Het bruiloftsvasten - Mike Bickle 

Bookmark and ShareMatt.9:14-17 Daarop kwamen de leerlingen van Johannes de Doper bij Hem en vroegen: Waarom vasten wij en de Farizeeën wel regelmatig en Uw leerlingen niet? Jezus antwoordde: Bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de Bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de Bruidegom bij hen wordt weggehaald, dan zullen ze vasten.

Niemand verstelt een oude mantel met een lap die nog niet gekrompen is. Want dan trekt de nieuwe lap de mantel kapot en wordt de scheur nog groter. Evenmin giet men jonge wijn in oude leren zakken. Anders scheuren de zakken, dan wordt de wijn verspild en gaan de zakken verloren. Maar gaat de nieuwe wijn in nieuwe zakken, dan blijven beide behouden.
 

Inhoud:
A: Het bruiloftsvasten.
B: Samenvatting van het bruiloftsvasten.
C: De zegeningen van het bruiloftsvasten.
D: De eenheid van geest, ziel en lichaam.
E: Geestelijke eetlust in het plan van God.
F: Gods genade geeft ons kracht om te vasten.
G: Het begrijpen van het bruiloftsvasten.
H: De profetische oproep tot het bruiloftsvasten.
J:  Zeven soorten van vasten in de Bijbel.
K: Slotconclusie.


A: Het bruiloftsvasten. 

De introductie van het bruiloftsvasten.
Matt.9:15 Jezus antwoordde: Bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de Bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de Bruidegom bij hen wordt weggehaald, dan zullen ze vasten.
Dit is de eerste keer in de Bijbel dat de openbaring van de Bruidegom-God gekoppeld wordt aan de levensstijl van vasten en gebed. In het Oude Testament was het vasten vooral gericht op verandering van benarde omstandigheden die het gevolg waren van een oordeel van God of de aanval van een vijand. Tijdens dit vasten gingen mensen in de bres staan voor het aangezicht van God ten behoeve van het volk; het doel was hoofdzakelijk om d.m.v. vasten en gebed de omstandigheden ten goede te keren, wat op zichzelf niet verkeerd is. 

Johannes de Doper was in de visie van Jezus de grootste van alle mensen (Matt.11:11) en hij leerde zijn discipelen om te vasten als een expressie van toewijding en overgave aan God (Matt.9:14). Met enige verwondering maar in oprechtheid vroegen de leerlingen van Johannes de Doper aan Jezus waarom Zijn leerlingen niet werden onderwezen in het vasten. Jezus gebruikte in Zijn antwoord voor Zijn leerlingen dezelfde omschrijving als waarmee Johannes de Doper zichzelf in Joh.3:29 omschreef, namelijk vrienden van de Bruidegom; en Jezus’ verklaring was dat vrienden van de Bruidegom niet verdrietig konden zijn wanneer Hijzelf als de Bruidegom bij hen was (Matt.9:15). 

Vanaf het begin dat zij Jezus volgden werden de gevoelens van passie in de leerlingen van Jezus voortdurend opgewekt en verzadigd door de aanwezigheid van Jezus Zelf, want Zijn woorden en daden waren voor hen een constante stroom van vurige passie. En hoewel zij Jezus nog niet kenden als de Messias- Bruidegom, leefden zij wel in de permanente atmosfeer van de hartstochtelijke liefde die Hij uitstraalde. Maar Jezus profeteerde dat ook Zijn leerlingen, de apostelen, zouden vasten wanneer Hij van hen weggenomen was. Maar hun manier van vasten zou niet geworteld zijn in verdriet over moeilijk omstandigheden; integendeel, hun vasten en gebed zou geworteld zijn in een gepassioneerd verlangen. 

Een viervoudige openbaring.
Het antwoord van Jezus in Matt.9:15 gaf de apostelen een viervoudige openbaring over informatie die zij nog niet kenden. In de eerste plaats omschreef Jezus Zichzelf als een Bruidegom, wat voor hen een volkomen nieuw perspectief was. In de tweede plaats werden zij omschreven als vrienden van de Bruidegom, wat hen ook een heel nieuw perspectief gaf op henzelf. Hierbij moet opgemerkt worden dat de vertaling met de term ‘bruiloftsgasten’ geen correcte vertaling van het Grieks is. In de derde plaats gaf Jezus te kennen dat Hij van hen weggehaald zou worden. En in de vierde plaats gaf Jezus hen uitzicht op een levensstijl van vasten en gebed. 

Maar Jezus gaf hen een totaal ander perspectief op het vasten dan zij gewend waren; Jezus profeteerde dat Zijn vrienden en leerlingen zouden treuren van verlangen om de liefde van Jezus opnieuw te kunnen ervaren als in het begin van hun leven met Jezus. Treuren om het gemis van de ervaring van liefde met de Bruidegom wordt opgewekt door de Heilige Geest; en de herinnering aan vroegere ervaringen van liefde zet ons ertoe aan om te vasten. Deze ervaring van treuren is geen verdriet vanwege negatieve omstandigheden, maar veel meer een expressie van heimwee naar de liefde van Jezus de Bruidegom. In Hgl.2:5 + 5:8 spreekt de Bruid uit dat zij zich zwak voelt vanwege de liefde; deze zwakte is een expressie van heimwee naar de liefde van de Bruidegom.

Een levensstijl van vasten en gebed is de sleutel waardoor de openbaring van de Bruidegom vernieuwd wordt in onze geest; vasten is een katalysator die onze herinneringen aan vroegere ervaringen aanscherpt en ons hongerig maakt naar meer. 

