Heiligheid - Jan Willem Bakker
Wees heilig, want ik ben heilig (1 Petr.1:15,16) 


Bookmark and Share

Inleiding
Heiligheid is in de bijbel een heel belangrijk begrip. Gelovigen zullen doorgaans beamen dat wij allemaal heilig moeten zijn. Wat heiligheid in de praktijk betekent is voor velen echter lang niet altijd helder. Het begrip heiligheid roept bij vele gelovigen een beeld op van wettisch gedrag en saaie schijnvroomheid, en van hoge geestelijke maatstaven waaraan wij toch nooit kunnen voldoen. Discussies over dit onderwerp beperken zich dan ook vaak tot de vraag wat wij precies wel of niet mogen of moeten doen. Ook herinnert het begrip ons aan onze nederlagen en denken wij dat heiligheid toch nooit echt voor ons is weggelegd.

Dit vormt een enorme tegenstelling met de manier waarop de apostel Paulus over heiligheid spreekt. In Efeze 1 vertelt hij heel opgewonden over alle zegen die wij in Christus hebben ontvangen. De eerste zegen die hij hierbij noemt is heiligheid. Wij zijn ‘voordat de wereld gegrondvest werd, vol liefde uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn’ (vers 4). Heiligheid is dus een enorm voorrecht, dat de kern raakt van onze bestemming en erfenis als kinderen van God. Deze bestemming en erfenis is, zoals Petrus zegt om ‘deel te krijgen aan de goddelijke natuur (2 Petr. 1:4).

Wat is nu eigenlijk heiligheid?
Heiligheid is het belangrijkste kenmerk dat de bijbel van God laat zien. Het geeft aan dat God volstrekt uniek is, en onvergelijkbaar met elk ander wezen. Het woord heiligheid wordt in de bijbel dan ook alleen voor God gebruikt en voor wat aan Hem is toegewijd. Je zou Gods heiligheid het best kunnen omschrijven als Zijn ontzagwekkende zuiverheid, Zijn perfectie in elk opzicht, met name op moreel gebied. God is alleen maar licht, in Hem is geen straaltje duisternis (1 Joh. 1:5). 

Wij zijn als gelovigen dus ook geroepen om heilig te zijn. Onze heiligheid heeft twee onderdelen. Om te beginnen betekent het dat wij, door het bloed van Christus, apart gezet zijn voor de Heer, en dat wij Hem nu voor de volle 100% toebehoren. Daarom noemt het NT alle gelovigen heiligen. Letterlijk betekent heiligheid dan ook apart gezet. Onze roeping als heiligen betekent dat geen enkele macht of persoonlijke ambitie macht over ons behoort te hebben die onze volledige toewijding aan Hem ondermijnt.

Heiligheid en deel krijgen aan Gods natuur
Het tweede aspect van heiligheid heeft te maken met onze roeping om deel te krijgen aan Gods natuur. God geeft ons het voorrecht om in alle eeuwigheid te weerspiegelen wie Hij is. Dit is de kern van onze erfenis. De heerlijkheid en ontzagwekkendheid van God gaan wij pas volkomen weerspiegelen wanneer Christus terugkomt en wij ook een verheerlijkt lichaam krijgen. Maar het is Gods bedoeling dat wij tijdens ons leven al gaan veranderen naar Zijn beeld, Zijn natuur gaan weerspiegelen. Ook al gaan wij tijdens dit leven Zijn heerlijkheid nog niet volledig weerspiegelen, Zijn heiligheid kan nu reeds gestalte krijgen in ons leven. 

Deze heiligheid is een groeiproces, die de Heilige Geest in ons bewerkt. De bijbel leert dat de Heilige Geest vaak ook moeilijkheden en vervolging gebruikt om ons in deze heiligheid te laten groeien. Maar de bijbel roept ons op om zelf actief mee te werken met de Heilige Geest om deze heiligheid in ons te laten groeien. Het onderwijs van het NT geeft hier veel praktische instructies over.

Heiligheid en goedheid
Om heiligheid echt op zijn waarde te kunnen schatten is het heel belangrijk dat wij een scherp en exact beeld krijgen van wat dit betekent. Hierbij moeten wij onze ideeën over heiligheid zuiveren van alle wettische en strenge bijklanken. Vele gelovigen denken bij heiligheid ten onrechte aan een strenge en boze God. Het onderwijs dat de bijbel geeft toont dat dit volstrekt onjuist is. Kenmerken van heiligheid zijn onder meer liefde, geduld, zachtmoedigheid, barmhartigheid, vriendelijkheid, e.d. Dit zijn dan ook kenmerken die het bijbels onderwijs over heiligheid in ons wil stimuleren (Gal. 5:22,23; Ef. 4:2,3). 

