Het belang van intimiteit met God - Jan Willem Bakker 


Bookmark and Share

God roept ons tot diepere intimiteit
God roept ons tot een diepere intimiteit met Hem. Hij wil Zijn liefde sterker aan ons openbaren. Maar Hij hoopt en verwacht tegelijkertijd ook dat wij deze liefde beantwoorden. Minder dan ooit is het nu de tijd voor lauwheid. De Heer wil de hartstocht in ons aanwakkeren, in de eerste plaats voor Hem, en in de tweede plaats ook voor de belangen van Zijn koninkrijk. God gaat daarom ook Zijn betrokkenheid met ons in een hogere versnelling zetten. Dit geldt zowel voor de mogelijkheid om Hem dieper en intiemer te kennen, maar ook voor de zalving die Hij in ons vrij wil zetten.

Intimiteit vereist een juist beeld van God
Maar om de Heer steeds dieper en intiemer te leren kennen is het nodig dat wij ons beeld van Hem zuiveren. Vele gelovigen hebben een grens in hun intimiteit met God omdat hun beeld van Hem bewust of onbewust misvormd is. Het is in dit verband belangrijk te beseffen dat één van de belangrijkste strategieën van de vijand tegen ons is om een verwrongen beeld van God in ons te scheppen. Dit verwrongen beeld ondermijnt ons vertrouwen in Hem. Daardoor wordt onze intieme relatie met Hem ook ondermijnd.

Wij zien deze strategie al in het paradijs. De slang begon de verleiding tot de zonde met de leugenachtige vraag ‘of het waar was dat God verboden had om van enige boom te eten’ (Gen. 3:1). Eva ontkende dit, maar toch zaaide de slang met die vraag bij Eva een zaadje van twijfel over de Gods goedheid. Vervolgens gebruikte hij dat zaadje van twijfel om Eva te laten geloven dat God loog over de boom van kennis van goed en kwaad. En de slang verleidde haar om te geloven dat God met zijn verbod om van deze ene boom te eten ten onrechte een hoge zegen voor haar achterhield (vers 5). Deze strategie om een negatief beeld van God in ons te laten groeien gebruikt de duivel nog steeds.

Oorzaken en genezing van een verwrongen godsbeeld
De vijand kan allerlei persoonlijke ervaringen, leringen of andere invloeden gebruiken om zo’n verwrongen beeld van God te veroorzaken of aan te wakkeren. Sommige gelovigen hebben slechte ervaringen met autoriteitsfiguren. Onbewust projecteren zij deze slechte ervaringen op God. Bij vrouwen kan nog een rol spelen dat trauma’s van onderdrukking of misbruik door mannen hun beeld van Christus of God de Vader vervormen. Hierdoor vertrouwen zij God ten diepste toch niet helemaal, en houden in hun hart toch liever maar wat afstand van Hem.

Gelovigen kunnen ook pijn, teleurstellingen en trauma’s van zichzelf mee dragen of vanuit hun voorgeslacht. Hierdoor bestaat soms diep in hun hart, bewust of onbewust, enige twijfel over Gods goedheid. Deze twijfel kan ook overgaan in een wortel van bitterheid of boosheid op God. Andere gelovigen weten in hun hoofd wel dat God een liefhebbende Vader is. Maar zij ervaren Hem in hun hart nog steeds als een veeleisende werkgever of een strenge schoolmeester. Vaak komt dit door een streng en wettisch geestelijk klimaat waaraan zij of hun voorgeslacht zijn blootgesteld. Daarom pakken zij Gods liefde maar heel ten dele en voelen zich soms ongemakkelijk met het thema intimiteit met God.

Het is belangrijk om ons niet door een verwrongen beeld van God te laten ontmoedigen om intimiteit met Hem te blijven zoeken. Juist in intimiteit met God heeft Hij de ruimte om ons te openbaren wat verwrongen is in ons beeld van Hem, en om ons te laten zien wie Hij echt is. Dat bedoelt de bijbel ook met ‘smaak en zie dat de Heer goed is’ (Psalm 34:8NBG).

Intimiteit en lauwheid
Het kan echter ook zijn dat wij wel geïnteresseerd zijn in Gods zegen – Zijn zalving, naar de hemel gaan, Zijn werk, e.d. – , maar dat de interesse in Hemzelf aan het wegebben is. Dan zijn wij net als echtgenoten bij wie het huishouden en gezinsleven gesmeerd loopt, maar bij wie de echte liefde verkild is. Dit was het probleem met de gemeente van Efeze (Opb. 2:4,5). Maar Hem kennen – de bijbelse term voor intieme omgang – is het hart van onze roeping.
God weet dat wij zo druk kunnen zijn met onze dagelijkse beslommeringen dat wij nauwelijks tijd voor Hem alleen hebben. Hij roept ons hartstochtelijk op om tijd opzij te zetten om met Hem te praten en ook met Hem te delen wat ons bezighoudt. Hij wil ons met Zijn intimiteit tevens een moment van diepe rust geven. Hierdoor ontvangen wij ook de kracht die wij voor de dag nodig hebben. Juist wanneer wij betrokken zijn bij werk voor Zijn koninkrijk is tijd met Hem Zelf besteden van het hoogste belang. Onze eerste liefde mogen wij niet vergeten. De noden van de mensen die wij willen hebben kunnen heel groot en dringend zijn. Maar zonder intimiteit met God zullen wij nooit in staat zijn om Gods kracht en genade in voldoende mate met hen te delen. Zonder intimiteit is het hart van onze relatie met Hem zoek. De Heer strekt Zich nu weer heel nadrukkelijk in Zijn liefde tot ons uit en nodigt ons uit Zijn liefde opnieuw te beantwoorden (Opb. 3:20).

