Nieuw Leven


Getuigenis en proclamatie door de waterdoop
Zie onderaan deze pagina een uitleg over de waterdoop


Mehrdad getuigt van de verandering na zijn keuze voor Jezus.Mehrdads doop 's avonds na de Love Encounter van 5 april 2009
Vier dopelingen tijdens de Love Encounter van 30 mei 2010Doop tijdens de Love Encounter van 27 maart 2011

Toelichting op de waterdoop:


Waterdoop
Als je tot bekering bent gekomen is de waterdoop de volgende stap in onze gehoorzaamheid aan God. Het is een uiterlijk teken van wat er van binnen gebeurd is. Jezus werd gekruisigd en begraven maar stond op uit de dood. Als je gedoopt wordt, word je ondergedompeld in het watergraf, je laat je oude leven achter en staat op als een nieuwe schepping.

De doop als logisch gevolg van bekering 
De doop was en is een belangrijk deel van de boodschap van Jezus Christus.
Op de pinksterdag sprak Petrus tegen een menigte en aan het eind vroegen de overtuigde, maar nog niet bekeerde, luisteraars: "Wat moeten wij doen, mannen broeders? 

En Petrus antwoordde hun: “Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden” (Handelingen 2:37,38).
Dit is Gods voorziening voor iedereen die verlangt zich met Hem te verzoenen. 

Twee verschillende, aan elkaar geschakelde, gebeurtenissen: Bekering en doop en deze voorziening van God is nooit veranderd. In het hele Nieuwe Testament is de waterdoop altijd direct geschakeld aan redding. Men kende geen redding die niet gevolgd werd door doop.

Hand. 2:41,42 zegt: Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.

Hand.16.33 zegt: Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee en maakte hun wonden schoon. Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt.

Marcus 16:16 zegt: Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.

Vanaf de Pinksterdag werd elke bekeerling direct gedoopt. We zien bijvoorbeeld de kamerling (eunuch) in Handelingen hoofdstuk 8. Deze man uit Ethiopië was het boek Jesaja aan het lezen, maar begreep niet wat hij las. Filipus ging naar hem toe en predikte hem Jezus (Hand. 8:35). Als resultaat greep kamerling de gelegenheid om zich te laten dopen.

Hand. 8:36-38 zegt: Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was, en de eunuch zei: ‘Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?’ Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte.

Hand. 8:5-12 zegt: Filippus ging naar de stad Samaria, en verkondigde hun de messias. Alle inwoners luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar wat hij zei toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte: veel mensen werden bevrijd van onreine geesten, die hen onder luid geschreeuw verlieten, en tal van verlamden en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde in de stad. 

Voordien had een zekere Simon in de stad magie bedreven en de bevolking versteld doen staan. Hij beweerde over bijzondere gaven te beschikken en iedereen, van groot tot klein, keek vol ontzag naar hem op omdat ze werkelijk meenden dat de grote macht van God in hem zichtbaar werd. Hij boezemde de bevolking ontzag in omdat hij hen geruime tijd verbaasd had met zijn magische kunsten. Maar toen Filippus hen door zijn verkondiging van het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus tot geloof had gebracht, lieten ze zich dopen, mannen zowel als vrouwen.

De betekenis van de doop
Als je tot bekering komt dan kruisig je de oude mens. Als jij je laat dopen dan begraaf je jouw oude mens. Daarnaast moeten we niet vergeten dat het ‘slechts' een symbool is van iets anders!

De ware betekenis is: Een volgeling van Jezus te willen zijn. Dit behoort de reden te zijn waarom iemand zich laat dopen. De doop helpt ons te begrijpen wat het betekent om volgeling van Jezus te worden. Het betekent afgesneden te worden van het oude leven en op te staan in een geheel nieuw leven.

Romeinen 6:4 zegt: We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Dit is wat de waterdoop betekent, een getuigenis t.o.v. iedereen dat je de stap genomen hebt om het oude leven en zelfgerichtheid af te leggen en dat je ingaat op de uitnodiging van Jezus Christus om Hem te volgen en een deel te worden van Zijn gemeente.

1 Korinthiers 12:13 zegt: Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn.
 

Ook deze stap zetten?
Wanneer jij de keuze wilt maken, of al hebt gemaakt, om Jezus te volgen en je wilt dit uiten door de waterdoop, dan is er de mogelijkheid en willen wij dit graag met je bespreken.
Neem hiervoor contact met ons op.


 Eric Abbink +31 (0)643888840     e-mail

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]