De kracht van muziek - Patrick Waelauruw 
Inleiding
Muziek is in onze maatschappij niet meer weg te denken en heeft binnen onze cultuur een duidelijke functie gekregen. Elk land, streek of gebied kent haar eigen muziekinstrumenten, danspasjes en gezang. Van muziek fleur je op. Mensen neuriën of fluiten deuntjes.
Er worden massaal MP3’s gedownload en TMF en MTV draaien op volle toeren. Wat te denken van: fanfares, militaire muziekkorpsen, bruiloften, schoolfeesten, begrafenissen, concerten, popfestivals.
Of achtergrondmuziek bij reclamespotjes, in restaurants, in warenhuizen, in winkels/shops, in vervoersmiddelen, in slaapkamers, tijdens het joggen. Noem het maar op! Je hoeft geen conservatorium af te ronden om muziek te begrijpen want liederen spreken voor zich. Muziek is een universele taal. Hoe zit dat nu in de Bijbel?

De oorsprong van muziek
Van Genesis t/m het boek Openbaringen zien we dat naast de bloedoffers vooral muziek als rode lijdraad door de Bijbel heen loopt. Lofprijs, jubelen, psalmzingen, aanbidden, vreugdekreten, reidans en muziekinstrumenten bespelen zijn allemaal uitingen van dankzegging aan onze Hemelse Schepper. Muziek vind zijn oorsprong in God. Gods plan met muziek is om Hem te aanbidden.

Openbaringen 5:8-9, “En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de vierentwintig oudsten zich voor het Lam neder, hebbende elk een citer [snaarinstrument] en gouden schalen vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw gezang zeggende……” 

Voor Genesis 1:1 werd in de hemel reeds muziek gemaakt. Bij God en voor God. God wordt verheerlijkt om wie Hij is en wat Hij gedaan heeft. De eerste musicus in de Bijbel was Jubal. Jubal is de vader geworden van allen die citer en fluit bespeelden. Dat wil zeggen de eerste die de muziekkunst beoefende. (Genesis 4:21) 

Satan en muziek
Voordat satan op de aarde werd geworpen, leidde hij het muzikale gedeelte in de hemel. Hieronder twee Bijbelgedeelten waaruit blijkt dat satan te maken heeft met muziek:

Jesaja 14:11, “Uw trots is in het dodenrijk neergeworpen, de klank uwer harpen [snaarinstrumenten].” Ezechiël 28:13, “Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardonixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen [slaginstrumenten] en uwer pijpen [blaasinstrumenten] was bij u; ten dage als gij geschapen werd, waren zij bereid.” (Statenvertaling) 

Door trots, hoogmoed, rebellie en ongehoorzaamheid kwam hij in opstand tegen God. Hij verloor de strijd en werd op de aarde geworpen.

Satan heeft dus verstand van muziek en niet zo’n beetje ook want uit deze twee teksten blijkt dat hij meerdere instrumenten bespeelde. God had satan perfect geschapen om Hem te aanbidden. Zijn kleed was bedekt met kostbare edelgesteenten. Prachtig afgewerkt. Satan blijft een expert op muzikaal gebied. Hij was een inspiratiebron in de oude klassieke muziek en bij veel opera’s en operettes. En nog steeds voor de hedendaagse muziekgenres.
Het hoeft geen betoog om duidelijk te maken dat satan vandaag de dag nog steeds muziek gebruikt om generaties jongeren te roven en geestelijk vast te binden. In muziek zit kracht en muziek beïnvloed ons, hetzij goedschiks (vrolijk, opgewekt) of kwaadschiks (neerslachtig, depressief). Vaak gaat wereldse muziek gepaard met alcohol en drugs. Cocaïne, GHB, XTC, paddo’s, wiet en speed. Deze combinatie kan gevaarlijk zijn. Jongeren raken verslaafd aan de kick van deze combinatie met alle gevolgen van dien. 

