De helden van David - Wim de Vries


Bookmark and Share

De helden van David

David, op de vlucht voor koning Saul, verbergt zich in de grot van Adullam. Daar voegen zich allerlei soort mensen bij hem.
Zo te lezen een stelletje ongeregeld, maar deze mensen worden later de helden van David.
Zij bouwen zijn koninkrijk. 1 Samuel 22: 1-5 

Een samenvatting: 
David ging weer weg uit Gat en vond een veilig heenkomen in een grot in de buurt van Adullam. Toen zijn broers en zijn overige familieleden dat hoorden, voegden ze zich daar bij hem. Ook allerlei mensen die in moeilijkheden zaten, schulden hadden of verbitterd waren, sloten zich bij hem aan.

David werd hun aanvoerder; het was een groep van ongeveer vierhonderd man. Van daaruit bezocht hij de koning van Moab in Mispe en vroeg hem: ‘Sta mijn vader en moeder alstublieft toe om naar uw grondgebied uit te wijken tot ik weet wat God met mij voorheeft.’
Zo bracht hij zijn ouders onder bij de koning van Moab, en daar bleven ze zolang David zich in zijn schuilplaats in de bergen verschanst hield.

Maar de profeet Gad zei tegen David: ‘Blijf niet in de bergen, maar ga naar het land van Juda.’ Daarop trok David naar het Cheretbos. David is op de vlucht voor koning Saul. David moet nog een tiener geweest zijn, toen hij de schapen weidde en thuis moest komen, omdat Samuel er was. Hij werd gezalfd tot koning.

Saul was door de Here God verworpen en hij ging vermoeden, dat David na hem koning zou worden. Hij werd ontzettend jaloers en zwoer dat hij David zou doden. David moet vluchten voor zijn leven. Hij gaat eerst naar Gat, de Filistijnen: daar durft Saul niet te komen, maar daar wordt hij herkend. Hij vlucht het gebergte in en verblijft in de grot bij Adullam. Daar is hij helemaal alleen.

Hij stort zijn hart uit voor de Heer: Luid roep ik tot de HEER, luid smeek ik de HEER om hulp, bij hem stort ik mijn hart uit, bij hem klaag ik mijn nood. Ik ben ten einde raad, u kent de weg die ik moet volgen, u weet dat op mijn pad een strik verborgen ligt. Ik kijk ter zijde en zie niemand die om mij geeft, nergens een toevlucht voor mij, niemand die hecht aan mijn leven. Ik roep tot u, HEER: ‘U bent mijn schuilplaats, al wat ik heb in het land van de levenden. ’Hoor mijn noodkreet, ik ben uitgeput en moe, verlos mij van mijn vervolgers, zij zijn sterker dan ik. Leid mij uit de beklemming, dat ik uw naam mag loven in de kring van de rechtvaardigen: u hebt naar mij omgezien. Psalm 142 


Dan vult zich de grot met mensen. Eerst komt zijn familie. Zij voelen zich niet veilig meer, want de wraak van koning Saul kan hen wel eens treffen. Wat er verder binnenkomt? We zouden zeggen: een stelletje ongeregeld ! Mensen met problemen: Er staat: mensen die in moeilijkheden zaten. Mensen met dezelfde ervaring als David: niemand die om mij geeft, nergens een toevlucht voor mij, niemand die hecht aan mijn leven.

Het is goed dat er niet bij staat welke problemen. Vul je eigen probleem maar in: je ziet het niet meer zitten, je hebt geen doel meer in het leven, je bent werkeloos, je bent afgewezen.
Vul verder maar in…. Mensen met schulden: Een actueel probleem. Het aantal mensen, dat zich meldt voor schuldsanering neemt toe. Mensen, die verbitterd zijn. Zoveel teleurstelling in het leven. Ik ben altijd afgewezen, op school gepest, mishandeld, misbruikt. Er is zo op mijn ziel getrapt: ik zit vol bitterheid, haat, wrok.
Wat een stelletje ongeregeld. Ze hebben elkaar gevonden in het negatieve. Daar zit David, de gezalfde. Gezalfde wil zeggen: gezalfd met de Heilige Geest.

En David neemt zijn harp en begint opnieuw het lied te zingen: Ik ben ten einde raad, u kent de weg die ik moet volgen, u weet dat op mijn pad een strik verborgen ligt. Ze komen onder de indruk van David, van zijn geloof. Ze ervaren, dat de Heer met hem is. Hij straalt het uit, ondanks zijn situatie. Wie kan hen beter leiden dan deze David? Hij wordt de aanvoerder van dit stel: 400 man.

