Het belang van lofprijs en aanbidding - Jan Willem Bakker 


Cora & Jan-Willem Bakker

Bookmark and Share


Dit is een geestelijk seizoen dat onder meer gekenmerkt wordt door een hernieuwde nadruk op aanbidding en lofprijs van de Heer.
In dit artikel zal ik nader op dit onderwerp ingaan.

Aan de orde komen onder meer: 

- de betekenis van aanbidding en lofprijs
 
- de redenen waarom wij aanbidden en lofprijzen
 
- remmingen bij aanbidding
 
- enkele belangrijke principes van aanbidding
 
- de effecten van aanbidding en lofprijs op ons leven. 

Wat is aanbidding?
Zowel het oude als nieuwe testament kent verschillende woorden voor aanbidding. Het voert te ver om op al die verschillende termen in te gaan, maar een rode draad die door de betekenis van vele termen loopt is ‘zich voor iemand neerbuigen’. 
Eén van de termen slaat op een oud gebruik in de oude wereld waarin iemand zich voor een heerser of belangrijk persoon neerbuigt en de zoom van het kleed van die persoon kust, of de voet kust of de grond voor die persoon.
Psalm 2: 10-12 verwijst naar dit gebruik. In dit bijbelgedeelte worden de koningen en heersers van de wereld ernstig aangeraden om Gods Zoon, Christus dus, eer te bewijzen met een kus.
Aanbidding komt er in feite op neer dat je jezelf heel klein maakt voor een ander en daarmee de ander automatisch groot maakt.

Er zijn in de bijbel ook termen die ‘een ander verhogen’, of ‘hem in de hoogte tillen’, betekenen. Die termen tonen hetzelfde principe als ‘voor iemand neerbuigen’. Wanneer je een ander hoger maakt dan jezelf, dan verneder je jezelf automatisch voor die ander. Praktisch gesproken kun je iemand verhogen door hem bijvoorbeeld op een troon of op de schouders te dragen, maar dit verhogen kunnen wij ook via onze woorden doen. 
Er zijn ook termen in de bijbel die ‘groot’ of ‘gewichtig maken’ betekenen. Ook die termen komen op hetzelfde neer als neerbuigen. Wanneer je een ander groot of gewichtig maakt ten opzichte van jezelf, dan maak je jezelf immers automatisch klein en onbelangrijk ten opzichte van die ander.
Een ander groot maken kun je ook zowel met woorden als met handelingen doen. Al die verschillende termen mogen wij dan ook best met aanbidding vertalen.
Aanbidding vereist verder dat dit klein maken van jezelf ten opzichte van de ander, dan wel de ander groot of hoog ten opzichte van jezelf, gepaard gaat met een diep en oprecht respect voor de ander.
 
Openbaring 4:9-11 geeft een prachtig voorbeeld van een bijbelse aanbidding. Het is niet helemaal duidelijk wie de 24 oudsten in dit gedeelte nu eigenlijk zijn of wat zij vertegenwoordigen. Het zijn kennelijk in ieder geval belangrijke wezens. Zij hebben een speciale taak om samen met God te regeren. Daarom hebben zij ook tronen en kronen op hun hoofd.
Dit bijbelgedeelte beschrijft hoe deze 24 oudsten zich neer voor God neerwierpen en hun eigen kroon, en daarmee hun eigen waardigheid en belangrijkheid, aan de voeten van de Heer wierpen. Dat is echte aanbidding ten voeten uit.
Dit gedeelte illustreert verder het bijbelse principe dat aanbidding zowel een individuele activiteit is, van gelovigen apart, als een gezamenlijke activiteit van gelovigen met elkaar.

