Aanbidding in het huis van gebed 

 Foto: Mike BickleBookmark and Share

Dit artikel heeft als uitgangspunt het onderwijs over de eindtijd van Mike Bickle, direkteur van het "International House Of Prayer" in Kansas City (U.S.A.)

Openb.5:8-10 Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de vierentwintig oudsten zich voor het Lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook; dat zijn de gebeden van de heiligen.
En ze zetten een nieuw lied in: U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want U bent geslacht en met Uw bloed hebt U voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal.
U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.A: Aanbidding voor het Lam.
B: De harpen.
C: De gouden schalen vol wierook.
D: Eenheid tussen de wierook van Jezus en de gebeden van de heiligen.
E: De wierook van God.
F: Een nieuw lied. 
G: Het nieuwe lied in de Bijbel.
H: De onthulling van Gods karakter in de nieuwe liederen.
J: De onthulling van het karakter van de zangers in de nieuwe liederen.
K: Het centrale thema van de nieuwe liederen.
L: De reikwijdte van de nieuwe liederen.
M: De waardigheid van Jezus om de boekrol te nemen.
N: Eindconclusie.A: Aanbidding voor het Lam.
Openb.5:7-8a Het Lam ging naar Degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit Zijn rechterhand. Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de vierentwintig oudsten zich voor het Lam neer.
Jezus het Lam, de koninklijke Leeuw van Juda en menselijke afstammeling van David, stapt naar de troon van de Vader en neemt de boekrol van de eindtijd in ontvangst; daarmee neemt Jezus volledige verantwoordelijkheid voor de regie van de menselijke geschiedenis in de eindtijd. Jezus het Lam belooft daarmee dat Hij de gerechtigheid van God op de aarde zal vrijzetten, zowel in intimiteit voor hen die Hem liefhebben als in oordeel voor hen die Hem haten.

Het is niet ongewoon dat God Zijn gerechtigheid op de mensen loslaat, maar het buitengewoon bijzondere is het feit dat een Mens hier autoriteit krijgt om de economie van Gods gerechtigheid te beheren. Het is de God-Mens Jezus Christus die eruitziet als een Lam dat geslacht is.
Dit overweldigt de serafs en de vierentwintig oudsten zodanig, dat zij zich voor Jezus het Lam op de grond neerwerpen om Hem te aanbidden; zij doen dit omdat ze absoluut overweldigd zijn door hetgeen ze zojuist gezien hebben gekregen. Zij zien dat een Mens grote Goddelijke autoriteit ontvangt om de boekrol van Gods oordelen in de eindtijd te openen en de inhoud daarvan over de aarde los te laten.

Maar zij zien nog iets anders; zij zien ook dat Gods voorwaarden voor het openen van de boekrol zijn vervuld. Zij hebben de vervulling van Gods voorwaarden in de hand en bieden die aan God aan, want de voorwaarde voor God om Zijn rechtvaardige oordelen over de aarde te kunnen loslaten is het Huis van Gebed, dat is een volgroeide en volwassen geworden wereldwijde gebedsbeweging waarbij alle kinderen van God betrokken zijn.

Deze voorwaarde is dit moment aan het groeien maar nog lang niet volgroeid; daarom moet de realiteit van Openb.5 nog vervuld worden.

B: De harpen.
In het Oude Testament komen we twee muziekinstrumenten tegen die in aanmerking komen voor de titel harp; dat zijn de qinnor en de nebel, die beide snaarinstrumenten zijn. Het Hebreeuwse woord qinnor is in het Grieks geworden tot kinora of kithara, en dit laatste woord komen we vier keer in het Nieuwe Testament tegen (
1Kor.14:7, Openb.5:8+14:2+15:2). Het woord qinnor wordt vertaald met citer of lier en komt 42 keer voor in de Bijbel; het woord is afgeleid van een werkwoord dat de betekenis van tokkelen heeft. Het woord nebel komt 38 keer voor in de Bijbel en wordt 27 keer vertaald met harp, maar 11 keer met kruik. De nebel was blijkbaar ook een snaarinstrument want dit instrument kon zelfs tien snaren hebben (Ps.33:2, 92:3, 144:9). 

De harp en citer (of lier) komen 12 keer samen in één tekst voor in de Bijbel. De eerste kleine harpen dateren al van 3500 v.C. in Egypte. De qinnor komen we in de Bijbel al tegen in
Gen.4:21, de nebel komen we voor het eerst tegen in 1Sam.10:5. De harp spreekt van door God geïnspireerde muziek en aanbidding voor Zijn troon; de harp is het instrument dat verreweg het meest geassocieerd wordt met aanbidding in het Oude Testament, en is sterk gerelateerd aan de expressie van vreugde en blijdschap. Maar de harp speelde ook een belangrijke rol in het profeteren (1Sam.10:5, 2 Kon.3:15, Ps.49:5); meer dan enig ander instrument in de Bijbel wordt de harp gebruikt bij profetie, lofprijzing en aanbidding van God.
 
1 Kron.13:8 David en de Israëlieten dansten vol overgave voor God, begeleid door zang en muziek van lieren, harpen, tamboerijnen, cimbalen en trompetten. 

1 Kron.15:16 Verder beval David de hoofden van de Levitische families diegenen van hun verwanten te laten aantreden die met luide stem, onder begeleiding van muziekinstrumenten, van harpen, lieren en cimbalen, vreugdeliederen konden zingen. 

1 Kron.25:6 Zij allen begeleidden hun vaders Asaf, Jedutun en Heman op cimbalen, harpen en lieren bij de lofzang in de tempel van de Heer, en luisterden zo, volgens de aanwijzingen van de koning, de dienst in de tempel van de Heer op. 

2 Kron.5:12 Alle Levitische zangers, te weten Asaf, Heman, Jedutun en hun zonen en broers, gekleed in fijn linnen, stonden met hun cimbalen, harpen en lieren aan de oostkant van het altaar klaar, en ook nog honderdtwintig priesters met trompetten. 