Hij verdient het allerbeste
Omdat muziek zijn oorsprong in God vindt, verdient Hij de allerbeste aanbidding. De beste muziekcomposities en geen zogenaamde “caféknallers”.
De Psalmist zegt in Psalm 33:3, "Zingt Hem een nieuw lied, speelt schoon op de snaren onder geschal." En Psalm 47:8b, “Psalmzingt met een kunstig lied.” 
God is niet opzoek naar mensen die Christelijke teksten verzinnen op wereldse liederen. Zelf heb ik ook wereldse liederen een Christelijk karakter gegeven. Op zich geen probleem! Ik begrijp ook dat dit een uitstekende manier is om mensen te lokken tijdens evangelisatiecampagnes omdat de melodieën herkenbaar zijn. Maar mensen moeten aangetrokken worden door de zalving van nieuwe, geestvervulde liederen die rechtstreeks uit de hemel komen. 

Psalm 40:4a zegt: “Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang aan onze God.” 

Als God een nieuw lied geeft dan wil dat zeggen inclusief melodie, akkoorden, couplet, refrein, intro, outro en solo en geen bestaand lied voorzien van vrome woorden. We moeten composities maken vanuit onze relatie met God en niet uit een geest van religie. Hij heeft muziek toch geschapen.

Religie haat relatie. God is opzoek naar waarachtige aanbidders in geest en in waarheid. Hij is opzoek naar toegewijde muziekkunstenaars voor Zijn Koninkrijk die Hij krachtig en profetisch kan gebruiken. Psalm 22:4 zegt dat God troont op lofgezangen. Met andere woorden, God zal een troon bouwen temidden van onze lofprijs.
Op het moment dat wij staan te zingen en als Hij Zijn troon bevestigd heeft dan regeert Hij ook. Als wij in die zalving verblijven, hoeven we ons toch helemaal niet druk te maken. Zingen is ook evangeliseren. Door liederen te zingen ben je aan het getuigen van Zijn grootheid.

Psalm 105:2, “Zingt Hem, psalmzingt Hem, spreekt aandachtelijk van al Zijn wonderen.” (Statenvertaling) 

Type muziekinstrumenten
Bij de erediensten en speciale gelegenheden gebruikten de Israëlieten diversen muziekinstrumenten. Je kan ze in drie categorieën onderverdelen, namelijk: 

- blaasinstrumenten; de fluit, schalmei, bazuin of hoorn, trompet.
- slaginstrumenten; cimbaal, tamboerijn, schellen, castagnetten.
- snaarinstrumenten; de citer, harp, luit.

Psalm 150 geeft ons directe aanwijzingen hoe we God moeten loven: 

Waar moeten we Hem loven?
Vers 1. “Halleluja. Looft God in Zijn heiligdom, looft Hem in Zijn machtig uitspansel.” 

Waarom moeten we Hem loven?
Vers 2. “Looft Hem om Zijn machtige daden, looft Hem naar Zijn geweldige grootheid”.
 
Hoe moeten we Hem loven?
Vers 3-5. “Looft Hem met bazuingeschal, looft Hem met harp en citer, looft Hem met tamboerijn en reidans, looft Hem met snarenspel en fluit.” 

Wie moeten Hem loven?
Vers 6. “Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja.” (De Bijbel van kaft tot kaft) 

Musiceren is oorlog voeren
In Numeri 10 vanaf vers 11 kunnen we lezen hoe de Israëlieten moesten opbreken uit de woestijn Sinai. Zij moesten opbreken in een voorgeschreven volgorde. Let op; God spreekt hier niet meer over stammen maar legers. Als slaven werden de twaalf stammen uit Egypte bevrijdt maar ze werden soldaten in de woestijn. Als het goed is moeten we allemaal in ons Christelijke levenswandel een woestijnperiode ondervinden. Israël en Jezus in ieder geval wel! Een woestijnperiode rekent namelijk af met je slavenmentaliteit.

Als eerste brak het leger Juda op. Juda betekent “lofprijs”. In het leger van God staat lofprijs en muziek dus altijd voorop. Waarom? Lofprijs bindt de vijand!

