ras grote waardigheid gegeven, en wij zien dit in het feit dat wij een vrije wil hebben. Wij hebben de mogelijkheid ontvangen om echte keuzes te maken, en wij kunnen deze mogelijkheid gebruiken ten goede of ten kwade. Wanneer wij kiezen voor de gerechtigheid, hebben wij de autoriteit om deuren van zegeningen voor anderen te openen; maar wanneer wij kiezen voor het kwaad, hebben wij de macht om kwaad uit te oefenen over anderen.

De vrije wil van een mens creëert een legale ingang voor zowel engelen als boze geesten die daardoor de ruimte krijgen om actief te zijn in de natuurlijke wereld. Wanneer wij in gerechtigheid leven, openen wij legale toegang voor activiteit van engelen op aarde; maar wanneer mensen in rebellie tegen God leven, openen zij legale toegang voor verhoogde demonische activiteit in een bepaalde aardse lokatie. Wij beïnvloeden de kwaliteit van leven in tijd en eeuwigheid door wat wij kiezen te doen met onze vrije wil; en sommige van onze keuzes zullen ons voor eeuwig beïnvloeden.

Gemeenschappelijke voorbede en aanbidding is het voornaamste middel dat God gekozen heeft om Zijn heerschappij en macht vrij te zetten in relatie met Zijn Zoon Jezus en het volk van God. Dit is de hoogste expressie van Goddelijke heerschappij in tijd en eeuwigheid, en er bestaat geen krachtiger wapen op aarde dan dit. Wij verdienen Gods zegen niet door onze gebeden, maar wel is dit de soevereine weg van God die ons in staat stelt om meer met Hem samen te werken in het vrijzetten van meer van Zijn zegen.

Vele gelovigen houden van gebed in de context van hun relatie met God, maar toch hebben zij nog geen openbaring over de autoriteit van voorbede. Vele aanbiddingsleiders houden van Jezus en van muziek, maar toch hebben zij nog geen openbaring over de autoriteit van gemeenschappelijke voorbede in de aanbidding.

De belangrijkste oproep van God aan een natie die in een crisis verkeert is om samen te komen in bijeenkomsten op basis van gemeenschappelijk vasten en gebed (Joël 2:12-17); m.a.w. gezamenlijke voorbede en aanbidding is wat wij het hardst nodig hebben in dit moment van de geschiedenis.

1) gemeenschappelijk - dit vraagt om nederigheid om samen te kunnen komen met vele gelovigen uit diverse kerkelijke richtingen. Het grote verschil in stijl van samenkomen, leerstellingen, persoonlijkheden maakt nederigheid noodzakelijk om geestelijke eenheid te kunnen ervaren.

2) voorbede - voorbede heeft te maken met geestelijke autoriteit waarmee de voorbidders in de bressen van ingestorte muren kunnen gaan staan om Bijbelse gebeden en beloften tot God uit te spreken (Ezech.22:30, Amos 7:1-6).

3) aanbidding - profetische muziek en gezang verenigt het volk van God op een unieke manier, doordat het voorziet in een manier waarop velen hetzelfde kunnen ervaren voor langere perioden van voorbede.
Gemeenschappelijke voorbede en aanbidding zet de oordelen van God vrij (Ps.149:5-9); gemeenschappelijke voorbede en aanbidding stopt ook vernietiging door de vijand zoals koning Josafat en het volk van Juda ervoeren in 2Kron.20.

Sommigen vertrouwen echter op de soevereiniteit van God op een onbijbelse manier door te denken dat God in Zijn grote soevereiniteit datgene zal doen wat Hij ons heeft opgedragen. Dit is geen zuiver vertrouwen op God maar een verkeerde veronderstelling over Hem; wij kunnen het aandeel van God niet doen, maar Hij zal ons aandeel niet doen.

Velen begrijpen verkeerd dat God alles zal doen wat Hij wil, want God kan alles wat Hij wil, maar Hij wil niet alles wat Hij kan. Er zijn vele dingen die God ons niet zal geven totdat wij er om vragen en het in de praktijk brengen door geloof en gehoorzaamheid. God wil bijvoorbeeld dat alle mensen op de aarde zullen worden gered (2Petr.3:9), maar toch zullen velen verloren gaan omdat zij niet tot bekering komen vanwege rebellie en ongeloof.