Dit betekent onder meer dat aanbidding niet hetzelfde is als christelijke muziek maken. Er bestaat zeker zoiets als echte aanbiddingmuziek. Muziek is zelfs een krachtige en inspirerende vorm van aanbidding.
Christelijke muziek is echter alleen echte aanbiddingmuziek wanneer wij God groot maken ten opzichte van onszelf, en onszelf klein ten opzichte van Hem, en tevens een diep en oprecht respect voor Hem uiten. Veel christelijke muziek is niet in de eerste plaats gericht op het grootmaken van de Heer, maar op het troosten of bemoedigen van medegelovigen. Of zulke muziek is een vorm van evangelisatie. Op zich hoeft er niets mis te zijn met dergelijke muziek. Deze muziek kan zelfs sterk door de Heer geïnspireerd en gezegend worden. Maar strikt genomen zijn deze vormen van christelijke
muziek een ander genre muziek dan aanbiddingmuziek.

Aanbidding is een zaak van het hart
Aanbidding is op de allereerste plaats een houding van het hart. Nederigheid voor God is de kern van aanbidding. Gedragingen waarin wij ons zichtbaar voor God vernederen zijn hypocriet als die niet gebaseerd zijn op een hart dat echt klein voor Hem is. 
In Jesaja 29:13 verwijt God de Israëlieten dat zij Hem wel met de lippen eren, maar dat zij hun hart ver weg van Hem houden.
Christus maakte de joodse leiders in Zijn tijd hetzelfde verwijt. (Matteüs 15:8) Wanneer wij activiteiten ontplooien op het gebied van aanbidding, dan zijn deze alleen van waarde als wij een hart van aanbidding hebben dat nederig is voor God. Christelijke muzikanten moeten hier wellicht nog extra opletten. In de populaire jongerencultuur zijn muzikanten vaak een soort halfgoden. In de gemeente van Christus laten wij ons soms gemerkt of ongemerkt door deze cultuur beïnvloeden. Wij zetten muzikanten dan op een voetstuk. De muzikanten kunnen hiervan vervolgens van gaan genieten en belangrijk gaan doen. De aanbiddingmuziek eert dan niet meer helemaal de Heer, maar eert in meerdere of mindere mate ook de band.
 
Hoewel aanbidding op de eerste plaats een zaak van het hart is, zijn waarneembare uitingen van aanbidding wel degelijk heel belangrijk. Zoals geloof dood is als er geen waarneembare werken zijn waaruit dit geloof blijkt, zo zal een hart van aanbidding dat echt leeft ook concreet tot uiting komen in woorden en gedrag van aanbidding.
Ondanks de hierboven genoemde valkuilen zijn en blijven liederen en muziek belangrijke waarneembare uitingsvormen van aanbidding. Dat is niet alleen zo in onze tijd maar dat was ook in bijbelse tijden al het geval. Een hart van aanbidding zal zich echter niet beperken tot aparte momenten van aanbidding, zoals in gemeentesamenkomsten en conferenties. Een echt hart van aanbidding zal zich doorlopend manifesteren in een nederige levenshouding.
Een dergelijk hart uit zich in een leven dat niet op eigen eer uit is maar zichzelf voortdurend klein maakt ten opzichte van God en God groot maakt ten opzichte van zichzelf. Het leven van Christus was alleen gericht op het groot maken van de Vader.
Daarmee was Zijn leven één ononderbroken aanbiddingdienst. In dit opzicht is Zijn leven voor ons uiteraard het grote voorbeeld. 