Psalm 149:6-9, “In hun mond zijn de lofprijzingen voor God. In hun hand hebben zij een tweesnijdend zwaard. Daarmee kunnen zij wraak nemen op de vreemde volken en ongelovige volken afstraffen. Hun koningen zullen zij geboeid gevangen nemen en de vooraanstaanden in ijzeren boeien slaan. Zo wordt het vonnis dat God voorheen voorspelde, aan hen voltrokken. Dat is de eer voor hen die God trouw bleven. Prijs de HERE!” (Het Boek)

David joeg demonen weg door op de citer te spelen. (1 Samuël 16:23) Naar mijn weten was hij de enige persoon uit het O.T. die op bepaalde momenten de autoriteit had om demonen uit te drijven in dit geval d.m.v. zijn gezalfde muziek. Bedenk dan dat hij dit deed zonder de machtige naam van Jezus te gebruiken, de naam boven alle naam. Puur door de zalving. Uitzonderlijk…!!! Ook Jesaja 30:32 zegt dat wij onze geestelijke vijand een flink pak slaag kunnen geven d.m.v. citerspel en slagen op de tamboerijn.
Muziek heeft diepgang en is blijkbaar niet zomaar iets. Eén van mijn favoriete teksten is Psalm 144:1. Ik gebruik deze als gebedspunt.

“Geprezen zij de Here, mijn Rots, die mijn handen oefen ten strijde, mijn vingers tot de krijg.”
 

God leert mij om de gitaar als een geestelijke wapen te gebruiken. David is een groot voorbeeld.
Wist je dat Gibbons (apen) zingen? Ze zingen niet zomaar. Ze gebruiken hun gezang om een deel van hun territorium, enkele vierkante kilometers groot, af te bakenen. Elke ochtend zingt het gibbonpaartje een duet om de buren te laten weten in welk deel zij die dag zullen doorbrengen. Dit gezang is dus een waarschuwing aan soortgenoten om uit de buurt te blijven. Ik geloof dat het niet verkeerd is om je dag te openen met een loflied op je lippen. Een lied om onze Koning te aanbidden en om onze territorium af te bakenen voor invloeden van de duivel. 

Profetische muziek
Je kan muziek maken om te getuigen van Gods genade, maar je kan ook profetische muziek maken.
Dit wil zeggen dat je je volledig open stelt voor de leiding van de Heilige Geest. Hij neemt het over in zijn totaliteit, dus niet alleen het zanggedeelte maar ook de instrumenten.
Dat betekent niet dat de instrumenten ineens vanzelf gaan spelen maar Gods Geest door jouw vingers heen. Dit is een heel andere dimensie. Prachtige voorbeelden zijn Mozes en Mirjam. Na Gods afrekening met de Egyptenaren begon Mozes een profetische lied te zingen. Dit lied bestaande uit achttien verzen schudt je niet zomaar uit je mouw.
God legde Mozes dit lied op zijn hart. In dit lied staan bijvoorbeeld ook verwijzingen naar Jezus Christus. De apostel Johannes hoorde de overwinnaars dit lied nog eens zingen in het boek Openbaringen. (Exodus 15:1-18 en Openbaringen 15:3

De profetes Mirjam deed hier nog eens een schepje boven op. Na deze overwinning leidde Mirjam een profetische reidans van vrouwen met tamboerijnen en begon spontaan te profeteren. Er staat geschreven; "zij zong hen ten antwoord". (Exodus 15:19-21) Met andere woorden God gaf het volk Israël een antwoord en wel op de lippen van de profetes Mirjam. Wat was het antwoord dan?
“Zingt de Here, want Hij is hoog verheven, het paard en zijn ruiter stortte Hij in de zee.”

Ik kan me best voorstellen dat toen het volk Israël de overkant bereikte en de watermuren ineenstortten onder een hele hoop gebulder en gekrijs, men zich afvroeg wat er zich in werkelijkheid allemaal afspeelde in de zee. Mirjam kreeg het antwoord. Deze tekst kon Mirjam nooit van te voren bedacht hebben want wie wist nu dat het volk Israël door één of andere zee zou trekken.
Mirjam bracht deze profetische woorden tot uiting door middel van muzikale klanken en reidans. (musiceren) Dan moet je ook meteen een melodie op je hart krijgen want anders is er sprake van een gedicht in plaats van een lied.
Andere prachtige voorbeelden zijn Deborah (Richteren 5), Hanna (1 Samuël 2:1-10) en Maria (Lucas 1:46-56). Uit al deze voorbeelden is te zien dat wanneer God Zijn profetische liederen uitgiet, een verblijdt en vreugdevol hart geen optie is.