De hartslag van het bruiloftsvasten.
Matt.9:15b Maar er komt een dag dat de Bruidegom bij hen wordt weggehaald, dan zullen ze vasten. 
Het bruiloftsvasten wordt gemotiveerd door de vurige liefde van de Bruidegom voor Zijn volgelingen die door Hem worden omschreven als vrienden van de Bruidegom; Jezus onderwees Zijn leerlingen dat zij na Zijn heengaan zouden vasten vanwege een pijnlijk verlangen naar Zijn aanwezigheid.

Het bruiloftsvasten zal in de gemeente van Jezus in de eindtijd ontwikkeld worden tot de ultieme roep van Openb.22:17 waar de Bruid in volledige samenwerking met de Heilige Geest wereldwijd roept om de komst van de Bruidegom. Het bruidsperspectief van de Bijbel zal de wereldwijde gebedsbeweging inspireren tot het bruiloftsvasten als voorbereiding op de tweede komst van Jezus.

Onder de zalving van de Heilige Geest zal in de eindtijd de gemeente in volheid uitgroeien tot het huis van gebed (Jes.56:7) waarin alle gelovigen bij elkaar zullen komen en vurig zullen roepen om de komst van Jezus op een drievoudige manier. De eerste komst van Jezus is Zijn manifestatie in ons persoonlijke leven (Openb.22:7), de tweede komst van Jezus is Zijn volheid in de gemeente (Openb.22:12), en de derde komst van Jezus is Zijn definitieve terugkeer naar de aarde (Openb.22:20). 

De uitnodiging van Jezus luidt dat wij een hart zullen hebben dat in liefde wakkergemaakt is maar een afwezige Geliefde; dat is de weg van liefde waarop Hij ons heeft geplaatst. Dat is een pijnlijke uitnodiging, en het treuren om het gemis van Jezus is een grote realiteit; want het geschenk van Zijn afwezigheid is een vriend van dit rouwproces en de pijnlijke wond van een verliefd hart. Maar het is noodzakelijk om de Goddelijke motivatie in dit proces te kennen, want Hij laat ons niet alleen in onze pijn van liefde dan alleen maar met de bedoeling om de liefde te laten groeien.

De honger naar Jezus en Zijn eeuwige liefde is de pionier op de weg naar de volledige verzadiging van ons hart; wanneer wij de pijn van dit moment kunnen verbinden met de toekomstige diepte van liefde, zal ons hart ondersteund worden in de tijd van het wachten op God. Verlangen naar de Bruidegom is het voorbereidende werk dat de capaciteit van ons hart vergroot, zodat Hij ons daarna meer kan vullen met Zijn liefde dan eerder het geval was. 

De betekenis van nieuwe wijn.
Matt.9:16-17 Niemand verstelt een oude mantel met een lap die nog niet gekrompen is. Want dan trekt de nieuwe lap de mantel kapot en wordt de scheur nog groter. Evenmin giet men jonge wijn in oude leren zakken. Anders scheuren de zakken, dan wordt de wijn verspild en gaan de zakken verloren. Maar gaat de nieuwe wijn in nieuwe zakken, dan blijven beide behouden.
Dit gedeelte spreekt over een geestelijke reformatie i.v.m. het bruiloftsvasten; dit vasten wordt gemotiveerd door een treuren vanwege de pijn van de scheiding met de Bruidegom, met wie de apostelen zo intiem bevriend waren, toen Hij nog op aarde was. Nieuwe wijn i.v.m. dit vasten spreekt over een factor die mensen van binnenuit verandert, waardoor ook uitwendige structuren veranderen. 

Verandering van mensen vindt plaats tijdens het vasten vanuit de openbaring van de Bruidegom; dit was op dat moment een totaal nieuwe expressie van het koninkrijk van God. Het hart vol heimwee naar de liefde van Jezus wordt in het proces van vasten veranderd; in dit proces van verandering raakt het hart geworteld en gefundeerd in de hartstochtelijke en gepassioneerde liefde van Jezus (Ef.3:14-19).
Maar dit treuren vanuit dit bruidsperspectief werkt alleen wanneer je al een herinnering hebt aan eerdere ervaringen van de liefde van Jezus. Dit vasten is geworteld in een treurend hart (Matt.5:4), maar ook in een hart dat vol vertrouwen is omdat Jezus meer zal geven aan hongerige mensen (Matt.5:6). 

Spr.16:26
Een mens zwoegt omdat hij moet eten, het is de honger die hem dwingt.
Het is onze eeuwige erfenis om geliefd te zijn door Jezus en ook om ons door Hem geliefd te voelen; en het is eveneens onze eeuwige erfenis om Hem lief te hebben met dezelfde liefde. De Heilige Geest beloont ons vasten in het perspectief van de Bruidegom, een vasten dat vermengd is met bidden in de geest en mediteren in het woord van God over de schitterende schoonheid van Jezus (Jes.33:17). Dit vasten krijgt de gegarandeerde beloning van de Vader (Matt.6:18), dat Hij de capaciteit van ons hart zal vergroten om meer openbaring over de Bruidegom te kunnen ontvangen. 