Bij muziek en andere publieke vormen van aanbidding bestaat nog een andere valkuil: die van professionalisme. Bij professionalisme staan de artistieke prestaties van de muzikanten of andere uitvoerenden centraal. Op zich is het prettig als muzikanten behalve een hart van aanbidding ook goede muzikale vaardigheden bezitten, vooral bij aanbidding door groepen. Deze vaardigheden stimuleren de toehoorders om ook echt met de aanbidding mee te doen, terwijl muzikale of andere artistieke wanprestaties storend kunnen werken en daarmee de aanbidding ondermijnen.
Ook is het prima als muzikanten of andere artiesten oprecht voor de Heer hun beste vocale en muzikale kwaliteiten als een offer aan de Heer willen presenteren. Wij mogen er vanuit gaan dat de muzikanten in oudtestamentische tijden die in de tabernakel of tempel speelden ook goed gekwalificeerd waren.
Als de professionele kwaliteiten echter centraal komen te staan in aanbidding, dan is dergelijke aanbidding als het offer van Kaïn, die de Heer de vrucht van zijn eigen prestaties offerde. De Heer wil een dergelijk offer niet. (Genesis 4:3-5)
Wij moeten beseffen dat mensen met gebrekkige muzikale of vocale vaardigheden, maar die wel een hart van aanbidding hebben, minstens zo sterk het hart van de Heer kunnen raken als mensen die wel zeer goede artistieke vaardigheden hebben.
Per slot van rekening, als de Heer een mooie muzikale of andere artistieke uitvoering wil bijwonen, kan Hij Zich gewoon beperken tot het luisteren naar het gezang en de muziek rond Zijn troon. De muziek rondom Zijn troon is immers altijd beter dan de beste muzikale prestatie hier op aarde. 

Lofprijs en complimenten
In de bijbel hangt lofprijs sterk met aanbidding samen. Ook voor lofprijs bestaan verschillende termen. Lofprijs komt vooral neer op goed spreken over de ander en ook tegen de ander. Je prijst iemand voor wie Hij is, maakt hem complimenten, en steekt Hem zo de hoogte in. Dit goed spreken over en tegen een ander, hem of haar loven, is belangrijk in de bijbel. Goed spreken over of tegen iemand, of hem loven, geldt niet alleen in onze houding ten opzichte van God, maar ook ten opzichte van elkaar.
Een oud Nederlandse gezegde luidt: goede wijn behoeft geen krans. Dat betekent dat je dus volgens deze oude volkswijsheid niet tegen of over iemand hoeft te zeggen dat hij goed is. Deze volkswijsheid is niet bijbels. De bijbel moedigt ons juist aan om elkaar op te bouwen en te bevestigen door goed over elkaar te spreken en ook tegen elkaar. (Ef. 4:29
Het ontvangen van complimenten is belangrijk voor onze geestelijke gezondheid. Complimenten bevestigen ons in onze identiteit en stimuleren ons om in ons leven op te bloeien en vrucht te dragen. Negatieve kritiek bewerkstelligt het tegenovergestelde. Eén van de redenen waarom christenen niet doorbreken in hun bestemming is omdat zij niet voldoende bevestigd zijn door oprechte complimenten en blijken van waardering van medegelovigen.
Vooral gebrek aan dergelijke bevestiging door mensen die een bijzondere invloed in hun leven hebben, zoals ouders, geestelijke leiders en leraren, hebben een negatieve invloed op de doorbraak van onze bestemming. 

Het is niet alleen gezond om complimenten te ontvangen, maar ook om complimenten te geven. Nederland is een land waarin wij niet zo scheutig zijn met complimenten. Dat vinden wij al gauw slijmen. Aan de andere kant leveren wij Nederlanders graag kritiek. Deze houding uit zich ook in de soort humor die in Nederland populair is. Humor in Nederland bestaat vooral uit het ‘afzeiken’ van anderen, laatdunkend over anderen spreken.
Echte humor, zoals je die bijvoorbeeld veel ziet bij joden bestaat echter hoofdzakelijk uit zelfspot, niet uit het bespotten van anderen. Hoe dan ook, wanneer wij vooral uitblinken in het leveren van kritiek of het bespotten van anderen, dan tonen wij een levenshouding waarmee wij nooit het koninkrijk van God kunnen bouwen. Natuurlijk moeten die complimenten wel gemeend en op waarheid gebaseerd zijn. Anders zijn die complimenten hypocriet of manipulatief. Maar goed spreken tegen en over elkaar is een belangrijke waarde in het koninkrijk van God. 