In andere Bijbelgedeelten is te zien dat gezalfde muzikanten profeten inspireren en profetieën bevorderen. Asaf, Heman en Jedutun waren speciaal geroepen om te profeteren tijdens het spel van citers, harpen en cimbalen. (1 Kronieken 25:1) Zij kwamen uit een Levitische zangersgeslacht. Deze drie krachtige profetische aanbidders werden door David aangesteld om de naam van de God van Israël te verheerlijken in een 24uurs aanbidding. Later zongen ook zij tijdens de inwijding van de eerste Tempel door koning Salomo. (2 Kronieken 5:12) Vervolgens zongen hun nakomelingen weer tijdens de wederoprichting van het fundament van de tweede Tempel. (Ezra 3:10) Vanwege hun trouw, toewijding en plichtsbesef werden ze gevraagd voor belangrijke goddelijke evenementen. Een ander voorbeeld is de profeet Elisa die om een citerspeler vroeg om te kunnen profeteren. (2 Koningen 3:15-19) Genoeg voorbeelden waaruit blijkt dat profeteren samengaat met musiceren. 

MTV
Als je vandaag de dag jongeren wilt bereiken moet je vooral muziek gebruiken. Dagelijks kijken miljoenen jongeren naar MTV, de populairste muziekzender op televisie. Gemiddeld achttien keer per uur is er op MTV een geweldsscène te zien: ongeveer iedere vier minuten dus. Sommige artiesten roepen openlijk op tot drugs en alcoholgebruik, het doden van mensen en zelfs tot zelfmoord. (hardrock & metal, gothic, hardcore house) Gothicaanhangers tonen veel interesse in rituelen en magische praktijken en voeren deze ook daadwerkelijk uit. Men is met name nieuwsgierig naar alles wat te maken heeft met zwarte magie en de duistere kwaadaardige transcendentie, zoals magische muziek, liederen, gezangen, spreuken, vervloekingen, rituelen, symbolen en handelingen.
Veel bekende artiesten praktiseren allerlei soorten transcendente meditaties, zijn bijgelovig of voeren rituelen uit voor hun optredens waardoor ze als wegbereiders fungeren voor hun fans naar een occulte wereld. We aanbidden toch onze popidolen? Zo diep is onze hedendaagse muziekcultuur gezonken. Andere artiesten gebruiken pornosterren in hun videoclips en propageren vrije seks in hun songs (rapmuziek). 
Als je heden ten dage een hit wilt scoren moet je vooral halfnaakt een videoclip opnemen. Het gaat niet meer om de zangkwaliteit maar om de lust en de begeerte van de zapper. De platenmaatschappijen werken hierop in. Door dit soort muziek wordt onze gedachten gevuld met verlangens naar seks, drugs, geweld en rebellie. Wereldse muziek gaat ook gepaard met de macht van mammon. Muziek maken is big business. Kleine kinderen dromen ervan om beroemd en rijk te worden. Vandaar dat gospelliederen luisteren ontzettend goed is voor je geest. God spreekt namelijk door gospelmuziek. Wordt je ’s morgens wakker met een opwekkingslied op je lippen of in je gedachte. Ga de tekst eens na, wellicht spreekt God tegen je! 