God is alleen boos over alle corruptie, perversie, wreedheid, etc. die Zijn goede schepping en goede bedoelingen met de mens ondermijnen. Maar zelfs dan is Hij nog geduldig en geeft Hij mensen een kans zich te bekeren voordat Hij met het oordeel komt (2 Petr. 3:9). Er is dan ook geen tegenstelling tussen Gods liefde en Zijn heiligheid. Gods liefde is onlosmakelijk deel van Gods heiligheid. 

Het voorbeeld van echte heiligheid is natuurlijk Jezus. Omdat Hij onder meer het ontzagwekkende van Gods heiligheid had afgelegd toen Hij op aarde kwam, kon Hij ons Gods heiligheid laten zien zonder dat wij hierdoor zouden sterven of van angst verlamd raken. Je zou kunnen zeggen dat Jezus Gods heiligheid toonde op een manier die voor ons behapbaar is. Wij leren van Jezus verder ook dat heiligheid ook een zaak is van een zuiver hart, en niet alleen van uiterlijk gedrag (Matt. 5:8). Vervolgens wil de Heilige Geest dit voorbeeld van Jezus ook in onze leven uitwerken. 

Heiligheid en motivatie. De zonde van Esau.
Zoals gezegd dienen wij actief mee te werken met de Heilige Geest om te groeien in heiligheid. Wij hoeven daarom bij het streven naar heiligheid niet in een wettische kramp te vervallen. Wij mogen erop vertrouwen dat Hij ons de kracht geeft. Omdat Hij Zelf geduldig is helpt Hij ons weer overeind wanneer wij struikelen, en Hij vergeeft ons ook als wij toch vallen. Wat God wel van ons verwacht is dat wij dit streven naar heiligheid heel serieus nemen. Als wij gemotiveerd zijn om snel en flink in heiligheid te groeien dan tonen wij daarmee dat wij onze erfenis om als God te worden op waarde weten te schatten.

Hebreeën 12:16 toont dat er in dit verband één zonde is die dodelijk is voor onze geestelijke groei: onverschilligheid. God nam het Esau heel kwalijk dat hij zo onverschillig was dat hij zijn eerstgeboorterecht voor een bord eten verkocht. Zo neemt God het ons ook kwalijk als wij geen echte interesse hebben in onze erfenis om heilig te worden als God. Wij kunnen als gelovigen graag naar de hemel willen, graag Gods kracht ervaren en tekenen en wonderen mee willen maken, en een belangrijke functie in het koninkrijk nastreven. Maar als wij niet geïnteresseerd zijn om heilig te worden als God, missen wij de kern van onze erfenis.

Wij ervaren dat dit een seizoen is waar de Heer ons weer heel nadrukkelijk op het belang van heiligheid wijst. Voor God is onze heiliging topprioriteit, en Hij moedigt ons krachtig aan om dit ook topprioriteit in ons leven te geven. Deel krijgen aan Gods natuur is het allergrootste voorrecht dat maar denkbaar is. Als wij dit op waarde weten te schatten, hebben wij een gigantische motivatie om snel in heiligheid te groeien. God is op zoek naar mensen met zo’n motivatie. Al is er misschien nog veel werk te verrichten in hun leven en persoonlijkheid, Hij zal ervoor zorgen dat het licht van Zijn goddelijke natuur in ons en door ons gaat schitteren. 

Gebed
Heer, verlicht de ogen van ons hart zodat het besef dat wij deel krijgen aan Uw natuur echt in ons gaat landen. Overtuig ons hart van het ongelofelijke voorrecht om heilig te mogen zijn. Laat de wens om nu al naar Uw beeld toe te groeien ons helemaal vervullen. Laat deze wens ons motiveren om actief naar heiligheid te streven, zodat dit niet langer een krampachtig moeten is, maar een krachtige passie die spontaan uit ons hart opwelt. Zuiver ons van allerlei valse ideeën over heiligheid die niet van U komen. Toon ons de dingen in ons leven waar u verandering in wilt brengen en help ons niet koppig te zijn maar met u mee te werken. Help ons de moed niet op te geven wanneer wij toch gevallen zijn, maar help ons om weer op te staan en te vertrouwen dat overwinning over de zonde echt mogelijk is. Help ons te volharden. Wij verbreken elk spoor van geestelijke onverschilligheid die onze erfenis wil roven. Doe Uw wil in ons. In Jezus’ naam. Amen. 

Download
 klik op het pdf icon voor een uitgebreidere versie van dit artikel.

Nieuws 
In februari 2009 hebben wij een seminar over heiligheid gehouden. Van dit seminar zijn nog cd’s te bestellen via info[at]kingdomrule.org.
De kosten zijn € 15,-- voor drie cd’s inclusief verzendkosten. 


© 2009. J.W.A. Bakker. Kingdom Rule Ministries. ©2008. www.kingdomrule.org


Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]