2 Kron.20:28 In Jeruzalem aangekomen trokken ze begeleid door muziek van lieren, harpen en trompetten naar de tempel van de Heer. 

2 Kron.29:25 Hij stelde de Levieten met cimbalen, lieren en harpen op in de tempel van de HEER, naar het voorschrift van David, van Gad, de ziener van de koning, en van de profeet Natan, het voorschrift dat door de Heer bij monde van Zijn profeten kenbaar gemaakt was. 

Neh.12:27 Toen de muur van Jeruzalem zou worden ingewijd, werden de Levieten in al hun woonplaatsen opgespoord en naar Jeruzalem gebracht om feestelijk de inwijding te vieren, met lofzang en liederen, onder begeleiding van cimbalen, harpen en lieren.

C: De gouden schalen vol wierook.
Openb.5:8b-9a Ieder van hen had een gouden schaal vol wierook; dat zijn de gebeden van de heiligen.
Zowel de serafs als de vierentwintig oudsten hebben een gouden schaal die vol is met de gebeden van de heiligen; om hier waardevolle betekenis in te ontdekken is het nodig dat we dit zeer persoonlijk op onszelf toepassen.

Er gaat een tijd komen waarin de heiligen gezalfd zullen worden door de Geest van de genade en van de gebeden (
Zach.12:10, NBG’51), zoals nog nooit gebeurd is in de geschiedenis van de gemeente van Jezus. We zullen dan gezalfd worden tot alle mogelijke vormen van gebed en aanbidding die God in Zijn hart bedacht heeft voor de gemeente. 

We zullen een hart hebben dat overstroomt met passie voor Jezus als een rivier die buiten zijn oevers treedt. Zwakke en gebroken mensen over de hele wereld zullen gezalfd worden in gebed, en het Lichaam van Christus zal bekend worden als het Huis van Gebed.

De gouden schalen zijn gevuld met wierook; datgene wat de schalen van gebed en aanbidding vult tot aan de rand is de openbaring van de schitterende schoonheid van Jezus het Lam. De schalen zullen tot de rand gevuld zijn omdat de Zoon van God geopenbaard zal worden als glorieus en majestueus.

Jes.4:2-6 Op die dag zal de HEER het land tot bloei brengen, het zal als een kostbaar sieraad zijn. De rijke vrucht van het land zal elke Israëliet die ontkomen is met trots vervullen. Ieder die nog in Sion is, ieder die in Jeruzalem is achtergebleven, zal heilig genoemd worden, alle mensen in Jeruzalem die ten leven opgeschreven zijn.

Wanneer de Heer het vuil van Sions vrouwen heeft weggewassen en het bloed van Jeruzalem heeft afgespoeld, door een zuiver oordeel en een zuiverend vuur, dan zal Hij boven de plaats waar de Sion ligt en waar men bijeenkomt, een wolk scheppen voor overdag en een lichtend vuur met rook en vlammen voor de nacht. Zijn luister zal alles overdekken, als een hut die schaduw biedt in de hitte van de dag, en beschutting tegen storm en regen.

Hag.2:6-7 Want dit zegt de HEER van de hemelse machten: Nog een korte tijd, een ogenblik slechts, en Ik zal de hemel en de aarde, de zee en het land doen beven. Alle volken breng Ik in beroering, hun schatten zullen Mij toevallen en Mijn huis zal Ik vullen met pracht en rijkdom, zegt de HEER van de hemelse machten.
De gouden schalen van gebed en aanbidding zullen niet tot aan de rand gevuld worden door zelfgemotiveerde vastberadenheid en toewijding, maar door de gepassioneerde toewijding van de Heilige Geest om Jezus alle eer te geven als het enige werkelijke Sieraad van het land.

D: Eenheid tussen de wierook van Jezus en de gebeden van de heiligen.
Openb.8:1-6 Toen het Lam het zevende zegel verbrak, viel er een stilte in de hemel, gedurende ongeveer een half uur. Ik zag de zeven engelen die voor Gods troon staan. Ze kregen alle zeven een bazuin. Toen kwam er een andere engel, die met een gouden wierookschaal bij het altaar ging staan.

Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor de troon te offeren, samen met de gebeden van alle heiligen. De rook van de wierook steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op naar God. Toen nam de engel de wierookschaal, vulde hem met vuur van het altaar en wierp dat op de aarde. Er volgden donderslagen, groot geraas, bliksemschichten en een aardbeving.
De zeven engelen, ieder met een bazuin, maakten aanstalten om erop te blazen. 

Openb.8:1-6 is een uitvergrote versie van Openb.5:8; dit gedeelte uit Openb.8 geeft ons leven diepe betekenis, omdat onze gebeden voor de troon van God invloed hebben op de balans van het menselijke leven. Openb.8 + 9 spreken over de zeven bazuinen van de tweede serie oordelen van God; en deze oordelen zijn huiveringwekkend, want zij raken alles aan wat de mensheid lief is. Wij zullen in vuur en vlam gestoken worden, omdat Openb.8 + 9 de aardse realiteit is van de harpen en schalen voor de troon van God uit Openb.5:8.

Deze zeven bazuinen zijn mysterieus en spreken van grote, ontzagwekkende en zelfs huiveringwekkende realiteiten, maar de mensen op aarde zullen totaal onvoorbereid zijn op wat komen gaat (
Luc.17:26-30).

Voor hen die God niet kennen zal het lijken alsof de oordelen van God het menselijke bestaan tot een einde laten komen, maar niets is minder waar. Wanneer God Zijn oordelen op de aarde loslaat, zal een deel van de mensheid juist terugkeren tot God en zal de grote oogst van de eindtijd binnengehaald worden. En het goede nieuws is dat het juist een Mens is die deze oordelen van God ontketent.

