Lichaam van Jezus Christus op aarde
... de levende, ademende, bovennatuurlijke kerk!
Bookmark and Share

Bereid jezelf voor! We bevinden ons in tijden van grote verandering!
Een generatie is aan het opstaan, en is zelfs al aanwezig, die niet langer genoegen neemt met “zondagmorgen christendom.”
Weet alsjeblieft en begrijp dat ik van de Kerk houd, de echte Kerk. De “kerk” echter zoals we die kennen, staat op het punt om dramatisch te worden veranderd. 

Wees de Kerk!
We gaan van “het gaan naar de kerk” en het zorgen voor “zondagmorgen christendom,” naar “het zijn van de Kerk” – een machtig, bovennatuurlijk leger gevuld met kracht en toegerust om aanvallend voort te gaan en het Koninkrijk van God te vestigen over heel de aarde! We moeten begrijpen dat toen we redding ontvingen en opnieuw werden geboren, we niet bij een sociaal clubje of wereldreligie genaamd christendom zijn gekomen. We zijn wedergeboren en een bovennatuurlijke God woont in ons die kwam om Zich met onze geest te vermengen en ons te transformeren in een nieuwe schepping met een hemelse natuur – de DNA die God heeft woont nu in ons!

De echte Kerk is geen gebouw, denominatie of club. De echte Kerk is een levende, ademende, bovennatuurlijke, hemelse, nieuwe-schepping creatie die het ware Koninkrijk van God brengt en openbaart op deze aarde.

Op dezelfde wijze dat God woonde in een box die “de ark” heette, in het oude testament, woont Hij nu in een volk en wacht om Zijn heerlijkheid door diegenen te tonen die slechts willen geloven. Je bent niet slechts een opslagplaats of een wachtkamer waar God verblijft. Je hebt feitelijk de DNA, of natuur van God in je. Op dezelfde manier dat appels appels produceren, en sinaasappels sinaasappels voortbrengen, brengt God zonen en dochters voort op het moment van hun redding! Je bent een doorgang – een poort – waar de hemel op de aarde binnenkomt. 

Lichaam van Jezus Christus op aarde
De kerk is al tientallen jaren, en zelfs al eeuwen, in een identiteitscrisis, en ontvangt nu een Geest van wijsheid en openbaring in het kennen van God. Als kerk, beginnen we wakker te worden en ons te realiseren dat we een identiteit hebben en een doel dat ver uitstijgt boven het gewone “naar de kerk gaan,” en we beginnen ons te realiseren dat we het Lichaam van Jezus Christus (zie 1 Cor. 12:4-27) zijn op deze aarde. Dezelfde tegenwoordigheid en kracht die Jezus Christus manifesteerde in Zijn menselijke lichaam, zal Hij nu gaan manifesteren door Zijn gemeenschappelijke Lichaam, de Kerk. Een leger staat op en het is tijd!

Het eeuwige doel en geheimenis
Jezus is enorm serieus over het ontvangen van Zijn erfenis, en Zijn erfenis is verbonden met het vervullen van onze bestemming als gelovigen. De erfenis van Jezus kan worden gevonden in Efeziërs 3: 8-11.

Jezus liet Zijn bloed vloeien om Zichzelf een Bruid te verwerven. Er is echter meer in dit verhaal dan alleen een bruiloft. Deze Bruid (die jij tussen haakjes bent) wordt opgericht als het wapen van God in Zijn hand om de overwinning te bewerken die al reeds behaald is over Zijn vijand, en de overwinning van Jezus Christus aan alle demonische machten te tonen. De Kerk heeft een bestemming en een doel om de heerlijkheid en overwinning van God aan de overheden, machten, wereldbeheersers, en de boze geesten in de hemelse gewesten te tonen.

Dit betekent dat de Kerk niet de positie moet innemen van een toeschouwer, maar veeleer een aanvallende positie. Te lang is de Kerk bevangen geweest met een opname-mentaliteit van, “blijf gewoon volhouden totdat Jezus komt en dan zal Hij ons uit deze rotzooi redden.” Deze mentaliteit staat eenvoudigweg niet in lijn met de Bijbel, en deze generatie wordt wakker voor de realiteit van onze roeping en eeuwig doel als een leger van God met een mandaat om de overwinning te bewerken die Jezus won door Zijn bloed wat gevloeid heeft.

Het tegengif van de hemel
Ik ben er zeker van dat jullie allemaal hebben gezien dat de staat en het welzijn van de wereld hard achteruitgaat. Sinds dat Adam in de hof van Eden gezondigd heeft is er een demonische vloek en demonische heerschappij die deze planeet beheerst, en satan, onze vijand, heeft de titel aangenomen, “god van deze wereld.”

Je moet echter weten dat satans macht alleen verblijft in onze onwetendheid. Wanneer wij, als de Kerk, onwetend zijn over onze identiteit en roeping als vertegenwoordigers van de hemel, dan blijft de duivel op een plaats en positie van macht.

Satan kromp van angst ineen toen Jezus als de “Laatste Adam” (zie 1 Cor. 15:45) ten tonele verscheen omdat hij zich bewust was van het feit dat Jezus wist wie Hij was, en dat Jezus duidelijk was over Zijn mandaat om te regeren en te heersen over de machten van de duisternis, en om iedere stam, tong en natie van demonische onderdrukking en gebondenheid te bevrijden.