Maar deze beloning is hoofdzakelijk intern! Er zijn externe beloningen voor vasten zoals in Matt.17:21, waar autoriteit over de vijand beloofd wordt als gevolg van bidden en vasten. Maar de interne beloning brengt je veel hoger en daalt veel dieper af in je binnenste; het is deze interne aanraking door de Heilige Geest, die ons hart in vuur en vlam zet (Luc.24:32). Ons hart wordt geopend om meer openbaring te ontvangen op een snellere manier over de hartstocht van deze gepassioneerde Bruidegom. Het centrale thema van dit bruiloftsvasten is het begrip ‘hartstochtelijk verlangen’. 

Jes.62:4-5
Men noemt je niet langer Verlatene en je land niet langer Troosteloos oord, maar je zult heten Mijn verlangen en je land Mijn bruid. Want de Heer verlangt naar jou en je land wordt ten huwelijk genomen. Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt, zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen, en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal jouw God zich over jou verheugen.
Wanneer je het verlangen van Jezus naar jou ziet, wordt er in jou een verlangen naar Hem wakker gemaakt; er is niets wat je liever wilt dan geliefd te zijn door deze Bruidegom-God. In dit proces van liefde groeien de positieve verlangens steeds sterker en worden de negatieve verlangens steeds zwakker om tenslotte te bezwijken onder het overheersende gewicht van de Goddelijke verlangens in het kader van het bruidsperspectief. 

Groeiende verlangens en hun beloning.
a) we ontvangen een zachtgemaakt hart dat op zoek is naar deze liefdesrelatie. 

b) we ontvangen verzadigde emoties door datgene waarvoor we werkelijk gemaakt zijn. 

c) we ontvangen een vurige geest die in vuur en vlam ontstoken wordt door hemelse passie. 

d) we ontvangen een verlicht verstand door de Geest van openbaring en inzicht. 

e) we ontvangen een versterkte geestelijke identiteit door kennis die geworteld is in liefde. 

f) we ontvangen vurige emoties die verlangen naar de gerechtigheid van God op alle gebieden van onze eigen leven en in de samenleving om ons heen.

B: Samenvatting van het bruiloftsvasten.

1) Er is een nieuw uitgangspunt voor het vasten; vasten verruimt het hart door een ontmoeting met de schoonheid van onze Bruidegom-God. 

2) De beloning van het vasten is de aanraking van ons hart; wij plaatsen onszelf voor de genade van God om de capaciteit van ons hart te vergroten, zodat wij veel beter kunnen ontvangen op hartstniveau. De beloningen zijn hoofdzakelijk inwendig
Matt.6:17-18 Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. 

3) Hartstocht is de sleutel tot het begrijpen van het bruiloftsvasten; deze hartstocht is de primaire doelgerichtheid van ons hart om ons verlangen naar Jezus te vergroten en om Zijn hartstocht te ontmoeten.

4) Er is in het bruiloftsvasten niet alleen sprake van het inbrengen van nieuwe verlangens, maar er is ook sprake van het verwijderen of in ieder geval verminderen van oude, zondige verlangens. 

5) Het bruiloftsvasten bestaat uit intens genieten; dit vasten heeft als doel het najagen van plezier en genot tijdens het lezen van het woord van God. Het is een vasten dat vreugde en plezier vrijzet. 

6) Het resultaat van het bruiloftsvasten is dat wij groeien in liefde voor het vasten.

C: De zegeningen van het bruiloftsvasten.

Het bruiloftsvasten maakt ons hart zacht en gevoelig om meer van God te kunnen ontvangen. 

1) Dit is het vasten waarop Johannes de Doper zijn aandacht richtte voor het verruimen van zijn hart in de tegenwoordigheid van God. De Bijbel laat duidelijk zien dat Johannes de Doper geen wonderen en tekenen verrichtte, maar hij stond krachtig in verbinding met God.
Luc.1:15 Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden met de Heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is.

2) In Matt.11:11 noemde Jezus hem de grootste mens die ooit uit een vrouw geboren was, iemand met een vurig brandend hart.
Joh.5:35 Johannes was een lamp die helder brandde, en u hebt zich een tijd in zijn licht verheugd. 

Het bruiloftsvasten verlicht ons verstand door de Geest van openbaring.
Luc.24:32 Daarop zeiden ze tegen elkaar: Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?
Ps.25:14 De Heer is een vriend van wie Hem vrezen, Hij maakt hen vertrouwd met Zijn verbond.
1Kor.2:10 God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God.
Joh.16:15
Alles wat van de Vader is, is van Mij; daarom heb Ik gezegd dat Hij alles wat Hij jullie bekend zal maken, van Mij heeft. 

Het bruiloftsvasten vergroot onze emoties. 

1) Jezus heeft gerechtigheid lief en Hij haat ongerechtigheid, en wij kunnen binnengaan in de manier waarop Hij gevoelens koestert over het leven.
Hebr.1:8-9 Maar tegen de Zoon zegt Hij: God, Uw troon houdt stand tot in alle eeuwigheid, en de scepter van het recht is de scepter van Uw koningschap. Gerechtigheid hebt U liefgehad en onrecht gehaat; daarom, God, heeft Uw God U gezalfd met vreugdeolie, als geen van Uw gelijken. 

2) David sprak hierover in Ps.69:7-10; hij sprak over zijn vurige ijver voor het huis van God die hem verteerde, en hij legde een verband met vasten vanwege het feit dat zijn familie en vrienden hem totaal niet begrepen. Jezus paste deze tekst op zichzelf toe in Joh.2:17.
Ps.69:7-10 Om U moet ik smaad verduren en bedekt het schaamrood mijn gezicht. Ik ben voor mijn broers een vreemde geworden, een onbekende voor de zonen van mijn moeder. De hartstocht voor Uw huis heeft mij verteerd, de smaad van wie U smaadt, is op mij neergekomen. Ik huilde tranen toen ik vastte, maar wat ik oogstte was hoon. 