Als wij moeite hebben om iets positiefs over iemand anders tegen hem of haar te zeggen, dan kan dit verschillende oorzaken hebben. Sommige van ons zijn zo negatief en kritisch ingesteld dat zij nauwelijks iets positiefs in anderen kunnen ontdekken.
Deze mensen hebben bekering nodig van een negatieve levenshouding en waarschijnlijk ook bevrijding van demonische bindingen. Anderen zien wel positieve dingen in anderen, maar zijn gewoon niet gewend om complimenten te geven, hetzij omdat zij dit van huis uit niet hebben geleerd, hetzij omdat dat zij persoonlijk geremd zijn. Voor deze mensen geldt dat ‘oefening kunst baart’. Ook kunnen zij God hierbij om hulp vragen. 

Christenen kunnen ook moeite hebben met het ontvangen van complimenten. Velen denken dat het accepteren van een compliment een teken van trots is. Sommigen denken dat het ontvangen van een compliment betekent dat je God niet alle eer geeft. 
Dit kan nog eens worden versterkt door een religieuze geest van valse nederigheid. Het eren van God en het geven en ontvangen van complimenten sluiten elkaar echter niet uit. (Uiteraard is het een andere zaak als wij ons zelf complimenten gaan geven) Als wij een ander een compliment geven dan fungeren wij eigenlijk als spreekbuis van de Heer bij het opbouwen van die ander.
En als wij een gemeend en terecht compliment ontvangen, dan laten wij ons in feite door de Heer via een medegelovige opbouwen. 

De bijbel moedigt ons vooral aan om God te prijzen, om goed over Hem te spreken. Dat doen wij onder meer door Zijn eigenschappen luid tegen Hem en tegen elkaar uit te spreken.
Openbaring 5: 8 is wellicht het beste voorbeeld dat van dit principe in de bijbel te vinden is. In deze tekst staat dat de vier wezens die zich voor Gods troon bevonden, dag en nacht herhalen: ‘Heilig, heilig, heilig is de God, de Heer, de Almachtige die is en was en komt’. Zoals dit voorbeeld toont, is het niet de bedoeling dat wij onze complimenten voor God voor ons houden, maar dat wij deze complimenten juist vaak en luid uitspreken of zingen. Openbaring 4 toont verder dat er geen strikte scheiding is te maken tussen lofprijs en aanbidding. Beide activiteiten zijn met elkaar verwant en gaan automatisch in elkaar over. 

Remmingen bij lofprijs en aanbidding tot de Heer 
Helaas ervaren vele christenen remmingen in het lofprijzen en aanbidden van de Heer. Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Een belangrijke oorzaak is dat wij soms bewust of onbewust aan God menselijke motieven toeschrijven. In een cultuur waar wij zuinig zijn met complimenten denken wij diep in ons hart dat er iets mis is met iemand die wil worden geprezen. Wij denken dat zo iemand ofwel heel onzeker van binnen moet zijn, of een trotse ijdeltuit, of wel een op zichzelf gerichte egoïst. Natuurlijk weten wij wel dat wij zo niet over God moeten en mogen denken. Maar wij kunnen zo sterk aan onze culturele of familieachtergrond vastzitten, dat dergelijke menselijke gedachten over God zich toch diep in ons hart roeren. Omdat dergelijke gedachten een vijand zijn van lofprijs en aanbidding zal ik hier even bij stil staan.

Strikt genomen heeft God onze lofprijs en aanbidding niet nodig. Jezus heeft in Zijn leven laten zien hoe Gods karakter is. (Johannes 14:9)
God is nederig en heeft de eer van mensen niet nodig. (Matteus 11:29; Johannes 5:41-44)
God stelt de eer van mensen zelfs helemaal niet op prijs als deze eer onzuiver is en niet door God Zelf is geïnspireerd. Uiteraard is God totaal geen egoïst. Anders zou Hij nooit Jezus op het kruis hebben laten sterven en zou Hij ook niet bereid zijn om Zijn schatten en Heerlijkheid met ons te delen. 