Jezus, als de “laatste Adam,” vervulde eenvoudigweg het mandaat dat de “eerste Adam” liet vallen. Overal waar Jezus kwam, was hij op een missie om de heerlijkheid en superioriteit van God over de werken van de duivel te demonstreren en te tonen. Wist je dat de Bijbel zegt dat Jezus “de eerstgeborene onder vele broederen” is?

Jezus was de eerste van een nieuw prototype op de aarde. Hij kwam om geboorte te geven aan een “nieuw ras” van mensen die uit God geboren waren en in wie Hij zou wonen, en die de mantel en het mandaat van de hemel zouden oppakken en dragen dat eerst aan Adam was toevertrouwd.

Net zoals een dokter een tegengif geeft aan een patiënt wiens lichaam is gevuld met gif, alzo is de Kerk het hemelse tegengif voor de demonische vloek die de aarde vult! Te lang, is de Kerk tevreden geweest om de wereld te laten afdalen in totale chaos, terwijl ze hoopte en bad dat Jezus zou komen en ons uit deze rotzooi zou opnemen.

Het hart van deze generatie begint echter te kloppen in hetzelfde ritme als dat van de hartslag van God. We worden wakker en beginnen te beseffen dat wij het antwoord en het tegengif zijn, en zijn aangesteld op deze aarde met een mandaat om de werken van de duivel te vernietigen – om de hemel naar de aarde te brengen op een dagelijkse basis!

Ik heb een visie om authentiek christendom te zien worden geopenbaard op aarde door de Kerk – het Lichaam van Christus. God heeft het zo ingesteld dat Zijn heerlijkheid tentoongesteld zou worden door een volk wat totaal is toegewijd en van Hem houdt. Deze generatie moet worden toegerust en getraind om in een dergelijke plaats van intimiteit en gemeenschap met de Heer te leven – waar Zijn heerlijkheid werkelijk onder ons is door tekenen en wonderen.

Jezus Christus is gezonden en leefde Zijn leven als een prototype van wat mogelijk en beschikbaar voor een ieder van ons is als gelovigen. Jezus leefde Zijn leven van dag-tot-dag vanuit de intieme stem van God, en bracht Zijn koninkrijk –het bovennatuurlijke gebied van de hemel – naar de aarde met tekenen en wonderen die Hem volgden. De roep van de hemel in deze eindtijd is om een overblijfsel van mensen te zien die zich roekeloos hebben overgegeven en hun God liefhebben, die door intimiteit, het werk van de duivel vernietigen, en het gebied van de hemel dagelijks naar de aarde brengt.

De heerschappij van God is hier!
Tientallen jarenlang heeft de Heer waarheid in de Kerk hersteld die gedurende de donkere middeleeuwen verloren was gegaan. We zijn nu gekomen bij een “kruising van de volheid van tijd,” en we gaan een seizoen binnen waar het geluid van de leeuw van Juda wordt gehoord, met een leger van gelovigen dat opstaat uit apathie en zelfgenoegzaamheid, in afwachting staat opgesteld, klaar om de marsorders te ontvangen van de Koning der Koningen. Het is tijd voor de Kerk om onze woestijnreizen te beëindigen en over te steken naar onze bedoelde bestemming en beloofde land.

Profetisch gesproken, vertegenwoordigt ons beloofde land de heerschappij van God. Vanaf het begin, had God het plan voor Adam om heerschappij te hebben, en de aarde te onderwerpen en te vullen met Zijn heerlijkheid. De Kerk heeft door de woestijn gezworven zonder doel, net zoals Israël dat deed, maar nu is het tijd om het mandaat op te pakken dat Adam liet vallen en het koninkrijk van God over de hele aarde te vestigen en uit te breiden.

Jesaja 9:6 zegt dat Jezus was gezonden naar de aarde om de heerschappij van God op de aarde terug te brengen, en Hij droeg Zijn hemelse heerschappij op Zijn schouders. Het gaat verder en zegt, “Aan de toename van Zijn heerschappij en vrede zal geen einde komen…” (lett. vert. vanuit een Engelse Bijbelvert. – noot v.d. vert.) (Jesaja 9:7). Weet je wat? Jij, als een wedergeboren gelovige, bent de toename van de heerschappij van God in deze wereld.

De Bijbel gaat verder en zegt dat, “…..De ijver van de Here der heerscharen zal dit doen” (Jesaja 9:7). Grote ijver wordt uit de hemel op deze generatie in dit uur uitgegoten. Het leger van gelovigen op deze aarde komt op een lijn met het leger van de heerscharen van de hemel. Een leger staat op om de werken van de duivel te vernietigen en de heerlijkheid van onze God in dit land vrij te zetten!

Een alarm klinkt vanuit de hemel, “Kies deze dag wie je dienen zult.” Velen in het lichaam van Christus hebben al gekozen om God te dienen, maar de brandende vraag is nu, “Wie staat er op met brandende passie en pakt het mandaat van de hemel op om het Koninkrijk vandaag UIT TE BREIDEN?” Ryan Wyatt
Abiding Glory Ministries

vertaald door Jefferie Lammers   ( ... de levende, ademende, bovennatuurlijke kerk! )

bron: www.davidstabernakel.nl © Het overnemen van artikelen en woorden voor publicatie en/of distributie is toegestaan, mits deze in het geheel worden overgenomen en de juiste bronvermelding wordt vernoemd.

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]