3) Het versterkt in ons hart de geconcentreerde emoties om onszelf volledig te richten onze hemelse Koning-Bruidegom.
Ps.27:4 Ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen, Hem te ontmoeten in zijn tempel.
Luc.10:42 Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’
Fil.3:13-14 Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. 

4) Het maakt ons sterk om promotie buiten God om te weigeren.
Joh.6:15 Jezus begreep dat ze Hem wilden dwingen om mee te gaan en Hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok Hij zich terug op de berg, alleen. 

Het bruiloftsvasten versterkt een diep gevoel van onze geestelijke identiteit. 

1) Wanneer je de stem van Jezus verstaat, zul je graag zelf een stem willen worden.
Joh.3:29-30 De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. Hij moet groter worden en ik kleiner.

2) Luisteren naar de stem van de Bruidegom versterkt onze geestelijke identiteit enorm. Johannes werd een stem omdat hij Gods stem had gehoord; hij was tevreden omdat hij een stem was en niet een naam of een gezicht. Hij had een innerlijke rust, blijdschap en vreugde die geen verband hield met zijn bekendheid in het land, want de mensen zeiden dat hij gedemoniseerd was.
Matt.11:18 Want toen Johannes kwam, en niet at en dronk, zei men: Hij is door een demon bezeten. 

3) De laatste uitspraak van Johannes de Doper in de Bijbel is dat hij de stem van de Bruidegom had gehoord, en dat vervulde hem zo sterk met blijdschap dat hij Jezus groter wilde zien worden en hijzelf kleiner. Wanneer wij de stem van de Bruidegom horen worden wij veranderd in onze verlangens; wanneer wij Jezus willen winnen, verliezen wij onze angst om andere dingen te verliezen.
Joh.3:30 Hij moet groter worden en ik kleiner. 

Het bruiloftsvasten bereidt de menselijke geest voor op een ontmoeting met God. 
Vasten is bedoeld om barrières en hindernissen te verwijderen zodat wij kunnen bidden zonder ophouden; het bereidt ons voor op een intieme relatie met God en krachtige ontmoetingen met Hem.
Jes.59:1-2 De arm van de HEER is niet te kort om te redden, Zijn gehoor niet te zwak om te luisteren; jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven…… 

Het bruiloftsvasten versterkt onze geest in de geestelijke oorlogsvoering.
In bepaalde seizoenen is er een toename van de kracht van God maar ook van de tegenaanvallen; het vasten is een vorm van geestelijke oorlogsvoering, waardoor ook bolwerken in ons verstand omver worden gehaald.
Matt.17:21 Dit soort kan alleen door gebed en vasten worden uitgedreven.

D: De eenheid van geest, ziel en lichaam.

Fil.3: 20-21 Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze Redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee Hij in staat is alles aan Zich te onderwerpen, zal Hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan Zijn verheerlijkt lichaam.

De verstoring van Gods plan met ons lichaam.
Wanneer onze lichamelijke eetlust niet in balans is met de Heilige Geest, wordt onze capaciteit om van God te genieten verkleind. 

1) Zwelgen in zondige eetlust verontreinigt ons lichaam. 

2) Overmatig eten in legitieme eetlust leidt tot gebondenheid. 

3) Het verwaarlozen van Gods principes voor onze fysieke gezondheid rooft onze energie.
1 Kor.6:19-20 Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. 

De afgod van overmatig eten.
1) De afgod van overmatig eten en het gebrek aan zelfbeheersing over lichamelijke eetlust ondermijnt de werking van het kruis in ons leven, want onze buik is dan onze god geworden.
Fil.3:18b-19 ……velen leven als vijanden van het kruis van Christus en gaan hun ondergang tegemoet. Hun god is hun buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken.
2) Voedsel is een door God gegeven zegen (1Tim.4:4-5), maar wordt door demonische machten misbruikt en velen aanbidden deze afgod in de tempel van overdaad. De stad Sodom is hiervan een voorbeeld uit de Bijbel.
Ezech.16:49 Zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom: in trots, overdaad en zorgeloze rust leefde zij met haar dochters zonder de ellendige en de arme te ondersteunen (NBG’51). 

3) Num.11 is een krachtige ontmaskering van de afgod van het voedsel en zijn beïnvloeding van het volk Israël na de uittocht uit Egypte.
Num.11:4-6 Het samenraapsel van vreemdelingen dat met hen meetrok, was onverzadigbaar, en ook de Israëlieten begonnen weer te klagen. Hadden we maar vlees te eten! zeiden ze. We verlangen terug naar de vis die we in Egypte volop te eten hadden, naar de komkommers en watermeloenen, de prei, uien en knoflook. We drogen uit, we zien nooit iets anders dan dat manna. 

Het was de liefde van de Heer, die Zijn volk op een dieet van manna en water zette om het volk te genezen van Egyptische invloeden, want de Heer wilde hen genezen (Ex.15:26b). Het volk klaagde niet over gebrek aan voedsel, maar over het gebrek aan afwisseling en smaak in het voedsel; ze tergden God vanuit hun gebondenheid aan Egyptische welvaart, maar hun zucht naar overdaad bracht alleen maar de dood (Ps.78:17-18, 29-31).

E: Geestelijke eetlust in het plan van God.