Een belangrijke reden voor lofprijs en aanbidding is dat dit favoriete activiteiten zijn van God Zelf. De drie personen van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest verhogen en eren elkaar. Johannes 7:18 toont dat Christus de Vader eerde. Zijn hele leven en sterven draaide om de eer van de Vader. Verder vestigt de Heilige Geest de aandacht niet op Zichzelf, maar verhoogt Hij Christus en de Vader. De Vader op Zijn beurt eert Christus en de Heilige Geest ook weer. (Matt 3:17; Johannes 8:49, 54 Hand 2:11) Als wij God verhogen, dan gaan wij net zo met God om als de personen van God met elkaar omgaan.
Wanneer wij lofprijzen en aanbidden laten wij ons dus feitelijk in positieve zin meeslepen in Gods favoriete activiteit. Wij zullen vervolgens merken dat als wij God verhogen, Hij ons ook zal verhogen, op de door Hem gestelde tijd. Daarom zegt de bijbel dan ook dat ‘wie zichzelf vernedert, verhoogd zal
worden en wie zichzelf verhoogt, vernederd zal worden’. (Matt 23:12).
 
Een andere reden waarom sommigen moeite met het lofprijzen en aanbidden hebben is dat zij God onvoldoende kennen. Naarmate wij God beter leren kennen, gaan wij voor onszelf ontdekken dat Hij echt het prachtigste en geweldigste wezen in het universum is.
Lofprijs en aanbidding komen dan spontaan en automatisch. Per slot van rekening zijn wij ook spontaan vol lof en eer als wij getuige zijn van prachtige dingen, zoals een prachtig doelpunt in voetbal, een schitterende muziekuitvoering, e.d. Gekoppeld aan het beter kennen van God is uiteraard een groei in oprechte liefde voor Hem. Normaal gesproken vinden wij het fijn als mensen van wie wij veel houden lof en eer krijgen. Je ziet soms op de televisie dat de echtgenoten of andere familieleden van mensen die één of andere wedstrijd winnen nog meer van de eer en lof genieten dan de winnaar of winnares zelf.
Zo zal onze groei in liefde voor God ook als resultaat hebben dat wij het fijn vinden om God te loven en eren, en het ook heel fijn vinden als God lof en eer van andere mensen krijgt. 

Tot slot is een negatieve levensstelling die ons verhindert om aan anderen complimenten te geven of die te ontvangen ook een oorzaak waarom wij God niet kunnen prijzen. Bekering en bevrijding op dit gebied zal ook ruimte in ons hart scheppen om de Heer te prijzen. Wij zullen verder ervaren dat wanneer wij leren om positief over en tegen andere mensen te spreken, wij ook minder moeite zullen hebben om de Heer te gaan prijzen. 

Gelukkig is God zo genadig dat Hij ons niet veroordeelt als wij remmingen ervaren in onze lofprijs en aanbidding, maar dat Hij ons hierbij helpt. Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven, die ‘onze zwakheid te hulp komt’. De Heilige Geest pleit voortdurend tot God in ons in overeenstemming met Gods wil. (Romeinen 8:26,27) Johannes 7:37-39 zegt dat stromen van levend water uit ons hart zullen vloeien’, wat slaat op het werk van de Heilige Geest.
Wij kunnen uit deze gedeelten opmaken dat wij door de Heilige Geest een bron van aanbidding in ons hebben die ons bij lofprijs en aanbidding te hulp komt. Hij is de Geest der waarheid die ons wil leiden in aanbidding ‘in geest en waarheid’. (Johannes 4:23,24 14:16, 17, 26)
De Heilige Geest prijst en aanbidt voortdurend. Wanneer wij Hem de ruimte geven dan zal onze lofprijs en aanbidding vanzelf veranderen in ‘aanbidding in geest en waarheid’. Dit zal ook stap voor stap ons hart omvormen zodat dit steeds meer een hart van aanbidding wordt.
 