Matt.7:7-8 Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.

F: Vreugde in het huis van gebed. 

Jes.56:6-7 En de vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden om Hem te dienen en Zijn naam lief te hebben, om dienaar van de HEER te zijn, ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijdt, ieder die vasthoudt aan Mijn verbond, hem breng Ik naar Mijn heilige berg,
hem schenk Ik vreugde in Mijn huis van gebed; zijn offers zijn welkom op Mijn altaar. Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’.

Zach.8:19 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: De vastendagen in de vierde en de vijfde maand en de vastendagen in de zevende en de tiende maand zullen voor Juda veranderen in blijde feestdagen vol vreugde en vrolijkheid. Maar let wel: houd de vrede en waarheid in ere!

God belooft ons dat Hij vreugdevol gebed en vasten zal gaan vrijzetten, want de enige manier om dag en nacht te kunnen volharden in gebed is door het ervaren van vreugde in zowel vasten als gebed. Gezalfde vreugde in het gebed is voor iedereen beschikbaar, want Jes.56:6 verwijst niet naar de Joden van Gods volk maar naar heidenen uit het buitenland.

Het belangrijkste Bijbelgedeelte m.b.t. vreugdevol gebed beschrijft de schoonheid van God in samenhang met hemelse aanbidding rond Zijn troon (Openb.4-5); wanneer de schoonheid van God ons hart fascineert, worden onze gebeden vervuld met vreugde. En muziek voorziet in een dynamische mogelijkheid om grote aantallen mensen in eenheid op hetzelfde moment dezelfde waarheid te laten voelen voor een langdurige periode. Gods Geest is muzikaal en daarom is de menselijke geest ook muzikaal; onze emoties worden aangeraakt in muziek vanwege de manier waarop wij naar Gods beeld geschapen zijn (Ps.149).

Vele bedieningen zijn gebouwd op de grote opdracht om te gaan (Matt.28:18-20), maar in deze tijd roept de Heer ook velen op om het huis van gebed te bouwen op de grote opdracht om samen te komen (Joël 1:14, 2:15, Luc.24:49-53, Hand.1:14, 2:1, 2:42+46). Wanneer wij mensen in ons leiderschap apartzetten voor vasten en gebed, leggen wij de programma's van onze bediening terzijde om het aangezicht van God te zoeken als topprioriteit op het gebied van tijd, geld en werkkracht.

De Heer is op zoek naar leiders die in de eerste plaats de leiders bij elkaar brengen, en in de tweede plaats alle gelovigen bij elkaar brengen voor heilige samenkomsten van vasten en gebed. De manier waarop leiders in staat zijn om vele jaren lang te volharden in het leiden van gebedssamenkomsten heeft alles te maken met een hartsverbinding in de geestelijke vreugde van vasten en gebed en een juist perspectief op de moeilijkheden die ons willen afleiden van waakzaam gebed.

Joël 1:2 Hoor Mij aan, oudsten, leen Mij allen in het oor, inwoners van het land!

Wanneer leiders een levensstijl van vasten en gebed omarmen en leidinggeven door hun voorbeeld, zullen andere gelovigen zich aansluiten bij hun voorbeeld. De zegen van God groeit wanneer leiders leidinggeven op Gods manier. De opdracht om te luisteren begint bij het geestelijke leiderschap, en in het boek Joël heeft dat te maken met een komende crisis, de noodzaak van volledige bekering en de uitstorting van de Heilige Geest. De progressie in Joël 1:2 is dat de leiders eerst luisteren naar wat de Heilige Geest zegt, waarna het volk van God ook leert luisteren naar de Geest; gelovigen doen vaak alleen wat hun leiders doen.

Recht.5:13 Daar trokken toen de ware aanvoerders ten strijde, het volk van de HEER trok met zijn helden op.

G: De eenheid tussen de Heilige Geest en de Bruid.
Openb.22:17 De Geest en de Bruid zeggen: Kom! Laat wie luistert zeggen: Kom! Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.