1) God schiep onze lichamelijke eetlust op zo'n manier dat Hij ons zou kunnen omvormen tot vrijwillige minnaars van God, zodat wij zouden kunnen kiezen om te wandelen volgens onze geestelijke eetlust.

2) God wil Zijn gemeente bevrijden van deze overheersing van onze lichamelijke eetlust. Zijn oproep tot vasten confronteert ons met geestelijke principes, die ons laten zien hoe verslaafd wij zijn aan de afgod van het voedsel.

F: Gods genade geeft ons kracht om te vasten.

1) Vasten dat door de genade van God bekrachtigd wordt, is in staat om deze afgod te ontmaskeren en te onttronen. 

2) In de tijd van Johannes de Doper werkte deze demonische geest net als in elke andere generatie.
Matt.11:18 Want toen Johannes kwam, en niet at en dronk, zei men: Hij is door een demon bezeten. 

3) David ervoer dezelfde tegenstand toen hij vol overgave vastte voor het huis van God.
Ps.69:11-12 Ik huilde tranen toen ik vastte, maar wat ik oogstte was hoon. Ik hulde mij in een boetekleed, maar verachting werd mijn deel.

4) Wij kunnen de mate van onze aanbidding van deze afgod ontdekken door niet te eten; de mate waarin wij emotioneel ontsporen is de mate van onze afgoderij. Deze afgoderij is niet alleen te vinden in overmatig eten, maar ook in allerlei excessen in plezier, entertainment en recreatie. 

5) Gods antwoord op onze nood is Zijn oproep tot vasten.

G: Het begrijpen van het bruiloftsvasten. 

Het bruiloftsvasten.
1) Jezus introduceerde een nieuw denkpatroon over vasten in Matt.9:14-17; Hij voegde een nieuw element toe aan het oudtestamentische begrip van vasten, en Hij verbond het vasten aan het treuren over het gemis van de tegenwoordigheid van de Bruidegom. 

2) Het bruiloftsvasten verschilt van andere vormen van vasten in het Oude Testament waarbij vooral gezocht werd naar het ingrijpen van Gods hand in omstandigheden. Deze vormen van vasten worden door de hele Bijbel heen gevonden en Jezus verving deze vormen uit het Oude Testament niet, maar Hij voegde een nieuwe heerlijke dimensie aan het vasten toe. Het is bijbels om te vasten voor het vermijden of overwinnen van rampen, het is bijbels om te vasten voor het zoeken naar Goddelijke leiding, en het is bijbels om te vasten voor opwekking of het vrijzetten van de tegenwoordigheid van God in een bepaald geografisch gebied. 

3) Treuren in het bruiloftsvasten is een ervaring van verliefdheid; het hart lijdt pijn van verlangen naar de omhelzing van de Bruidegom. Dit spreekt van harten die gewond zijn met liefde, en Jezus relateerde het vasten aan deze verwonding door Zijn liefde. Het doel van het bruiloftsvasten is om in versneld tempo meer openbaring over de schoonheid van God in ons hart te brengen. 

Een profetische oproep tot een nieuw soort vasten.
1) In Matt.9:15 deed Jezus een profetische oproep vanuit Zach.8:18-23

2) Johannes de Doper had zichzelf een paar maanden daarvoor in Joh.3:29 geïdentificeerd als een vriend van de Bruidegom; Jezus gebruikte deze identiteit als eerste titel voor de apostelen, omdat zij zouden opereren in dezelfde geestelijke identiteit als Johannes. Jezus gebruikte hetzelfde woord van treuren, maar Hij verbond het aan een innerlijke ervaring van verliefdheid. 

3) Jezus profeteerde ook over de vernietiging van de religieuze structuren in Zijn tijd, omdat in die tijd vasten vooral werd gezien als treuren over een politieke of natuurlijke ramp. 

Een nieuw denkpatroon over het vasten.
1) Johannes de Doper was de eerste vriend van de Bruidegom, want hij was de eerste persoon die vreugde ervoer in het horen van de stem van de Bruidegom door de openbaring van de Heilige Geest; maar toen Jezus kwam, kon hij vanwege zijn eigen bediening niet voortdurend bij Jezus zijn. Hij moest op een afstand blijven en daardoor ontwikkelde hij zijn levensstijl van vasten in de woestijn.
Joh.3:29 De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. 

2) Jezus bevestigde dit nieuwe denkpatroon over vasten en Hij sprak met de apostelen over treuren in relatie tot de Bruidegom-God. 

3) De omhelzing van Jezus geeft ons emoties van diepe vreugde in Hem, maar de fysieke afwezigheid van Jezus creëert een diep verlangen dat leidt tot het bruiloftsvasten. Zijn fysieke afwezigheid en tegelijkertijd Zijn overweldigende schoonheid, die door de Heilige Geest geopenbaard wordt, ruïneert een menselijk hart voorgoed voor een ‘normaal’ leven op aarde. Het bruiloftsvasten wordt geboren uit een diep verlangen naar de Bruidegom. 

Het Hooglied in relatie tot het bruiloftsvasten.
1) Het boek Hooglied spreekt in poëtische taal over het bruiloftsvasten.
Hgl.8:5 Wie is zij, die daar komt uit de woestijn, leunend op de arm van haar geliefde? Onder de appelboom wekte ik jou. Daar kreeg je moeder weeën, weeën van jou, daar baarde ze jou. 