De zegeningen van lofprijs en aanbidding
Hoewel wij God lofprijzen en aanbidden om wie Hij is, en niet om wat wij van Hem kunnen ontvangen, resulteren lofprijs en aanbidding wel in grote zegen in ons leven. Zo draagt aanbidding en lofprijs er aan bij dat Gods heerlijkheid en karakter steeds zichtbaarder in ons worden. Wij veranderen naar het beeld van God wanneer wij ons in onze houding en gedachten op God richten. Lofprijs en aanbidding zijn daarbij een heel krachtig middel. 2 Korinthe 3: 18 zegt dat wij die met een onbedekt gezicht de Heerlijkheid van de Heer weerspiegelen door de Heilige Geest worden veranderd zodat de Heerlijkheid ook in ons eigen leven gestalte krijgt. Hoe meer wij aanbidden in ‘geest en waarheid’, hoe meer wij de Heerlijkheid van God aanschouwen, en hoe meer wij ook van die Heerlijkheid in ons eigen leven gaan ervaren. 

Aanbidding en lofprijs scheppen tevens een geestelijk klimaat waarin God Zich thuis voelt. God laat Zijn aanwezigheid en vreugde dan nadrukkelijk in ons midden merken. Een prachtig voorbeeld is de inwijding van de tempel van Salomo. 2 Kronieken 5:13 toont dat bij de aanbidding de Heerlijkheid van de Heer de tempel vulde waardoor de priesters niet meer konden blijven staan en hun taken konden vervullen.
Aanbidding en lofprijs zijn dan ook belangrijke instrumenten voor geestelijke doorbraak op vele gebieden, zoals genezing, bevrijding. (Psalm 50:14; 23) Ook de zalving voor evangelisatie en onderwijs zal sterker werkzaam zijn wanneer door echte aanbidding geestelijk de weg is gebaand. Lofprijs en aanbidding zijn tevens uiterst belangrijke en strategische wapens in geestelijke oorlog. 

Een krachtig en spectaculair voorbeeld van de kracht van lofprijs en aanbidding in geestelijke oorlog vinden wij in 2 Kronieken 20-30. Een coalitie van vijandige volken, vooral Moabieten en Ammonieten, trok viel Juda aan onder koning Josafat. Na een dag van vasten vroegen Josafat en het volk om raad. De Heer gaf hen een strategie waarin aanbidding centraal stond. In vers 19 lezen wij dat de Korachieten met luide stem God prezen. In vers 21 lezen wij dat de volgende ochtend zangers die de lof van God zongen, voor het leger van Juda uittrokken. Vers 22 toont dat zodra zij ‘jubelend hun lofzang zongen ’God de vijanden tegen elkaar opzette waardoor zij elkaar gingen bevechten’. Zonder dat het nodig was dat Juda zelf vocht hadden de tegenstanders elkaar uitgeroeid. In vers 25 lezen wij dat Juda alleen maar de enorme buit van de tegenstanders hoefde te verzamelen. 

Met hulp van de Heilige Geest kan iedere gelovige doorbreken in aanbidding in geest en in waarheid. De ervaring leert dat de Heer aan sommige gelovigen een extra zalving geeft om een geestelijk klimaat van aanbidding te helpen scheppen. Deze speciale zalving is er niet voor henzelf, maar is, net als andere gaven van de Heilige Geest, bedoeld voor de opbouw van het lichaam van Christus als geheel. (1 Korinthe 12 en 14 noemen deze gave niet, maar ik geloof met vele andere bijbeluitleggers dat de in deze hoofdstukken genoemd lijst met gaven niet uitputtend zijn) Gelovigen met zulk een gave kunnen vanwege hun zalving in samenkomsten of gebedsacties een speciale doorbraak in aanbidding te weeg brengen. Ook kunnen zij de aanbidding in hun medegelovigen aanwakkeren. Deze zalving baant op deze manier weer de weg voor andere geestelijke doorbraken.
De gelovigen met zulk een speciale zalving kunnen mensen met speciale muzikale of artistieke gaven zijn, maar dit is lang niet altijd het geval. Mensen met een dergelijke speciale zalving zijn van grote waarde in acties van geestelijke oorlog en profetische voorbede.
De aanbidders over wie wij in 2 Kronieken 20 lezen bezaten ongetwijfeld een dergelijke zalving, net als de aanbidders in de oudtestamentische tempels en tabernakels. 