D1: De engel met een gouden wierookschaal.
Openb.8:3 Toen kwam er een andere engel, die met een gouden wierookschaal bij het altaar ging staan.
In
Openb.5:8 knielden de serafs en oudsten neer met gouden wierookschalen die gevuld waren met de gebeden van de heiligen, maar deze engel komt bij de troon van God met een gouden wierookschaal die leeg is. Het gaat hier dus om een andere gouden schaal met een andere bedoeling.

D2: Deze engel gaat bij het altaar staan.
Openb.8:3 Toen kwam er een andere engel, die met een gouden wierookschaal bij het altaar ging staan.
Dit altaar wordt in
Openb.5:8 niet genoemd, maar we komen het in het boek Openbaring wel op andere plaatsen tegen, namelijk in Openb.6:9, 9:13, 11:1, 14:18, 16:7. Op dit altaar brandt vuur volgens Openb.8:5. In Jes.6:6 lezen we dat er gloeiende kolen in het vuur op dit altaar liggen, en Lev.6:6 zegt dat het vuur op de aardse afbeelding van dit altaar nooit mocht uitgaan. Dit gouden altaar is de plaats waar gebed en aanbidding vanaf de aarde ontvangen worden voor de troon van God. Openb.11:1 spreekt erover dat dit altaar in de tempel van God op aarde aanwezig is.

D3: Deze engel ontvangt wierook.
Openb.8:3b-4 Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor de troon te offeren, samen met de gebeden van alle heiligen. De rook van de wierook steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op naar God. 

De Griekse tekst zegt dat aan deze engel een grote hoeveelheid wierook gegeven werd, dit in tegenstelling tot de wierook uit
Openb.5:8. Daar is de wierook een beeld van de gebeden van de heiligen (Ps.141:2), maar in Openb.8:3 is de wierook iets anders dan de gebeden van alle heiligen. Er wordt nadrukkelijk bij vermeld dat het hier om een grote hoeveelheid wierook gaat, en het kan niet anders of deze wierook spreekt van de gebeden van Jezus als onze hemelse hogepriester. 

Hebr.7:25-26 Zo kan Hij ieder die door Hem tot God komt volkomen redden, omdat Hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten. Een hogepriester als Hij hadden we ook nodig, iemand die heilig, schuldeloos en zuiver is, van de zondaars afgescheiden en ver boven de hemel verheven. 

Hebr.9:24 Christus is immers niet binnengegaan in een heiligdom dat door mensenhanden is
gemaakt, in de voorafbeelding van het hemelse heiligdom, maar in de hemel zelf, waar Hij nu bij God voor ons pleit.
Deze engel ontvangt dus de wierook van het gebed van Jezus Zelf en offert deze samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar dat voor de troon van God staat. 

En de rook van Jezus’ gebeden stijgt samen met de rook van de gebeden der heiligen op naar God; de Vader ontvangt hier dus de lieflijke reuk van de gemeenschappelijke wierook van Jezus en Zijn gemeente. 

Dit is voorbede en aanbidding op zijn best, dit is waar de Heilige Geest altijd naar toegewerkt heeft; dit is het Huis van Gebed zoals God de Vader altijd bedoeld heeft.


D4: Deze engel vult zijn lege schaal opnieuw.
Openb.8:5-6 Toen nam de engel de wierookschaal, vulde hem met vuur van het altaar en wierp dat op de aarde. Er volgden donderslagen, groot geraas, bliksemschichten en een aardbeving. De zeven engelen, ieder met een bazuin, maakten aanstalten om erop te blazen.

Deze engel kwam met een lege schaal, vulde die met wierook en goot de schaal weer leeg; daarna vulde hij de schaal opnieuw maar nu met vuur, en daarna goot hij de schaal weer leeg. Het vuur veroorzaakt donderslagen, geluiden, bliksemschichten en een aardbeving op aarde, maar een nog serieuzere consequentie is dat zeven engelen met elk een bazuin zich klaarmaken om op deze bazuinen te blazen, waardoor een nieuwe serie van Gods oordelen over de aarde gaat losbreken. Toen Jezus op aarde was, had Hij al gezegd dat dit zou gaan gebeuren.

Luc.12:49 Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou Ik graag willen dat het al brandde. Ik moet een doop ondergaan, en Ik word hevig gekweld zolang die niet volbracht is.
Jezus kwam om een vuur van verlossing op de aarde te ontsteken; dit vuur is begonnen met Zijn dood aan het kruis, en vond zijn eerste vervulling in het vuur van de Heilige Geest op de pinksterdag van Hand.2.

Maar dit vuur heeft altijd twee kanten; het is een vuur dat bedoeld is om te verlossen, aan de ene kant door het vuur van passie, maar aan de andere kant door het vuur van oordeel. Het is een vuur dat aansteekt maar ook wegbrandt; dit vuur steekt alles in de brand met de passie van Jezus, maar het verteert alles wat de liefde van Jezus in de weg staat. Het vuur dat in Hand.2 de eerste gelovigen in vuur en vlam zette met grote passie voor Jezus, doodde in Hand.5 Ananias en Saffira vanwege hun bedrog. Het vuur van God kwam uit het heiligdom en verteerde het brandoffer en het vet op het altaar, zodat het volk juichte (Lev.9:24), maar dit was hetzelfde vuur dat uit het heiligdom kwam en Nadab en Abihu, de twee zonen van Aäron, verteerde, waarna het volk rouwde (Lev.10:2).

E: De wierook van God.
In Ex.30:34-38 ontving Mozes voorschriften voor het maken van zuiver mengsel voor reukwerk; dit reukwerk was heilig en alleen voor God bestemd. De vijf onderdelen van dit reukwerk spreken een krachtige, beeldende taal over de dood en overwinning van Jezus het Lam.