2) Er zijn in het boek Hooglied slechts twee momenten waarop de Bruid zichzelf als smoorverliefd omschrijft.
Hgl.2:4-5 Hij brengt mij in het wijnhuis, boven mij zijn vaandel van liefde. Verkwik me met rozijnen, verfris me met appels, want ik ben ziek van liefde.
Deze gevoelens van liefde ervoeren de apostelen toen Jezus nog niet naar het kruis was gegaan; zij waren voortdurend in Zijn fysieke tegenwoordigheid aanwezig en werden permanent overweldigd door de woorden van Zijn liefde en de uitstraling van Zijn passie.
Hgl.5:6-8 En ik deed open voor mijn lief, maar hij was weg, mijn lief was weggegaan. Een duizeling beving mij toen ik zag dat hij er niet meer was. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet, ik riep hem, maar hij antwoordde niet. De wachters vonden mij op hun ronde door de stad. Ze sloegen mij, ze verwondden mij, ze rukten mij de sluier af, de wachters van de muren. Ik bezweer je, meisjes van Jeruzalem, als jullie mijn lief vinden, wat zeggen jullie tegen hem? Dat ik ziek van liefde ben.
De apostelen ervoeren deze gevoelens van liefde nadat Jezus hen verlaten had en naar de hemel was gegaan; toen misten zij Zijn fysieke tegenwoordigheid en Zijn rechtstreekse spreken tot hen. Het gemis van deze tegenwoordigheid maakte in hen het treuren vanwege verliefdheid wakker, dat hen aanspoorde om te gaan vasten volgens de principes van Matt.9:14-17

Verliefdheid leidt tot een levensstijl van vasten.
1) God creëert gevoelens van verliefdheid in ons om ons tot de overtuiging van een levensstijl van vasten te leiden; God creëert deze gevoelens niet in een gevoel van van hopeloosheid over het missen van vroegere ervaringen, zoals in Ps.42:6.
Ps.42:6 Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God; eens zal ik Hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. 

2) God roept ons van het ene niveau van diepte in God naar nieuwe niveaus van diepten.
Ps.42:7-8 Mijn ziel is bedroefd, daarom denk ik aan U, hier in het land van de Jordaan, bij de Hermon, op de top van de Misar. Het is de roep van diepte tot diepte, de stem van Uw waterstromen; al Uw golven slaan zwaar over mij heen.

3) Het bruiloftsvasten is gebaseerd op een oorspronkelijke ervaring van diep verlangen; om dit verlangen te ontwikkelen moeten wij ons voeden met de openbaring van de Bruidegom. Het bruiloftsvasten vergroot de capaciteit van ons hart om de schoonheid van onze Bruidegom-God te kunnen zien. 

4) Jes.61:3 is een samenvatting van het verschil tussen het vasten in het Oude Testament en het vasten in het Nieuwe Testament dat een hoger doel heeft.
Jes.61:3 ……om aan Sions treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen Terebinten van gerechtigheid, geplant door de Heer als teken van Zijn luister.

5) Dit unieke vasten bestaat in het najagen van schoonheid; het komt voort uit vreugde en het gewaad van lofprijzing. Deze kleine hoeveelheid vreugde is de kracht van het bruiloftsvasten en verschilt enorm van het oude denkpatroon over vasten.

H: De profetische oproep tot het bruiloftsvasten.

De profetische oproep tot het bruiloftsvasten.
1) De profetische proclamatie van een vreugdevol vasten wordt gegeven in Zach.8:18-23 en in Matt.9:14-17; deze teksten beschrijven de allerhoogste vorm van vasten in de ervaring van het hart.
Zach.8:19-23 Dit zegt de Heer van de hemelse machten: De vastendagen in de vierde en de vijfde maand en de vastendagen in de zevende en de tiende maand zullen voor Juda veranderen in blijde feestdagen vol vreugde en vrolijkheid. Maar let wel: houd de vrede en waarheid in ere! Dit zegt de Heer van de hemelse machten: Er zullen opnieuw mensen komen uit allerlei landen en steden. De inwoners van de ene stad zullen naar de volgende stad gaan en zeggen: Ga met ons mee. Wij zijn op weg om eer te bewijzen aan de Heer van de hemelse machten en Zijn gunst af te smeken. Grote en machtige volken zullen naar Jeruzalem komen om daar de Heer van de hemelse machten te vereren en Zijn gunst af te smeken. En dit zegt de Heer van de hemelse machten: Als die tijd is gekomen, zullen tien mannen uit volken met verschillende talen een Joodse man bij de slip van zijn mantel grijpen met de woorden: Wij willen ons bij u aansluiten, want we hebben gehoord dat God bij u is. 

2) Er is hier sprake van drie profetieën die samenvloeien in één stroom van gedachten.
a) Er is sprake van een herontdekking van het vasten wanneer de oordelen van God steden onderdompelen in rampspoed.
b) Er is sprake van een herontdekking van het gebed; de Heer gaat huizen van gebed oprichten over de hele wereld.
c) Alle naties van de aarde zullen willen horen over de God van Israël; er komt een beweging van de Heilige Geest naar Jeruzalem en daarna naar de steden van de wereld. 

Drie profetische toepassingen van de herontdekking van het vasten.
1) Een vasten dat vervuld is met vreugde en blijdschap, waarin wij God ontmoeten in plaatsen van tragedie.
a) In dit vurige vasten temidden van Gods oordelen zullen wij geen tegenstrijdigheid zien in Zijn persoonlijkheid als Bruidegom, als Koning en als Rechter, want alles wat Hij doet, doet Hij met het oog op vurige passie en hartstocht.
b) Het hart van de gelovige dat vurig het hart van God zoekt met vasten, zal een superieure vreugde kennen in het ontmoeten van de Bruidegom-God. Dit is de geheime kracht van de vreugdevolle, smoorverliefde martelaren in de eindtijd.
c) Het bruiloftsvasten is een superieure manier van vasten, waarin Jezus ons oproept om feest te vieren in Hem. 