De gemeente van de eindtijd wordt in deze tekst omschreven als een Bruid die gezalfd is met de Heilige Geest; dit is de enige keer in de geschiedenis dat de Heilige Geest en de gemeente als Bruid van Christus hetzelfde doen en hetzelfde zeggen in volledige eenheid met elkaar. Dat is nog nooit eerder in de geschiedenis gebeurd behalve in het allereerste begin van de gemeente in het boek Handelingen; sinds de pinksterdag van Hand.2 en kort daarna hebben de Geest en de Bruid niet meer zo volledig in eenheid samengewerkt als dat het geval zal zijn in de eindtijd, wanneer Openb.22:17 in vervulling zal gaan.

Let wel, dat het hier gaat om de volledige gemeente in haar identiteit als de Bruid van Christus die in volle eenheid met de Heilige Geest doet wat de Geest doet en zegt wat de Geest zegt. De Heilige Geest zal dan op geen enkele wijze meer bedroefd worden in het midden van de gemeente (Efez.4:30), en ook wordt het werk van de Heilige Geest in die tijd op geen enkele wijze meer uitgedoofd in het midden van de gemeente (1Tess.5:20).

De gemeente van de eindtijd zal in haar identiteit als de Bruid van Christus in vuur en vlam staan voor Jezus, en volledig gezalfd zijn met kracht en autoriteit. De wereldwijde implicaties van deze ene tekst zullen werkelijk al onze verwachtingen overtreffen en we zullen perplex staan over wat God in die tijd gaat doen door Zijn gemeente heen.

De Heilige Geest zal ook volop betrokken zijn bij elke vorm van voorbede die de gemeente in die tijd zal praktiseren; want het gemeenschappelijke woord dat de Geest en de Bruid samen uitroepen is het woord KOM! Dat betekent dat de Geest en de Bruid samen voorbede doen voor de komst van Jezus in al Zijn volheid; de voltallige wereldwijde gemeente van Jezus zal in de eindtijd volledig gezalfd zijn met de Geest van gebed.

Daarom is het nu al nodig dat elke plaatselijke gemeente, elke vorm van bediening en elke organisatie begint met het ontwikkelen van een geest van gebed, want dat is waar het allemaal om draait en dat is waar het allemaal naartoe gaat. Dat zal allemaal mogelijk zijn omdat de gemeente in de eindtijd diepgeworteld is in haar identiteit als Bruid van Christus; dat betekent dat alle gelovigen de Heer vooral zullen zien als de Bruidegom van de gemeente. Deze identiteit als Bruid is van doorslaggevend belang om gebed, voorbede en aanbidding te kunnen zien en ervaren als iets waarvan we intens kunnen genieten.

Het is niet de Geest en het leger van God, het is niet de Geest en de familie van God, het is niet de Geest en het lichaam van Christus, het is niet de Geest en het koninkrijk van God, het is niet de Geest en het priesterschap, het is niet de Geest en de tempel van God, maar het is de Geest en de Bruid die aan het einde van de natuurlijke geschiedenis tot Jezus zullen roepen: ”KOM! ” De Heilige Geest werkt samen met een gekoesterde Bruid die geliefd is door een smoorverliefde Bruidegom-God.

Openb.22:7 Ik kom spoedig!
Openb.22:12 Ik kom spoedig……
Openb.22:20 Hij die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig!


Er is een drievoudige expressie van de komst van Jezus zoals die beschreven staat in vs.7, vs.12 en vs.20.
Vers 7 spreekt over de komst van Jezus op het persoonlijke vlak waardoor wij intimiteit met Hem ervaren in ons hart dat hongerig is naar meer van Jezus Zelf.
Maar vers 12 spreekt over de komst van Jezus op het collectieve vlak, want wij verlangen naar de komst van Jezus in onze plaatselijke gemeente, in onze stad en in ons land; deze komst van Jezus betreft opwekking op plaatselijk, regionaal en nationaal niveau.
En vers 20 spreekt over de uiteindelijke komst van Jezus naar de aarde; en wat wij vooral moeten beseffen is dat Jezus komt als antwoord op ons gebed.