Dit reukwerk werd op de Grote Verzoendag (Lev.16:12-13) aan God geofferd op het met goud bedekte altaar in het heiligdom; zo steeg de rook van het reukwerk op voor God en was de hogepriester aanvaard. Zo zijn ook wij doortrokken met het reukwerk van Christus om een geur van Christus te zijn op aarde met een tweevoudige bedoeling.

2 Kor.2:14-16 God zij gedankt dat Hij ons, die één zijn met Christus, in Zijn triomftocht meevoert en dat Hij overal door ons de kennis over Hem verspreidt als een aangename geur. Wij zijn de wierook die Christus brandt voor God, zowel onder hen die worden gered als onder hen die verloren gaan. Voor de laatsten is het een onaangename geur die tot de dood leidt, voor de eersten een heerlijke geur die leven schenkt.

F: Een nieuw lied.
Openb.5:9-10 En ze zetten een nieuw lied in: U verdient het om de boekrol te ontvangen en
zijn zegels te verbreken. Want U bent geslacht en met Uw bloed hebt U voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde. 

Als Mens in een opstandingslichaam heeft Jezus de boekrol van de eindtijd uit de rechterhand
van de Vader genomen; Hij is volledig God, maar heeft als Mens de boekrol aangenomen.
Dat betekent dat Hij volledige verantwoordelijkheid neemt voor leiderschap over de natuurlijke geschiedenis van de mensheid om deze tot een hoogtepunt en een eindconclusie te brengen. Het is de essentie van Openb.5, dat een Mens leiderschap uitoefent over het sluiten van de natuurlijke geschiedenis van de mensheid en een nieuw begin maakt met het koningschap van God over de aarde. De vier serafs en vierentwintig oudsten reageren in diep ontzag, en werpen zich op de grond en aanbidden het Lam met een nieuw lied.

G: Het nieuwe lied in de Bijbel. 

Ps.33:3 Zing voor Hem een nieuw lied, speel en zing met overgave.

Ps.40:3 Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Mogen velen het zien vol ontzag en vertrouwen op de HEER. 

Ps.96:1 Zing voor de HEER een nieuw lied, zing voor de HEER, heel de aarde. 

Ps.98:1 Zing voor de HEER een nieuw lied; wonderen heeft Hij verricht. Zijn rechterhand heeft overwonnen, Zijn heilige arm heeft redding gebracht. 

Ps.144:9 Ik wil een nieuw lied voor u zingen, God, voor U spelen op de tiensnarige harp, 

Ps.149:1 Halleluja! Zing voor de Heer een nieuw lied, roem Hem te midden van Zijn getrouwen. 

Jes.42:10 Zing voor de HEER een nieuw lied, laat Zijn lof klinken van de einden der aarde, jullie die de zee bevaren, en alles wat leeft in zee, jullie, eilanden, en allen die daarop wonen. 

Openb.5:9 En ze zetten een nieuw lied in: U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. 

Openb.14:3 Er werd voor de troon en voor de vier wezens en de oudsten iets gezongen dat leek op een nieuw lied. Niemand kon het lied begrijpen, behalve de 144.000 mensen die van de aarde zijn vrijgekocht. 

Het begrip ‘een nieuw lied’ komt negen keer voor in de Bijbel, waarvan zes keer in de psalmen, één keer in Jesaja en twee keer in Openbaring. Zeven van de negen keer betreft het alle naties op de aarde, en maar twee keer betreft het een persoonlijk lied van bevrijding (Ps.40:3, 144:9). Maar hoewel deze twee liederen getuigden van persoonlijke overwinning, hadden ze grote invloed op de heerschappij van Gods koninkrijk in de hele natie van Israël. Door de bevrijding van David werden namelijk nieuwe hoofdstukken aan de geschiedenis van Israël toegevoegd. 

Het feit dat hier gesproken woord van nieuwe liederen heeft niet alleen maar betrekking op nieuwe woorden en nieuwe melodieën; er zijn veel meer dimensies aan het begrip ‘een nieuw lied’. Een nieuw lied is nieuw in de betekenis dat het letterlijk nieuwe dimensies van Gods koninkrijk opent, en belangrijke seizoenen van Gods heerschappij op aarde laat aanbreken.

Het nieuwe lied vertelt niet alleen maar over het nieuwe seizoen, maar veroorzaakt ook de doorbraak van een nieuw seizoen in Gods koninkrijk op aarde. Dankzij dit soort nieuwe liederen neemt de geschapen orde deel aan het nieuwe dat God verlangt om te geven.

Nieuwe liederen openen doorbraken van de Heilige Geest in geografische gebieden op aarde; nieuwe liederen zijn nieuw in kwaliteit, karakter, invloed, reikwijdte, betekenis, en superieur in waarde. In de Bijbel worden dergelijke liederen ‘geestelijke liederen’ genoemd, of liederen die door de Geest geïnspireerd zijn. 

Ef.5:18-19 …… maar laat de Geest u vervullen,en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. 

Kol.3:16 Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. 

Deze geestelijke liederen vormen dus een aparte categorie naast de psalmen en hymnen die in de beide teksten genoemd worden. Het nieuwe lied dat in Openb.5:9-10 gezongen wordt, is een vrijwillige instemming en partnerschap van de Bruid van Christus met de wijsheid van Jezus en de Goddelijke noodzaak om de oordelen van de eindtijd op de aarde los te laten, zodat het eerste en tweede gebod uit Matt.22:37-40 weer in ere kunnen worden hersteld, en zodat de grote oogst van de eindtijd kan worden binnengehaald, waardoor de weg wordt bereid voor de komst van de Bruidegom-Koning.

H: De onthulling van Gods karakter in de nieuwe liederen. 

Psalm 33.
God is rechtvaardig en betrouwbaar (vers 4). God heeft recht en gerechtigheid lief (vers 5). God is de Schepper van hemel en aarde (vers 6-9). God bestuurt de geschiedenis van de mensheid met grote wijsheid (vers 10-11). God is een hartstochtelijk Liefhebber van Zijn volk (vers 12, 18-20). God is alwetend (vers 13-15, 18). God is genadig (vers 18-19, 22). God is heilig (vers 21).