2) Zach.8:20-22 spreekt over een wereldwijde gebedsbeweging aan het einde van dit tijdperk; de voorbidders zullen vreugdevolle, vastende voorbidders zijn.
Jes.56:7 Ieder die vasthoudt aan Mijn verbond, hem breng Ik naar Mijn heilige berg, hem schenk Ik vreugde in Mijn huis van gebed; zijn offers zijn welkom op Mijn altaar. Mijn tempel zal heten Huis van gebed voor alle volken.

3) Er zal sprake zijn van een smoorverliefdheid aan het einde van dit tijdperk, waarin vurige gelovigen in al hun zwakheid leunen op de hemelse Bruidegom.
Hgl.8:5-6 Wie is zij, die daar komt uit de woestijn, leunend op de arm van haar lief?...... Draag mij als een zegel op je hart, als een zegel op je arm. Sterk als de dood is de liefde, beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. De liefde is een vlammend vuur, een laaiende vlam. 

God beschrijft Zijn eigen vreugde.
1) Wanneer God het karakter van Zijn vreugde over ons beschrijft, doet Hij dat als volgt.
Jes.62:5b …… zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal jouw God zich over jou verheugen. 

2) Johannes beschreef zijn vreugde over zijn God als volgt.
Joh.3:29 De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. 

3) Op de grote bruiloft van het Lam zijn vreugde en blijdschap de twee belangrijkste reacties.
Openb.19:7-8 Laten we blij zijn en jubelen, laten we Hem de eer geven! Want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen.

4) Jesaja 61 + 62, Psalm 45 en Hosea 2 spreken over de vreugde en blijdschap van de Bruidegom-God. Het woord blijdschap is verbonden aan de Bruidegom en de Bruid; deze vreugde beschrijft de gepassioneerde liefde. 

Jezus’ profetie over het bruiloftsvasten.
1) Jezus profeteerde dat Zijn apostelen zouden vasten wanneer Hij niet meer bij hen zou zijn.
Matt.9:15b Maar er komt een dag dat de Bruidegom bij hen wordt weggehaald, dan zullen ze vasten. 

2) Dit bruiloftsvasten zal wereldwijd vervuld worden in de laatste generatie van de Bruid op aarde. 

3) Jezus beschreef het hoogtepunt van vasten in de genade van God; Hij sprak over de hoogste ervaring die mogelijk is met God, daarbij verwijzend naar de ontmoeting in de bruidskamer. 

4) Jezus introduceerde ook een nieuwe manier van leven voor de gelovigen m.b.t. hun relatie met God en hun kijk op het wezen van God Zelf. Er zal een nieuw denkpatroon over het vasten doorbreken in de wereldwijde gemeente van Jezus, wanneer deze nieuwe vorm van God ontmoeten wordt vrijgezet op aarde. 

5) Omdat Johannes de Doper werd ingewijd en bevestigd in het bruiloftsvasten, ontwikkelde zijn hart zich tot een helder brandende lamp (Joh.5:35). Zo geldt ook voor ons dat passie voor Jezus en bewogenheid voor de wereld ontwikkeld worden in het bruiloftsvasten. 

De Bruidegom-God introduceert Zichzelf.
1) De Bruidegom-God introduceerde Zichzelf al in Jes.61 +62 en Hos.2; in Matt.9 beschreef Jezus het karakter van de relatie die de gelovigen hebben met hun Bruidegom-God d.m.v. vasten in verliefdheid. 

2) De eerste man die Jezus proclameerde als de Bruidegom-God, is de man die bekend werd om zijn vasten in de woestijn; vasten is nauw verbonden met de Bruidegom. De boodschap over de Bruidegom is fundamenteel voor de voorlopers; God zal diegenen uitkiezen, die dezelfde mentaliteit van geest hebben als Johannes de Doper om Jezus aan de wereld te introduceren, vlak voordat Jezus terugkeert.
3) Het bruiloftsvasten vergroot onze capaciteit om de omhelzingen van de Heer te ontvangen; als we willen feestvieren op de identiteit van onze Bruidegom-God, zullen we moeten leren om feest te vieren in het boek Hooglied. 

4) In het bruiloftsvasten zullen wij de hartstochtelijke God met vurige passies beginnen te ervaren: de Goddelijke romantiek, de essentie om de grootste beloning in onze inwendige mens te ontvangen, het geheim van de vreugdevolle martelaren aan het einde van dit tijdperk op de glazen zee uit Openb.15:2

Nieuwe wijn en de nieuwe wijnzak.
1) De Heilige Geest zal grote vreugde vrijzetten op het bruiloftsfeest van het Lam, waarbij Hij de verborgen gebieden van het menselijke hart bereikt met gepassioneerde liefde, zoals ons wordt opgedragen in het eerste gebod (Matt.22:37). Hier op aarde mogen wij al vele goede voorproefjes hebben van datgene wat wij in de eeuwigheid volledig zullen ervaren.
Hand.2:1-4 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
Ef.5:18b-19
maar laat de Geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. 