Jezus komt niet alleen maar op een bepaald moment dat soeverein door de Vader vastgesteld is (Matt.24:36), maar Hij komt ook als antwoord op het wereldwijde gebed van Zijn Bruid door de zalving van de Heilige Geest die samen met de Bruid in overeenstemming met het Vaderhart van God bidt (Rom.8:27). Er is een verticale roep van de gemeente tot Jezus, maar er is ook een horizontale roep van de gemeente tot iedereen die dorst heeft; en zowel de verticale roep als de horizontale roep komen tot expressie d.m.v. het woord “ KOM!

Maar we moeten wel eerst leren om met God over de mensen te praten, voordat wij met de mensen over God praten. Zo beschrijft deze profetie van Openb.22 de gemeente in haar hoogste functie op vier verschillende manieren.

1) De gemeente van de eindtijd is gezalfd met de Heilige Geest.
2) De gemeente van de eindtijd is volledig betrokken bij voorbede.
3) De gemeente van de eindtijd is geworteld in haar identiteit als Bruid van Christus.
4) De gemeente van de eindtijd is zeer effectief in het binnenhalen van de grote oogst.

H: De profetische zalving tot doorbraak. 

Micha 2:13 Hij die een bres slaat gaat voorop, ze breken uit, ze trekken door de poort, ze gaan erdoor naar buiten. Hun koning gaat hun voor, de HEER gaat aan het hoofd.

Drie keer spreekt de Heer dat Hij spoedig zal komen (vers 7, 12, 20); en twee keer reageert de Bruid met de indringende voorbede dat Jezus moet komen (vers 17a, 20b). Er is dus een nadrukkelijk verband tussen profetie en voorbede; wanneer de profetische zalving temidden van gelovigen niet ontwikkeld is, zal het vuur van de voorbede nauwelijks branden.

De profetische zalving zal vooral tot expressie komen d.m.v. het geschreven woord van God, maar de effectiviteit van deze zalving zal groot zijn wanneer het geschreven woord op het juiste moment door de Heilige Geest benadrukt wordt. Willekeurig gebruik van de Bijbel zal het vuur van de voorbede niet opstoken, maar wanneer de Heilige Geest op het juiste moment bepaalde Bijbelteksten benadrukt en dit ondersteunt met profetische woorden die getoetst worden aan het geschreven woord van God (1Tess.5:19, 1Kor.14:29-32), zal het vuur van de voorbede grote hoeveelheid brandstof krijgen.

Dan zal de Bruid tot de Heer blijven roepen dat Hij moet komen, en de Heer zal blijven antwoorden dat Hij bezig is om met spoed te komen, zowel in persoonlijke situaties (vers 7) als in collectieve situaties (vers 12), maar dat Hij ook bezig is Zich voor te bereiden op Zijn definitieve komst (vers 20). Vurige en profetische prediking zal het vuur van voorbede en aanbidding hoog doen oplaaien, zodat de wereldwijde gemeente optimaal het huis van gebed zal zijn (Jes.56:7).

De gemeente van de eindtijd heeft een functie die diepgeworteld is in haar identiteit als Bruid van Christus, en deze identiteit heeft alles te maken met de zalving van voorbede; want de gemeente zal in de eindtijd volledig anders functioneren dan ze ooit gedaan heeft in haar geschiedenis. De Bruidegom-God komt, maar er is een profetische zalving en prediking nodig om met elkaar deze realiteit te kunnen binnengaan; want de Heer onze Doorbreker trekt op en wij trekken met Hem op en breken ook door.

Het is de primaire functie van de gemeente om te functioneren als het huis van gebed waarin alle gelovigen bij elkaar komen om tot de Heer te roepen of Hij wil komen, zowel op persoonlijk als collectief niveau en ook in Zijn uiteindelijke komst naar de aarde. De Heilige Geest wil een permanente autoriteit geven aan de gemeente die diepgeworteld is in haar identiteit als Bruid van Christus, zodat zij leeft vanuit het besef en vanuit de ervaring dat zij diep gekoesterd wordt door de Heer die Zichzelf als een Bruidegom aan de Bruid openbaart (Efez.5:29).