Kort getuigenis
Van kleins af aan ben ik opgegroeid met muziek. Als klein kind kreeg ik een drumstel. Het was eigenlijk alleen maar een beetje rammen. Ik was ook snel uitgespeeld en gaf de drumstel weg aan een kennis. Later moest ik in mijn pubertijd van mijn vader gitaarspelen (akoestisch). Ik baalde ontzettend omdat ik totaal geen zin had. Telkens wanneer mijn vader iemand vond om mij hierin te onderwijzen, zag ik er tegenop. Ik kan het me nog heel goed herinneren. Het zelfde gevoel als kinderen die spruitjes moeten eten. Flink balen dus.
Na een tijdje begon ik het toch een beetje onder de knie te krijgen. Mijn interesse bleef alsmaar groeien vooral omdat twee neefjes van me ook gitaar begonnen te spelen. We namen wat rockcovers op, dat was nog in de cassettebandjes tijd. Ik leerde ontzettend veel in die periode, mede door mijn neefjes.
We schreven ook zelf liedjes, alles erop en eraan. Later kocht ik mijn eerste elektrische Ibanez-gitaar en een versterker. Dat was in mijn hardrock periode. Ik stond op met mijn gitaar en ik sliep met mijn gitaar. Gitaarspelen was 24/7. Er was zelfs een periode dat ik de hele dag op mijn slaapkamer bleef om solo’s uit te zoeken. De enige momenten dat ik naar beneden ging was om te eten of naar het toilet te gaan. Gitaarspelen was hot, vooral toen het lied “More than words” uitkwam (beginjaren 90).

Ik zong liederen als ”666 the number of the beast” en heb in verschillende hardrockbands gespeeld, als slag en sologitarist. Later begon ik ook andere muziekgenres te bestuderen zoals: blues, soul/funk, jazz en latinachtige songs. Ik heb ook tijdens verschillende gelegenheden gespeeld. Van jamsessies tot en met bruiloften. Mijn vrienden kwamen altijd naar me kijken als ik op de bühne stond. En ik maar schitteren en pronken. Maar een echte goede doorbraak als band heb ik nooit ondervonden. Ik had plannen om naar Amsterdam te verhuizen om daar aan mijn muziekcarrière verder te werken maar dit is nooit uitgekomen. Achteraf zie ik Gods hand hierin.

Sinds 2002 heb ik mijn talenten weer teruggegeven aan de Here, mijn Muziekleraar. Ik woonde toen in Eindhoven en ben daar in mijn slaapkamer op mijn knieën tot bekering gekomen. Gods Geest raakte mij zo sterk aan dat ik spontaan begon te huilen en ik bleef maar huilen. En dat te bedenken dat ik bijna nooit huilde. Mannen huilen toch niet, kom nou zeg! Je bent toch geen watje. Tja, als Gods Geest je overtuigd van zonde dan heb je niets meer te zeggen. Je kan alleen maar toegeven. Maar in die nacht kreeg ik van de Here een compleet lied. Ik nam een stuk papier en het was alsof ik dit zo maar uit mijn mouw schudde.
De titel luidt: “Door Uw heilige naam”. Ik heb heel wat wereldse liederen geschreven maar niet binnen een halfuur of iets dergelijks. En het mooie is dat God mij telkens weer nieuwe liederen geeft om te getuigen van Zijn liefde en trouw. Deze liederen geven mij kracht want muziek maken is mijn passie. Weet je; ik kwam erachter dat de duivel mijn muzikale talenten gestolen had en voor zijn koninkrijk gebruikte. Hij kan alleen maar stelen en roven want zelf kan hij niets scheppen. Hij is toch een schepsel van God en schepsels kunnen niets scheppen. Er is maar één Schepper.
Inmiddels speel ik ongeveer al 20 jaar gitaar en enkele percussie-instrumenten. Laat me je bemoedigen om je muzikale talenten alleen te gebruiken voor Gods Koninkrijk. Uiteindelijk gaan we in de hemel toch alleen maar de naam van God grootmaken. Je krijgt geen eigen podium met gouden spotlights waar mensen je kunnen bewonderen en waar je de sterren van de hemel kunt spelen. Het gaat alleen maar om God de Vader. Ik prijs God dat Hij mij deze gave gegeven heeft en dat Hij mijn geestelijke bedekking heeft weggehaald. Alleen Hij verdient mijn muzikale aanbidding. Aan Hem alle eer! 

In Zijn liefde verbonden,
Patrick Waelauruw

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]