God wil Zijn zalving ook toe laten nemen
Niet alleen wil de Heer meer intimiteit met ons. Hij wil ook Zijn zalving in ons in een hogere versnelling zetten. Wij geloven stellig dat Gods kracht de komende tijd ook in onder ons Nederlanders steeds meer en zichtbaarder gaat toenemen. Er zitten aan deze toenemende kracht en zalving wel instructies en voorwaarden vast. Ten eerste, wij moeten ons hier echt intens naar uitstrekken. Wanneer wij toch lauw of onverschillig zijn over Gods zalving, dan zal deze bij ons niet doorbreken.

In de tweede plaats moeten wij beseffen dat deze doorbraak bij velen stapsgewijs zal gaan. Zoals de tempelbeek in het visioen van Ezechiël 47 zal deze zalving geleidelijk maar gestaag toenemen. Het is daarom van belang dat wij ons niet laten ontmoedigen als ons succes bij de doorbraak van Gods kracht in het begin bescheiden is. Ook moeten wij ons niet laten remmen door de herinneringen aan teleurstellingen uit het verleden. Wanneer wij vasthoudend en in vertrouwen ons laten gebruiken door de Heer, dan zal Gods kracht door ons heen steeds meer en steeds sneller toenemen.

In de derde plaats is het belangrijk dat wij Gods zalving echt gebruiken voor Zijn eer, en niet om onze eigen ambitie of honger naar geestelijke macht te stillen. Het gebruik van Gods zalving moet dan ook gepaard gaan met verdere levensheiliging. Hierover hebben wij in de vorige gebedsbrief reeds geschreven. Ten slotte, het streven naar meer zalving is heel belangrijk. Maar het mag niet de plaats innemen van intimiteit met de Heer. Anders vallen wij in de valkuil van de valse profeten die in Mattheüs 7:21-23 worden genoemd. Deze waren wel geïnteresseerd in het kennen van Gods kracht, maar niet in het kennen van God Zelf.

Relatie tusssen zalving en intimiteit
God neemt Zijn zalving niet weg als wij stagneren in onze intimiteit met Hem. Voor het juiste gebruik en groei van de zalving is intimiteit met God echter wel van groot belang. Intimiteit met God houdt ons scherp zodat wij de zalving op de juiste manier en op het juiste tijdstip gebruiken. Zonder intimiteit zal de werking van de zalving zich ook gaan vermengen met kracht en inzichten vanuit onze eigen ziel. Niet alleen wordt ons bedienen dan onzuiver, maar wij zullen ook gauwer geneigd zijn tot dwaalleer en wanpraktijken. Ook zullen wij zonder dergelijke intimiteit gauwer tegen een burn out aanlopen. De intieme relatie met God houdt ons niet alleen scherp, maar ook fris. Wij ervaren dan dat ‘onze jeugd zich vernieuwt als een arend’ (Psalm 103: 5).

De relatie tussen intimiteit en de zalving zien wij ook helder terug in het leven van Jezus Zelf. Wij lezen in de bijbel regelmatig dat Jezus zich terug trok om op een eenzame plek te bidden, vaak heel vroeg in de ochtend (Markus 1:35). Door deze intimiteit was Hij heel goed in staat om de stem en leiding van de Vader te begrijpen, en gebruikte Hij Zijn zalving alleen om dat te doen wat de Vader Hem liet zien (Joh. 5:19). 

Concrete gebedspunten
1.Vraag de Heer of er dingen zijn die jouw beeld van God vervormen of jouw vertrouwen in Hem ondermijnen. Hierbij valt te denken aan trauma’s of teleurstellingen, een wettisch geestelijk klimaat, problemen met autoriteitsfiguren, e.d.

2.Vraag de Heer jouw beeld van Hem te reinigen en te openbaren wie Hij echt is. Bid dat de Heer jou ook elke strategie van de vijand openbaart die erop gericht is om jouw beeld van Hem te misvormen.

3.Bid en verlang God Zelf nog veel meer en dieper te ontmoeten dan tot nog toe. Dan kan gebeuren tijdens persoonlijk gebed, aanbidding, Bijbelmeditatie, in samenkomsten, e.d. Maar verlang om Zijn aanwezigheid steeds meer op te merken tijdens jouw dagelijkse bezigheden.

4.Bid en verlang ook om toename van Gods zalving in jouw leven. Bid ook om concrete mogelijkheden om deze zalving in de praktijk te blijven. Blijf hierbij wel extra alert op welke gaven van de Geest de Heer jou in sterkere mate toebedeelt. Bid deze dingen ook voor de medegelovigen die de Heer jou met name op het hart legt.

5.Bid God om wijsheid bij het gebruik van de zalving. Doe alleen wat de Vader je door de leiding van de Heilige Geest opdraagt. Intimiteit met God versterkt ook jouw scherpte in het onderscheiden van Zijn leiding bij het gebruik van de zalving. 

Over ons.
Informatie over ons werk en activiteiten vinden jullie op www.kingdomrule.org. Voor ons werk zijn wij geheel op giften en donaties aangewezen. Indien u ons wilt steunen, eenmalig of periodiek, kunnen u een bijdrage overmaken op rek.nr. 4804336, t.n.v. Stichting Kingdom Rule Ministries te Houten. Vermeld bij uw giften a.u.b. levensonderhoud fam. Bakker of gift werk KRM. De stichting is als ANBI stichting erkend. Giften zijn dus belastingaftrekbaar. 

 Cora & Jan-Willem Bakker
Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]