Er is een onvoorstelbare geestelijke samenwerking in voorbede tussen Jezus en de Geest, want Jezus is de Hogepriester van de voorbede in de hemel (Hebr.7:25), terwijl de Heilige Geest de Geest van de voorbede is op de aarde (Rom.8:26-27 + Zach.12:10 in NBG’51); en in Openb.22:17 werkt de Geest van de voorbede samen met de Bruid van de voorbede. Dan zal de gemeente in voorbede zeggen wat de Heilige Geest zegt, en daarna zal de gemeente doen wat de Heilige Geest doet vanwege de zalving die Hij geeft.

De eindtijd is wat dat betreft de meest unieke periode uit de menselijke geschiedenis, omdat de Geest van de voorbede volledig in harmonie samenwerkt met een Bruid die met heel haar hart weet dat zij gekoesterd wordt door de hemelse Bruidegom.

In die tijd wordt het koninkrijk van God strategisch gereduceerd tot de hoogste essentie van Gods mysterie, waardoor er een Goddelijk domino-effect op gang komt waardoor al het andere in een Goddelijke volgorde op de juiste plek valt; dat is het Goddelijk mysterie achter het huis van gebed.

Met deze intense onthulling van het mysterie van God eindigt niet alleen het boek Openbaring, maar zelfs de hele Bijbel eindigt hiermee; dit is de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde van Gods mysterie (Openb.22:13).

Zowel in Matt.24:44 als in Marc.13:37 en in Luc.21:36 eindigt Jezus Zijn onderwijs over de eindtijd met dezelfde waarschuwing dat Zijn leerlingen en volgelingen zich grondig moeten voorbereiden op wat komen gaat door waakzaam te zijn in een levensstijl van gebed; dit is het indringende pastorale advies dat Jezus ons heeft achtergelaten m.b.t. de eindtijd.

Want wanneer wij een levensstijl van vasten en gebed ontwikkelen, zullen wij op de juiste tijd en op de juiste plaats in het juiste gedachtepatroon van een emotioneel gezond hart verkeren om op een juiste manier te reageren in de wil van God op de dingen die komen gaan. Maar wanneer wij ons niet voorbereiden, zullen we een verkeerd gedachtepatroon hebben in een hart met verkeerde emoties, zodat in de hele situatie onze inwendige mens onvoorbereid zal zijn door de aanwezigheid van angst, bezitsdrang, verslaving, valse verlangens, en valse veiligheid in een sterke aandrang zichzelf te willen beschermen tegen wat komen gaat. Dan zullen we op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats zijn met verkeerde gedachten en verkeerde gevoelens, zodat we niet in staat zullen zijn om de wil van God te doen.

Openb.22:7b Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek.
Openb.22:11b Wie goed doet zal nog meer goed doen, en wie heilig is zal nog heiliger worden.
Openb.22:14 Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen; zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan.


J: Voorbede en aanbidding.
In de uitroep van de Bruid dat Jezus moet komen zijn twee aspecten, namelijk voorbede en aanbidding; in voorbede vragen wij om de doorbraak van Gods manifeste kracht en autoriteit en in aanbidding verklaren wij onze liefde aan de Heer.

Hiermee vervult de gemeente de essentie van het hele woord van God, want het eerste en grote gebod wordt vervuld door de liefdevolle expressie van aanbidding en het tweede gebod wordt vervuld door voorbede om de kracht van God ten behoeve van vele mensen die in nood verkeren (Matt.22:36-40).

In de voorbede zijn drie verschillende aspecten werkzaam. 

Openb.22:7 Ik kom spoedig!
Openb.22:12 Ik kom spoedig……
Openb.22:20 Hij die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig!
 

Op grond van vers 7 doen wij voorbede voor onze persoonlijke situatie en vragen wij om de manifeste tegenwoordigheid van Jezus in ons hart, zodat wij Zijn inwoning met grote kracht ervaren en wij diepgeworteld raken in Zijn liefde, waardoor wij in staat zijn de vele dimensies van Zijn liefde te onderzoeken en vervuld te worden met alle volheid van God (Efez.3:14-19).

Op grond van vers 12 doen wij voorbede voor de collectieve situatie van onze gemeente, onze stad, onze regio en ons land; in deze voorbede roepen wij indringend om opwekking, zodat vele mensen tot geloof in Jezus gaan komen en de werking van de Heilige Geest bevestigd wordt met wonderen en tekenen (Hebr.2:4, Marc.16:20, Rom.15:18-19).