Psalm 40.
God is een Bevrijder (vers 2-3, 17-18). God doet grote wonderen (vers 6). God is trouw, rechtvaardig en liefdevol (vers 11). God is vol ontferming in Zijn liefde en trouw (vers 12).

Psalm 96.
God is een Redder (vers 2). God is vol majesteit en doet grote wonderen (vers 3). God is groot en geducht (vers 4). God is de Schepper (vers 5). God is vol van glans en glorie, macht en luister, groot in majesteit (vers 6-9). God is Koning en Rechter (vers 10+13).

Psalm 98.
God doet wonderen van overwinning en redding (vers 1). God openbaart Zijn gerechtigheid in Zijn overwinning (vers 2). In Zijn overwinning is God liefdevol en trouw voor Zijn volk (vers 3). God is Koning (vers 6). God is een Rechter in gerechtigheid en recht (vers 9).

Psalm 144.
God is een veilige Rots (vers 1). God is een Leraar in de strijd (vers 1). God beschermt met Zijn schild in Zijn veilige vesting en burcht (vers 2). God heeft grote aandacht voor mensen (vers 3). God is een God van vurige emoties (vers 5-6). God is een Bevrijder (vers 10).

Psalm 149.
God is een machtige Schepper (vers 2a). God is Koning (vers 2b). God vindt vreugde in Zijn volk (vers 4a). God versiert nederige mensen met Zijn redding (vers 4b).

Jesaja 42 over de Vader.
God ondersteunt met vreugde in Zijn hart en geeft Zijn Geest (vers 1). God openbaart Zijn recht door Zijn Zoon Jezus, zodat de volken op aarde verlost worden (vers 1-4, 6-7). God is de Schepper van hemel en aarde (vers 5). God is een jaloers God en deelt Zijn majesteit en eer niet met afgoden (vers 8). God kent het begin en einde van alle dingen (vers 9). God is een Krijgsheld en heldhaftige Aanvoerder in de strijd (vers 13). God is zeer geduldig (vers 14).

Jesaja 42 over de Zoon.
Jezus is een Dienaar (vers 1). Jezus is de Uitverkorene van de Vader (vers 1). Jezus is vol van de Heilige Geest (vers 1). Jezus verkondigt het volle recht van God (vers 1-4). Jezus is het licht voor alle volken (vers 6-7).

Openbaring 5.
Jezus is het Lam van God, dat met Zijn bloed mensen gekocht heeft (vers 9b). Jezus heeft deze mensen voor God gemaakt tot een koninkrijk van priesters (vers 10). Daarom is Jezus waardig om de boekrol van de eindtijd te ontvangen en de zeven zegels van de oordelen van God te verbreken (vers 9a).

Openbaring 14.
Jezus het Lam staat op de berg Sion (vers 1).

J: De onthulling van het karakter van de zangers in de nieuwe liederen.

Psalm 33.
De zangers zijn rechtvaardig en oprecht (vers 1), vol overgave in muziek en aanbidding (vers 2-3), vol ontzag voor de Heer (vers 8), gelukkig met God (vers 12+21), vol ontzag wachtend op Gods trouw (vers 18-22).

Psalm 40.
De zangers wachten vol verlangen op de Heer (vers 2), want ze hebben bevrijding nodig (vers 2-3, 13-18), ze vertrouwen op de Heer en raken niet verstrikt in leugens (vers 5), ze zijn overweldigd door de onvergelijkbare goedheid van God (vers 6b), ze hebben geopende oren voor de stem van God (vers 7), ze gehoorzamen God met vreugde (vers 8-9a), het woord van God staat in hun hart geschreven (vers 9b), ze getuigen van de rechtvaardigheid van de Heer (vers 10-11), ze erkennen de zondige zwakheid van hun hart (vers 13+18), ze verwachten geluk, vreugde en redding van de Heer (vers 17).

Psalm 96.
De zangers zingen voor de Heer (vers 1, 11-12), ze verkondigen Gods redding (vers 2), ze maken Gods majesteit en wonderdaden bekend aan alle volken (vers 3+10), ze erkennen Gods majesteit en macht (vers 7), en brengen geschenken in Zijn huis (vers 8), waar zij zich neerbuigen voor de Heer in Zijn heilige glorie (vers 9), en ze hebben visie op de Heer als de rechtvaardige Rechter (vers 13).

Psalm 98.
De zangers zingen voor de Heer (vers 1), juichen en jubelen voor Hem (vers 4, 7-8), maken vrolijke muziek voor Hem (vers 5-6), want ze zien Zijn liefde en trouw voor Israël (vers 3), en ze erkennen Hem als de Rechter van de hele aarde (vers 9).

Psalm 144.
De zangers worden door de Heer getraind in de strijd (vers 1), vinden al hun veiligheid en bescherming bij God (vers 2), ze hebben bevrijding nodig (vers 5-8, 10-11), ze zingen en spelen voor God (vers 9), ze zijn vruchtbaar in hun bediening (vers 12-14), en ze zijn gelukkig met God (vers 15).

Psalm 149.
De zangers zingen en roemen de Heer (vers 1), ze behoren bij Zijn getrouwen (vers 1b, 5b, 9b), ze juichen en jubelen om God hun Koning (vers 2-3, 5-6), ze zijn nederig (vers 4), ze kennen de geestelijke strijd (vers 6), ze oefenen de wraak van God uit over Zijn vijanden (vers 7-9), en ze worden door de Heer bekleed met schoonheid en glorie (vers 4+9b).

Jesaja 42.
De zangers zingen luidkeels en barsten uit in gejuich (vers 10-11), ze aanbidden God en verkondigen Zijn lof (vers 12), ze hebben bevrijding nodig (vers 13, 22).