Ik moedig leiders van gemeenten en bedieningen dan ook aan om bij het samenstellen van aanbidding teams niet in eerste instantie te selecteren op basis van professionele of artistieke kwaliteiten, maar vooral op basis van de aanwezigheid van een dergelijke zalving van aanbidding, en natuurlijk op basis van het hart. Voor het aanstellen van een aanbiddingleider is dit criterium van een speciale zalving nog eens extra belangrijk. Een verkeerde keuze in dit opzicht kan een grote rem vormen op de geestelijke ontwikkeling van een gemeente of bediening. 

Slotopmerkingen
Eerder heb ik gesteld dat aanbidding vooral een zaak van het hart is. Dit neemt niet weg dat er uit de bijbel ook lessen te trekken zijn over de inhoud van aanbiddingliederen.
Openbaring 4: 8-11 en 2 Kronieken 5:9-11 tonen dat echte aanbidding puur en alleen op God gericht is.
Aanbidding praat niet over onszelf en onze ervaringen en problemen, maar zegt hoe fantastisch God is. Als wij de inhoud van onze aanbiddingliederen aanpassen aan deze bijbelse voorbeelden, dan zal de Heilige Geest ook de ruimte krijgen om ons in onze aanbidding te hulp te komen. Dit zal bijvoorbeeld tot uiting komen in spontane liederen die wij van de Heer krijgen, gezamenlijk zingen in tongen, etc.
 
Dergelijke aanbidding is ook effectief wanneer wij ons neergedrukt voelen door problemen en innerlijke pijn. Wij zullen ervaren dat wij door deze aanbidding ons boven onze problemen uitgetild gaan voelen, en dat de Heer ook meer ruimte krijgt om ons met onze problemen te helpen en onze pijn te genezen. Dit is vooral belangrijk in een land als Nederland, waar depressie welig tiert, vaak zonder direct aanwijsbare aanleiding, ook onder gelovigen. Wij hoeven niet te wachten totdat wij ons beter voelen voor wij aanbidden.
Ook zijn wij geen huichelaars als wij gaan aanbidden tijdens gevoelens van neerslachtigheid. Dit is een leugen van de vijand. Wat wij moeten doen is de Heilige Geest om hulp vragen en vervolgens gewoon ons mond opendoen en de Heer gaan prijzen en aanbidden. Dan zal de Heilige Geest ons inspireren en onze hart en ziel optillen uit het moeras van neerslachtigheid. 

Wij leven in een tijd dat God de tabernakel van David wil herstellen. (Amos 9:11. De NBV vertaalt dit vers slecht). 1 Kronieken 16 toont dat in deze tabernakel God voortdurend werd aanbeden, dag en nacht.
In tegenstelling tot de latere tempel van Salomo was er in de tabernakel van David geen scheidsmuur tussen een gedeelte dat voor God was bestemd en een gedeelte dat voor mensen was bestemd. 

Dit herstel van de tabernakel van David betekent niet alleen dat er overal in de wereld huizen zullen opspringen waar dag en nacht de Heer wordt aanbeden. Het principe van de tabernakel van David gaat verder. God wil een krachtige geest van aanbidding onder ons uitstorten, en heel intiem en direct met Zijn kinderen contact hebben. Deze tabernakel zal ook het geestelijke klimaat scheppen waar God met Zijn Heerlijkheid en Kracht heel intens in ons midden komt en vele geestelijke doorbraken zal geven, waardoor Zijn koninkrijk met grote kracht baan zal breken.

Laten wij in onze eigen levens, gemeenten en bedieningen daarom een krachtig begin maken met aanbidding en lofprijs in Geest en in waarheid. Laten wij ook bidden voor een voortdurende vervulling van de Geest van aanbidding, die een onderdeel is van het werk van de Heilige Geest. 

© 2007. J.W.A. Bakker. Overname of vermenigvuldiging van dit artikel slechts met
toestemming auteur en bronvermelding. www.kingdomrule.org

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]