Op grond van vers 20 doen wij voorbede voor de uiteindelijke komst van Jezus naar de aarde, en we weten dat Hij dan zichtbaar zal zijn voor de hele wereld (Matt.24:30, 1Tess.4:16, 2Tess.1:8). Deze drie aspecten van voorbede beschrijven een groeiende mate van aanhoudend gebed dat zal escaleren in een wereldwijde voorbede door de hele gemeente die intens roept om de doorbraak van de definitieve komst van Jezus.

Want Jezus zal niet terugkomen wanneer er geen gemeente op aarde is die indringend voorbede doet voor Zijn terugkomst; daarom zegt 2Petr.3:12 dat wij niet alleen uitzien naar de dag van God, maar dat wij ook het aanbreken van die dag bespoedigen! De Heer wacht dus op een menselijke samenwerking met Hem in verband met Zijn terugkomst; maar de Heer Zelf zal de gemeente aansporen tot deze voorbede.

Want ons verlangen naar Hem is Zijn gave aan ons; en door Zijn gave maakt de smoorverliefde Bruidegom het hart van de Bruid wakker, zodat zij indringend tot Hem begint te roepen om Zijn komst. Het verlangen van ons hart is Zijn gave aan ons die wij aan Hem teruggeven, en het overweldigt Zijn hart dat wij deze gave aan Hem teruggeven; dat is nog het meest verbazingwekkende van het hele proces van voorbede, want het is allemaal Zijn initiatief in ons.

Maar er blijft ook een menselijke verantwoordelijkheid in dit hele proces van Gods soevereine initiatief, want velen zullen de genadegave van God afwijzen, hoewel Hij hen roept tot het bruiloftsfeest van de eindtijd (Matt.22:1-14). Terwijl aan de ene kant velen zullen ingaan op de uitnodiging van de Bruidegom, zullen vele anderen de uitnodiging niet serieus nemen waardoor zij in de tijd van crisis het geloof in Jezus de rug zullen toekeren (Matt.24:10-12, 2Tess.2:3).

Daarnaast zullen er ook veel gelovigen zijn die wél voor eeuwig gered zullen worden maar in de eindtijd toch diverse niveaus van doorbraak zullen missen vanwege hun gebrek aan voorbereiding (Matt.25:1-13).

Maar de Heer zal alleen komen op grond van de indringende voorbede van de gemeente in haar identiteit als Bruid; Hij zal niet komen in een geestelijk vacuüm maar in een geestelijke ruimte die ingevuld is door de gemeente.

Jes.30:18-19 En toch wacht de HEER op het ogenblik dat Hij jullie genadig kan zijn; toch zal Hij Zich oprichten om Zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op Hem wacht. Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten. Want Hij zal Zich over je ontfermen als je weeklaagt, Hij zal antwoorden zodra Hij je hoort.

Het huis van gebed is een geestelijke realiteit die in het proces van de eindtijd een geestelijk dominerende factor zal zijn, want zowel vóór als tijdens en ná de terugkeer van Jezus zal het huis van gebed een permanente realiteit zijn.

Ook in het duizendjarige vrederijk zal het huis van gebed de belangrijkste factor op aarde zijn (Jes.2:2-5, 4:4-6). In alle drie aspecten van voorbede profeteert de Heer Zijn belofte dat Hij spoedig zal komen, en onze Heer is zeer serieus in deze belofte, zowel op persoonlijk als collectief niveau, en ook m.b.t. Zijn tweede komst. Maar er is een leven van voorbede en geloof nodig om deel te hebben aan dit proces.

Luc.18:6-7 Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan Zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem roepen? Of laat Hij hen wachten? Ik zeg jullie dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij dan geloof vinden op aarde? 


V.v.d.B. (Vriend van de Bruidegom)

Deze studie heeft als uitgangspunt het onderwijs over de eindtijd van Mike Bickle, direkteur van het "International House Of Prayer" in Kansas City (U.S.A.) www.ihopkc.org
Zie voor meer studies over dit onderwerp in de Nederlandse taal op de website van Vriend van de Bruidegom
Hefzibah

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]