Openbaring 5.
De zangers zijn vrijgekocht met de bloed van Jezus (vers 9b), ze zijn gemaakt tot een koninkrijk van priesters, en ze zullen als koningen op de aarde heersen (vers 10), ze aanbidden de Vader en het Lam op de troon (vers 13).

Openbaring 14.
Het selecte gezelschap van 144.000 zangers hebben de naam van Jezus en van de Vader op hun voorhoofd (vers 1), hun stemmen klinken als geweldige watermassa's en zware donderslagen en ook als het geluid van muzikanten die op de harp spelen (vers 2), ze hebben een bevoorrecht geestelijk inzicht (vers 3), ze zijn vrijgekocht van de aarde als eerstelingen voor God en het Lam (vers 3b+4b), ze zijn maagdelijk gebleven (vers 4), en ze volgen Jezus het Lam met radicale toewijding (vers 4b), ze zijn vrij van leugen en onberispelijk (vers 5).

K: Het centrale thema van de nieuwe liederen.

Psalm 33.
Het hoofdthema van Psalm 33 is God als Schepper van hemel en aarde (vers 6-9), die vanaf Zijn troon al Zijn schepselen nauwkeurig gadeslaat; Hij let op hun motieven en doorziet al hun daden (vers 13-15). Om deze reden behoren alle mensen op de aarde ontzag voor Hem te hebben, want de aarde is vol van Zijn liefde en trouw (vers 4-5). Hij regeert met wijsheid en verstand over de geschiedenis van de mensheid, en brengt Zijn plannen volledig tot een goed einde (vers 10-11), waarbij Hij menselijke middelen en brute kracht buiten werking stelt (vers 16-17).Uit de mensheid heeft Hij Zijn eigen volk gekozen (vers 12), en Hij maakt hen tot een heilig volk van rechtvaardigen die Hem met een oprecht hart en vol overgave aanbidden (vers 1-3). Zijn ogen rusten op hen en Hij beschermt hen in alle gevaren (vers 18-19), zodat zij voortdurend vol verlangen naar Hem uitzien en hun vreugde vinden in Hem (vers 20-22).

Psalm 40.
Psalm 40 is een persoonlijke psalm van een man die worstelt met vervolging en rampen ten gevolge van persoonlijke zonde (vers 13-16). Maar in zijn nood heeft hij tot de Heer geroepen (vers 2, 14, 18), en hij heeft ervaren dat God hem uit de moeilijkheden trok en weer vaste grond onder zijn voeten gaf (vers 2-3). Hij is blij dat hij op de Heer vertrouwd heeft (vers 5), zodat er weer een nieuw lied in zijn hart klinkt (vers 4a); en hij prijst God om de geweldige bevrijding die God hem geschonken heeft (vers 6, 12). Hij getuigt vrijmoedig van Gods bevrijdende goedheid (vers 4b, 6b, 10-11), en nu kan hij met hernieuwde toewijding en overgave de wil van God doen (vers 7-8), omdat het verlangen naar God en Zijn woord diep in zijn hart is (vers 9). Hij weet dat hij met zijn getuigenis tot een voorbeeld voor anderen zal zijn (vers 17).

Psalm 96 + 98.
In deze beide psalmen wordt de hele aarde opgeroepen om God te aanbidden vanwege Zijn majesteit en glorie, Zijn macht en luister, Zijn gerechtigheid en recht, want Hij is de Koning die alle macht heeft om als Rechter alle gerechtigheid en recht uit te oefenen, en alles uit de weg te ruimen wat Zijn liefde als hartstochtelijk gepassioneerde Bruidegom verhindert. Beide psalmen eindigen met de oproep om Hem te aanbidden, want Hij is in aantocht als Rechter van de aarde, en rechtvaardig zal Hij de wereld berechten en de volken oordelen naar de rechtmatige maatstaf van Zijn woord. (96:11-13, 98:7-9).

Psalm 144.
Psalm 144 is weer een persoonlijke psalm van een man die geoefend wordt in de strijd (vers 1-2), terwijl hij belaagd wordt door tegenstanders (vers 7-8, 11). Terwijl hij geoefend wordt in deze strijd, leert hij de geestelijke strijd door gebed (vers 5-7), en ervaart hij de bevrijding van de Heer (vers 10). In het proces van strijd en overwinning ontvangt hij een nieuw lied van God, dat hij met muziek en aanbidding tot God terug zingt (vers 9). De vrucht van deze strijd zijn geestelijke nakomelingen (vers 12), geestelijke overvloed en bescherming (vers 13-14), en de conclusie dat een leven met God meer genot verschaft dan heel de wereld bieden kan (vers 15).

Psalm 149.
Psalm 149 spreekt over wat de werkelijke glorie is voor hen die trouw zijn aan de Heer (vers 9b). De getrouwen van de Heer (vers 1, 5, 9) worden opgeroepen om de Heer te aanbidden met zang en muziek, vreugde en dans (vers 1-3), omdat de Heer vreugde vindt in Zijn volk en hen die nederig zijn kroont met de schoonheid van Zijn redding (vers 4). Deze vreugde van de Heer komt tot uitdrukking in aanbidding van God (vers 5-6a) en toerusting met het scherpe, tweesnijdende zwaard van Gods woord voor de geestelijke strijd (vers 6b). Met aanbidding in hun hart en het zwaard in hun hand oefenen de getrouwen van God het in het woord van God beschreven recht over de vijanden van God uit (vers 7-9a).

Jesaja 42.
Jesaja 42 roept het volk van God op om de Heer te aanbidden met een nieuw lied (vs.10-12), omdat Hij nieuwe dingen gaat doen die eertijds al waren voorzegd (vers 9). Deze nieuwe dingen van God komen tot expressie in de eerste komst van Jezus (vers 1-7), en de tweede komst van Jezus (vers 13-16). Deze boodschap wordt in de eerste plaats tot Israël gericht, omdat dit volk blind en doof geworden is voor de waarheid van God (vers 18-20, 22-24); daardoor was het nodig dat God Zijn brandende toorn over hen moest uitstorten (vers 25). Vroeger schiep God er een behagen in om hen te onderrichten met de kracht van de waarheid terwille van Zijn rechtvaardigheid (vers 21), maar nu doet Hij nieuwe dingen om tot Zijn doel te komen (vers 8-9).