Geleidelijk aan gaat zich in deze mannen een verandering voltrekken. Ze zwierven door het gebergte van Juda. Op een keer had David erge dorst en hij liet uit zijn mond vallen: Wie geeft me wat te drinken uit de waterput van Bethlehem? Drie mannen wisten door het legerkamp van de Filistijnen te gaan, met gevaar voor eigen leven en haalden water uit de poort van Bethlehem. Zo waren zij al toegewijd aan David, maar toen ze terug waren, wilde David er niet van drinken: hij offerde het aan de Heer. Ik wil hier niet van drinken, want dan zou het zijn alsof ik het bloed dronk van de mannen die hun leven hebben gewaagd om het te halen.

Weet U, hoe dit stelletje ongeregeld later genoemd wordt? Davids helden. Deze mannen hebben voor David zijn koninkrijk gebouwd. 1 Kronieken 11:10 
Hieronder volgen de belangrijkste helden van David. Zij, en trouwens heel Israël, maakten zich sterk voor zijn aanspraken op de troon en riepen hem tot koning uit, zoals de HEER met betrekking tot Israël had gezegd, en ze bleven hem ook daarna steunen. Deze mannen zijn in de aanwezigheid van David getransformeerd tot helden.

Jezus is de zoon van David. Davids leven is profetisch voor Jezus. In zijn psalmen profeteert hij over de komst van Jezus. Zo heeft Adullam een profetische betekenis. Op Jezus komen veel mensen af. Uit deze mensen kiest Jezus 12 leerlingen, die 3 jaar lang in zijn gezelschap zijn. Zijn keuze zou wellicht niet de onze geweest zijn. Het is eigenlijk ook maar een vreemd samenraapsel. Herhaaldelijk hebben ze ruzie: wie van ons is nu de meeste.

De broers Johannes en Jacobus wagen het zelfs om aan Jezus te vragen of ze naast Hem mogen zitten in zijn Koninkrijk. Trouwens: deze broers hebben de bijnaam: zonen van de donder. Johannes en Jacobus waren best fanatiek. Wanneer ze door Samaria gaan waren ze in een dorp niet welkom. Zeggen deze broers: Heer, wilt u dat wij vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren? Maar Jezus wijst hen terecht.
Een andere keer zegt Johannes: ‘Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat te beletten omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten.’ Jezus zegt: houd hem niet tegen, wie niet tegen ons is, is voor ons.

En een Thomas: grote twijfelaar. Mattheus: werkte als belastingambtenaar voor de vijand, de Romeinen. En een Petrus: wat een impulsieve man, druk, staat altijd vooraan: lijkt wel op ADHD.
Deze leerlingen zijn later de apostelen: de helden van Jezus. Zij bouwen na zijn hemelvaart het Koninkrijk. Ze zijn getransformeerd in de aanwezigheid van Jezus.
Johannes wordt de leerling van wie Jezus heel veel hield. Petrus herken je niet meer wanneer hij op de pinksterdag zijn eerste preek houdt.

Mensen veranderen in de Tegenwoordigheid van Jezus. Adullam: de plaats, waar wij heen mogen gaan. De plaats, waar wij mogen komen in de Tegenwoordigheid van Jezus.
Jezus bad op de avond dat Hij gevangen genomen werd voor zijn leerlingen. Maar ook voor ons: Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Laat hen ook in ons zijn: Dat betekent: laat hen in Onze Tegenwoordigheid zijn. Adullam: de plaats van intimiteit. De plaats aan de voeten van Jezus. Adullam: Een plaats van stilte. Stil zijn en luisteren naar Jezus.

De Tegenwoordigheid van Jezus zal ons helen, dat is heel maken. We worden aangeraakt. In de Tegenwoordigheid van Jezus kan ik mijzelf niet verstoppen. We worden doorgelicht. De Heer doorgrondt mij. Hij kent mijn hart. Alles komt aan het Licht. Liefdevol vraagt Hij: Geef alles aan Mij. En Hij begint Zijn weg van Herstel.

Kom in Adullam. Kom in de Tegenwoordigheid van God. Blijf niet aan de ingang staan, maar ga naar binnen. Ga zitten aan de voeten van Jezus. Wees stil. Leer te luisteren naar Zijn stem. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor Hem neer. Die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. 

Wim de Vries

  Zijn er twijfels en vragen? Klik dan op het plaatje.  

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]