2) Nieuwe wijnzakken ofwel nieuwe structuren zullen in de eindtijd noodzakelijk zijn, wanneer grote menigte mensen de hemelse Bruidegom gaan ontmoeten.
Matt.9:17 Evenmin giet men jonge wijn in oude leren zakken. Anders scheuren de zakken, dan wordt de wijn verspild en gaan de zakken verloren. Maar gaat de nieuwe wijn in nieuwe zakken, dan blijven beide behouden.

J:  Zeven soorten van vasten in de Bijbel.

De twee dimensies in het vasten.
1) Het vasten dat gepaard gaat met voorbede in de geestelijke strijd vinden we bij mensen met het karakter van Hanna uit Luc.2:36-37

2) Het vasten dat gepaard gaat met gebed en meditatie vinden we bij Maria van Betanië in Luc.10:39

3) Deze beide dimensies van gebed zijn nodig en zullen ingrijpend veranderd worden door de genade van het vasten. 

Vasten is een privilege dat door genade aan ons gegeven wordt.
1) De levensstijl van het vasten is veel gemakkelijker dan af en toe te vasten; onze manier van denken, het ritme van ons lichaam en onze emoties veranderen grondig, waardoor vasten gemakkelijker wordt. 

2) Er bestaat een onuitgesproken leugen in de gemeente, die zegt dat wij niet kunnen vasten als de gelovigen in de tijd van de Bijbel vanwege de eisen van de moderne tijd. Dit is een leugen van de duisternis, die wij moeten confronteren met de waarheid van het woord van God. 

3) Vasten en gebed zullen in de eindtijd vreugdevol worden (Jes.56:7, Zach.8:19), want God zal het menselijke hart romantisch benaderen in het bruiloftsvasten; de genade in het vasten is noodzakelijk om de bediening van de voorlopers toe te rusten om een eigen stem te zijn en niet een echo van anderen. 

4) De genade in het vasten zal op een belangrijke manier onze ervaring met God vergroten. 

Zeven soorten van vasten in de Bijbel. 

1. Het vasten om een nationale of persoonlijke crisis te voorkomen, 1Sam.7:6, Jona 3:3-5, Joël 1:14 

2. Het vasten om de kracht van God in persoonlijke bediening te kunnen ervaren, Matt.17:21 

3. Het vasten voor wijdverbreide opwekking, Joh.4:35-38 

4. Het vasten voor politieke en sociale gerechtigheid, Matt.5:6 

5. Het vasten tot expressie van verdriet en treuren.
    a) m.b.t. gemeenschappelijke zonde in een land of stad - 1 Sam.7:6, Neh.9, Dan.10.
    b) m.b.t. persoonlijk verlies - 2Sam.1:12, 3:35, 12:16-23 

6. Het vasten als voorbereiding op een Goddelijke opdracht, Ezra 8:21, Hand.13:1-2, 14:23 

7. Het bruiloftsvasten met een drievoudige focus:
    a) het verdieping van intimiteit met God.
    b) het ontvangen van grotere openbaring van de schoonheid van God.
    c) het binnengaan in de verborgen geheimen van God.

K: Slotconclusie.

Het bruiloftsvasten zal in de eindtijd in het centrum van de belangstelling staan in de gemeente van Jezus Christus, dat is de generatie voordat de Heer terugkeert. Jezus introduceerde in Matt.9 het nieuwe denkpatroon in het vasten, een vasten dat in de genade van God uitgroeit tot de hoogste ervaring van vasten. Deze vorm van vasten heeft betrekking op de vrienden van de Bruidegom, waarvan Johannes de Doper de eerste was.

Jezus verklaarde dit vasten vanuit het gevoel van verlies over vroegere ervaringen met Zijn gepassioneerde omarming, waaraan de apostelen gewend waren geraakt. Jezus beloofde dat de Heilige Geest deze gepassioneerde taak van Jezus zou overnemen. De gelovigen treuren in het bruiloftsvasten om de afwezigheid van Jezus vanuit het door liefde gewonde hart; God maakt in ons een smoorverliefd verlangen wakker, dat ons steeds dieper doet verlangen naar de tegenwoordigheid van Jezus de Bruidegom. 

Het doel van het bruiloftsvasten is om onze geestelijke capaciteit te vergroten in het genadig ontvangen en ervaren van meer van de liefde van Jezus in ons hart. Dit vasten heeft een intens stimulerende dimensie; het versnelt onze capaciteit om meer van Jezus te ontvangen op een manier die langer blijft en dieper doordringt. De diep verborgen gebieden van Gods hart zullen aan ons geopenbaard worden onder de banier van Zijn liefde, die wij ontdekken in het gezicht van Jezus.

Hij zal ons een hart geven dat niet meer kan leven zonder Hem intens diep te kennen; aan zulke hongerige en dorstige mensen zal Hij deze zalving geven. Een kleine hoeveelheid openbaring over de Bruidegom maakt ons onverzadigbaar hongerig; de rijken worden steeds rijker in de Heilige Geest, wanneer zij hun verlangen naar de Bruidegom volgen.
Joh.17:26 Ik heb hun Uw naam bekendgemaakt en dat zal Ik blijven doen, zodat de liefde waarmee U Mij liefhad in hen zal zijn en Ik in hen.

V.v.d.B. (Vriend van de Bruidegom)

Deze studie heeft als uitgangspunt het onderwijs over de eindtijd van Mike Bickle, direkteur van het "International House Of Prayer" in Kansas City (U.S.A.) www.ihopkc.org
 
Zie voor meer studies over dit onderwerp in de Nederlandse taal op de website van Vriend van de Bruidegom
Hefzibah

 

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]