Openbaring 5.
Openbaring 5 onthult de waardigheid van Jezus het Lam om de boekrol van de eindtijd uit de rechterhand van de Vader te ontvangen, omdat Hij de wijsheid, liefde en macht heeft om de oordelen van God over de aarde rechtvaardig ten uitvoer te brengen. Dit nieuwe lied is een lied van aanbidding dat instemt met de weg die Jezus het Lam op aarde zal gaan.

Openbaring 14.
Openbaring 14 toont Jezus het Lam op de berg Sion, van waaruit Hij de laatste oordelen van God over de aarde loslaat; Hij wordt vergezeld door een select gezelschap van 144.000 messiaanse Joden, die Hem radicaal volgen waar Hij ook heengaat. De inhoud van dit nieuwe lied is zo krachtig en hoogverheven, dat alleen de 144.000 volgelingen het kunnen leren begrijpen en zingen.

K: Samenvatting. 

Psalm 33 toont God als Schepper in Zijn soevereiniteit over de geschiedenis van de mensheid. 

Psalm 40 toont de persoonlijke worsteling van een gelovige om te komen tot volledige en radicale gehoorzaamheid en liefdevolle toewijding. 

Psalm 96+98 tonen de komst van de Koning-Rechter-Bruidegom. 

Psalm 144 toont de persoonlijke oefening in strijd en overwinning. 

Psalm 149 toont de collectieve oefening in strijd en overwinning. 

Jesaja 42 toont het ingrijpen van God de Vader door de eerste en tweede komst van Jezus. 

Openb.5 toont de waardigheid van Jezus het Lam als beheerder van de boekrol van de eindtijd. 

Openb.14 toont Jezus het Lam als overwinnaar in de laatste fases van de eindtijd.

L: De reikwijdte van de nieuwe liederen. 

Psalm 33: de hele aarde (vers 8), alle naties van de aarde (vers 10), alle bewoners van de aarde (vers 13-14). 

Psalm 40: velen die het zien (vers 4b), een grote gemeente (vers 10-11). 

Psalm 96: heel de aarde (vers 1, 9, 13), alle volken en naties (vers 3, 7, 10), hemel en aarde en zee (vers 11), het veld en de bomen (vers 12). 

Psalm 98: alle volken (vers 2, 9), de einden der aarde (vers 3), heel de aarde (vers 4, 9), de wereld met haar bewoners (vers 7), de zee en rivieren en bergen (vers 7-8). 

Psalm 144: volgende generaties (vers 12), het hele volk (vers 15). 

Psalm 149: het volk Israël (vers 1-2), Gods getrouwen (vers 1, 5, 9), volken en naties (vers 7). 

Jesaja 42: de volken (vers 1), de aarde en eilanden (vers 4), blinden en gevangenen en
gebondenen (vers 7), de einden der aarde en de zee en eilanden (vers 10), de woestijn en steden en bergbewoners (vers 11). 

Openb.5: de serafs en de 24 oudsten (vers 8), grote aantallen engelen (vers 11), alle schepselen in de hemel en op aarde en onder de aarde en in de zee (vers 13). 

Openb.14: alle mensen op de aarde uit alle landen en volken, van elke stam en taal (vers 6).

M: De waardigheid van Jezus om de boekrol te nemen.
Openb.5:9-10 En ze zetten een nieuw lied in: U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want U bent geslacht en met Uw bloed hebt U voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.

M1: Vijf stadia in dit nieuwe lied.
Er is een domino-effect in het nieuwe lied van Openb.5:9-10, dat tot een hoogtepunt van aanbidding leidt in de hele schepping. Het hoofdmotief voor de aanbidding zit in de aanhef van het nieuwe lied: U verdient het de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Zoals de Vader omschreven wordt als waardig in Openb.4:11, zo wordt ook Jezus nu omschreven.
 
1) de aanbidding begint bij de vier serafs en de vierentwintig oudsten (5:9).
2) grote massa’s engelen rond de troon nemen daarna ook deel aan de aanbidding (5:11-12).
3) daarna neemt de hele schepping deel aan de aanbidding (5:13).
4) de vier serafs reageren met ‘amen’ (5:14a).
5) de vierentwintig oudsten werpen zich in aanbidding neer (5:14b).

M2: Een tweevoudige aanbidding van Jezus het Lam.
De aanbidding van Jezus betreffende Zijn waardigheid in Openb.5:9 verschilt van de aanbidding van Jezus in Openb.5:12. De waardigheid van Jezus in vers 9 beschrijft Zijn kwalificatie om de boekrol te openen vanwege het feit dat Hij geslacht is geweest. Hier wordt de waardigheid van Jezus als Mens beschreven, zodat niemand hoeft te twijfelen aan de wijsheid en liefde en macht van Jezus om de afsluiting van de menselijke geschiedenis volkomen in goede banen te leiden, zowel met het vuur van Zijn passie als het vuur van Zijn oordeel. De serafs als hoogste leiders van de engelen en de vierentwintig oudsten als de hoogste leiders van de mensen nemen elke bedenking, twijfel of onzekerheid over de bekwaamheid van Jezus weg. 

In de tweede aanbidding in Openb.5:12 nemen alle rangordes van de engelen deel aan de aanbidding van Jezus, omdat zij de waardigheid van Jezus bevestigd zien; Hem komt alle macht, alle rijkdom en wijsheid, alle kracht en eer, alle lof en dank toe, omdat Hij volledig waardig is gebleken. De waardigheid van Jezus blijkt uit het feit dat Hij de weg van het kruis is gegaan.
Openb.5:9 Want U bent geslacht en met Uw bloed hebt U voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. 

Het feit dat Jezus bereid was om de weg van de vernedering aan het kruis te gaan, bewijst dat Hij een vurig brandend hart heeft om het allerbeste voor de mensen te zoeken. Daardoor heeft Hij ons verlost, zodat wij deel kunnen uitmaken van Zijn koninkrijk en heerschappij; Hij is de Koning die als een Dienaar bereid is het allerbeste voor mensen te zoeken (Matt.20:28). Hoewel Hij als Zoon van God alle macht en glorie bezat, was Hij bereid om dat alles op te geven om ons te kunnen redden; dat kwalificeert Hem om leiderschap te ontvangen over het sluitstuk van de menselijke geschiedenis, want Hij heeft bewezen dat Hij het allerbeste zoekt voor mensen omdat Hij hen liefheeft. 

Alle engelen en oudsten proclameren de uitmuntendheid van Zijn leiderschap en stemmen in met Zijn kwalificatie voor het beheer van de boekrol van de eindtijd. Door Zijn dood aan het kruis heeft Jezus bewezen dat Zijn hartsgesteldheid en Zijn motieven volledig zuiver zijn. Daarom danken alle engelen en oudsten Hem uitbundig voor Zijn overvloedige macht, kracht, rijkdom en wijsheid. Het leiderschap van Jezus is beproefd, getest, gelouterd en kan volledig vertrouwd worden, omdat Hij betrouwbaar is gebleken. Jezus is de Enige die betrouwbaar is in het loslaten van grote verwoesting op de planeet aarde; Hij is betrouwbaar in al Zijn macht, wijsheid, liefde en bedoeling om het beste voor de mensheid te zoeken.

Dit is een uiterst belangrijk punt voor de gemeente van de eindtijd, omdat vele tientallen miljoenen mensen in grote woede hun vuist tegen God zullen ballen, wanneer Hij alle dingen op de aarde begint te schudden. De haat van mensen tegen God zal tot een absoluut dieptepunt zakken, wanneer Jezus de oordelen van de boekrol op de aarde loslaat. Het is voor de gemeente bijzonder belangrijk om in te stemmen met Jezus wanneer Hij de zegels verbreekt, en dat is geen vanzelfsprekende zaak (Jes.59:16, 63:5a). Het is intens noodzakelijk om met een zuivere hartsgesteldheid in te stemmen met Jezus die de vele volken op aarde als een aarden pot verbrijzelt met een ijzeren staf (Ps.2:9, Openb.12:5, 19:15).

Daarom is het nodig om een diepe intense intimiteit met Jezus te ontwikkelen (Ps.2:10-12). 
Openb.5:10 U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde. 

Jezus is niet alleen maar waardig omdat Zijn plan zo briljant is, maar ook omdat Zijn plan zo effectief is; door Zijn bloed heeft Hij ons uit elke stam en taal en volk en natie gekocht en ons gemaakt tot een koninkrijk van priesters voor God de Vader. Daardoor zijn wij in staat om de Vader alle eer te geven die Hem toekomt, want Zijn wil is de oorsprong van alles wat er is (Openb.4:11). Uit elke stam en taal en volk en natie zullen er vertegenwoordigers voor de troon van God staan om de Vader en de Zoon te aanbidden (Openb.5:13).

N: Eindconclusie.
Als Jezus waardig is om de boekrol van de eindtijd uit de rechterhand van de Vader te ontvangen en de zeven zegels te verbreken, willen wij niets anders dan dat de boekrol geopend wordt.

Maar het openen van de boekrol betekent het vrijzetten van de oordelen van God over de aarde. Willen wij dat werkelijk? Ja, wij willen genezing als oordeel over ziekte, wij willen bevrijding als oordeel over gebondenheid, wij willen bekering en vergeving als oordeel over de zonde, maar willen wij ook oordelen als oorlog, rampen, aardbeving, martelaarschap? Toch bewerken ook deze oordelen gerechtigheid voor God. 

Jes.26:9 Reikhalzend kijk ik naar U uit, zelfs 's nachts verlang ik naar U. Wanneer U een oordeel over de wereld velt, zullen de mensen op aarde gerechtigheid leren.
Wij willen dat het koninkrijk van God en Zijn glorie de aarde gaan vervullen, maar hoe zal dat gaan gebeuren? Hoe zal dat tot stand komen? Om de glorie van God te kunnen zien moet de boekrol geopend worden, maar de boekrol zal niet geopend worden totdat een nieuw lied van vrijwillige instemming opklinkt voor de troon van God.

Om deze nieuwe liederen te kunnen ontvangen moeten wij binnenstappen in de realiteit van de waardigheid van Jezus en Zijn kwalificatie om de zegels van de boekrol te kunnen verbreken. Wij zullen echter nooit de waardigheid van God de Vader en de Zoon begrijpen, wanneer wij niet openbaring ontvangen over de transcendente schoonheid van God.

Deze openbaring kunnen wij alleen maar ontvangen, wanneer wij leren om te mediteren op de gegeven informatie in Openb.4 + 5. Wanneer wij deze weg bewandelen, zullen wij deel krijgen aan de aanbidding van de Vader en de Zoon, en zo volledig instemmen met Hun wijsheid, liefde en macht om de geschiedenis van de mensheid tot een goed einde te brengen en het duizendjarige vrederijk te laten aanbreken.


V.v.d.B. (Vriend van de Bruidegom)

Deze studie heeft als uitgangspunt het onderwijs over de eindtijd van Mike Bickle, direkteur van het "International House Of Prayer" in Kansas City (U.S.A.) www.ihopkc.org
 
Zie voor meer studies over dit onderwerp in de Nederlandse taal op de website van Vriend van de Bruidegom
Hefzibah 

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]